logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   minus Uchwały 2012
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
         minus UCHWAŁA NR XXIX/370/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/371/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/372/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/373/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/374/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/375/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/376/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/377/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/378/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/379/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/380/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/381/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/382/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/383/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/384/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/385/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/386/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/387/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/388/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/389/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/390/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/391/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/392/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/393/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/394/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/395/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/396/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/397/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/398/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/399/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Uchwała Nr XXIX/372/2012
Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

Na podstawie art. 6, ust. 12 i   art. 14, pkt. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz U   z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.), art. 6   b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (Dz U   z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm.), art. 6, ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz U   Nr 200, poz. 1682, ze zm.) oraz art. 47 pkt. 4   a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz U. z   2012 r. Nr 749 ze zm.), uchwala się co następuje:  

§   1.   Na inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz opłaty od posiadania psów z   terenu wiejskiego wyznacza się sołtysów wykazanych w   załączniku Nr 1   do uchwały.  

§   2.   Inkasentom ustala się prowizję w   wysokości:  

 

1/  

z terenu sołectwa Dziedzice  

- 8%,  

2/  

z terenu sołectwa Dzikowo  

- 8   %,  

3/  

z terenu sołectwa Dzikówko  

- 8   %,  

4/  

z terenu sołectwa Jarząbki  

- 8   %,  

5/  

z terenu sołectwa Krzynka  

- 12 %,  

6/  

z terenu sołectwa Lutówko  

- 12 %,  

7/  

z terenu sołectwa Łubianka  

- 12 %,  

8/  

z terenu sołectwa Moczkowo  

- 8   %,  

9/  

z terenu sołectwa Moczydło  

- 12 %,  

10/  

z terenu sołectwa Mostkowo  

- 8   %,  

11/  

z terenu sołectwa Okunie  

- 16 %,  

12/  

z terenu sołectwa Osina  

- 8   %,  

13/  

z terenu sołectwa Ożar  

- 8   %,  

14/  

z terenu sołectwa Płonno  

- 8   %,  

15/  

z terenu sołectwa Równo  

- 8   %,  

16/  

z terenu sołectwa Rychnów  

- 8   %,  

17/  

z terenu sołectwa Strąpie  

- 8   %,  

18/  

z terenu sołectwa Swadzim  

- 12 %,  

19/  

z terenu sołectwa Żydowo  

- 12 %,  

20/  

z terenu sołectwa Stara Dziedzina  

- 8   %  

-   Kwoty zainkasowanej  

§   3.   1.   Pobrany podatek inkasenci powinni wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w   Barlinku w   terminie 3   dni od daty pobrania.  

2.   Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za podatek pobrany i   nie wpłacony do kasy.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr V/51/2011 Rady Miejskiej z   dnia 23 lutego 2011 r. w   sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   października 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Barlinku  


mgr   Dariusz   Zieliński

 

 

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIX/372/2012  
 

                                                                      Rady Miejskiej w   Barlinkuz dnia 27 września 2012 r.  

 

L.p.  

Imię i   Nazwisko  

Sołectwo  

Miejscowości wchodzące w   skład sołectwa  

Adres  

1.  

Zbigniew Fryś  

Stara Dziedzina  

Stara Dziedzina  

Stara Dziedzina 4/1  

2.  

Jerzy Karolak  

Dzikowo  

Pustać, Dzikowo  

Dzikowo 4/1  

3.  

Tadeusz Strzemecki  

Dzikówko  

Dzikówko  

Dzikówko 3  

4.  

Edward Makuch  

Jarząbki  

Jarząbki, Żelice  

Jarząbki 1  

5.  

Joanna Subocz  

Krzynka  

Krzynka  

Krzynka 7  

6.  

Eugeniusz Trafalski  

Lutówko  

Janowo, Lutówko  

Lutówko 16/4  

7.  

Jan Otwinowski  

Łubianka  

Słowicze, Więcław, Łubianka  

Łubianka 12  

8.  

Teresa Pietrasik  

Moczkowo  

Brunki, Moczkowo  

Moczkowo ul. Gorzowska 17/1  

9.  

Jolanta Krasowiak  

Moczydło  

Moczydło  

Moczydło 18  

10.  

Roman Wilk  

Mostkowo  

Kornatka, Podgórze, Mostkowo  

Mostkowo 17/1  

11.  

Krystyna Kowalczyk  

Okunie  

Kryń, Okno, Sucha, Okunie  

Okunie 3  

12.  

Zenon Rosiak  

Osina  

Jaromierki, Osina  

Osina 6  

13.  

Robert Cepik  

Ożar  

Ożar  

Ożar 14  

14.  

Lucyna Kosyl  

Płonno  

Płonno  

Płonno 23  

15.  

Małgorzata Musiałowska  

Równo  

Laskówko, Rówienko, Równo  

Równo 17/1  

16.  

Romuald Romaniuk  

Rychnów  

Rychnów  

Rychnów 11  

17.  

Tadeusz Brocki  

Strąpie  

Nowa Dziedzina, Strąpie  

Strąpie 1  

18.  

Eliza Nowak  

Swadzim  

Wiewiórki, Swadzim  

Wiewiórki 1  

19.  

Iwona Dwojewska  

Żydowo  

Niepołcko, Wilcze, Żydowo  

Żydowo 6/2  

20.  

Urszula Miduch  

Dziedzice  

Niewstąp, Dziedzice  

Dziedzice 34  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Barlinku  


mgr   Dariusz   Zieliński

 

Ilość odwiedzin: 3528
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXIX/372/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
Skrócony opis: w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-10-03 14:24:48
Data udostępnienia informacji: 2012-10-03 14:24:48
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-04 09:20:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner