logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   minus Uchwały 2011
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      minus XII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XII/175/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/176/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/177/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/178/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/179/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/180/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/181/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/182/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/183/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/184/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/185/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/186/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/187/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/188/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/189/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Uchwała Nr XII/186/2011
Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) uchwala się co następuje:

          § 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
          a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 713 zł
          b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie - 1.187 zł 
          c) powyżej 9 ton i poniżej 12,0 ton - 1.423 zł
 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały,

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.659 zł

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały,

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 751 zł

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do uchwały,

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
          a) mniejszej niż 30 miejsc - 996 zł 
          b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.866 zł

          § 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIII/103/2007 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 113, poz. 1935).

          § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

          § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nie wcześniej jednak niż 01 stycznia 2012 roku.


1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załączniki do pobrania: 2011-11-02 14:41:27 - Załącznik 1 (doc) (38.50 kB)
2011-11-02 14:41:50 - Załącznik 2 (doc) (31.50 kB)
2011-11-02 14:42:13 - Załącznik 3 (doc) (34.00 kB)

Ilość odwiedzin: 3404
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XII/186/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
Skrócony opis: w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-11-02 14:39:30
Data udostępnienia informacji: 2011-11-02 14:39:30
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-03 08:57:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner