logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   minus Uchwały 2012
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
         minus UCHWAŁA NR XXIX/370/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/371/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/372/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/373/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/374/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/375/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/376/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/377/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/378/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/379/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/380/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/381/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/382/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/383/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/384/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/385/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/386/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/387/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/388/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/389/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/390/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/391/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/392/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/393/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/394/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/395/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/396/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/397/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/398/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXIX/399/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Uchwała Nr XXIX/397/2012
Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Barlinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i   numerów oraz liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu.  

Na podstawie art. 13 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz art. 419 § 1   i 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Na terenie Gminy Barlinek tworzy się 15 okręgów wyborczych, których numery i   granice oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr LIV/994/2010 Rady Miejskiej w   Barlinku z   dnia 29 kwietnia 2010 r. w   sprawie utworzenia okręgów wyborczych na terenie miasta i   gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 867) oraz uchwała Nr X/156/2011 Rady Miejskiej w   Barlinku z   dnia 31 sierpnia 2011 r. o   zmianie uchwały w   sprawie utworzenia okręgów wyborczych na terenie miasta i   gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 110, poz. 1990) .  

§   3.   Na ustalenia Rady w   sprawie podziału Gminy Barlinek na okręgi wyborcze, wyborcom w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Szczecinie w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i   podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Barlinku  


mgr   Dariusz   Zieliński

 

 

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIX/397/2012    
Rady Miejskiej w   Barlinku    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

PODZIAŁ GMINY BARLINEK NA OKRĘGI WYBORCZE,USTALENIE ICH NUMERÓW I   GRANIC  

ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W   KAŻDYM OKRĘGU  

 

numer  
okręgu wyborczego  

granice  
okręgu wyborczego  

ilość radnych  
wybieranych  
w okręgu wyborczym  

1  

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice:  
Armii Polskiej, Chmielna, Górna, Kozia, Odrzańska, Podwale, Różana  

1  

2  

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice:  
31 Stycznia, Stodolna, Długa  

1  

3  

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice:  
Okrężna, Kwiatowa, Czereśniowa, Jeziorna, Jasna, Żabia  
Wiśniowa   (numery parzyste)   część ulicy Gorzowskiej znajdująca się w   mieście  

1  

4  

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice:  
Armii Krajowej, Grodzka, Kościelna, Niepodległości, Paderewskiego, Staromiejska, Rynek, Szewska, Szkolna, Wodna, Wylotowa, Sądowa  

1  

5  

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice:  
Lipowa, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Pełczycka, Szpitalna  

1  

6  

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice:  
Boczna, Leśna, Aleja 1   Maja, Strzelecka, Papugi, Uklejowa, Sportowa, Flukowskiego, Władysława Łokietka, Poziomkowa, Polana Lecha, Młyn Leśny  

1  

7  

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice:  
Dworcowa, Fabryczna, Ogrodowa, Tunelowa, Słoneczna,  
Świętego Bonifacego, Zielna, Spokojna, Podgórna  

1  

8  

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice:  
11 Listopada nr 7,8,9,10,11,12, Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie  

1  

9  

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice:  
11 Listopada nr 1, 2, 3,4, Kombatantów, Sosnowa, Widok  

1  

10  

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice:  
Działkowa, Grunwaldzka, Kasprowicza, Kopernika, Kossaka, Kościuszki, Chopina, Matejki, Kręta, Władysława Jagiełły  

1  

11  

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice:  
Okrętowa, Przemysłowa, Szosa do Lipian, Szosowa, Moniuszki, Wyspiańskiego, Kazimierza Pułaskiego  

1  

12  
 

Część Gminy Barlinek obejmująca sołectwa:  
Lutówko z   miejscowościami: Janowo, Lutówko  
Osina z   miejscowościami: Jaromierki, Osina  
Ożar: ul. Dębowa, Kasztanowa, Śliwkowa, Owocowa, Rolna  
Równo z   miejscowościami: Laskówko, Rówienko, Równo  
Krzynka z   miejscowością: Krzynka  
Płonno z   miejscowością: Płonno  
Żydowo z   miejscowościami: Niepołcko, Wilcze, Żydowo  

1  

13  

Część Gminy Barlinek obejmująca sołectwa:  
Dziedzice z   miejscowościami: Niewstąp, Dziedzice  
Stara Dziedzina z   miejscowością: Stara Dziedzina  
Mostkowo z   miejscowościami: Kornatka, Podgórze, Mostkowo  
Jarząbki z   miejscowościami: Jarząbki, Żelice  
Swadzim z   miejscowościami: Wiewiórki, Swadzim  

1  

14  

Część Gminy Barlinek obejmująca sołectwa:  
Dzikowo z   miejscowościami: Pustać, Dzikowo  
Dzikówko z   miejscowością: Dzikówko  
Rychnów z   miejscowością: Rychnów  
Strąpie z   miejscowościami: Nowa Dziedzina, Strąpie  

1  

15  

Część Gminy Barlinek obejmująca sołectwa:  
Moczkowo: część ul. Gorzowskiej znajdująca się w   sołectwie,  
ul: Gwiaździsta, Myśliborska, Polna, Wiosenna, Źródlana, Wiśniowa   (numery nieparzyste)   , Wichrowa, Wspólna; oraz miejscowość Brunki  
Moczydło z   miejscowościami: Moczydło, Błonie  
Okunie z   miejscowościami: Kryń, Okno, Sucha, Okunie  
Łubianka z   miejscowościami: Słowicze, Więcław, Łubianka  

1  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Barlinku  


mgr   Dariusz   Zieliński

 

Ilość odwiedzin: 3796
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXIX/397/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
Skrócony opis: w sprawie podziału Gminy Barlinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-10-04 11:23:15
Data udostępnienia informacji: 2012-10-04 11:23:15
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-04 11:35:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner