logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   minus Uchwały 2012
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
         minus UCHWAŁA NR XXIV/310/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/311/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/312/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/313/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/314/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/315/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/316/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/317/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/318/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/319/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/320/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/321/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/322/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/323/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/324/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/325/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/326/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/327/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/328/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/329/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/330/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/331/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/332/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/333/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA Nr XXIV/334/2012 RADY Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/335/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/336/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus Uchwała Nr XXIV/337/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIV/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXVI/343/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
      minus XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XXIV/338/2012
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

           Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


       § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o podstawie naliczania należy przez to rozumieć półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej państwa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianach niektórych ustaw ( Dz.U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431)

          § 2. 1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla:
1) radnych w wysokości 35% podstawy naliczania;
2) przewodniczących komisji w wysokości 50% podstawy naliczania;
3) wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 50% podstawy naliczania;
4) przewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 75% podstawy naliczania.
2. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje dodatek w wysokości 8% podstawy naliczania.
3. Za nieobecność na posiedzeniu (sesji, komisji) potrąca się kwotę 100,00 zł.
4. Potrąceń, o których mowa w ust. 3 nie stosuje się w przypadku nieobecności spowodowanej uczestnictwem w szkoleniach, naradach i podróżach służbowych związanych z pracą Rady Miejskiej.

          § 3. 1. Z tytułu podróży służbowych radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
          2. W stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej czynności z tytułu podróży służbowych dokonuje Wiceprzewodniczący.

          § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

          § 5 .Traci moc uchwała Nr XXII/289/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

          § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 roku.

Ilość odwiedzin: 3207
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXIV/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
Skrócony opis: w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-07-06 13:10:37
Data udostępnienia informacji: 2012-07-06 13:10:37
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-06 13:15:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner