logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   minus Uchwały 2011
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      minus VIII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR VIII/99/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/105/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/106/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/107/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/108/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/109/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/111/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/112/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/113/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/114/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/115/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VIII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA Nr VIII/116/2011
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek".

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124; Nr 75, poz. 474; Nr 106, poz. 675; Nr 119, poz. 804; Nr 149, poz. 996; Nr 155, poz. 1043; Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 ) - uchwala się, co następuje:

          §1. Zmienia się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-nego Gminy Barlinek, przyjęte Uchwałą Nr XLV/426/2002 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 września 2002 r. i zmienione Uchwałą Nr XXVI/324/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 sierpnia 2008 r., w obszarze położonym w obrębie Krzynka i Płonno w gminie Barlinek, którego granice określono na załącznikach graficznych Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XLIV/631/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-nego Gminy Barlinek.

          § 2. Przedmiotem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek jest przede wszystkim: korekta granic jednostki planistycznej "PRĄDNO", doprowadzenie do zgodności zapisów Studium z decyzjami o warunkach zabudowy, określenie nowych kategorii przeznaczenia terenu, określenie granic obszarów dla których Gmina sporządzi miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

          § 3. Integralną częścią Uchwały jest ujednolicone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, a składające się z:
1) części tekstowej,
2) części graficznej w postaci plansz rysunkowych opisanych w części tekstowej jako "Spis załączników graficznych".

          § 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

          § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

          § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 3440
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR VIII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
Skrócony opis: w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek"
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-05-31 14:29:22
Data udostępnienia informacji: 2011-05-31 14:29:22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-28 09:17:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner