logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   minus Uchwały 2012
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      minus XX Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XX/241/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/242/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/243/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/245/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/246/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/247/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/248/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/250/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/251/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/252/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/253/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/254/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/255/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XX/243/2012
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 lutego 2012 r.


w sprawie udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 21 poz.113 ) oraz art.4 ust. 5,ust 7 pkt.2 i ust.11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459; z 2007 r.  Nr 191, poz.1371; z 2009 r. Nr 206, poz. 1590; z 2010 r. Nr 21 poz. 109, z 2011 r. Nr 187 poz. 1110), uchwala się, co następuje:

          § 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 70% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osobom fizycznym i prawnym.

          § 2. Wyraża się zgodę na udzielenie 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego spółdzielniom mieszkaniowym, w prawo własności, nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, niezależnie od formy uiszczenia opłaty.

          § 3. Wyraża się zgodę na udzielenie 99 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności tych nieruchomości, które są wykorzystywane lub przeznaczone wyłącznie na cele mieszkaniowe, gdy przekształcenie następuje na rzecz użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych, którzy wnieśli jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawa.

          § 4. Rozłożona na raty niespłacona część opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej 2 krotnej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski ustalonej na dzień wpłaty raty.

           § 5. Traci moc uchwała Nr XIX/223/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 49, poz. 1047).

           § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

           § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Ilość odwiedzin: 2662
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XX/243/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
Skrócony opis: w sprawie udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-03-07 14:36:28
Data udostępnienia informacji: 2012-03-07 14:36:28
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-07 14:47:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner