logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   minus Uchwały 2011
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      minus VIII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR VIII/99/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/105/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/106/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/107/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/108/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/109/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/111/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/112/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/113/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/114/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/115/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 UCHWAŁA NR VIII/106/2011
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 26 maja 2011 r.


w sprawie emisji obligacji Gminy Barlinek oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

          § 1. 1. Gmina Barlinek wyemituje 10.500 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 10.500.000 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych).
          2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
          3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
          4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
          5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

          § 2. Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

          § 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1 seria A 11 na kwotę 500.000 zł            12   seria L 11   na kwotę  500.000 zł
2 seria B 11 na kwotę 500.000 zł   13 seria M 11 na kwotę  500.000 zł
3 seria C 11 na kwotę 500.000 zł   14 seria N 11 na kwotę  500.000 zł
4 seria D 11 na kwotę 500.000 zł   15 seria O 11 na kwotę  500.000 zł
5 seria E 11 na kwotę 500.000 zł   16 seria P 11 na kwotę  500.000 zł
6 seria F 11 na kwotę 500.000 zł   17 seria R 11 na kwotę  500.000 zł
7 seria G 11 na kwotę 500.000 zł   18 seria S 11 na kwotę  500.000 zł
8 seria H 11 na kwotę 500.000 zł   19 seria T 11 na kwotę  500.000 zł
9 seria I 11 na kwotę 500.000 zł   20 seria U 11 na kwotę  500.000 zł
10 seria J 11 na kwotę 500.000 zł   21 seria W 11 na kwotę  500.000 zł
11 seria K 11 na kwotę 500.000 zł          

          2. Emisja obligacji nastąpi w 2011 r.
          3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
          4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Barlinek w 2011 r.
         
          § 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

 1  obligacje serii A11, B11, C11  nie później niż 1 rok od daty emisji
 2  obligacje serii D11, E11, F 11  nie później niż 2 lata od daty emisji
 3  obligacje serii G11, H 11  nie później niż 5 lata od daty emisji
 4  obligacje serii I11, J 11  nie później niż 6 lata od daty emisji
 5  obligacje serii K11, L 11  nie później niż 7 lata od daty emisji
 6  obligacje serii M11, N 11  nie później niż 8 lata od daty emisji
 7  obligacje serii O11, P11, R 11  nie później niż 9 lata od daty emisji
 8  obligacje serii S11, T11, U11, W11  nie później niż 10 lata od daty emisji

         2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
         3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

         § 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
         2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
         3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
         4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
         5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

         § 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Barlinek w latach 2011-2021.

         § 7. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do:
a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

        § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

        § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 2975
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR VIII/106/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
Skrócony opis: w sprawie emisji obligacji Gminy Barlinek oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-05-31 12:33:56
Data udostępnienia informacji: 2011-05-31 12:33:56
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-28 09:43:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner