logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA
WYDANYCH W 2012 r.

 
Nr Zarządzenia
 
W sprawie:
 
Data
 
Uwagi
1/2012 ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego 06.03.2012 Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
2/2012 ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. kadr 06.03.2012 Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
3/2012 określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek 05.01.2012 RGM.IV
5/2012 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku 05.01.2012 RO.I
6/2012 wpisania lokalu socjalnego do rejestru lokali mieszkalnych 12.01.2012 RGM.III
7/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 12.01.2012 RF.I
8/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 12.01.2012 RF.I
9/2012
regulaminu pracy komisji konkursowej oraz zasad przygotowania i przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek
12.01.2012

RO.VIII

10/2012
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
12,01.2012
RO.VIII
11/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 12.01.2012 RO.VIII
12/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 12.01.2012 RO.VIII
13/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 13.01.2012 RG.VI
14/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 13.01.2012 RG.VI
16/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek. 19.01.2012 RG.VI
17/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Szewskiej 19.01.2012 RG.IV
18/2012 zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. 31 Stycznia 19.01.2012 RG.IV
19/2012 sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych – stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 19.01.2012 RGM.II
20/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 26.01.2012 RG.IV
21/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 31.01.2012 RF.I
22/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.01.2012 RF.I
23/2012 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie, gm. Barlinek. 03.02.2012 RO.I
24/2012 sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych – stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 03.02.2012 RGM.II
26/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 06.02.2012 RF.I
27/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 06.02.2012 RF.I
28/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 09.02.2012 RO.VIII
30/2012 wpisania lokalu socjalnego do rejestru lokali mieszkalnych 16.02.2012 RGM.III
32/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 20.02.2012 RF.I
33/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 20.02.2012 RF.I
34/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 23.02.2012 ROSK.IV
35/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 23.02.2012 ROSK.IV
36/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 23.02.2012 ROSK.IV
37/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 23.02.2012 RG.VI
38/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 23.02.2012 RG.VI
39/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczonego do nieruchomości przyległych położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 23.02.2012 RG.VI
40/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu działalności
na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
24.02.2012 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
41/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
24.02.2012 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
42/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej
w zakresie przeciwdziałania narkomanii
24.02.2012 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
44/2012 procedur i zasad opracowywania projektów organizacji publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli na rok szkolny 2012/2013 w Gminie Barlinek 01.03.2012 ROSK.IV
45/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 01.03.2012 ROSK.IV
46/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 01.03.2012 ROSK.IV
48/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 29.02.2012 RF.I
49/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 29.02.2012 RF.I
51/2012 wpisania lokalu socjalnego do rejestru lokali mieszkalnych 13.03.2012 RGM.III
52/2012 ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Barlinek 15.03.2012 RGM.III
53/2012 rozliczania kosztów utrzymania obiektu szkolno – przedszkolnego przy ulicy Kombatantów 3 w Barlinku 15.03.2012 ROSK.I
54/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 19.03.2012 RF.I
55/2012 wpisania lokalu socjalnego do rejestru lokali mieszkalnych 20.03.2012 RGM.III
56/2012 wpisania lokalu socjalnego do rejestru lokali mieszkalnych 20.03.2012 RGM.III
57/2012 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy
z przeznaczeniem na lokale socjalne
20.03.2012 RGM.III
58/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 22.03.2012 ROSK.IV
59/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonych w obrębie 2 m. Barlinka , stanowiących własność Gminy Barlinek 27.03.2012 RG.VI
60/2012 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 29.03.2012 RGM.II
61/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Górnej i Różanej 29.03.2012 RG.IV
62/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Podwale 29.03.2012 RG.IV
63/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Przemysłowej i Szosowej 29.03.2012 RG.IV
64/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Przemysłowej i Szosowej 29.03.2012 RG.IV
66/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Krzynka gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 29.03.2012 RG.VI
68/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 30.03.2012 RF.I
69/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 30.03.2012 RF.I
70/2012 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Dziedzice w przedmiocie podziału sołectwa Dziedzice na dwie odrębne jednostki pomocnicze gminy - na Sołectwo Dziedzice i Sołectwo Stara Dziedzina 05.04.2012 RGM.IV
71/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 05.04.2012 RG.VI
72/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.04.2012 RG.VI
73/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 30.03.2012 RF.I
74/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 30.03.2012 RF.I
75/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 12.04.2012 ROSK.IV
76/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 12.04.2012 ROSK.IV
77/2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Barlineckiego Ośrodka Kultury za rok 2011 12.04.2012 RF.I
78/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 10.04.2012 RG.VI
79/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 11.04.2012 RF.I
80/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 11.04.2012 RF.I
81/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 10.04.2012 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
82/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 10.04.2012 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
83/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 10.04.2012 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
84/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 18.04.2012 RF.I
85/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 18.04.2012 RF.I
86/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 19.04.2012 RG.VI
87/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 19.04.2012 RG.VI
89/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 30.04.2012 RF.I
90/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 30.04.2012 RF.I
94/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
26.04.2012 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
95/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 26.04.2012 RG.VI
96/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 07.05.2012 RF.I
97/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 07.05.2012 RF.I
98/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 10.05.2012 RG.VI
100/2012 uchylenia części Zarządzenia Nr 89/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku 22.05.2012 RF.I
101/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 22.05.2012 RF.I
102/2012 instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Gminy Barlinek 24.05.2012 RF.I
103/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 29.05.2012 RG.VI
104/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 31.05.2012 RG.VI
105/2012 zmieniające ZARZĄDZENIE NR 132/2008 Burmistrza Barlinka z dnia 10 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli działki przyległej, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka przy ul. Św. Bonifacego 31.05.2012 RG.VI
106/2012 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Dziedzice w przedmiocie organizacji i zakresu działania nowo tworzonych Sołectw Stara Dziedzina i Dziedzice 31.05.2012 RGM.IV
107/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.05.2012 RF.I
108/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.05.2012 RF.I
109/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 31.05.2012  
110/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Moczkowo gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 31.05.2012 RG.VI
111/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 04.06.2012 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
112/2012 ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 12.06.2012 RF.I
113/2012 prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa o wydatkach strukturalnych poniesionych przez Gminę Barlinek w Barlinku oraz jednostki organizacyjne Gminy Barlinek 12.06.2012 RF.I
114/2012 ogłoszenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, usytuowanych w budynku na nieruchomości, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 14.06.2012 RG.VI
115/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 14.06.2012 RG.VI
116/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 13.06.2012 RF.I
117/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 13.06.2012 RF.I
118/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 18.06.2012 RF.I
119/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 18.06.2012 RF.I
120/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 22.06.2012 RG.VI
121/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 22.06.2012 RG.VI
122/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 21.06.2012 RF.I
123/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 21.06.2012 RF.I
124/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 28.06.2012 RF.I
126/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 29.06.2012 RF.I
127/2012 waloryzacji czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 24.11.2012 RG.VI
128/2012 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 05.07.2012 ROSK.IV
129/2012 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 05.07.2012 ROSK.IV
130/2012 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 05.07.2012 ROSK.IV
131/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 09.07.2012 RF.I
132/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, będącej w administrowaniu Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 05.07.2012 RG.VI
133/2012 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 12.07.2012 RGM.II
136/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 10.07.2012 RF.I
138/2012 udzielenia poręczenia kredytu w racącym zaciągniętego przez BOK 16.07.2012 RF.I
139/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 12.07.2012 RF.I
140/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok  12.07.2012 RF.I
141/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 23.07.2012  RF.I

142/2012
planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 23.07.2012 RF.I
144/2012 wpisania lokalu socjalnego do rejestru lokali mieszkalnych 26.07.2012 RGM.III
145/2012 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 26.07.2012 RO.I
146/2012 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursopwego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku  26.07.2012 RO.I
148/2012

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

30.07.2012 ROSK.IV
149/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, będącej w administrowaniu Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 26.07.2012 RG.VI

150/2012
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 26.07.2012 RG.VI
151/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 30.07.2012 RG.VI
152/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 01.08.2012  RF.I
154/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 31.07.2012 RF.I
155/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.07.2012 RF.I
156/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 02.08.2012 RG.VI
157/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok  06.08.2012 RF.I
158/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 06.08.2012 RF.I
159/2012 oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Moczkowie przy ulicy Myśliborskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 16.08.2012 RG.V.
160/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 20.08.2012 RF.I
161/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 20.08.2012 RF.I
162/2012 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy
z przeznaczeniem na lokale socjalne
21.08.2012 RGM.III
163/2012 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 28.08.2012 ROSK.IV
167/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 30.08.2012 RF.I
168/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 30.08.2012 RF.I
169/2012 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Dworcowej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości 07.09.2012 RG.IV
170/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia położonej w Mostkowie 07.09.2012 RG.IV
172/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 05.09.2012 RF.I
173/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 05.09.2012 RF.I
174/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 12.09.2012 RF.I
175/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 12.09.2012 RF.I
176/2012 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 13.09.2012 RO.I
177/2012 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 13.09.2012 RO.I
178/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, będących w administrowaniu Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 13.09.2012 RG.VI

179/2012
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Płonno gm. Barlinek i w ob.1 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 13.09.2012 RG.VI
180/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Staromiejskiej 13.09.2012 RG.IV
181/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 14.09.2012 RF.I
183/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 17.09.2012 RF.I
184/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 18.09.2012 RF.I
185/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 17.09.2012 RF.I
186/2012
regulaminu pracy Komisji ds. nagród Burmistrza Barlinka ze specjalnego funduszu na nagrody dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli Gminy Barlinek
 
24.09.2012 ROSK.IV
187/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 20.09.2012 RF.I
188/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 20.09.2012 RF.I
189/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 27.09.2012 RF.I
191/2012 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Barlinku przy ulicy Gorzowskiej 28.09.2012 RG.V
192/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 28.09.2012 RF.I
193/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 28.09.2012 RF.I
195/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 08.10.2012 RF.I
196/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 08.10.2012 RF.I
197/2012 wpisania lokalu socjalnego do rejestru lokali mieszkalnych 12.10.2012 RGM.III
198/2012 udzielenia poręczenia kredytu obrotowego zaciągniętego przez Barlinecki Ośrodek Kultury 15.10.2012 RF.I
199/2012 procedury prowadzenia i aktualizacji mapy aktywności - bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Barlinek 18.10.2012 ROSK.IV
200/2012 zmieniające ZARZĄDZENIE NR 149/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, będącej w administrowaniu Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.10.2012 RG.VI
201/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.10.2012 RG.VI
202/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 18.10.2012 RG.VI
203/2012 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.10.2012 RGM.II
204/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 19.10.2012 RF.I
205/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 19.10.2012 RF.I
206/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 25.10.2012 RF.I
207/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 31.10.2012 RF.I
208/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.10.2012 RF.I
209/2012 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 08.11.2012 ROSK.IV
210/2012 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy
z przeznaczeniem na lokale socjalne
08.11.2012 RGM.III
211/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 31.10.2012 RF.I
212/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.10.2012 RF.I
213/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.10.2012 RF.I
214/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 05.11.2012 RF.I
215/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 05.11.2012 RF.I
216/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 12.11.2012 RF.I
217/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 12.11.2012 RF.I
220/2012 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Moczkowie przy ulicy Gwiaździstej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 12.11.2012 RG.V
222/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 19.11.2012 RF.I
223/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 19.11.2012 RF.I
224/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, będących w administrowaniu Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 24.11.2012 RG.VI
225/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, będącej w administrowaniu Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 24.11.2012 RG.VI
226/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 24.11.2012 RG.VI
227/2012 waloryzacji czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 24.11.2012 RG.VI
228/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 23.11.2012 RF.I
231/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 23.11.2012 RF.I
232/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 29.11.2012 RF.I
233/2012 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Barlinek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 29.11.2012 RG.V
234/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 29.11.2012 RG.VI
235/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 30.11.2012 RF.I
236/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 30.11.2012 RF.I
237/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej 06.12.2012 RG.VI
238/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 06.12.2012 RG.VI
239/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 06.12.2012 RG.VI
240/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 05.12.2012 RF.I
241/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 05.12.2012 RF.I
242/2012 regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek 13.12.2012 ROSK.IV
243/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1, 2, miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 13.12.2012 RG.VI
244/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 13.12.2012 RG.VI
245/2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Lipowej 13.12.2012 RG.IV
246/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 11.12.2012 RF.I
247/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 11.12.2012 RF.I
248/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 20.12.2012 RF.I
250/2012 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 20.12.2012 RGM.II
251/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 18.12.2012 RF.I
252/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 18.12.2012 RF.I
253/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 20.12.2012 RF.I
254/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 20.12.2012 RF.I
255/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 27.12.2012 RF.I
256/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 27.12.2012 RF.I
257/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 31.12.2012 RF.I
258/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.12.2012 RF.I
259/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 31.12.2012 RF.I
260/2012 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok 31.12.2012 RF.I
261/2012 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok 31.12.2012 RF.I

 

Załączniki do pobrania: 2012-03-06 08:59:19 - Zarządzenie Nr 1/2012 (zip) (3.07 kB)
2012-03-06 09:00:10 - Zarządzenie Nr 2/2012 (zip) (2.85 kB)
2012-03-16 10:48:46 - Zarządzenie Nr 3/2012 (zip) (32.36 kB)
2012-02-22 13:18:05 - Zarządzenie Nr 5/2012 (zip) (149.65 kB)
2012-03-16 11:43:18 - Zarządzenie Nr 6/2012 (zip) (7.61 kB)
2012-09-10 14:22:16 - Zarządzenie Nr 7/2012 (317.65 kB)
2012-09-10 14:22:55 - Zarządzenie Nr 8/2012 (991.75 kB)
2012-01-13 14:14:53 - Zarządzenie Nr 9/2012 (zip) (17.50 kB)
2012-01-13 14:15:26 - Zarządzenie Nr 10/2012 (zip) (14.19 kB)
2012-01-13 14:15:57 - Zarządzenie Nr 11/2012 (zip) (14.67 kB)
2012-01-13 14:16:32 - Zarządzenie Nr 12/2012 (zip) (18.34 kB)
2012-01-17 12:54:49 - Zarządzenie Nr 13/2012 (zip) (290.46 kB)
2012-01-17 12:55:39 - Zarządzenie Nr 14/2012 (zip) (121.75 kB)
2012-01-25 11:17:47 - Zarządzenie Nr 16/2012 (zip) (152.92 kB)
2012-02-13 14:44:56 - Zarządzenie Nr 17/2012 (zip) (7.86 kB)
2012-02-13 14:46:06 - Zarządzenie Nr 18/2012 (zip) (7.38 kB)
2012-02-13 14:47:14 - Zarządzenie Nr 20/2012 (zip) (7.19 kB)
2012-02-02 09:37:42 - Zarządzenie Nr 19/2012 (zip) (12.03 kB)
2012-02-13 15:14:37 - Zarządzenie Nr 21/2012 (pdf) (475.58 kB)
2012-02-13 15:15:22 - Zarządzenie Nr 22/2012 (pdf) (1.82 MB)
2012-02-06 17:44:21 - Zarządzenie Nr 23/2012 (zip) (2.48 kB)
2012-02-14 13:43:55 - Zarządzenie Nr 24/2012 (zip) (11.47 kB)
2012-02-15 12:41:23 - Zarządzenie Nr 26/2012 (pdf) (1.20 MB)
2012-02-15 12:43:11 - Zarządzenie Nr 27/2012 (pdf) (998.12 kB)
2012-02-10 10:39:45 - Zarządzenie Nr 28/2012 (zip) (17.40 kB)
2012-03-16 11:53:54 - Zarządzenie Nr 30/2012 (zip) (7.68 kB)
2012-02-23 14:24:02 - Zarządzenie Nr 32/2012 (pdf) (1.05 MB)
2012-02-23 14:24:55 - Zarządzenie Nr 33/2012 (pdf) (1.27 MB)
2012-02-24 12:34:12 - Zarządzenie Nr 34/2012 (zip) (4.49 kB)
2012-02-24 12:35:52 - Zarządzenie Nr 35/2012 (zip) (4.39 kB)
2012-02-24 12:35:20 - Zarządzenie Nr 36/2012 (zip) (5.17 kB)
2012-02-28 13:28:32 - Zarządzenie Nr 37/2012 (zip) (61.14 kB)
2012-02-28 13:28:57 - Zarządzenie Nr 38/2012 (zip) (149.07 kB)
2012-02-28 13:29:35 - Zarządzenie Nr 39/2012 (zip) (71.42 kB)
2012-02-27 12:09:09 - Zarządzenie Nr 40/2012 (zip) (12.70 kB)
2012-02-27 12:09:37 - Zarządzenie Nr 41/2012 (zip) (12.72 kB)
2012-02-27 12:10:03 - Zarządzenie Nr 42/2012 (zip) (12.63 kB)
2012-03-01 13:40:02 - Zarządzenie Nr 44/2012 (zip) (18.11 kB)
2012-03-01 13:40:32 - Zarządzenie Nr 45/2012 (zip) (13.49 kB)
2012-03-01 13:41:01 - Zarządzenie Nr 46/2012 (zip) (13.34 kB)
2012-09-10 14:24:05 - Zarządzenie Nr 48/2012 (385.74 kB)
2012-09-10 14:25:11 - Zarządzenie Nr 49/2012 (417.68 kB)
2012-03-16 12:08:09 - Zarządzenie Nr 51/2012 (zip) (7.77 kB)
2012-03-16 12:09:27 - Zarządzenie Nr 52/2012 (zip) (8.19 kB)
2012-03-15 12:57:34 - Zarządzenie Nr 53/2012 (zip) (4.56 kB)
2012-03-21 08:45:55 - Zarządzenie Nr 54/2012 (pdf) (750.67 kB)
2012-03-22 14:42:19 - Zarządzenie Nr 55/2012 (zip) (7.91 kB)
2012-03-26 13:33:04 - Zarządzenie Nr 56/2012 (zip) (7.84 kB)
2012-03-22 14:44:24 - Zarządzenie Nr 57/2012 (zip) (6.91 kB)
2012-03-22 14:48:00 - Zarządzenie Nr 58/2012 (zip) (5.46 kB)
2012-04-05 08:04:16 - Zarządzenie Nr 59/2012 (zip) (817.65 kB)
2012-04-12 13:11:03 - Zarządzenie Nr 60/2012 (zip) (14.92 kB)
2012-04-13 14:20:06 - Zarządzenie Nr 61/2012 (doc) (42.50 kB)
2012-04-13 14:25:58 - Zarządzenie Nr 62/2012 (doc) (42.50 kB)
2012-04-30 12:30:06 - Zarządzenie Nr 63/2012 (doc) (33.50 kB)
2012-04-30 12:30:50 - Zarządzenie Nr 64/2012 (doc) (34.00 kB)
2012-05-21 11:26:58 - Zarządzenie Nr 66/2012 (zip) (78.72 kB)
2012-04-06 09:21:58 - Zarządzenie Nr 68/2012 (pdf) (1.18 MB)
2012-04-06 09:22:39 - Zarządzenie Nr 69/2012 (pdf) (1.49 MB)
2012-04-05 14:53:22 - Zarządzenie Nr 70/2012 (zip) (5.14 kB)
2012-04-17 11:55:59 - Zarządzenie Nr 71/2012 (zip) (223.82 kB)
2012-04-12 14:40:08 - Zarządzenie Nr 72/2012 (zip) (95.77 kB)
2012-09-10 14:27:42 - Zarządzenie Nr 73/2012 (zip) (731.76 kB)
2012-09-10 14:28:20 - Zarządzenie Nr 74/2012 (zip) (1008.09 kB)
2012-04-12 13:22:51 - Zarządzenie Nr 75/2012 (zip) (4.61 kB)
2012-04-12 13:23:24 - Zarządzenie Nr 76/2012 (zip) (4.41 kB)
2012-04-19 11:38:02 - Zarządzenie Nr 77/2012 (pdf) (3.20 MB)
2012-04-17 12:03:24 - Zarządzenie Nr 78/2012 (zip) (142.43 kB)
2012-04-17 12:06:18 - Zarządzenie Nr 79/2012 (pdf) (587.95 kB)
2012-04-17 12:06:55 - Zarządzenie Nr 80/2012 (pdf) (725.91 kB)
2012-04-19 09:03:51 - Zarządzenie Nr 81/2012 (zip) (4.63 kB)
2012-04-19 09:04:28 - Zarządzenie Nr 82/2012 (zip) (4.87 kB)
2012-04-19 09:04:59 - Zarządzenie Nr 83/2012 (zip) (6.93 kB)
2012-04-19 11:55:31 - Zarządzenie Nr 84/2012 (zip) (1.20 MB)
2012-04-19 11:56:25 - Zarządzenie Nr 85/2012 (zip) (962.07 kB)
2012-04-26 14:48:21 - Zarządzenie Nr 86/2012 (zip) (42.12 kB)
2012-05-02 21:33:58 - Zarządzenie Nr 87/2012 (zip) (142.82 kB)
2012-05-08 14:52:57 - Zarządzenie Nr 89/2012 (pdf) (1.20 MB)
2012-05-08 15:00:05 - Zarządzenie Nr 90/2012 (zip) (1.47 MB)
2012-05-09 10:45:15 - Zarządzenie Nr 94/2012 (zip) (34.93 kB)
2012-05-07 12:33:15 - Zarządzenie Nr 95/2012 (zip) (153.72 kB)
2012-05-15 07:47:50 - Zarządzenie Nr 96/2012 (pdf) (485.30 kB)
2012-05-15 07:49:23 - Zarządzenie Nr 97/2012 (pdf) (488.15 kB)
2012-05-14 09:34:23 - Zarządzenie Nr 98/2012 (zip) (323.80 kB)
2012-05-25 10:43:26 - Zarządzenie Nr 100/2012 (pdf) (537.73 kB)
2012-05-25 10:50:00 - Zarządzenie Nr 101/2012 (pdf) (524.92 kB)
2012-07-18 08:16:03 - Zarządzenie Nr 102/2012 (14.31 MB)
2012-06-02 11:02:20 - Zarządzenie Nr 103/2012 (zip) (91.17 kB)
2012-06-11 12:23:44 - Zarządzenie Nr 104/2012 (zip) (5.66 kB)
2012-06-11 12:26:38 - Zarządzenie Nr 105/2012 (zip) (3.93 kB)
2012-06-02 12:11:55 - Zarządzenie Nr 106/2012 (zip) (3.90 kB)
2012-06-06 14:56:35 - Zarządzenie Nr 107/2012 (pdf) (1.89 MB)
2012-06-06 14:57:43 - Zarządzenie Nr 108/2012 (pdf) (2.79 MB)
2012-06-13 10:58:00 - Zarządzenie Nr 109/2012 (pdf) (1.52 MB)
2012-06-11 12:29:21 - Zarządzenie Nr 110/2012 (zip) (5.59 kB)
2012-06-19 13:12:32 - Zarządzenie Nr 111/2012 (zip) (4.21 kB)
2012-06-26 11:16:50 - Zarządzenie Nr 112/2012 (pdf) (17.59 MB)
2012-06-15 09:21:07 - Zarządzenie Nr 113/2012 (pdf) (727.57 kB)
2012-06-19 11:01:02 - Zarządzenie Nr 114/2012 (zip) (390.85 kB)
2012-06-20 14:06:35 - Zarządzenie Nr 115/2012 (zip) (952.96 kB)
2012-06-15 14:05:40 - Zarządzenie Nr 116/2012 (pdf) (762.61 kB)
2012-06-15 14:06:31 - Zarządzenie Nr 117/2012 (pdf) (907.78 kB)
2012-06-26 11:19:42 - Zarządzenie Nr 118/2012 (pdf) (1.20 MB)
2012-06-26 11:20:52 - Zarządzenie Nr 119/2012 (pdf) (1.22 MB)
2012-07-06 13:45:46 - Zarządzenie Nr 120/2012 (zip) (6.03 kB)
2012-07-02 14:31:43 - Zarządzenie Nr 121/2012 (pdf) (119.78 kB)
2012-07-04 13:42:36 - Zarządzenie Nr 122/2012 (pdf) (1.69 MB)
2012-07-04 13:43:09 - Zarządzenie Nr 123/2012 (pdf) (1.02 MB)
2012-07-04 13:43:43 - Zarządzenie Nr 124/2012 (pdf) (1.00 MB)
2012-07-09 11:46:26 - Zarządzenie Nr 126/2012 (pdf) (768.20 kB)
2012-11-27 13:47:05 - Zarządzenie 127/2012 (3.18 kB)
2012-07-10 14:16:28 - Zarządzenie Nr 128/2012 (zip) (3.09 kB)
2012-07-10 14:17:08 - Zarządzenie Nr 129/2012 (zip) (3.12 kB)
2012-07-10 14:17:50 - Zarządzenie Nr 130/2012 (zip) (3.13 kB)
2012-07-10 13:10:17 - Zarządzenie Nr 131/2012 (pdf) (881.24 kB)
2012-07-23 08:39:10 - Zarządzenie Nr 132/2012 (45.09 kB)
2012-07-23 13:59:45 - Zarządzenie Nr 133/2012 (18.62 kB)
2012-09-11 14:04:22 - Zarządzenie Nr 136/2012 (879.20 kB)
2012-07-18 08:34:46 - Zarządzenie Nr 138/2012 (222.75 kB)
2012-07-19 08:30:54 - Zarządzenie Nr 139/2012 (315.96 kB)
2012-07-19 08:31:24 - Zarządzenie Nr 140/2012 (322.49 kB)
2012-07-31 08:02:18 - Zarządzenie Nr 141/2012 (1.20 MB)
2012-07-31 08:10:35 - Zarządzenie Nr 142/2012 (1.38 MB)
2012-07-26 11:12:56 - Zarządzenie Nr 144/2012 (7.85 kB)
2012-09-10 14:29:56 - Zarządzenie Nr 145/2012 (817.17 kB)
2012-07-26 11:34:52 - Zarządzenie Nr 146/2012 (251.44 kB)
2012-07-30 09:27:24 - Zarządzenie Nr 148/2012 (12.82 kB)
2012-07-31 13:11:35 - Zarządzenie Nr 149/2012 (589.39 kB)
2012-09-10 14:30:30 - Zarządzenie Nr 150/2012 (1.13 MB)
2012-09-10 14:30:54 - Zarządzenie Nr 151/2012 (80.37 kB)
2012-09-10 14:31:14 - Zarządzenie Nr 152/2012 (237.67 kB)
2012-09-10 14:31:43 - Zarządzenie Nr 154/2012 (992.38 kB)
2012-09-10 14:32:07 - Zarządzenie Nr 155/2012 (911.63 kB)
2012-09-10 14:32:29 - Zarządzenie Nr 156/2012 (110.92 kB)
2012-09-10 14:32:57 - Zarządzenie Nr 157/2012 (386.58 kB)
2012-09-10 14:33:19 - Zarządzenie Nr 158/2012 (394.61 kB)
2012-09-10 14:33:39 - Zarządzenie Nr 159/2012 (7.66 kB)
2012-09-11 14:16:12 - Zarządzenie Nr 160/2012 (1.14 MB)
2012-09-11 14:18:13 - Zarządzenie Nr 161/2012 (1.57 MB)
2012-09-10 14:33:59 - Zarządzenie Nr 162/2012 (6.76 kB)
2012-09-10 14:34:30 - Zarządzenie Nr 163/2012 (6.30 kB)
2012-09-11 07:15:36 - Zarządzenie Nr 167/2012 (972.57 kB)
2012-09-11 07:16:09 - Zarządzenie Nr 168/2012 (1.31 MB)
2012-09-18 10:50:34 - Zarządzenie Nr 169/2012 (6.20 kB)
2012-09-19 09:35:40 - Zarządzenie Nr 170/2012 (18.39 kB)
2012-09-14 10:51:24 - Zarządzenie Nr 172/2012 (757.20 kB)
2012-09-14 10:52:25 - Zarządzenie Nr 173/2012 (542.05 kB)
2012-09-19 09:36:45 - Zarządzenie Nr 174/2012 (1.08 MB)
2012-09-19 09:37:21 - Zarządzenie Nr 175/2012 (1.14 MB)
2012-09-13 13:34:16 - Zarządzenie Nr 176/2012 (2.33 kB)
2012-09-13 13:35:02 - Zarządzenie Nr 177/2012 (2.87 kB)
2012-09-24 09:51:28 - Zarządzenie 178/2012 (692.02 kB)
2012-09-24 09:56:33 - Zarządzenie 179/2012 (129.31 kB)
2012-09-19 09:37:50 - Zarządzenie Nr 180/2012 (22.09 kB)
2012-09-19 09:45:16 - Zarządzenie Nr 181/2012 (1.27 MB)
2012-09-20 12:54:16 - Zarządzenie 183/2012 (347.30 kB)
2012-09-26 08:27:36 - Zarządzenie 184/2012 (1.48 MB)
2012-09-26 08:28:36 - Zarządzenie185/2012 (1.36 MB)
2012-09-26 09:55:33 - Zarządzenie 186/2012 (8.81 kB)
2012-10-03 12:52:30 - Zarządzenie 187/2012 (701.23 kB)
2012-10-03 12:53:07 - Zarządzenie 188/2012 (766.39 kB)
2012-10-03 12:54:30 - Zarządzenie 189/2012 (1.79 MB)
2012-10-10 14:10:56 - Zarządzenie 191/2012 (7.23 kB)
2012-10-05 13:58:47 - Zarządzenie 192/2012 (1.71 MB)
2012-10-05 13:59:42 - Zarządzenie 193/2012 (3.26 MB)
2012-10-16 10:02:24 - Zarządzenie 195/2012 (445.22 kB)
2012-10-16 14:09:01 - Zarządzenie 196/2012 (592.69 kB)
2012-10-16 10:03:04 - Zarządzenie 197/2012 (7.93 kB)
2012-10-16 14:10:04 - Zarządzenie 198/2012 (97.97 kB)
2012-10-18 13:09:08 - Zarządzenie 199/2012 (132.50 kB)
2012-10-25 14:01:59 - Zarządzenie 200/2012 (4.86 kB)
2012-10-29 13:45:45 - Zarządzenie 201/2012 (962.77 kB)
2012-10-29 13:46:52 - Zarządzenie 202/2012 (556.34 kB)
2012-10-26 09:27:37 - Zarządzenie 203/2012 (17.97 kB)
2012-10-25 11:05:13 - Zarządzenie 204/2012 (842.31 kB)
2012-10-25 11:11:17 - Zarządzenie 205/2012 (1.01 MB)
2012-10-30 10:08:12 - Zarządzenie 206/2012 (2.46 MB)
2012-11-07 13:13:04 - Zarządzenie 207/2012 (1.11 MB)
2012-11-07 13:13:51 - Zarządzenie 208/2012 (1.34 MB)
2012-11-15 11:38:46 - Zarządzenie 209/2012 (3.50 kB)
2012-11-09 12:40:52 - Zarządzenie 210/2012 (6.89 kB)
2012-11-12 11:15:50 - Zarządzenie 211/2012 (450.58 kB)
2012-11-09 14:48:30 - Zarządzenie 212/2012 (714.01 kB)
2012-11-09 14:49:29 - Zarządzenie 213/2012 (313.80 kB)
2012-11-13 08:18:03 - Zarządzenie 214/2012 (1.71 MB)
2012-11-13 08:18:53 - Zarządzenie 215/2012 (1.80 MB)
2012-11-21 07:30:20 - Zarządzenie 216/2012 (740.45 kB)
2012-11-21 07:31:51 - Zarządzenie 217/2012 (743.26 kB)
2012-11-23 13:07:04 - Zarządzenie 220/2012 (7.09 kB)
2012-11-26 10:47:01 - Zarządzenie 222/2012 (1.17 MB)
2012-11-26 10:47:48 - Zarządzenie 223/2012 (970.73 kB)
2012-12-04 09:38:38 - Zarządzenie 224/2012 (227.89 kB)
2012-12-04 09:39:18 - Zarządzenie 225/2012 (116.54 kB)
2012-12-04 09:40:09 - Zarządzenie 226/2012 (81.40 kB)
2012-11-28 07:50:27 - Zarządzenie 227/2012 (3.14 kB)
2012-12-04 09:50:20 - Zarządzenie 228/2012 (763.33 kB)
2012-12-04 14:00:59 - Zarządzenie 231/2012 (2.41 MB)
2012-12-04 09:51:11 - Zarządzenie 232/2012 (894.63 kB)
2012-12-07 14:08:14 - Zarządzenie 233/2012 (6.15 kB)
2012-12-10 12:37:32 - Zarządzenie 234/2012 (153.78 kB)
2012-12-05 13:44:15 - Zarządzenie 235/2012 (772.40 kB)
2012-12-07 14:10:28 - Zarządzenie 236/2012 (2.08 MB)
2012-12-20 14:21:26 - Zarządzenie 237/2012 (90.01 kB)
2012-12-20 14:07:30 - Zarządzenie 238/2012 (70.56 kB)
2012-12-19 08:41:46 - Zarządzenie 239/2012 (67.42 kB)
2012-12-13 13:13:18 - Zarządzenie 240/2012 (633.48 kB)
2012-12-13 13:14:19 - Zarządzenie 241/2012 (1.25 MB)
2012-12-14 13:38:51 - Zarządzenie 242/2012 (60.00 kB)
2012-12-20 14:09:07 - Zarządzenie 243/2012 (174.70 kB)
2012-12-21 08:20:58 - Zarządzenie 244/2012 (79.46 kB)
2012-12-21 08:05:52 - Zarządzenie 245/2012 (19.61 kB)
2012-12-19 12:49:24 - Zarządzenie 246/2012 (495.03 kB)
2012-12-19 12:50:17 - Zarządzenie 247/2012 (595.58 kB)
2013-01-03 09:00:42 - Zarządzenie 248/2012 (971.12 kB)
2013-01-21 12:59:45 - Zarządzenie Nr 250/2012 (17.49 kB)
2013-01-03 09:01:34 - Zarządzenie 251/2012 (695.83 kB)
2013-01-03 09:03:12 - Zarządzenie 252/2012 (665.83 kB)
2013-01-03 09:04:32 - Zarządzenie 253/2012 (540.81 kB)
2013-01-03 09:05:12 - Zarządzenie 254/2012 (919.84 kB)
2013-01-04 13:50:05 - Zarządzenie Nr 255/2012 (783.62 kB)
2013-01-04 13:52:58 - Zarządzenie Nr 256/2012 (879.11 kB)
2013-01-15 08:37:12 - Zarządzenie Nr 257/2012 (917.42 kB)
2013-01-15 08:38:29 - Zarządzenie Nr 258/2012 (799.51 kB)
2013-01-21 12:42:07 - Zarządzenie Nr 259/2012 (220.06 kB)
2013-02-13 12:40:30 - Zarządzenie Nr 260/2012 (889.33 kB)
2013-02-14 11:18:48 - Zarządzenie Nr 261/2012 (1.53 MB)

Ilość odwiedzin: 8315
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2012
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2012 roku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-01-13 13:52:32
Data udostępnienia informacji: 2012-01-13 13:52:32
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 09:56:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner