logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA
WYDANYCH W 2012 r.

 
Nr Zarządzenia
 
W sprawie:
 
Data
 
Uwagi
1/2012 ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego 06.03.2012 Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
2/2012 ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. kadr 06.03.2012 Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
3/2012 określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek 05.01.2012 RGM.IV
5/2012 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku 05.01.2012 RO.I
6/2012 wpisania lokalu socjalnego do rejestru lokali mieszkalnych 12.01.2012 RGM.III
7/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 12.01.2012 RF.I
8/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 12.01.2012 RF.I
9/2012
regulaminu pracy komisji konkursowej oraz zasad przygotowania i przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek
12.01.2012

RO.VIII

10/2012
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
12,01.2012
RO.VIII
11/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 12.01.2012 RO.VIII
12/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 12.01.2012 RO.VIII
13/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 13.01.2012 RG.VI
14/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 13.01.2012 RG.VI
16/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek. 19.01.2012 RG.VI
17/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Szewskiej 19.01.2012 RG.IV
18/2012 zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. 31 Stycznia 19.01.2012 RG.IV
19/2012 sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych – stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 19.01.2012 RGM.II
20/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 26.01.2012 RG.IV
21/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 31.01.2012 RF.I
22/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.01.2012 RF.I
23/2012 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie, gm. Barlinek. 03.02.2012 RO.I
24/2012 sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych – stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 03.02.2012 RGM.II
26/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 06.02.2012 RF.I
27/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 06.02.2012 RF.I
28/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 09.02.2012 RO.VIII
30/2012 wpisania lokalu socjalnego do rejestru lokali mieszkalnych 16.02.2012 RGM.III
32/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 20.02.2012 RF.I
33/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 20.02.2012 RF.I
34/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 23.02.2012 ROSK.IV
35/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 23.02.2012 ROSK.IV
36/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 23.02.2012 ROSK.IV
37/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 23.02.2012 RG.VI
38/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 23.02.2012 RG.VI
39/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczonego do nieruchomości przyległych położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 23.02.2012 RG.VI
40/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu działalności
na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
24.02.2012 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
41/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
24.02.2012 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
42/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej
w zakresie przeciwdziałania narkomanii
24.02.2012 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
44/2012 procedur i zasad opracowywania projektów organizacji publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli na rok szkolny 2012/2013 w Gminie Barlinek 01.03.2012 ROSK.IV
45/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 01.03.2012 ROSK.IV
46/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 01.03.2012 ROSK.IV
48/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 29.02.2012 RF.I
49/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 29.02.2012 RF.I
51/2012 wpisania lokalu socjalnego do rejestru lokali mieszkalnych 13.03.2012 RGM.III
52/2012 ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Barlinek 15.03.2012 RGM.III
53/2012 rozliczania kosztów utrzymania obiektu szkolno – przedszkolnego przy ulicy Kombatantów 3 w Barlinku 15.03.2012 ROSK.I
54/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 19.03.2012 RF.I
55/2012 wpisania lokalu socjalnego do rejestru lokali mieszkalnych 20.03.2012 RGM.III
56/2012 wpisania lokalu socjalnego do rejestru lokali mieszkalnych 20.03.2012 RGM.III
57/2012 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy
z przeznaczeniem na lokale socjalne
20.03.2012 RGM.III
58/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 22.03.2012 ROSK.IV
59/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonych w obrębie 2 m. Barlinka , stanowiących własność Gminy Barlinek 27.03.2012 RG.VI
60/2012 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 29.03.2012 RGM.II
61/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Górnej i Różanej 29.03.2012 RG.IV
62/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Podwale 29.03.2012 RG.IV
63/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Przemysłowej i Szosowej 29.03.2012 RG.IV
64/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Przemysłowej i Szosowej 29.03.2012 RG.IV
66/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Krzynka gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 29.03.2012 RG.VI
68/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 30.03.2012 RF.I
69/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 30.03.2012 RF.I
70/2012 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Dziedzice w przedmiocie podziału sołectwa Dziedzice na dwie odrębne jednostki pomocnicze gminy - na Sołectwo Dziedzice i Sołectwo Stara Dziedzina 05.04.2012 RGM.IV
71/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 05.04.2012 RG.VI
72/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.04.2012 RG.VI
73/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 30.03.2012 RF.I
74/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 30.03.2012 RF.I
75/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 12.04.2012 ROSK.IV
76/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 12.04.2012 ROSK.IV
77/2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Barlineckiego Ośrodka Kultury za rok 2011 12.04.2012 RF.I
78/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 10.04.2012 RG.VI
79/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 11.04.2012 RF.I
80/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 11.04.2012 RF.I
81/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 10.04.2012 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
82/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 10.04.2012 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
83/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 10.04.2012 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
84/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 18.04.2012 RF.I
85/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 18.04.2012 RF.I
86/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 19.04.2012 RG.VI
87/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 19.04.2012 RG.VI
89/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 30.04.2012 RF.I
90/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 30.04.2012 RF.I
94/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
26.04.2012 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
95/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 26.04.2012 RG.VI
96/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 07.05.2012 RF.I
97/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 07.05.2012 RF.I
98/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 10.05.2012 RG.VI
100/2012 uchylenia części Zarządzenia Nr 89/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku 22.05.2012 RF.I
101/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 22.05.2012 RF.I
102/2012 instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Gminy Barlinek 24.05.2012 RF.I
103/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 29.05.2012 RG.VI
104/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 31.05.2012 RG.VI
105/2012 zmieniające ZARZĄDZENIE NR 132/2008 Burmistrza Barlinka z dnia 10 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli działki przyległej, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka przy ul. Św. Bonifacego 31.05.2012 RG.VI
106/2012 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Dziedzice w przedmiocie organizacji i zakresu działania nowo tworzonych Sołectw Stara Dziedzina i Dziedzice 31.05.2012 RGM.IV
107/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.05.2012 RF.I
108/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.05.2012 RF.I
109/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 31.05.2012  
110/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Moczkowo gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 31.05.2012 RG.VI
111/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 04.06.2012 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
112/2012 ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 12.06.2012 RF.I
113/2012 prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa o wydatkach strukturalnych poniesionych przez Gminę Barlinek w Barlinku oraz jednostki organizacyjne Gminy Barlinek 12.06.2012 RF.I
114/2012 ogłoszenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, usytuowanych w budynku na nieruchomości, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 14.06.2012 RG.VI
115/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 14.06.2012 RG.VI
116/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 13.06.2012 RF.I
117/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 13.06.2012 RF.I
118/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 18.06.2012 RF.I
119/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 18.06.2012 RF.I
120/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 22.06.2012 RG.VI
121/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 22.06.2012 RG.VI
122/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 21.06.2012 RF.I
123/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 21.06.2012 RF.I
124/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 28.06.2012 RF.I
126/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 29.06.2012 RF.I
127/2012 waloryzacji czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 24.11.2012 RG.VI
128/2012 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 05.07.2012 ROSK.IV
129/2012 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 05.07.2012 ROSK.IV
130/2012 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 05.07.2012 ROSK.IV
131/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 09.07.2012 RF.I
132/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, będącej w administrowaniu Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 05.07.2012 RG.VI
133/2012 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 12.07.2012 RGM.II
136/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 10.07.2012 RF.I
138/2012 udzielenia poręczenia kredytu w racącym zaciągniętego przez BOK 16.07.2012 RF.I
139/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 12.07.2012 RF.I
140/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok  12.07.2012 RF.I
141/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 23.07.2012  RF.I

142/2012
planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 23.07.2012 RF.I
144/2012 wpisania lokalu socjalnego do rejestru lokali mieszkalnych 26.07.2012 RGM.III
145/2012 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 26.07.2012 RO.I
146/2012 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursopwego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku  26.07.2012 RO.I
148/2012

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

30.07.2012 ROSK.IV
149/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, będącej w administrowaniu Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 26.07.2012 RG.VI

150/2012
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 26.07.2012 RG.VI
151/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 30.07.2012 RG.VI
152/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 01.08.2012  RF.I
154/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 31.07.2012 RF.I
155/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.07.2012 RF.I
156/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 02.08.2012 RG.VI
157/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok  06.08.2012 RF.I
158/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 06.08.2012 RF.I
159/2012 oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Moczkowie przy ulicy Myśliborskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 16.08.2012 RG.V.
160/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 20.08.2012 RF.I
161/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 20.08.2012 RF.I
162/2012 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy
z przeznaczeniem na lokale socjalne
21.08.2012 RGM.III
163/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 28.08.2012 ROSK.IV
167/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 30.08.2012 RF.I
168/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 30.08.2012 RF.I
169/2012 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Dworcowej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości 07.09.2012 RG.IV
170/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia położonej w Mostkowie 07.09.2012 RG.IV
172/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 05.09.2012 RF.I
173/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 05.09.2012 RF.I
174/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 12.09.2012 RF.I
175/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 12.09.2012 RF.I
176/2012 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 13.09.2012 RO.I
177/2012 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 13.09.2012 RO.I
178/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, będących w administrowaniu Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 13.09.2012 RG.VI

179/2012
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Płonno gm. Barlinek i w ob.1 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 13.09.2012 RG.VI
180/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Staromiejskiej 13.09.2012 RG.IV
181/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 14.09.2012 RF.I
183/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 17.09.2012 RF.I
184/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 18.09.2012 RF.I
185/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 17.09.2012 RF.I
186/2012
regulaminu pracy Komisji ds. nagród Burmistrza Barlinka ze specjalnego funduszu na nagrody dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli Gminy Barlinek
 
24.09.2012 ROSK.IV
187/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 20.09.2012 RF.I
188/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 20.09.2012 RF.I
189/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 27.09.2012 RF.I
191/2012 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Barlinku przy ulicy Gorzowskiej 28.09.2012 RG.V
192/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 28.09.2012 RF.I
193/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 28.09.2012 RF.I
195/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 08.10.2012 RF.I
196/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 08.10.2012 RF.I
197/2012 wpisania lokalu socjalnego do rejestru lokali mieszkalnych 12.10.2012 RGM.III
198/2012 udzielenia poręczenia kredytu obrotowego zaciągniętego przez Barlinecki Ośrodek Kultury 15.10.2012 RF.I
199/2012 procedury prowadzenia i aktualizacji mapy aktywności - bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Barlinek 18.10.2012 ROSK.IV
200/2012 zmieniające ZARZĄDZENIE NR 149/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, będącej w administrowaniu Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.10.2012 RG.VI
201/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.10.2012 RG.VI
202/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 18.10.2012 RG.VI
203/2012 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.10.2012 RGM.II
204/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 19.10.2012 RF.I
205/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 19.10.2012 RF.I
206/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 25.10.2012 RF.I
207/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 31.10.2012 RF.I
208/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.10.2012 RF.I
209/2012 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 08.11.2012 ROSK.IV
210/2012 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy
z przeznaczeniem na lokale socjalne
08.11.2012 RGM.III
211/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 31.10.2012 RF.I
212/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.10.2012 RF.I
213/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.10.2012 RF.I
214/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 05.11.2012 RF.I
215/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 05.11.2012 RF.I
216/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 12.11.2012 RF.I
217/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 12.11.2012 RF.I
220/2012 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Moczkowie przy ulicy Gwiaździstej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 12.11.2012 RG.V
222/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 19.11.2012 RF.I
223/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 19.11.2012 RF.I
224/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, będących w administrowaniu Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 24.11.2012 RG.VI
225/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, będącej w administrowaniu Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 24.11.2012 RG.VI
226/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 24.11.2012 RG.VI
227/2012 waloryzacji czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 24.11.2012 RG.VI
228/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 23.11.2012 RF.I
231/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 23.11.2012 RF.I
232/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 29.11.2012 RF.I
233/2012 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Barlinek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 29.11.2012 RG.V
234/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 29.11.2012 RG.VI
235/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 30.11.2012 RF.I
236/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 30.11.2012 RF.I
237/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej 06.12.2012 RG.VI
238/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 06.12.2012 RG.VI
239/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 06.12.2012 RG.VI
240/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 05.12.2012 RF.I
241/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 05.12.2012 RF.I
242/2012 regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek 13.12.2012 ROSK.IV
243/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1, 2, miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 13.12.2012 RG.VI
244/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 13.12.2012 RG.VI
245/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Lipowej 13.12.2012 RG.IV
246/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 11.12.2012 RF.I
247/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 11.12.2012 RF.I
248/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 20.12.2012 RF.I
250/2012 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 20.12.2012 RGM.II
251/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 18.12.2012 RF.I
252/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 18.12.2012 RF.I
253/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 20.12.2012 RF.I
254/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 20.12.2012 RF.I
255/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 27.12.2012 RF.I
256/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 27.12.2012 RF.I
257/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 31.12.2012 RF.I
258/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.12.2012 RF.I
259/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 31.12.2012 RF.I
260/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 31.12.2012 RF.I
261/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.12.2012 RF.I

 

Załączniki do pobrania: 2012-03-06 08:59:19 - Zarządzenie Nr 1/2012 (zip) (3.07 kB)
2012-03-06 09:00:10 - Zarządzenie Nr 2/2012 (zip) (2.85 kB)
2012-03-16 10:48:46 - Zarządzenie Nr 3/2012 (zip) (32.36 kB)
2012-02-22 13:18:05 - Zarządzenie Nr 5/2012 (zip) (149.65 kB)
2012-03-16 11:43:18 - Zarządzenie Nr 6/2012 (zip) (7.61 kB)
2012-09-10 14:22:16 - Zarządzenie Nr 7/2012 (317.65 kB)
2012-09-10 14:22:55 - Zarządzenie Nr 8/2012 (991.75 kB)
2012-01-13 14:14:53 - Zarządzenie Nr 9/2012 (zip) (17.50 kB)
2012-01-13 14:15:26 - Zarządzenie Nr 10/2012 (zip) (14.19 kB)
2012-01-13 14:15:57 - Zarządzenie Nr 11/2012 (zip) (14.67 kB)
2012-01-13 14:16:32 - Zarządzenie Nr 12/2012 (zip) (18.34 kB)
2012-01-17 12:54:49 - Zarządzenie Nr 13/2012 (zip) (290.46 kB)
2012-01-17 12:55:39 - Zarządzenie Nr 14/2012 (zip) (121.75 kB)
2012-01-25 11:17:47 - Zarządzenie Nr 16/2012 (zip) (152.92 kB)
2012-02-13 14:44:56 - Zarządzenie Nr 17/2012 (zip) (7.86 kB)
2012-02-13 14:46:06 - Zarządzenie Nr 18/2012 (zip) (7.38 kB)
2012-02-13 14:47:14 - Zarządzenie Nr 20/2012 (zip) (7.19 kB)
2012-02-02 09:37:42 - Zarządzenie Nr 19/2012 (zip) (12.03 kB)
2012-02-13 15:14:37 - Zarządzenie Nr 21/2012 (pdf) (475.58 kB)
2012-02-13 15:15:22 - Zarządzenie Nr 22/2012 (pdf) (1.82 MB)
2012-02-06 17:44:21 - Zarządzenie Nr 23/2012 (zip) (2.48 kB)
2012-02-14 13:43:55 - Zarządzenie Nr 24/2012 (zip) (11.47 kB)
2012-02-15 12:41:23 - Zarządzenie Nr 26/2012 (pdf) (1.20 MB)
2012-02-15 12:43:11 - Zarządzenie Nr 27/2012 (pdf) (998.12 kB)
2012-02-10 10:39:45 - Zarządzenie Nr 28/2012 (zip) (17.40 kB)
2012-03-16 11:53:54 - Zarządzenie Nr 30/2012 (zip) (7.68 kB)
2012-02-23 14:24:02 - Zarządzenie Nr 32/2012 (pdf) (1.05 MB)
2012-02-23 14:24:55 - Zarządzenie Nr 33/2012 (pdf) (1.27 MB)
2012-02-24 12:34:12 - Zarządzenie Nr 34/2012 (zip) (4.49 kB)
2012-02-24 12:35:52 - Zarządzenie Nr 35/2012 (zip) (4.39 kB)
2012-02-24 12:35:20 - Zarządzenie Nr 36/2012 (zip) (5.17 kB)
2012-02-28 13:28:32 - Zarządzenie Nr 37/2012 (zip) (61.14 kB)
2012-02-28 13:28:57 - Zarządzenie Nr 38/2012 (zip) (149.07 kB)
2012-02-28 13:29:35 - Zarządzenie Nr 39/2012 (zip) (71.42 kB)
2012-02-27 12:09:09 - Zarządzenie Nr 40/2012 (zip) (12.70 kB)
2012-02-27 12:09:37 - Zarządzenie Nr 41/2012 (zip) (12.72 kB)
2012-02-27 12:10:03 - Zarządzenie Nr 42/2012 (zip) (12.63 kB)
2012-03-01 13:40:02 - Zarządzenie Nr 44/2012 (zip) (18.11 kB)
2012-03-01 13:40:32 - Zarządzenie Nr 45/2012 (zip) (13.49 kB)
2012-03-01 13:41:01 - Zarządzenie Nr 46/2012 (zip) (13.34 kB)
2012-09-10 14:24:05 - Zarządzenie Nr 48/2012 (385.74 kB)
2012-09-10 14:25:11 - Zarządzenie Nr 49/2012 (417.68 kB)
2012-03-16 12:08:09 - Zarządzenie Nr 51/2012 (zip) (7.77 kB)
2012-03-16 12:09:27 - Zarządzenie Nr 52/2012 (zip) (8.19 kB)
2012-03-15 12:57:34 - Zarządzenie Nr 53/2012 (zip) (4.56 kB)
2012-03-21 08:45:55 - Zarządzenie Nr 54/2012 (pdf) (750.67 kB)
2012-03-22 14:42:19 - Zarządzenie Nr 55/2012 (zip) (7.91 kB)
2012-03-26 13:33:04 - Zarządzenie Nr 56/2012 (zip) (7.84 kB)
2012-03-22 14:44:24 - Zarządzenie Nr 57/2012 (zip) (6.91 kB)
2012-03-22 14:48:00 - Zarządzenie Nr 58/2012 (zip) (5.46 kB)
2012-04-05 08:04:16 - Zarządzenie Nr 59/2012 (zip) (817.65 kB)
2012-04-12 13:11:03 - Zarządzenie Nr 60/2012 (zip) (14.92 kB)
2012-04-13 14:20:06 - Zarządzenie Nr 61/2012 (doc) (42.50 kB)
2012-04-13 14:25:58 - Zarządzenie Nr 62/2012 (doc) (42.50 kB)
2012-04-30 12:30:06 - Zarządzenie Nr 63/2012 (doc) (33.50 kB)
2012-04-30 12:30:50 - Zarządzenie Nr 64/2012 (doc) (34.00 kB)
2012-05-21 11:26:58 - Zarządzenie Nr 66/2012 (zip) (78.72 kB)
2012-04-06 09:21:58 - Zarządzenie Nr 68/2012 (pdf) (1.18 MB)
2012-04-06 09:22:39 - Zarządzenie Nr 69/2012 (pdf) (1.49 MB)
2012-04-05 14:53:22 - Zarządzenie Nr 70/2012 (zip) (5.14 kB)
2012-04-17 11:55:59 - Zarządzenie Nr 71/2012 (zip) (223.82 kB)
2012-04-12 14:40:08 - Zarządzenie Nr 72/2012 (zip) (95.77 kB)
2012-09-10 14:27:42 - Zarządzenie Nr 73/2012 (zip) (731.76 kB)
2012-09-10 14:28:20 - Zarządzenie Nr 74/2012 (zip) (1008.09 kB)
2012-04-12 13:22:51 - Zarządzenie Nr 75/2012 (zip) (4.61 kB)
2012-04-12 13:23:24 - Zarządzenie Nr 76/2012 (zip) (4.41 kB)
2012-04-19 11:38:02 - Zarządzenie Nr 77/2012 (pdf) (3.20 MB)
2012-04-17 12:03:24 - Zarządzenie Nr 78/2012 (zip) (142.43 kB)
2012-04-17 12:06:18 - Zarządzenie Nr 79/2012 (pdf) (587.95 kB)
2012-04-17 12:06:55 - Zarządzenie Nr 80/2012 (pdf) (725.91 kB)
2012-04-19 09:03:51 - Zarządzenie Nr 81/2012 (zip) (4.63 kB)
2012-04-19 09:04:28 - Zarządzenie Nr 82/2012 (zip) (4.87 kB)
2012-04-19 09:04:59 - Zarządzenie Nr 83/2012 (zip) (6.93 kB)
2012-04-19 11:55:31 - Zarządzenie Nr 84/2012 (zip) (1.20 MB)
2012-04-19 11:56:25 - Zarządzenie Nr 85/2012 (zip) (962.07 kB)
2012-04-26 14:48:21 - Zarządzenie Nr 86/2012 (zip) (42.12 kB)
2012-05-02 21:33:58 - Zarządzenie Nr 87/2012 (zip) (142.82 kB)
2012-05-08 14:52:57 - Zarządzenie Nr 89/2012 (pdf) (1.20 MB)
2012-05-08 15:00:05 - Zarządzenie Nr 90/2012 (zip) (1.47 MB)
2012-05-09 10:45:15 - Zarządzenie Nr 94/2012 (zip) (34.93 kB)
2012-05-07 12:33:15 - Zarządzenie Nr 95/2012 (zip) (153.72 kB)
2012-05-15 07:47:50 - Zarządzenie Nr 96/2012 (pdf) (485.30 kB)
2012-05-15 07:49:23 - Zarządzenie Nr 97/2012 (pdf) (488.15 kB)
2012-05-14 09:34:23 - Zarządzenie Nr 98/2012 (zip) (323.80 kB)
2012-05-25 10:43:26 - Zarządzenie Nr 100/2012 (pdf) (537.73 kB)
2012-05-25 10:50:00 - Zarządzenie Nr 101/2012 (pdf) (524.92 kB)
2012-07-18 08:16:03 - Zarządzenie Nr 102/2012 (14.31 MB)
2012-06-02 11:02:20 - Zarządzenie Nr 103/2012 (zip) (91.17 kB)
2012-06-11 12:23:44 - Zarządzenie Nr 104/2012 (zip) (5.66 kB)
2012-06-11 12:26:38 - Zarządzenie Nr 105/2012 (zip) (3.93 kB)
2012-06-02 12:11:55 - Zarządzenie Nr 106/2012 (zip) (3.90 kB)
2012-06-06 14:56:35 - Zarządzenie Nr 107/2012 (pdf) (1.89 MB)
2012-06-06 14:57:43 - Zarządzenie Nr 108/2012 (pdf) (2.79 MB)
2012-06-13 10:58:00 - Zarządzenie Nr 109/2012 (pdf) (1.52 MB)
2012-06-11 12:29:21 - Zarządzenie Nr 110/2012 (zip) (5.59 kB)
2012-06-19 13:12:32 - Zarządzenie Nr 111/2012 (zip) (4.21 kB)
2012-06-26 11:16:50 - Zarządzenie Nr 112/2012 (pdf) (17.59 MB)
2012-06-15 09:21:07 - Zarządzenie Nr 113/2012 (pdf) (727.57 kB)
2012-06-19 11:01:02 - Zarządzenie Nr 114/2012 (zip) (390.85 kB)
2012-06-20 14:06:35 - Zarządzenie Nr 115/2012 (zip) (952.96 kB)
2012-06-15 14:05:40 - Zarządzenie Nr 116/2012 (pdf) (762.61 kB)
2012-06-15 14:06:31 - Zarządzenie Nr 117/2012 (pdf) (907.78 kB)
2012-06-26 11:19:42 - Zarządzenie Nr 118/2012 (pdf) (1.20 MB)
2012-06-26 11:20:52 - Zarządzenie Nr 119/2012 (pdf) (1.22 MB)
2012-07-06 13:45:46 - Zarządzenie Nr 120/2012 (zip) (6.03 kB)
2012-07-02 14:31:43 - Zarządzenie Nr 121/2012 (pdf) (119.78 kB)
2012-07-04 13:42:36 - Zarządzenie Nr 122/2012 (pdf) (1.69 MB)
2012-07-04 13:43:09 - Zarządzenie Nr 123/2012 (pdf) (1.02 MB)
2012-07-04 13:43:43 - Zarządzenie Nr 124/2012 (pdf) (1.00 MB)
2012-07-09 11:46:26 - Zarządzenie Nr 126/2012 (pdf) (768.20 kB)
2012-11-27 13:47:05 - Zarządzenie 127/2012 (3.18 kB)
2012-07-10 14:16:28 - Zarządzenie Nr 128/2012 (zip) (3.09 kB)
2012-07-10 14:17:08 - Zarządzenie Nr 129/2012 (zip) (3.12 kB)
2012-07-10 14:17:50 - Zarządzenie Nr 130/2012 (zip) (3.13 kB)
2012-07-10 13:10:17 - Zarządzenie Nr 131/2012 (pdf) (881.24 kB)
2012-07-23 08:39:10 - Zarządzenie Nr 132/2012 (45.09 kB)
2012-07-23 13:59:45 - Zarządzenie Nr 133/2012 (18.62 kB)
2012-09-11 14:04:22 - Zarządzenie Nr 136/2012 (879.20 kB)
2012-07-18 08:34:46 - Zarządzenie Nr 138/2012 (222.75 kB)
2012-07-19 08:30:54 - Zarządzenie Nr 139/2012 (315.96 kB)
2012-07-19 08:31:24 - Zarządzenie Nr 140/2012 (322.49 kB)
2012-07-31 08:02:18 - Zarządzenie Nr 141/2012 (1.20 MB)
2012-07-31 08:10:35 - Zarządzenie Nr 142/2012 (1.38 MB)
2012-07-26 11:12:56 - Zarządzenie Nr 144/2012 (7.85 kB)
2012-09-10 14:29:56 - Zarządzenie Nr 145/2012 (817.17 kB)
2012-07-26 11:34:52 - Zarządzenie Nr 146/2012 (251.44 kB)
2012-07-30 09:27:24 - Zarządzenie Nr 148/2012 (12.82 kB)
2012-07-31 13:11:35 - Zarządzenie Nr 149/2012 (589.39 kB)
2012-09-10 14:30:30 - Zarządzenie Nr 150/2012 (1.13 MB)
2012-09-10 14:30:54 - Zarządzenie Nr 151/2012 (80.37 kB)
2012-09-10 14:31:14 - Zarządzenie Nr 152/2012 (237.67 kB)
2012-09-10 14:31:43 - Zarządzenie Nr 154/2012 (992.38 kB)
2012-09-10 14:32:07 - Zarządzenie Nr 155/2012 (911.63 kB)
2012-09-10 14:32:29 - Zarządzenie Nr 156/2012 (110.92 kB)
2012-09-10 14:32:57 - Zarządzenie Nr 157/2012 (386.58 kB)
2012-09-10 14:33:19 - Zarządzenie Nr 158/2012 (394.61 kB)
2012-09-10 14:33:39 - Zarządzenie Nr 159/2012 (7.66 kB)
2012-09-11 14:16:12 - Zarządzenie Nr 160/2012 (1.14 MB)
2012-09-11 14:18:13 - Zarządzenie Nr 161/2012 (1.57 MB)
2012-09-10 14:33:59 - Zarządzenie Nr 162/2012 (6.76 kB)
2012-09-10 14:34:30 - Zarządzenie Nr 163/2012 (6.30 kB)
2012-09-11 07:15:36 - Zarządzenie Nr 167/2012 (972.57 kB)
2012-09-11 07:16:09 - Zarządzenie Nr 168/2012 (1.31 MB)
2012-09-18 10:50:34 - Zarządzenie Nr 169/2012 (6.20 kB)
2012-09-19 09:35:40 - Zarządzenie Nr 170/2012 (18.39 kB)
2012-09-14 10:51:24 - Zarządzenie Nr 172/2012 (757.20 kB)
2012-09-14 10:52:25 - Zarządzenie Nr 173/2012 (542.05 kB)
2012-09-19 09:36:45 - Zarządzenie Nr 174/2012 (1.08 MB)
2012-09-19 09:37:21 - Zarządzenie Nr 175/2012 (1.14 MB)
2012-09-13 13:34:16 - Zarządzenie Nr 176/2012 (2.33 kB)
2012-09-13 13:35:02 - Zarządzenie Nr 177/2012 (2.87 kB)
2012-09-24 09:51:28 - Zarządzenie 178/2012 (692.02 kB)
2012-09-24 09:56:33 - Zarządzenie 179/2012 (129.31 kB)
2012-09-19 09:37:50 - Zarządzenie Nr 180/2012 (22.09 kB)
2012-09-19 09:45:16 - Zarządzenie Nr 181/2012 (1.27 MB)
2012-09-20 12:54:16 - Zarządzenie 183/2012 (347.30 kB)
2012-09-26 08:27:36 - Zarządzenie 184/2012 (1.48 MB)
2012-09-26 08:28:36 - Zarządzenie185/2012 (1.36 MB)
2012-09-26 09:55:33 - Zarządzenie 186/2012 (8.81 kB)
2012-10-03 12:52:30 - Zarządzenie 187/2012 (701.23 kB)
2012-10-03 12:53:07 - Zarządzenie 188/2012 (766.39 kB)
2012-10-03 12:54:30 - Zarządzenie 189/2012 (1.79 MB)
2012-10-10 14:10:56 - Zarządzenie 191/2012 (7.23 kB)
2012-10-05 13:58:47 - Zarządzenie 192/2012 (1.71 MB)
2012-10-05 13:59:42 - Zarządzenie 193/2012 (3.26 MB)
2012-10-16 10:02:24 - Zarządzenie 195/2012 (445.22 kB)
2012-10-16 14:09:01 - Zarządzenie 196/2012 (592.69 kB)
2012-10-16 10:03:04 - Zarządzenie 197/2012 (7.93 kB)
2012-10-16 14:10:04 - Zarządzenie 198/2012 (97.97 kB)
2012-10-18 13:09:08 - Zarządzenie 199/2012 (132.50 kB)
2012-10-25 14:01:59 - Zarządzenie 200/2012 (4.86 kB)
2012-10-29 13:45:45 - Zarządzenie 201/2012 (962.77 kB)
2012-10-29 13:46:52 - Zarządzenie 202/2012 (556.34 kB)
2012-10-26 09:27:37 - Zarządzenie 203/2012 (17.97 kB)
2012-10-25 11:05:13 - Zarządzenie 204/2012 (842.31 kB)
2012-10-25 11:11:17 - Zarządzenie 205/2012 (1.01 MB)
2012-10-30 10:08:12 - Zarządzenie 206/2012 (2.46 MB)
2012-11-07 13:13:04 - Zarządzenie 207/2012 (1.11 MB)
2012-11-07 13:13:51 - Zarządzenie 208/2012 (1.34 MB)
2012-11-15 11:38:46 - Zarządzenie 209/2012 (3.50 kB)
2012-11-09 12:40:52 - Zarządzenie 210/2012 (6.89 kB)
2012-11-12 11:15:50 - Zarządzenie 211/2012 (450.58 kB)
2012-11-09 14:48:30 - Zarządzenie 212/2012 (714.01 kB)
2012-11-09 14:49:29 - Zarządzenie 213/2012 (313.80 kB)
2012-11-13 08:18:03 - Zarządzenie 214/2012 (1.71 MB)
2012-11-13 08:18:53 - Zarządzenie 215/2012 (1.80 MB)
2012-11-21 07:30:20 - Zarządzenie 216/2012 (740.45 kB)
2012-11-21 07:31:51 - Zarządzenie 217/2012 (743.26 kB)
2012-11-23 13:07:04 - Zarządzenie 220/2012 (7.09 kB)
2012-11-26 10:47:01 - Zarządzenie 222/2012 (1.17 MB)
2012-11-26 10:47:48 - Zarządzenie 223/2012 (970.73 kB)
2012-12-04 09:38:38 - Zarządzenie 224/2012 (227.89 kB)
2012-12-04 09:39:18 - Zarządzenie 225/2012 (116.54 kB)
2012-12-04 09:40:09 - Zarządzenie 226/2012 (81.40 kB)
2012-11-28 07:50:27 - Zarządzenie 227/2012 (3.14 kB)
2012-12-04 09:50:20 - Zarządzenie 228/2012 (763.33 kB)
2012-12-04 14:00:59 - Zarządzenie 231/2012 (2.41 MB)
2012-12-04 09:51:11 - Zarządzenie 232/2012 (894.63 kB)
2012-12-07 14:08:14 - Zarządzenie 233/2012 (6.15 kB)
2012-12-10 12:37:32 - Zarządzenie 234/2012 (153.78 kB)
2012-12-05 13:44:15 - Zarządzenie 235/2012 (772.40 kB)
2012-12-07 14:10:28 - Zarządzenie 236/2012 (2.08 MB)
2012-12-20 14:21:26 - Zarządzenie 237/2012 (90.01 kB)
2012-12-20 14:07:30 - Zarządzenie 238/2012 (70.56 kB)
2012-12-19 08:41:46 - Zarządzenie 239/2012 (67.42 kB)
2012-12-13 13:13:18 - Zarządzenie 240/2012 (633.48 kB)
2012-12-13 13:14:19 - Zarządzenie 241/2012 (1.25 MB)
2012-12-14 13:38:51 - Zarządzenie 242/2012 (60.00 kB)
2012-12-20 14:09:07 - Zarządzenie 243/2012 (174.70 kB)
2012-12-21 08:20:58 - Zarządzenie 244/2012 (79.46 kB)
2012-12-21 08:05:52 - Zarządzenie 245/2012 (19.61 kB)
2012-12-19 12:49:24 - Zarządzenie 246/2012 (495.03 kB)
2012-12-19 12:50:17 - Zarządzenie 247/2012 (595.58 kB)
2013-01-03 09:00:42 - Zarządzenie 248/2012 (971.12 kB)
2013-01-21 12:59:45 - Zarządzenie Nr 250/2012 (17.49 kB)
2013-01-03 09:01:34 - Zarządzenie 251/2012 (695.83 kB)
2013-01-03 09:03:12 - Zarządzenie 252/2012 (665.83 kB)
2013-01-03 09:04:32 - Zarządzenie 253/2012 (540.81 kB)
2013-01-03 09:05:12 - Zarządzenie 254/2012 (919.84 kB)
2013-01-04 13:50:05 - Zarządzenie Nr 255/2012 (783.62 kB)
2013-01-04 13:52:58 - Zarządzenie Nr 256/2012 (879.11 kB)
2013-01-15 08:37:12 - Zarządzenie Nr 257/2012 (917.42 kB)
2013-01-15 08:38:29 - Zarządzenie Nr 258/2012 (799.51 kB)
2013-01-21 12:42:07 - Zarządzenie Nr 259/2012 (220.06 kB)
2013-02-13 12:40:30 - Zarządzenie Nr 260/2012 (889.33 kB)
2013-02-14 11:18:48 - Zarządzenie Nr 261/2012 (1.53 MB)

Ilość odwiedzin: 7019
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2012
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2012 roku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-01-13 13:52:32
Data udostępnienia informacji: 2012-01-13 13:52:32
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 09:56:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner