logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   minus Uchwały 2011
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      minus XVI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XVI/219/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2011 roku
         minus UCHWAŁA Nr XVI/220/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/221/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/222/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2011 r.
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XVI/222/2011
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), uchwala się co następuje:

          § 1. Ustala się dochody budżetu Gminy ( załącznik Nr 1) w wysokości: 54 692 732
w tym:
          1. dochody bieżące 48 451 111 
          2. dochody majątkowe 6 241 621
w tym dochody związane z realizacją : 
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 5 884 560 
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 6 500 
          
          § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 6 ) w wysokości: 54 601 839
w tym:
          1. wydatki bieżące 48 280 218 
          2. wydatki majątkowe ( załącznik nr 11 ) 6 321 621
w tym wydatki związane z realizacją :
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 5 884 560
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 6 500 
          
          § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie, 90 893
która zostanie przeznaczona na
a) spłaty kredytów 20 893
b) spłaty pożyczek 70 000
c) wykup papierów wartościowych (obligacji) 0 

          § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy ( załącznik Nr 27 ) w kwocie:
1) przychody 3 604 107
2) rozchody, które zostaną pokryte z: 3 695 000 
          a) kredytów 604 107 
          b) emisji papierów wartościowych ( obligacji) 3 000 000 

          § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 183 000
1) ogólną w wysokości 60 000
2) celową w kwocie z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 123 000 

          § 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości: 196 532
1) w ramach funduszu sołeckiego (załącznik Nr 28) 196 532 

          § 7. Ustala się dochody i wydatki:
1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 330 000
2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 349 000
3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 41 000 

          § 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek
budżetowych (załącznik nr 1) w kwotach:
1) dochody 20 797
2) wydatki 20 797 

          § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 3 000 000
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 0
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 3 695 000
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 2 241 621 

          § 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 7 842 549 

         § 11. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 oraz § 9, do wysokości kwot w nich określonych. 
  
         § 12. Ustala się plany wydatków szkół podstawowych, zgodnie z załącznikami Nr 15, 16, 17 

         § 13. Ustala się plany wydatków przedszkoli miejskich, zgodnie z załącznikami Nr 18, 19. 

         § 14. Ustala się plany wydatków gimnazjów, zgodnie z załącznikami Nr 20, 21, 22.

         § 15. Ustala się dotację: 4 052 953
1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 1 797 805 
         a) podmiotowe (Załącznik Nr 23) w kwocie 1 795 005 
         b) celowe (Załącznik Nr 25) w kwocie 2 800
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 2 255 148 
         a) podmiotowe (Załącznik Nr 24) w kwocie 1 861 148 
         b) celowe (Załącznik Nr 26) w kwocie 394 000 

        § 16. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do:
1) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3) udzielania poręczeń w roku budżetowym do wysokości 4.000.000 zł, oraz pożyczek do kwoty 150.000 zł gminnym jednostkom organizacyjnym.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy

           § 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka. 

          § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku

mgr Dariusz Zieliński

Załączniki do pobrania: 2012-01-05 14:22:50 - Załącznik Nr 1 (pdf) (62.63 kB)
2012-01-05 14:23:15 - Załącznik Nr 2 (pdf) (95.13 kB)
2012-01-05 14:23:43 - Załącznik Nr 3 (pdf) (74.25 kB)
2012-01-05 14:24:06 - Załącznik Nr 4 (pdf) (70.74 kB)
2012-01-05 14:24:35 - Załącznik Nr 5 (pdf) (75.08 kB)
2012-01-05 14:24:56 - Załącznik Nr 6 (pdf) (62.90 kB)
2012-01-05 14:25:26 - Załącznik Nr 7 (pdf) (128.94 kB)
2012-01-05 14:25:54 - Załącznik Nr 8 (pdf) (71.26 kB)
2012-01-05 14:26:15 - Załącznik Nr 9 (pdf) (59.00 kB)
2012-01-05 14:26:37 - Załącznik Nr 10 (pdf) (65.61 kB)
2012-01-05 14:27:01 - Załącznik Nr 11 (pdf) (69.71 kB)
2012-01-05 14:27:20 - Załącznik Nr 12 (pdf) (62.22 kB)
2012-01-05 14:27:41 - Załącznik Nr 13 (pdf) (61.37 kB)
2012-01-05 14:28:01 - Załącznik Nr 14 (pdf) (61.55 kB)
2012-01-05 14:28:19 - Załącznik Nr 15 (pdf) (69.64 kB)
2012-01-05 14:28:38 - Załącznik Nr 16 (pdf) (69.66 kB)
2012-01-05 14:31:40 - Załącznik Nr 17 (pdf) (70.37 kB)
2012-01-05 14:32:35 - Załącznik Nr 18 (pdf) (68.75 kB)
2012-01-05 14:33:52 - Załącznik Nr 19 (pdf) (68.76 kB)
2012-01-05 14:34:17 - Załącznik Nr 20 (pdf) (69.42 kB)
2012-01-05 14:34:46 - Załącznik Nr 21 (pdf) (69.21 kB)
2012-01-05 14:35:06 - Załącznik Nr 22 (pdf) (66.86 kB)
2012-01-05 14:35:26 - Załącznik Nr 23 (pdf) (58.65 kB)
2012-01-05 14:35:47 - Załącznik Nr 24 (pdf) (62.07 kB)
2012-01-05 14:36:08 - Załącznik Nr 25 (pdf) (80.14 kB)
2012-01-05 14:36:26 - Załącznik Nr 26 (pdf) (60.77 kB)
2012-01-05 14:36:48 - Załącznik Nr 27 (pdf) (62.16 kB)
2012-01-05 14:37:25 - Załącznik Nr 28 (pdf) (105.46 kB)
2012-01-05 14:37:52 - Załącznik Nr 29 (pdf) (61.58 kB)
2012-01-05 14:38:15 - Załącznik Nr 30 (pdf) (67.90 kB)

Ilość odwiedzin: 2645
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XVI/222/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2011 r.
Skrócony opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-01-05 13:11:33
Data udostępnienia informacji: 2012-01-05 13:11:33
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-05 14:42:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner