logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   minus Uchwały 2012
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXXI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
         minus UCHWAŁA NR XXXI/400/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/401/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/402/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/403/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/404/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/405/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/406/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/407/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/408/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/409/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/410/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/411/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/412/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA Nr XXXI/413/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Uchwała Nr XXXI/401/2012
Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 25 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w   sprawie regulaminu dostarczania wody i   odprowadzania ścieków  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(Dz. U. z   2001 roku nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 19 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 07 czerwca 2001 r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z   2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)uchwała się, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr XXXVII/561/2009 Rady Miejskiej w   Barlinku z   dnia 26 marca 2009 r. w   sprawie regulaminu dostarczania wody i   odprowadzania ścieków (Dz. U. Woj. Zach. nr.47 poz.1153) wprowadza się następujące zmiany  

1)   § 16 ust 4   otrzymuje brzmienie:  

4.   Wypowiedzenie umowy przez Przedsiębiorstwo oraz zaprzestanie świadczenia usług przez odcięcie dostawy wody lub zamkniecie przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić wyłącznie, jeżeli:  

a)   przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie  
z przepisami prawa;  

b)   odbiorca usług nie uiścił należności za dwa pełne okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w   sprawie uregulowania zaległej opłaty;  

c)   jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w   przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;  

d)   został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych ;

2)   § 20 otrzymuje brzmienie:  

§   20.   1.   W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania wodomierza głównego, lokalowego, ilość pobranej wody ustala się w   pierwszej kolejności na podstawie średniego zużycia wody w   okresie 3   miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a   gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w   analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w   roku ubiegłym i   liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.  

2.   W razie braku wodomierza głównego ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się w   oparciu o   przeciętne normy zużycia wody.  

3.   W przypadku niesprawności lub braku urządzenia pomiarowego ilości odprowadzonych ścieków ustala się, jako równą ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o   ilość wody bezpowrotnie zużytej zgodnie ze wskazaniami dodatkowego wodomierza do jej pomiaru i   przepisami art. 27 ust. 6   ustawy. .

1.   § 21 otrzymuje brzmienie:  

§   21.   Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z   ujęcia własnego i   wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie urządzenia pomiarowego, a   w razie jego braku – ilość ścieków ustala się zgodnie z   przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a   w przypadku braku odniesienia w   tych normach – jako równą ilości ścieków określonej w   umowie .

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Barlinku  


mgr   Dariusz   Zieliński

 

Ilość odwiedzin: 2507
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXXI/401/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
Skrócony opis: zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-11-09 11:27:06
Data udostępnienia informacji: 2012-11-09 11:27:06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-09 11:32:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner