logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   minus Uchwały 2012
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
         minus UCHWAŁA NR XXIV/310/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/311/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/312/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/313/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/314/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/315/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/316/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/317/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/318/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/319/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/320/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/321/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/322/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/323/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/324/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/325/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/326/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/327/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/328/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/329/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/330/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/331/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/332/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/333/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA Nr XXIV/334/2012 RADY Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/335/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/336/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus Uchwała Nr XXIV/337/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXVI/343/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
      minus XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Uchwała Nr XXIV/312/2012
Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie podziału sołectwa Dziedzice na dwie odrębne jednostki pomocnicze gminy - na Sołectwo Dziedzice i   Sołectwo Stara Dziedzina.  

Na podstawie art. 5   ust.2, art.35 ust. 1   z dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz § 92 ust.2 Statutu Gminy Barlinek z   dnia 28 października 2010 r. (Dz. U. Woj. Zach. Nr 128 poz. 2577) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Z inicjatywy mieszkańców Sołectwa Dziedzice oraz po przeprowadzeniu konsultacji  
z mieszkańcami sołectwa, dokonuje się podziału Sołectwa Dziedzice i   tworzy dwa odrębne sołectwa:  

a)   Sołectwo Dziedzice, w   skład którego wchodzą miejscowości: Dziedzice i   Niewstąp  

b)   Sołectwo Stara Dziedzina, w   skład którego wchodzi miejscowość – Stara Dziedzina.  

§   2.   1.   Nadaje się Sołectwu Dziedzice statut stanowiący załącznik nr 1   niniejszej uchwały.  

2.   Nadaje się Sołectwu Stara Dziedzina statut stanowiący załącznik nr 2   niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.  

§   4.   Traci moc Statut Sołectwa Dziedzice stanowiący załącznik nr 1   do uchwały Nr VII/70/95  
Rady Gminy i   Miasta Barlinek z   dnia 30 marca 1995r. w   sprawie zatwierdzenia Statutów Sołectw.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Barlinku  


mgr   Dariusz   Zieliński

 

 

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/312/2012    
Rady Miejskiej w   Barlinku z   dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

STATUT SOŁECTWA   DZIEDZICE  

Rozdział 1.
Nazwa i   teren działania  

§   1.   1.   Ogół mieszkańców Sołectwa Dziedzice stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.  

2.   Nazwa Samorząd Mieszkańców Sołectwa brzmi: Sołectwo Dziedzice.  

§   2.   1.   Sołectwo Dziedzice jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z   innymi sołectwami i   osiedlami, tworzą wspólnotę samorządową miasta i   gminy Barlinek.  

2.   Samorząd Mieszkańców Sołectwa Dziedzice działa na podstawie niniejszego statutui innych przepisów prawa  

§   3.   Teren działania Sołectwa Dziedzice obejmuje miejscowości: Dziedzice i   Niewstąp.  

Rozdział 2.
Organizacja i   zakres działania  

§   4.   1.   Organami sołectwa są:  

1)   Zebranie Wiejskie,  

2)   Sołtys,  

3)   Rada Sołecka.  

2.   Kadencja Sołtysa i   Rady Sołeckiej trwa 4   lata i   kończy się z   momentem wyboru nowych organów.  

3.   Burmistrz Barlinka zwołuje zebranie wiejskie, celem dokonania wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej - nie później niż 6   miesięcy po wyborach do Rady Miejskiej.  

§   5.   1.   Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w   sołectwie.  

2.   Sołtys jest organem wykonawczym.  

3.   Rada Sołectwa jest organem o   charakterze pomocniczym, który wspomaga działalność sołtysa.  

§   6.   Do zadań sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców, a   w szczególności:  

1)   udział mieszkańców w   rozpatrywaniu spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa,  

2)   gospodarowanie mieniem gminnym, o   ile zostało ono przekazane sołectwu i   jego właściwe wykorzystanie,  

3)   organizowanie samopomocy mieszkańców i   wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania zwłaszcza w   zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku, upowszechniania sportu, kultury i   edukacji.  

§   7.   Zadania określone w   § 6   sołectwo realizuje poprzez:  

1)   opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,  

2)   współuczestnictwo w   organizowaniu i   przeprowadzaniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w   sprawach o   podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,  

3)   występowanie z   wnioskami do organów gminy o   rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwość mieszkańców sołectwa,  

4)   współpracę z   radnymi w   zakresie organizacji spotkań z   mieszkańcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.  

§   8.   Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:  

1)   wybór sołtysa i   rady sołeckiej oraz ich odwołanie;  

2)   dokonywanie okresowych ocen pracy sołtysa i   rady sołeckiej;  

3)   wyrażanie stanowiska, opinii w   sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o   zajęcie     stanowiska   wystąpi organ Gminy bądź inne jednostki;  

4)   określenie zasad korzystania z   mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane   sołectwu);  

5)   określenie planu finansowego sołectwa na rok budżetowy w   celu   realizacji potrzeb z   zakresu kultury, sportu i   wypoczynku oraz   innych związanych z   miejscem zamieszkania.  

§   9.   1.   Uchwały, wnioski i   opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Barlinka.  

2.   Burmistrz Barlinka w   zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na Sesji Rady Miejskiej  

3.   O sposobie załatwienia spraw informuje się Sołtysa.  

§   10.   Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwa nawiązują współpracę z   sąsiednimi sołectwami, zawierają porozumienia określające zakres i   sposób wykonania wspólnych zadań, mogą podejmować wspólne uchwały.  

Rozdział 3.
Sołtys i   Rada Sołecka  

§   11.   1.   Mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i   Radę Sołecką. Wybór na nową kadencje odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza Barlinka.  

§   12.   Do obowiązków i   kompetencji Sołtysa należy w   szczególności:  

1)   organizowanie i   koordynowanie inicjatyw i   przedsięwzięć społecznych mających na celu     poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;  

2)   zwoływanie zebrań wiejskich i   przewodniczenie ich obradom z   zastrzeżeniem § 21 ust. 3, co najmniej raz w   roku;  

3)   reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;  

4)   kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego,   uchwał i   zarządzeń organów gminy;  

5)   współdziałanie z   Burmistrzem w   zakresie wykonywania zadań określonych w   powszechnie obowiązujących przepisach prawa i   innych przepisach szczególnych a   dot. m.in. obronności, ochrony przeciwpożarowej, podatków i   opłat lokalnych, klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków;  

6)   uczestniczenie w   naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Burmistrza;  

7)   występowanie do Burmistrza z   wnioskami dotyczącymi poprawy funkcjonowania życia społeczności wiejskiej,  

8)   prowadzenie dokumentacji z   działalności sołectwa.  

§   13.   1.   Rada Sołecka składa się z   5 osób wraz z   Sołtysem.  

2.   Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i   doradczy. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa.  

3.   Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się niemniej niż raz na kwartał.  

4.   Sołtys jest przewodniczącym Rady Sołeckiej.  

§   14.   1.   Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać Zebranie Wiejskie z   inicjatywy co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.  

2.   Odwołanie następuje w   głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w   obecności, co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.  

3.   Jeżeli odwołanie Sołtysa nie nastąpiło ze względu na brak wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o   odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie3 miesięcy od poprzedniego głosowania, z   zachowaniem trybu przewidzianego w   ust. 2.  

4.   Odwołanie Sołtysa przed upływem kadencji jest równoznaczne z   odwołaniem Rady Sołeckiej.  

5.   W razie odwołania Sołtysa Burmistrz Barlinka zarządza ponowne wybory w   terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od odwołania Sołtysa.  

6.   Przepisów ust. 1   i 4   nie stosuje się, jeżeli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej jak 6   miesięcy. W   tym przypadku obowiązki Sołtysa pełni członek rady sołeckiej wyznaczony przez Burmistrza Barlinka.  

7.   W przypadku złożenia przez Sołtysa rezygnacji z   funkcji, Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa lub Burmistrza Barlinka, podejmuje w   ciągu miesiąca uchwałę o   przyjęciu rezygnacji, która jest równoznaczna z   odwołaniem Sołtysa.  

8.   Niepodjęcie, bez względu na przyczyny, uchwały, o   której mowa w   ust.7 w   ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Sołtysa jest równoznaczne z   przyjęciem rezygnacji przez Zebranie Wiejskie z   upływem ostatniego dnia miesiąca, w   którym powinna być podjęta uchwała.  

§   15.   1.   Zebranie Wiejskie może z   inicjatywy co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej lub na wniosek Sołtysa odwołać Radę Sołecką lub jej członka przed upływem kadencji.  

2.   Odwołanie następuje w   głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w   obecności co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.  

Rozdział 4.
Zasady i   tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważnościpodejmowania uchwał  

§   16.   1.   Członkami Zebrania Wiejskiego są wszyscy mieszkańcy sołectwa. Prawo do głosowania posiadają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa bądź przebywający na nim z   zamiarem stałego pobytu i   posiadający czynne prawo wyborcze.  

2.   Osoby uprawnione do udziału w   zebraniu wiejskim potwierdzają swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu w   miejscu zebrania. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i   służy do stwierdzenia prawomocności obrad.  

§   17.   Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:  

1)   z własnej inicjatywy,  

2)   na żądanie co najmniej 1/5 uprawnionych do udziału w   zebraniu,  

3)   na wniosek Rady Miejskiej w   Barlinku lub Burmistrza Barlinka.  

§   18.   1.   Zebranie Wiejskie odbywa się w   miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.  

2.   Termin i   miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w   sposób przyjęty w   sołectwie.  

3.   Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Burmistrza Barlinka lub RadyMiejskiej winno odbyć się w   terminie 7   dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.  

§   19.   1.   Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o   nim powiadomieni zgodnie z   wymogami niniejszego Statutu i   bierze w   nim udział, co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w   zebraniu.  

2.   Jeżeli w   wyznaczonym terminie w   Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w   Zebraniu, Zwołujący Zebranie wiejskie może zarządzić odbycie następnego zebrania wiejskiego po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania w   tym samym dniu, bez względu na liczbę osób uczestniczących.  

3.   Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i   przewodniczy jego obradom, a   w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w   obradach - Zebranie Wiejskie ustala inną osobę spośród obecnych, wybraną w   głosowaniu jawnym.  

4.   Sołtys powołuje protokolanta Zebrania Wiejskiego z   osób uczestniczących w   zebraniu.  

5.   Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego zebranie.  

§   20.   1.   Uchwały i   wnioski Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.  

2.   Głosowanie odbywa się w   sposób jawny.  

3.   Obrady, zebrania są protokołowane.  

4.   Protokół i   uchwały podpisuje Sołtys lub prowadzący zebranie oraz protokolant.  

5.   Uchwały i   wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców sołectwa nie mogą naruszać uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji lub uchwał  

6.   Oryginał protokołów wraz z   listą obecności, własnoręcznie podpisaną przez głosujących i   biorących udział w   zebraniu, podjęte uchwały i   wnioski oraz opinie Sołtys przekazuje Burmistrzowi najpóźniej do 7   dni od daty odbycia zebrania.  

Rozdział 5.
Tryby wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej  

§   21.   1.   Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Barlinka. W   tym celu Burmistrz Barlinka określa miejsce, godzinę i   dzień Zebrania Wiejskiego na podstawie obwieszczenia.  

2.   Obwieszczenie o   zwołaniu Zebrania Wiejskiego w   celu wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej 7   dni przed wyznaczoną datą Zebrania w   sposób zwyczajowo przyjęty w   sołectwie.  

3.   Zebraniu przewodniczy Radny Rady Miejskiej wskazany przez Radę Miejską.  

§   22.   1.   Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców uprawnionych do udziału w   zebraniu.  

2.   O ile w   wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w   zebraniu, wybory Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej przeprowadza się tym samym dniu po upływie 15 minut bez względu na liczbę osób uczestniczących.  

3.   Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.  

§   23.   1.   Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w   składzie, co najmniej 3   osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.  

2.   Do zadań komisji skrutacyjnej należy:  

a)   przyjęcie zgłoszenia kandydatów;  

b)   przeprowadzenie glosowania;  

c)   ustalenie wyników wyborów;  

d)   ogłoszenie wyników wyborów;  

e)   sporządzanie protokółu o   wynikach wyborów.  

3.   Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący Zebrania.  

§   24.   1.   Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.  

2.   W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa. W   drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.  

§   25.   Wyboru Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej dokonuje się w   głosowaniu tajnym  

§   26.   1.   Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartkami do głosowania opatrzonymi pieczątką Rady Miejskiej w   Barlinku.  

2.   Na karcie do głosowania głosujący wpisują nazwisko wybranego przez siebie kandydata.  

3.   Nieważne są głosy na kartach:  

a)   całkowicie lub częściowo przedartych;  

b)   inne niż ustalone jak w   ust. 1;  

c)   na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzania;  

4.   Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  

5.   W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie, w   terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego terminu zwołanych wyborów.  

§   27.   1.   Sołtys i   członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i   mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i   uchwal zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w   opinii środowiska.  

2.   Odwołanie z   zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.  

§   28.   1.   Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa na zasadach wyrażonych w   rozdziale V niniejszego statutu.  

§   29.   1.   W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszych zasad.  

2.   Protest przeciwko wyborowi może wnieść wyborca, którego nazwisko w   dniu wyborów było umieszczone w   spisie wyborców na obszarze danego sołectwa.  

3.   Protest wnosi się na piśmie do Burmistrza Barlinka.  

4.   Wnoszący protest powinien sformułować w   nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.  

5.   Burmistrz Barlinka rozpatruje protest w   ciągu 14 dni od dnia ich wniesienia. Decyzja Burmistrza Barlinka jest ostateczna.  

§   30.   W   przypadku braku wpływu protestów w   terminie określonym w   § 29 ust.1 oraz po ich rozpatrzeniu przez Burmistrza Barlinka powołuje się 3   osobową komisję w   celu likwidacji kart do głosowania użytych w   wyborach Sołtysa i   Rady Sołeckiej.  

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa sołectwa  

§   31.   1.   Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa ustala się w   ramach budżetu gminy.  

2.   Środki finansowe sołectwa pochodzące z   budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele sołectwa określone w   planie rzeczowo - finansowym sołectwa.  

3.   Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia Burmistrz Barlinka.  

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe  

§   32.   1.   Statut sołectwa nadaje Rada Miejska.  

2.   Zmiany statutu dokonuje się w   trybie jego uchwalenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Barlinku  


mgr   Dariusz   Zieliński

 

 

Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIV/312/2012    
Rady Miejskiej w   Barlinku z   dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

STATUT SOŁECTWA STARA DZIEDZINA  

Rozdział 1.
Nazwa i   teren działania  

§   1.   1.   Ogół mieszkańców Sołectwa Stara Dziedzina stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.  

2.   Nazwa Samorząd Mieszkańców Sołectwa brzmi: Sołectwo Stara Dziedzina.  

§   2.   1.   Sołectwo Dziedzice jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z   innymi sołectwami i   osiedlami, tworzą wspólnotę samorządową miasta i   gminy Barlinek.  

2.   Samorząd Mieszkańców Sołectwa Stara Dziedzina działa na podstawie niniejszego statutu i   innych przepisów prawa  

§   3.   Teren działania Sołectwo Stara Dziedzina obejmuje miejscowości: Stara Dziedzina.  

Rozdział 2.
Organizacja i   zakres działania  

§   4.   1.   Organami sołectwa są:  

1)   Zebranie Wiejskie,  

2)   Sołtys,  

3)   Rada Sołecka.  

2.   Kadencja Sołtysa i   Rady Sołeckiej trwa 4   lata i   kończy się z   momentem wyboru nowych organów.  

3.   Burmistrz Barlinka zwołuje zebranie wiejskie, celem dokonania wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej - nie później niż 6   miesięcy po wyborach do Rady Miejskiej.  

§   5.   1.   .Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w   sołectwie.  

2.   Sołtys jest organem wykonawczym.  

3.   Rada Sołectwa jest organem o   charakterze pomocniczym, który wspomaga działalność sołtysa.  

§   6.   Do zadań sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców, a   w szczególności:  

1)   udział mieszkańców w   rozpatrywaniu spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa,  

2)   gospodarowanie mieniem gminnym, o   ile zostało ono przekazane sołectwu i   jego właściwe wykorzystanie,  

3)   organizowanie samopomocy mieszkańców i   wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania zwłaszcza w   zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku, upowszechniania sportu, kultury i   edukacji.  

§   7.   Zadania określone w   § 6   sołectwo realizuje poprzez:  

1)   opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,  

2)   współuczestnictwo w   organizowaniu i   przeprowadzaniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w   sprawach o   podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,  

3)   występowanie z   wnioskami do organów gminy o   rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwość mieszkańców sołectwa,  

4)   współpracę z   radnymi w   zakresie organizacji spotkań z   mieszkańcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.  

§   8.   Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:  

1)   wybór sołtysa i   rady sołeckiej oraz ich odwołanie;  

2)   dokonywanie okresowych ocen pracy sołtysa i   rady sołeckiej;  

3)   wyrażanie stanowiska, opinii w   sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o   zajęcie     stanowiska   wystąpi organ Gminy bądź inne jednostki;  

4)   określenie zasad korzystania z   mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane   sołectwu);  

5)   określenie planu finansowego sołectwa na rok budżetowy w   celu   realizacji potrzeb z   zakresu kultury, sportu i   wypoczynku oraz   innych związanych z   miejscem zamieszkania.  

§   9.   1.   Uchwały, wnioski i   opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Barlinka.  

2.   Burmistrz Barlinka w   zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na Sesji Rady Miejskiej  

3.   O sposobie załatwienia spraw informuje się Sołtysa.  

§   10.   Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwa nawiązują współpracę z   sąsiednimi sołectwami, zawierają porozumienia określające zakres i   sposób wykonania wspólnych zadań, mogą podejmować wspólne uchwały.  

Rozdział 3.
Sołtys i   Rada Sołecka  

§   11.   1.   Mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i   Radę Sołecką. Wybór na nową kadencje odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza Barlinka.  

§   12.   Do obowiązków i   kompetencji Sołtysa należy w   szczególności:  

1)   organizowanie i   koordynowanie inicjatyw i   przedsięwzięć społecznych mających na celu     poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;  

2)   zwoływanie zebrań wiejskich i   przewodniczenie ich obradom z   zastrzeżeniem § 21 ust. 3, co najmniej raz w   roku;  

3)   reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;  

4)   kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego,   uchwał i   zarządzeń organów gminy;  

5)   współdziałanie z   Burmistrzem w   zakresie wykonywania zadań określonych w   powszechnie obowiązujących przepisach prawa i   innych przepisach szczególnych a   dot. m.in. obronności, ochrony przeciwpożarowej, podatków i   opłat lokalnych, klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków;  

6)   uczestniczenie w   naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Burmistrza;  

7)   występowanie do Burmistrza z   wnioskami dotyczącymi poprawy funkcjonowania życia społeczności wiejskiej,  

8)   prowadzenie dokumentacji z   działalności sołectwa.  

§   13.   1.   Rada Sołecka składa się z   5 osób wraz z   Sołtysem.  

2.   Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i   doradczy. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa.  

3.   Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się niemniej niż raz na kwartał.  

4.   Sołtys jest przewodniczącym Rady Sołeckiej.  

§   14.   1.   Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać Zebranie Wiejskie z   inicjatywy co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.  

2.   Odwołanie następuje w   głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w   obecności, co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.  

3.   Jeżeli odwołanie Sołtysa nie nastąpiło ze względu na brak wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o   odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie3 miesięcy od poprzedniego głosowania, z   zachowaniem trybu przewidzianego w   ust. 2.  

4.   Odwołanie Sołtysa przed upływem kadencji jest równoznaczne z   odwołaniem Rady Sołeckiej.  

5.   W razie odwołania Sołtysa Burmistrz Barlinka zarządza ponowne wybory w   terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od odwołania Sołtysa.  

6.   Przepisów ust. 1   i 4   nie stosuje się, jeżeli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej jak 6   miesięcy. W   tym przypadku obowiązki Sołtysa pełni członek rady sołeckiej wyznaczony przez Burmistrza Barlinka.  

7.   W przypadku złożenia przez Sołtysa rezygnacji z   funkcji, Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa lub Burmistrza Barlinka, podejmuje w   ciągu miesiąca uchwałę o   przyjęciu rezygnacji, która jest równoznaczna z   odwołaniem Sołtysa.  

8.   Niepodjęcie, bez względu na przyczyny, uchwały, o   której mowa w   ust.7 w   ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Sołtysa jest równoznaczne z   przyjęciem rezygnacji przez Zebranie Wiejskie z   upływem ostatniego dnia miesiąca, w   którym powinna być podjęta uchwała.  

§   15.   1.   Zebranie Wiejskie może z   inicjatywy co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej lub na wniosek Sołtysa odwołać Radę Sołecką lub jej członka przed upływem kadencji.  

2.   Odwołanie następuje w   głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w   obecności co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.  

Rozdział 4.
Zasady i   tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważnościpodejmowania uchwał  

§   16.   1.   Członkami Zebrania Wiejskiego są wszyscy mieszkańcy sołectwa. Prawo do głosowania posiadają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa bądź przebywający na nim z   zamiarem stałego pobytu i   posiadający czynne prawo wyborcze.  

2.   Osoby uprawnione do udziału w   zebraniu wiejskim potwierdzają swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu w   miejscu zebrania. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i   służy do stwierdzenia prawomocności obrad.  

§   17.   Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:  

1)   z własnej inicjatywy,  

2)   na żądanie co najmniej 1/5 uprawnionych do udziału w   zebraniu,  

3)   na wniosek Rady Miejskiej w   Barlinku lub Burmistrza Barlinka.  

§   18.   1.   Zebranie Wiejskie odbywa się w   miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.  

2.   Termin i   miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w   sposób przyjęty w   sołectwie.  

3.   Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Burmistrza Barlinka lub Rady  

Miejskiej winno odbyć się w   terminie 7   dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.  

§   19.   1.   Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o   nim powiadomieni zgodnie z   wymogami niniejszego Statutu i   bierze w   nim udział, co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w   zebraniu.  

2.   Jeżeli w   wyznaczonym terminie w   Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w   Zebraniu, Zwołujący Zebranie wiejskie może zarządzić odbycie następnego zebrania wiejskiego po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania w   tym samym dniu, bez względu na liczbę osób uczestniczących.  

3.   Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i   przewodniczy jego obradom, a   w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w   obradach - Zebranie Wiejskie ustala inną osobę spośród obecnych, wybraną w   głosowaniu jawnym.  

4.   Sołtys powołuje protokolanta Zebrania Wiejskiego z   osób uczestniczących w   zebraniu.  

5.   Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego zebranie.  

§   20.   1.   Uchwały i   wnioski Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.  

2.   Głosowanie odbywa się w   sposób jawny.  

3.   Obrady, zebrania są protokołowane.  

4.   Protokół i   uchwały podpisuje Sołtys lub prowadzący zebranie oraz protokolant.  

5.   Uchwały i   wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców sołectwa nie mogą naruszać uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji lub uchwał  

6.   Oryginał protokołów wraz z   listą obecności, własnoręcznie podpisaną przez głosujących i   biorących udział w   zebraniu, podjęte uchwały i   wnioski oraz opinie Sołtys przekazuje Burmistrzowi najpóźniej do 7   dni od daty odbycia zebrania.  

Rozdział 5.
Tryby wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej  

§   21.   1.   Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Barlinka. W   tym celu Burmistrz Barlinka określa miejsce, godzinę i   dzień Zebrania Wiejskiego na podstawie obwieszczenia.  

2.   Obwieszczenie o   zwołaniu Zebrania Wiejskiego w   celu wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej 7   dni przed wyznaczoną datą Zebrania w   sposób zwyczajowo przyjęty w   sołectwie.  

3.   Zebraniu przewodniczy Radny Rady Miejskiej wskazany przez Radę Miejską.  

§   22.   1.   Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców uprawnionych do udziału w   zebraniu.  

2.   O ile w   wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w   zebraniu, wybory Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej przeprowadza się tym samym dniu po upływie 15 minut bez względu na liczbę osób uczestniczących.  

3.   Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.  

§   23.   1.   Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w   składzie, co najmniej 3   osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.  

2.   Do zadań komisji skrutacyjnej należy:  

a)   przyjęcie zgłoszenia kandydatów;  

b)   przeprowadzenie glosowania;  

c)   ustalenie wyników wyborów;  

d)   ogłoszenie wyników wyborów;  

e)   sporządzanie protokółu o   wynikach wyborów.  

3.   Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący Zebrania.  

§   24.   1.   Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.  

2.   W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa. W   drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.  

§   25.   Wyboru Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej dokonuje się w   głosowaniu tajnym  

§   26.   1.   Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartkami do głosowania opatrzonymi pieczątką Rady Miejskiej w   Barlinku.  

2.   Na karcie do głosowania głosujący wpisują nazwisko wybranego przez siebie kandydata.  

3.   Nieważne są głosy na kartach:  

a)   całkowicie lub częściowo przedartych;  

b)   inne niż ustalone jak w   ust. 1;  

c)   na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzania;  

4.   Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  

5.   W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie, w   terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego terminu zwołanych wyborów.  

§   27.   1.   Sołtys i   członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i   mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i   uchwal zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w   opinii środowiska.  

2.   Odwołanie z   zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.  

§   28.   1.   Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa na zasadach wyrażonych w   rozdziale V niniejszego statutu.  

§   29.   1.   W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszych zasad.  

2.   Protest przeciwko wyborowi może wnieść wyborca, którego nazwisko w   dniu wyborów było umieszczone w   spisie wyborców na obszarze danego sołectwa.  

3.   Protest wnosi się na piśmie do Burmistrza Barlinka.  

4.   Wnoszący protest powinien sformułować w   nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.  

5.   Burmistrz Barlinka rozpatruje protest w   ciągu 14 dni od dnia ich wniesienia. Decyzja Burmistrza Barlinka jest ostateczna.  

§   30.   W przypadku braku wpływu protestów w   terminie określonym w   § 29ust. 1, oraz po ich rozpatrzeniu przez Burmistrza Barlinka powołuje się 3   osobową komisję w   celu likwidacji kart do głosowania użytych w   wyborach Sołtysa i   Rady Sołeckiej.  

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa sołectwa  

§   31.   1.   Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa ustala się w   ramach budżetu gminy.  

2.   Środki finansowe sołectwa pochodzące z   budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele sołectwa określone w   planie rzeczowo - finansowym sołectwa.  

3.   Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia Burmistrz Barlinka.  

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe  

§   32.   1.   Statut sołectwa nadaje Rada Miejska.  

2.   Zmiany statutu dokonuje się w   trybie jego uchwalenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Barlinku  


mgr   Dariusz   Zieliński

 

Ilość odwiedzin: 3637
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXIV/312/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
Skrócony opis: w sprawie podziału sołectwa Dziedzice na dwie odrębne jednostki pomocnicze gminy - na Sołectwo Dziedzice i Sołectwo Stara Dziedzina
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-07-06 09:52:56
Data udostępnienia informacji: 2012-07-06 09:52:56
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-06 10:13:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner