logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2013 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
2/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 03.01.2013 RG.VI
3/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 03.01.2013 RG.VI
4/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1, 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 03.01.2013 RG.VI
5/2013 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 Barlinek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 03.01.2013 RG.V
6/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 07.01.2013 RF.I
7/2013 przekazania upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2013 roku 10.01.2013 RF.I
8/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 09.01.2013 RF.I
9/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 09.01.2013 RF.I
11/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 24.01.2013 ROSK.IV
12/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 24.01.2013 ROSK.IV
13/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 24.01.2013 ROSK.IV
14/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Barlinek 31.01.2013 RG.VI
15/2013 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. 1 Maja 31.01.2013 RG.IV
16/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 31.01.2013 RF.I

17/2013
zmieniające zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Barlinka w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek 31.01.2013 RGM.IV
18/2013 uchylające zarządzenie Nr 237/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej 31.01.2013 RG.VI
19/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 31.01.2013 RG.VI
20/2013 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne 31.01.2013 RGM.III
21/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 08.02.2013 RF.I
22/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 05.02.2013 RF.I
23/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 05.02.2013 RF.I
24/2013 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 12.02.2013 RGM.II
25/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 12.02.2013 RF.I
26/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 12.02.2013 RF.I
28/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 21.02.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
29/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 21.02.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
32/2013 zmiany zasad (polityki) rachunkowości 21.02.2013 RF.I
33/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz ochrony zwierząt 21.02.2013 RGM.V
34/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 22.02.2013 ROSK.IV
35/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 22.02.2013 ROSK.IV
36/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 25.02.2013 RF.I
37/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 28.02.2013 ROSK.IV
38/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 28.02.2013 RF.I
39/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 28.02.2013 RF.I
40/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 18.03.2013 RF.I
41/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 18.03.2013 RF.I
42/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 28.03.2013 RF.I
43/2013 powołania Komisji do przejęcia nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 78 07.03.2013 RG.VI

44/2013

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 07.03.2013 RG.VI
45/2013 sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 11.03.2013 RGM.II
46/2013 o zmianie zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 14.03.2013 RGM.II
48/2013 zmieniające zarządzenie nr 178/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 13 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, będących w administrowaniu Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 14.03.2013 RG.VI
49/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 14.03.2013 RG.VI
52/2013 zasad opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli na rok szkolny 2013/2014 w Gminie Barlinek 21.03.2013 ROSK.IV
53/2013 zmieniające zarządzenie nr 40/2013 Burmistrza Barlinka w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro 21.03.2013 RGM.IV

55/2013

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz ochrony zwierząt 21.02.2013 RGM.V
57/2013 zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Górnej 28.03.2013 RG.IV
58/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 28.03.2013 RG.VI
59/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 28.03.2013 RG.VI
60/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 02.04.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
61/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 02.04.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
63/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 29.03.2013 RF.I
64/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 29.03.2013 RF.I
65/2013 ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 05.04.2013 RO.I
66/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 08.04.2013 RG.VI
67/2013 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku za rok 2012 09.04.2013 RF.I
70/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 12.04.2013 RG.VI
71/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 12.04.2013 RG.VI
72/2013 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 12.04.2013 RGM.II
74/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 11.04.2013 RF.I
75/2013 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy
z przeznaczeniem na lokale socjalne
12.04.2013 RGM.III
76/2013 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy
z przeznaczeniem na lokale socjalne
12.04.2013 RGM.III
77/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 16.04.2013 RF.I
78/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 16.04.2013 RF.I
80/2013 powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barlinek” 18.04.2013 RGM.V
81/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 18.04.2013 RG.VI
82/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 18.04.2013 RG.VI
83/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 18.04.2013 RG.VI
84/2013 sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego  23.04.2013 RF.I
85/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 25.04.2013 RF.I
101/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 29.04.2013 RF.I
102/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 29.04.2013 RF.I
103/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 22.05.2013 RF.I
104/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 22.05.2013 RF.I
105/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 10.05.2013 RG.VI
106/2013 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łubianka Gmina Barlinek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 16.05.2013 RG.V
107/2013 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łubianka Gmina Barlinek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 16.05.2013 RG.V
108/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Równo i Dziedzice , stanowiących własność Gminy Barlinek 16.05.2013 RG.VI
109/2013 ogłoszenia naboru na stanowisko – psychologa - specjalisty ds. uzależnień i współuzależnienia 23.05.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
110/2013 zmieniające zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 23.05.2013 RG.VI
111/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 23.05.2013 RF.I
112/2013 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 29.05.2013 RO.I
113/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 03.06.2013 RF.I
114/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 31.05.2013 RF.I
115/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 31.05.2013 RF.I
117/2013 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Barlinku 07.06.2013 RO.I
120/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 13.06.2013 RG.VI
121/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej 13.06.2013 RG.VI
122/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 12.06.2013 RF.I
123/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 12.06.2013 RF.I
124/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 13.06.2013 RG.VI
127/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 17.06.2013 RF.I
128/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 17.06.2013 RF.I
129/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 20.06.2013 RF.I
131/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 20.06.2013 RG.VI
132/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Dzikowo gm. Barlinek, w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 20.06.2013 RG.VI
134/2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14000 euro 26.06.2013 RGM.IV
135/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 21.06.2013 RF.I
136/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 21.06.2013 RF.I
138/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 27.06.2013 RG.V
139/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 28.06.2013 RF.I
140/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 28.06.2013 RF.I
141/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 28.06.2013 RF.I
142/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 28.06.2013 RF.I
143/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 08.07.2013 RF.I
144/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 08.07.2013 RF.I
145/2013 zasad przekzaywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Barlinek dla samorządowej instytucji kultury. 08.07.2013 RF.I
146/2013 ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 08.07.2013 RF.I
147/2013 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 17.07.2013 ROSK.IV
148/2013 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 17.07.2013 ROSK.IV
149/2013 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 17.07.2013 ROSK.IV
150/2013 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 17.07.2013 ROSK.IV
151/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 31.07.2013 RF.I
152/2013 przyjęcia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 15.07.2013 RF.I
153/2013 zmieniające Zarządzenie nr 71/2013 Burmistrza  Barlinka z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 17.07.2013 RG.VI
154/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczony, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, przy ul. Sosnowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 17.07.2013 RG.VI
155/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 17.07.2013 RG.VI
157/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka oraz w obrębie Mostkowo gm. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 25.07.2013 RG.VI
158/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka 01.08.2013 RG.VI
160/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 31.07.2013 RF.I
161/2013 oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Moczkowie przy ulicy Myśliborskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 08.08.2013 RG.VI
162/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 08.08.2013 RG.VI
163/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 02.08.2013 RF.I
164/2013 założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2014 rok 13.08.2013 RF.I
165/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 02.08.2013 RF.I
166/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 13.08.2013 RF.I
167/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 13.08.2013 RF.I
168/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 26.08.2013 ROSK.IV
169/2013 powołania Komisji do przejęcia nieruchomości od dotychczasowego dzierżawcy, położonych w Barlinku przy ul. Jeziornej, tzw. teren „ starego tartaku”. 26.08.2013 RG.VI
170/2013 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej na prowadzenie kąpieliska miejskiego, działalności turystyczno – rekreacyjne i hotelarskie 26.08.2013 RG.VI
171/2013 usunięcia nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w trakcie kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbe Obrachunkową w Szczecinie 27.08.2013 RF.I
175/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 30.08.2013 RF.I
176/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 30.08.2013 RF.I
178/2013 przyjęcia procedury windykacji należności podatkowych i opłat 06.09.2013 RF.I
179/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 11.09.2013 RG.V.
180/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 12.09.2013 RF.I
181/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 12.09.2013 RF.I
182/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka,  stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. w Barlinku 12.09.2013 RG.VI
183/2013 zmieniające zarządzenie Nr 132/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Dzikowo gm. Barlinek, w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 12.09.2013 RG.VI
184/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka,  stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.09.2013 RG.VI
185/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 17.09.2013 RG.V
186/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 16.09.2013 RF.I
187/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 16.09.2013 RF.I
188/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 20.09.2013 ROSK.IV
189/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 24.09.2013 RF.I
190/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 24.09.2013 RF.I
191/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 26.09.2013 RF.I
192/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka,  stanowiącej własność Gminy Barlinek 26.09.2013 RG.VI
193/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka,  stanowiącej własność Gminy Barlinek 26.09.2013 RG.VI
194/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka,  stanowiącej własność Gminy Barlinek 26.09.2013 RG.VI
195/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 26.09.2013 RG.VI
196/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 26.09.2013 RG.VI
198/2013 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  03.10.2013 RGM.II
199/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 30.09.2013 RF.I
200/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 30.09.2013 RF.I
201/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 04.10.2013 RF.I
202/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 04.10.2013 RF.I
203/2013 sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 08.10.2013 RGM.II
204/2013 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  09.10.2013 RGM.II
206/2013 zmieniające zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Barlinka w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek 10.10.2013 RGM.IV
207/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 10.10.2013 RG.VI
208/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka,  stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 10.10.2013 RG.VI
209/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 10.10.2013 RF.I
210/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 10.10.2013 RF.I
213/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 22.10.2013 RF.I
214/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 22.10.2013 RF.I
215/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 24.10.2013 RF.I
216/2013 waloryzacji czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 25.10.2013 RG.VI
217/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 30.10.2013 RG.V
218/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 31.10.2013 RF.I
219/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 31.10.2013 RF.I
220/2013 zmieniające zarządzenie Nr 108/2013 Burmistrza  Barlinka z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Równo i Dziedzice, stanowiących własność Gminy Barlinek 31.10.2013 RG.VI
221/2013 zmieniające zarządzenie nr 193/2013 Burmistrza  Barlinka z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka,  stanowiącej własność Gminy Barlinek 31.10.2013 RG.VI
222/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 31.10.2013 RG.VI
223/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Osina gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 31.10.2013 RG.VI
227/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1i 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 07.11.2013 RG.VI
228/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 08.11.2013 RF.I
229/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 08.11.2013 RF.I
230/2013 zmieniające zarządzenie nr 194/2013 Burmistrza  Barlinka z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka,  stanowiącej własność Gminy Barlinek 13.11.2013 RG.VI
231/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Dziedzice gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 13.11.2013 RG.VI
232/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 18.11.2013 RF.I
233/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 18.11.2013 RF.I
235/2013 sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 28.11.2013 RGM.II
236/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 22.11.2013 RF.I
237/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 22.11.2013 RF.I
238/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 28.11.2013 RF.I
239/2013 zmieniające zarządzenie nr 207/2013 Burmistrz Barlinka z dnia 10 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 29.11.2013 RG.VI
240/2013 zmieniające zarządzenie nr 4/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres do 3 lat 29.11.2013 RG.VI
241/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 29.11.2013 RF.I
242/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 29.11.2013 RF.I
243/2013 cześciowego uchylenia Zarządzenia Nr 241/2013 02.12.2013 RF.I
244/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.12.2013 RG.VI
245/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego ograniczonego i w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Miasta i Gminy Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek 05.12.2013 RG.VI
246/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie Osina gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.12.2013 RG.VI
247/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.12.2013 RG.VI
248/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 06.12.2013 RF.I
249/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 06.12.2013 RF.I
251/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 12.12.2013 RF.I
252/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 12.12.2013 RF.I
253/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 13.12.2013 RG.VI
254/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 13.12.2013 RG.VI
255/2013 wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 Euro, związanych z przygotowaniem i realizacją projektów planowanych do dofinansowania lub dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 19.12.2013 RI.V
259/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 24.12.2013 RF.I
260/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 24.12.2013 RF.I
261/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 31.12.2013 RF.I
262/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 31.12.2013 RF.I

 

Załączniki do pobrania: 2013-01-15 08:49:12 - Zarządzenie Nr 2/2013 (59.13 kB)
2013-01-15 08:50:33 - Zarządzenie Nr 3/2013 (82.46 kB)
2013-01-15 08:51:50 - Zarządzenie Nr 4/2013 (246.76 kB)
2013-01-04 13:37:44 - Zarządzenie Nr 5/2013 (7.05 kB)
2013-01-15 08:53:57 - Zarządzenie Nr 6/2013 (4.98 MB)
2013-07-16 12:14:16 - Zarządzenie Nr 7/2013 (88.42 kB)
2013-01-21 12:32:26 - Zarządzenie Nr 8/2013 (141.62 kB)
2013-01-21 12:33:24 - Zarządzenie Nr 9/2013 (216.13 kB)
2013-01-25 12:36:09 - Zarządzenie Nr 11/2013 (12.96 kB)
2013-01-25 12:38:01 - Zarządzenie Nr 12/2013 (12.99 kB)
2013-01-25 12:40:09 - Zarządzenie Nr 13/2013 (14.31 kB)
2013-02-01 13:46:12 - Zarządzenie Nr 14/2013 (79.14 kB)
2013-02-13 13:18:07 - Zarządzenie Nr 15/2013 (7.18 kB)
2013-02-06 10:14:12 - Zarządzenie Nr 16/2013 (952.78 kB)
2013-02-01 13:41:42 - Zarządzenie Nr 17/2013 (17.04 kB)
2013-03-01 12:00:33 - Zarządzenie Nr 18/2013 (5.90 kB)
2013-03-01 12:03:03 - Zarządzenie Nr 19/2013 (1.09 MB)
2013-02-07 13:29:11 - Zarządzenie Nr 20/2013 (6.76 kB)
2013-02-13 12:34:35 - Zarządzenie Nr 21/2013 (312.92 kB)
2013-02-13 12:35:16 - Zarządzenie Nr 22/2013 (299.28 kB)
2013-02-13 12:35:41 - Zarządzenie Nr 23/2013 (426.51 kB)
2013-02-26 14:11:26 - Zarządzenie Nr 24/2013 (15.55 kB)
2013-02-21 13:42:05 - Zarządzenie Nr 25/2013 (654.20 kB)
2013-02-21 13:45:33 - Zarządzenie Nr 26/2013 (659.76 kB)
2013-02-25 13:00:58 - Zarządzenie Nr 28/2013 (11.55 kB)
2013-02-25 13:01:39 - Zarządzenie Nr 29/2013 (13.60 kB)
2013-08-29 07:28:48 - Zarządzenie Nr 32/2013 (223.19 kB)
2013-02-21 14:15:16 - Zarządzenie Nr 33/2013 (16.06 kB)
2013-02-22 12:14:35 - Zarządzenie Nr 34/2013 (4.61 kB)
2013-02-22 12:15:18 - Zarządzenie Nr 35/2013 (4.49 kB)
2013-02-27 11:13:12 - Zarządzenie Nr 36/2013 (109.96 kB)
2013-02-28 11:36:13 - Zarządzenie Nr 37/2013 (5.17 kB)
2013-03-08 13:38:20 - Zarządzenie Nr 38/2013 (399.31 kB)
2013-03-08 13:40:26 - Zarządzenie Nr 39/2013 (571.37 kB)
2013-08-29 07:46:36 - Zarządzenie Nr 40/2013 (500.86 kB)
2013-03-26 12:52:21 - Zarządzenie Nr 41/2013 (177.75 kB)
2013-08-29 08:00:33 - Zarządzenie Nr 42/2013 (1.07 MB)
2013-05-15 09:36:53 - Zarządzenie Nr 43/2013 (4.30 kB)
2013-03-15 13:57:53 - Zarządzenie Nr 44/2013 (82.72 kB)
2013-03-20 08:59:42 - Zarządzenie Nr 45/2013 (11.65 kB)
2013-03-20 09:00:19 - Zarządzenie Nr 46/2013 (14.56 kB)
2013-03-22 10:35:22 - Zarządzenie Nr 49/2013 (4.88 kB)
2013-03-29 12:45:46 - Zarządzenie Nr 52/2013 (10.30 kB)
2013-03-26 13:04:39 - Zarządzenie Nr 53/2013 (3.27 kB)
2013-03-28 09:09:18 - Zarządzenie Nr 55/2013 (3.54 kB)
2013-04-11 12:53:18 - Zarządzenie Nr 57/2013 (7.28 kB)
2013-04-08 12:12:17 - Zarządzenie Nr 58/2013 (4.87 kB)
2013-04-08 12:13:37 - Zarządzenie Nr 59/2013 (4.74 kB)
2013-04-05 13:04:35 - Zarządzenie Nr 60/2013 (4.69 kB)
2013-04-05 13:05:03 - Zarządzenie Nr 61/2013 (9.64 kB)
2013-04-08 12:16:27 - Zarządzenie Nr 63/2013 (435.81 kB)
2013-04-08 12:17:24 - Zarządzenie Nr 64/2013 (386.98 kB)
2013-04-05 13:12:22 - Zarządzenie Nr 65/2013 (10.85 kB)
2013-04-15 12:23:11 - Zarządzenie Nr 66/2013 (4.96 kB)
2013-08-29 08:14:05 - Zarządzenie Nr 67/2013 (2.56 MB)
2013-05-10 09:54:34 - Zarządzenie Nr 70/2013 (916.35 kB)
2013-05-10 09:55:55 - Zarządzenie Nr 71/2013 (803.73 kB)
2013-06-25 14:26:46 - Zarządzenie Nr 72/2013 (55.00 kB)
2013-04-17 09:09:31 - Zarządzenie Nr 74/2013 (214.97 kB)
2013-04-23 09:26:58 - Zarządzenie Nr 75/2013 (6.92 kB)
2013-04-23 09:27:58 - Zarządzenie Nr 76/2013 (6.92 kB)
2013-04-25 10:29:13 - Zarządzenie Nr 77/2013 (298.36 kB)
2013-04-25 10:30:35 - Zarządzenie Nr 78/2013 (349.90 kB)
2013-04-18 18:04:11 - Zarządzenie Nr 80/2013 (14.95 kB)
2013-04-23 11:20:24 - Zarządzenie Nr 81/2013 (4.95 kB)
2013-04-23 11:21:27 - Zarządzenie Nr 82/2013 (76.14 kB)
2013-04-25 13:08:00 - Zarządzenie Nr 83/2013 (905.57 kB)
2013-04-25 10:34:29 - Zarządzenie Nr 84/2013 (507.03 kB)
2013-04-30 11:44:33 - Zarządzenie Nr 85/2013 (1.55 MB)
2013-05-10 09:59:43 - Zarządzenie Nr 101/2013 (396.87 kB)
2013-05-10 10:00:34 - Zarządzenie Nr 102/2013 (326.33 kB)
2013-05-29 13:41:44 - Zarządzenie Nr 103/2013 (251.40 kB)
2013-05-29 13:42:34 - Zarządzenie Nr 104/2013 (354.70 kB)
2013-05-15 09:34:38 - Zarządzenie Nr 105/2013 (4.94 kB)
2013-05-21 12:20:10 - Zarządzenie Nr 106/2013 (6.58 kB)
2013-05-21 12:27:38 - Zarządzenie Nr 107/2013 (6.65 kB)
2013-06-12 13:05:09 - Zarządzenie Nr 108/2013 (327.59 kB)
2013-05-24 14:40:16 - Zarządzenie Nr 109/2013 (7.42 kB)
2013-05-29 08:27:14 - Zarządzenie Nr 110/2013 (4.62 kB)
2013-05-29 13:43:56 - Zarządzenie Nr 111/2013 (433.51 kB)
2013-05-29 08:50:16 - Zarządzenie Nr 112/2013 (5.97 kB)
2013-06-10 13:02:51 - Zarządzenie Nr 113/2013 (117.96 kB)
2013-06-10 13:03:45 - Zarządzenie Nr 114/2013 (343.03 kB)
2013-06-11 14:45:44 - Zarządzenie Nr 115/2013 (498.71 kB)
2013-06-26 14:10:09 - Zarządzenie Nr 117/2013 (25.41 kB)
2013-06-18 14:46:29 - Zarządzenie Nr 120/2013 (60.15 kB)
2013-06-21 08:43:11 - Zarządzenie Nr 121/2013 (104.72 kB)
2013-06-18 14:53:41 - Zarządzenie Nr 122/2013 (328.15 kB)
2013-06-18 14:51:35 - Zarządzenie Nr 123/2013 (459.65 kB)
2013-06-21 08:46:23 - Zarządzenie Nr 124/2013 (126.30 kB)
2013-06-24 14:16:52 - Zarządzenie Nr 127/2013 (417.84 kB)
2013-06-24 14:17:57 - Zarządzenie Nr 128/2013 (425.30 kB)
2013-06-24 14:20:05 - Zarządzenie Nr 129/2013 (1.40 MB)
2013-06-28 13:35:08 - Zarządzenie Nr 131/2013 (327.49 kB)
2013-06-28 13:36:13 - Zarządzenie Nr 132/2013 (670.36 kB)
2013-06-27 14:42:41 - Zarządzenie Nr 134/2013 (28.38 kB)
2013-07-03 08:46:42 - Zarządzenie Nr 135/2013 (288.22 kB)
2013-07-03 08:47:35 - Zarządzenie Nr 136/2013 (290.43 kB)
2013-07-10 10:56:05 - Zarządzenie Nr 137/2013 (490.53 kB)
2013-07-04 13:29:58 - Zarządzenie Nr 138/2013 (6.17 kB)
2013-07-08 09:47:43 - Zarządzenie Nr 139/2013 (161.61 kB)
2013-07-08 09:48:25 - Zarządzenie Nr 140/2013 (244.88 kB)
2014-07-17 13:32:05 - Zarządzenie Nr 141/2013 (161.66 kB)
2014-07-17 13:32:30 - Zarządzenie Nr 142/2013 (165.46 kB)
2013-07-16 13:46:22 - Zarządzenie Nr 143/2013 (162.31 kB)
2013-08-29 08:28:12 - Zarządzenie Nr 144/2013 (1.40 MB)
2014-02-04 12:05:31 - Zarządzenie Nr 145/2013 (303.69 kB)
2013-08-23 09:14:08 - Zarządzenie Nr 146/2013 (8.16 MB)
2013-07-18 12:06:50 - Zarządzenie Nr 147/2013 (23.50 kB)
2013-07-18 12:30:54 - Zarządzenie Nr 148/2013 (24.00 kB)
2013-07-18 12:10:54 - Zarządzenie Nr 149/2013 (28.00 kB)
2013-07-18 12:28:48 - Zarządzenie Nr 150/2013 (24.00 kB)
2013-08-08 12:05:26 - Zarządzenie Nr 151/2013 (1.10 MB)
2013-08-27 13:59:34 - Zarządzenie Nr 152/2013 (1.17 MB)
2013-07-25 12:00:33 - Zarządzenie Nr 153/2013 (34.50 kB)
2013-07-25 12:01:39 - Zarządzenie Nr 154/2013 (271.72 kB)
2013-07-25 12:02:22 - Zarządzenie Nr 155/2013 (87.16 kB)
2013-08-06 10:35:54 - Zarządzenie Nr 157/2013 (437.42 kB)
2013-08-08 11:58:40 - Zarządzenie Nr 158/2013 (617.46 kB)
2013-08-08 12:09:05 - Zarządzenie Nr 160/2013 (1.17 MB)
2013-08-12 10:41:37 - Zarządzenie Nr 161/2013 (10.43 kB)
2013-08-12 10:28:43 - Zarządzenie Nr 162/2013 (133.86 kB)
2013-08-29 08:34:13 - Zarządzenie Nr 163/2013 (697.42 kB)
2013-08-23 07:53:28 - Zarządzenie Nr 164/2013 (1.50 MB)
2013-08-29 08:37:33 - Zarządzenie Nr 165/2013 (701.35 kB)
2013-08-23 07:56:35 - Zarządzenie Nr 166/2013 (472.08 kB)
2013-08-23 07:57:15 - Zarządzenie Nr 167/2013 (646.61 kB)
2013-08-26 13:44:01 - Zarządzenie Nr 168/2013 (11.78 kB)
2013-08-27 14:05:37 - Zarządzenie Nr 169/2013 (4.15 kB)
2013-08-27 14:06:05 - Zarządzenie Nr 170/2013 (4.38 kB)
2013-09-06 09:20:35 - Zarządzenie Nr 171/2013 (243.81 kB)
2013-09-10 10:14:53 - Zarządzenie Nr 175/2013 (453.78 kB)
2013-09-10 10:15:13 - Zarządzenie Nr 176/2013 (305.03 kB)
2013-09-10 10:15:30 - Zarządzenie Nr 178/2013 (622.24 kB)
2013-09-16 14:23:29 - Zarządzenie Nr 179/2013 (5.76 kB)
2013-09-16 14:24:09 - Zarządzenie Nr 180/2013 (653.82 kB)
2013-09-24 11:10:13 - Zarządzenie Nr 181/2013 (572.07 kB)
2013-09-16 15:34:21 - Zarządzenie Nr 182/2013 (6.09 kB)
2013-09-16 15:34:53 - Zarządzenie Nr 183/2013 (5.39 kB)
2013-09-16 15:40:34 - Zarządzenie Nr 184/2013 (73.54 kB)
2013-09-23 14:16:51 - Zarządzenie Nr 185/2013 (6.07 kB)
2013-09-24 11:11:28 - Zarządzenie Nr 186/2013 (327.48 kB)
2013-09-24 11:12:02 - Zarządzenie Nr 187/2013 (298.02 kB)
2013-09-20 10:50:19 - Zarządzenie Nr 188/2013 (4.52 kB)
2013-10-01 11:44:48 - Zarządzenie Nr 189/2013 (587.00 kB)
2013-10-01 11:45:19 - Zarządzenie Nr 190/2013 (908.69 kB)
2013-10-02 11:08:22 - Zarządzenie Nr 191/2013 (509.39 kB)
2013-10-02 08:17:10 - Zarządzenie Nr 192/2013 (110.42 kB)
2013-10-02 08:17:48 - Zarządzenie Nr 193/2013 (73.53 kB)
2013-10-04 11:16:53 - Zarządzenie Nr 194/2013 (115.30 kB)
2013-10-04 11:17:15 - Zarządzenie Nr 195/2013 (111.66 kB)
2013-10-04 11:18:21 - Zarządzenie Nr 196/2013 (55.17 kB)
2013-10-15 09:32:41 - Zarządzenie Nr 198/2013 (103.00 kB)
2013-10-07 14:50:41 - Zarządzenie Nr 199/2013 (161.02 kB)
2013-10-07 14:50:59 - Zarządzenie Nr 200/2013 (328.22 kB)
2013-10-07 14:51:21 - Zarządzenie Nr 201/2013 (160.99 kB)
2013-10-07 14:52:21 - Zarządzenie Nr 202/2013 (591.44 kB)
2013-10-15 09:35:00 - Zarządzenie Nr 203/2013 (52.00 kB)
2013-10-15 09:36:36 - Zarządzenie Nr 204/2013 (66.00 kB)
2013-10-11 09:33:57 - Zarządzenie Nr 206/2013 (4.05 kB)
2013-10-18 09:57:43 - Zarządzenie Nr 207/2013 (394.89 kB)
2013-10-18 09:58:26 - Zarządzenie Nr 208/2013 (66.28 kB)
2013-10-18 10:11:28 - Zarządzenie Nr 209/2013 (391.43 kB)
2013-10-18 10:12:33 - Zarządzenie Nr 210/2013 (345.91 kB)
2013-10-29 12:40:51 - Zarządzenie Nr 213/2013 (639.95 kB)
2013-11-05 08:59:08 - Zarządzenie Nr 214/2013 (717.46 kB)
2013-10-29 12:41:27 - Zarządzenie Nr 215/2013 (433.59 kB)
2013-10-30 14:08:25 - Zarządzenie Nr 216/2013 (2.97 kB)
2013-11-05 12:41:39 - Zarządzenie Nr 217/2013 (5.76 kB)
2013-11-08 14:26:07 - Zarządzenie Nr 218/2013 (769.62 kB)
2013-11-08 14:26:40 - Zarządzenie Nr 219/2013 (947.27 kB)
2013-11-15 14:14:18 - Zarządzenie Nr 220/2013 (65.17 kB)
2013-11-15 14:14:59 - Zarządzenie Nr 221/2013 (4.66 kB)
2013-11-19 14:26:04 - Zarządzenie Nr 222/2013 (950.83 kB)
2013-11-15 14:15:50 - Zarządzenie Nr 223/2013 (55.07 kB)
2013-11-15 14:17:00 - Zarządzenie Nr 227/2013 (291.92 kB)
2013-11-18 12:13:35 - Zarządzenie Nr 228/2013 (352.84 kB)
2013-11-18 12:13:58 - Zarządzenie Nr 229/2013 (542.82 kB)
2013-11-15 14:17:35 - Zarządzenie Nr 230/2013 (4.60 kB)
2013-11-15 14:18:40 - Zarządzenie Nr 231/2013 (66.82 kB)
2013-11-26 10:00:38 - Zarządzenie Nr 232/2013 (694.82 kB)
2013-11-26 10:01:23 - Zarządzenie Nr 233/2013 (735.48 kB)
2013-12-04 14:25:13 - Zarządzenie Nr 235/2013 (11.69 kB)
2013-11-29 12:34:03 - Zarządzenie Nr 236/2013 (497.26 kB)
2013-11-29 12:34:34 - Zarządzenie Nr 237/2013 (608.28 kB)
2013-12-02 14:25:40 - Zarządzenie Nr 238/2013 (656.42 kB)
2013-12-02 14:46:14 - Zarządzenie Nr 239/2013 (7.47 kB)
2013-12-05 13:54:04 - Zarządzenie Nr 240/2013 (7.50 kB)
2013-12-05 13:55:03 - Zarządzenie Nr 242/2013 (1.05 MB)
2013-12-05 13:54:39 - Zarządzenie Nr 241/2013 (1.01 MB)
2013-12-06 11:41:14 - Zarządzenie Nr 243/2013 (142.97 kB)
2013-12-13 11:26:41 - Zarządzenie Nr 244/2013 (55.62 kB)
2013-12-17 11:40:57 - Zarządzenia Nr 245/2013 (565.55 kB)
2013-12-17 11:43:03 - Zarządzenie Nr 246/2013 (55.17 kB)
2013-12-13 11:27:57 - Zarządzenie Nr 247/2013 (79.56 kB)
2013-12-13 11:30:31 - Zarządzenie Nr 248/2013 (754.04 kB)
2013-12-13 11:31:06 - Zarządzenie Nr 249/2013 (572.50 kB)
2013-12-19 08:20:59 - Zarządzenie Nr 251/2013 (445.98 kB)
2013-12-19 08:21:30 - Zarządzenie Nr 252/2013 (762.93 kB)
2013-12-20 13:09:19 - Zarządzenie Nr 253/2013 (41.64 kB)
2013-12-20 13:11:43 - Zarządzenie Nr 254/2013 (50.14 kB)
2013-12-20 13:39:58 - Zarządzenie Nr 255/2013 (13.15 kB)
2014-01-03 11:44:50 - Zarządzenie Nr 259/2013 (357.19 kB)
2014-01-03 11:45:18 - Zarządzenie Nr 260/2013 (361.50 kB)
2014-01-08 06:56:12 - Zarządzenie Nr 261/2013 (613.60 kB)
2014-01-08 06:56:59 - Zarządzenie Nr 262/2013 (1.11 MB)

Ilość odwiedzin: 7903
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2013
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2013 roku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04 13:25:44
Data udostępnienia informacji: 2013-01-04 13:25:44
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 09:59:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner