logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2013 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
2/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 03.01.2013 RG.VI
3/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 03.01.2013 RG.VI
4/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1, 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 03.01.2013 RG.VI
5/2013 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 Barlinek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 03.01.2013 RG.V
6/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 07.01.2013 RF.I
7/2013 przekazania upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2013 roku 10.01.2013 RF.I
8/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 09.01.2013 RF.I
9/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 09.01.2013 RF.I
11/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 24.01.2013 ROSK.IV
12/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 24.01.2013 ROSK.IV
13/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 24.01.2013 ROSK.IV
14/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Barlinek 31.01.2013 RG.VI
15/2013 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. 1 Maja 31.01.2013 RG.IV
16/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 31.01.2013 RF.I

17/2013
zmieniające zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Barlinka w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek 31.01.2013 RGM.IV
18/2013 uchylające zarządzenie Nr 237/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej 31.01.2013 RG.VI
19/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 31.01.2013 RG.VI
20/2013 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne 31.01.2013 RGM.III
21/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 08.02.2013 RF.I
22/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 05.02.2013 RF.I
23/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 05.02.2013 RF.I
24/2013 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 12.02.2013 RGM.II
25/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 12.02.2013 RF.I
26/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 12.02.2013 RF.I
28/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 21.02.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
29/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 21.02.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
32/2013 zmiany zasad (polityki) rachunkowości 21.02.2013 RF.I
33/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz ochrony zwierząt 21.02.2013 RGM.V
34/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 22.02.2013 ROSK.IV
35/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 22.02.2013 ROSK.IV
36/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 25.02.2013 RF.I
37/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 28.02.2013 ROSK.IV
38/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 28.02.2013 RF.I
39/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 28.02.2013 RF.I
40/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 18.03.2013 RF.I
41/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 18.03.2013 RF.I
42/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 28.03.2013 RF.I
43/2013 powołania Komisji do przejęcia nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 78 07.03.2013 RG.VI

44/2013

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 07.03.2013 RG.VI
45/2013 sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 11.03.2013 RGM.II
46/2013 o zmianie zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 14.03.2013 RGM.II
48/2013 zmieniające zarządzenie nr 178/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 13 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, będących w administrowaniu Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 14.03.2013 RG.VI
49/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 14.03.2013 RG.VI
52/2013 zasad opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli na rok szkolny 2013/2014 w Gminie Barlinek 21.03.2013 ROSK.IV
53/2013 zmieniające zarządzenie nr 40/2013 Burmistrza Barlinka w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro 21.03.2013 RGM.IV

55/2013

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz ochrony zwierząt 21.02.2013 RGM.V
57/2013 zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Górnej 28.03.2013 RG.IV
58/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 28.03.2013 RG.VI
59/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 28.03.2013 RG.VI
60/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 02.04.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
61/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 02.04.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
63/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 29.03.2013 RF.I
64/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 29.03.2013 RF.I
65/2013 ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 05.04.2013 RO.I
66/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 08.04.2013 RG.VI
67/2013 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku za rok 2012 09.04.2013 RF.I
70/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 12.04.2013 RG.VI
71/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 12.04.2013 RG.VI
72/2013 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 12.04.2013 RGM.II
74/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 11.04.2013 RF.I
75/2013 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy
z przeznaczeniem na lokale socjalne
12.04.2013 RGM.III
76/2013 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy
z przeznaczeniem na lokale socjalne
12.04.2013 RGM.III
77/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 16.04.2013 RF.I
78/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 16.04.2013 RF.I
80/2013 powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barlinek” 18.04.2013 RGM.V
81/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 18.04.2013 RG.VI
82/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 18.04.2013 RG.VI
83/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 18.04.2013 RG.VI
84/2013 sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego  23.04.2013 RF.I
85/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 25.04.2013 RF.I
101/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 29.04.2013 RF.I
102/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 29.04.2013 RF.I
103/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 22.05.2013 RF.I
104/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 22.05.2013 RF.I
105/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 10.05.2013 RG.VI
106/2013 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łubianka Gmina Barlinek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 16.05.2013 RG.V
107/2013 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łubianka Gmina Barlinek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 16.05.2013 RG.V
108/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Równo i Dziedzice , stanowiących własność Gminy Barlinek 16.05.2013 RG.VI
109/2013 ogłoszenia naboru na stanowisko – psychologa - specjalisty ds. uzależnień i współuzależnienia 23.05.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
110/2013 zmieniające zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 23.05.2013 RG.VI
111/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 23.05.2013 RF.I
112/2013 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 29.05.2013 RO.I
113/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 03.06.2013 RF.I
114/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 31.05.2013 RF.I
115/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 31.05.2013 RF.I
117/2013 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Barlinku 07.06.2013 RO.I
120/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 13.06.2013 RG.VI
121/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej 13.06.2013 RG.VI
122/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 12.06.2013 RF.I
123/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 12.06.2013 RF.I
124/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 13.06.2013 RG.VI
127/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 17.06.2013 RF.I
128/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 17.06.2013 RF.I
129/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 20.06.2013 RF.I
131/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 20.06.2013 RG.VI
132/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Dzikowo gm. Barlinek, w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 20.06.2013 RG.VI
134/2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14000 euro 26.06.2013 RGM.IV
135/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 21.06.2013 RF.I
136/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 21.06.2013 RF.I
138/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 27.06.2013 RG.V
139/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 28.06.2013 RF.I
140/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 28.06.2013 RF.I
141/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 28.06.2013 RF.I
142/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 28.06.2013 RF.I
143/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 08.07.2013 RF.I
144/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 08.07.2013 RF.I
145/2013 zasad przekzaywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Barlinek dla samorządowej instytucji kultury. 08.07.2013 RF.I
146/2013 ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 08.07.2013 RF.I
147/2013 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 17.07.2013 ROSK.IV
148/2013 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 17.07.2013 ROSK.IV
149/2013 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 17.07.2013 ROSK.IV
150/2013 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 17.07.2013 ROSK.IV
151/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 31.07.2013 RF.I
152/2013 przyjęcia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 15.07.2013 RF.I
153/2013 zmieniające Zarządzenie nr 71/2013 Burmistrza  Barlinka z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 17.07.2013 RG.VI
154/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczony, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, przy ul. Sosnowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 17.07.2013 RG.VI
155/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 17.07.2013 RG.VI
157/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka oraz w obrębie Mostkowo gm. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 25.07.2013 RG.VI
158/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka 01.08.2013 RG.VI
160/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 31.07.2013 RF.I
161/2013 oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Moczkowie przy ulicy Myśliborskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 08.08.2013 RG.VI
162/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 08.08.2013 RG.VI
163/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 02.08.2013 RF.I
164/2013 założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2014 rok 13.08.2013 RF.I
165/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 02.08.2013 RF.I
166/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 13.08.2013 RF.I
167/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 13.08.2013 RF.I
168/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 26.08.2013 ROSK.IV
169/2013 powołania Komisji do przejęcia nieruchomości od dotychczasowego dzierżawcy, położonych w Barlinku przy ul. Jeziornej, tzw. teren „ starego tartaku”. 26.08.2013 RG.VI
170/2013 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej na prowadzenie kąpieliska miejskiego, działalności turystyczno – rekreacyjne i hotelarskie 26.08.2013 RG.VI
171/2013 usunięcia nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w trakcie kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbe Obrachunkową w Szczecinie 27.08.2013 RF.I
175/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 30.08.2013 RF.I
176/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 30.08.2013 RF.I
178/2013 przyjęcia procedury windykacji należności podatkowych i opłat 06.09.2013 RF.I
179/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 11.09.2013 RG.V.
180/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 12.09.2013 RF.I
181/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 12.09.2013 RF.I
182/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka,  stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. w Barlinku 12.09.2013 RG.VI
183/2013 zmieniające zarządzenie Nr 132/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Dzikowo gm. Barlinek, w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 12.09.2013 RG.VI
184/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka,  stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.09.2013 RG.VI
185/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 17.09.2013 RG.V
186/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 16.09.2013 RF.I
187/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 16.09.2013 RF.I
188/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 20.09.2013 ROSK.IV
189/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 24.09.2013 RF.I
190/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 24.09.2013 RF.I
191/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 26.09.2013 RF.I
192/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka,  stanowiącej własność Gminy Barlinek 26.09.2013 RG.VI
193/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka,  stanowiącej własność Gminy Barlinek 26.09.2013 RG.VI
194/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka,  stanowiącej własność Gminy Barlinek 26.09.2013 RG.VI
195/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 26.09.2013 RG.VI
196/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 26.09.2013 RG.VI
198/2013 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  03.10.2013 RGM.II
199/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 30.09.2013 RF.I
200/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 30.09.2013 RF.I
201/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 04.10.2013 RF.I
202/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 04.10.2013 RF.I
203/2013 sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 08.10.2013 RGM.II
204/2013 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  09.10.2013 RGM.II
206/2013 zmieniające zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Barlinka w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek 10.10.2013 RGM.IV
207/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 10.10.2013 RG.VI
208/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka,  stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 10.10.2013 RG.VI
209/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 10.10.2013 RF.I
210/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 10.10.2013 RF.I
213/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 22.10.2013 RF.I
214/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 22.10.2013 RF.I
215/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 24.10.2013 RF.I
216/2013 waloryzacji czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 25.10.2013 RG.VI
217/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 30.10.2013 RG.V
218/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 31.10.2013 RF.I
219/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 31.10.2013 RF.I
220/2013 zmieniające zarządzenie Nr 108/2013 Burmistrza  Barlinka z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Równo i Dziedzice, stanowiących własność Gminy Barlinek 31.10.2013 RG.VI
221/2013 zmieniające zarządzenie nr 193/2013 Burmistrza  Barlinka z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka,  stanowiącej własność Gminy Barlinek 31.10.2013 RG.VI
222/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 31.10.2013 RG.VI
223/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Osina gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 31.10.2013 RG.VI
227/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1i 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 07.11.2013 RG.VI
228/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 08.11.2013 RF.I
229/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 08.11.2013 RF.I
230/2013 zmieniające zarządzenie nr 194/2013 Burmistrza  Barlinka z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka,  stanowiącej własność Gminy Barlinek 13.11.2013 RG.VI
231/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Dziedzice gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 13.11.2013 RG.VI
232/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 18.11.2013 RF.I
233/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 18.11.2013 RF.I
235/2013 sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 28.11.2013 RGM.II
236/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 22.11.2013 RF.I
237/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 22.11.2013 RF.I
238/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 28.11.2013 RF.I
239/2013 zmieniające zarządzenie nr 207/2013 Burmistrz Barlinka z dnia 10 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 29.11.2013 RG.VI
240/2013 zmieniające zarządzenie nr 4/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres do 3 lat 29.11.2013 RG.VI
241/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 29.11.2013 RF.I
242/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 29.11.2013 RF.I
243/2013 cześciowego uchylenia Zarządzenia Nr 241/2013 02.12.2013 RF.I
244/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.12.2013 RG.VI
245/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego ograniczonego i w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Miasta i Gminy Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek 05.12.2013 RG.VI
246/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie Osina gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.12.2013 RG.VI
247/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.12.2013 RG.VI
248/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 06.12.2013 RF.I
249/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 06.12.2013 RF.I
251/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 12.12.2013 RF.I
252/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 12.12.2013 RF.I
253/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 13.12.2013 RG.VI
254/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 13.12.2013 RG.VI
255/2013 wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 Euro, związanych z przygotowaniem i realizacją projektów planowanych do dofinansowania lub dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 19.12.2013 RI.V
259/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 24.12.2013 RF.I
260/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 24.12.2013 RF.I
261/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 31.12.2013 RF.I
262/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 31.12.2013 RF.I

 

Załączniki do pobrania: 2013-01-15 08:49:12 - Zarządzenie Nr 2/2013 (59.13 kB)
2013-01-15 08:50:33 - Zarządzenie Nr 3/2013 (82.46 kB)
2013-01-15 08:51:50 - Zarządzenie Nr 4/2013 (246.76 kB)
2013-01-04 13:37:44 - Zarządzenie Nr 5/2013 (7.05 kB)
2013-01-15 08:53:57 - Zarządzenie Nr 6/2013 (4.98 MB)
2013-07-16 12:14:16 - Zarządzenie Nr 7/2013 (88.42 kB)
2013-01-21 12:32:26 - Zarządzenie Nr 8/2013 (141.62 kB)
2013-01-21 12:33:24 - Zarządzenie Nr 9/2013 (216.13 kB)
2013-01-25 12:36:09 - Zarządzenie Nr 11/2013 (12.96 kB)
2013-01-25 12:38:01 - Zarządzenie Nr 12/2013 (12.99 kB)
2013-01-25 12:40:09 - Zarządzenie Nr 13/2013 (14.31 kB)
2013-02-01 13:46:12 - Zarządzenie Nr 14/2013 (79.14 kB)
2013-02-13 13:18:07 - Zarządzenie Nr 15/2013 (7.18 kB)
2013-02-06 10:14:12 - Zarządzenie Nr 16/2013 (952.78 kB)
2013-02-01 13:41:42 - Zarządzenie Nr 17/2013 (17.04 kB)
2013-03-01 12:00:33 - Zarządzenie Nr 18/2013 (5.90 kB)
2013-03-01 12:03:03 - Zarządzenie Nr 19/2013 (1.09 MB)
2013-02-07 13:29:11 - Zarządzenie Nr 20/2013 (6.76 kB)
2013-02-13 12:34:35 - Zarządzenie Nr 21/2013 (312.92 kB)
2013-02-13 12:35:16 - Zarządzenie Nr 22/2013 (299.28 kB)
2013-02-13 12:35:41 - Zarządzenie Nr 23/2013 (426.51 kB)
2013-02-26 14:11:26 - Zarządzenie Nr 24/2013 (15.55 kB)
2013-02-21 13:42:05 - Zarządzenie Nr 25/2013 (654.20 kB)
2013-02-21 13:45:33 - Zarządzenie Nr 26/2013 (659.76 kB)
2013-02-25 13:00:58 - Zarządzenie Nr 28/2013 (11.55 kB)
2013-02-25 13:01:39 - Zarządzenie Nr 29/2013 (13.60 kB)
2013-08-29 07:28:48 - Zarządzenie Nr 32/2013 (223.19 kB)
2013-02-21 14:15:16 - Zarządzenie Nr 33/2013 (16.06 kB)
2013-02-22 12:14:35 - Zarządzenie Nr 34/2013 (4.61 kB)
2013-02-22 12:15:18 - Zarządzenie Nr 35/2013 (4.49 kB)
2013-02-27 11:13:12 - Zarządzenie Nr 36/2013 (109.96 kB)
2013-02-28 11:36:13 - Zarządzenie Nr 37/2013 (5.17 kB)
2013-03-08 13:38:20 - Zarządzenie Nr 38/2013 (399.31 kB)
2013-03-08 13:40:26 - Zarządzenie Nr 39/2013 (571.37 kB)
2013-08-29 07:46:36 - Zarządzenie Nr 40/2013 (500.86 kB)
2013-03-26 12:52:21 - Zarządzenie Nr 41/2013 (177.75 kB)
2013-08-29 08:00:33 - Zarządzenie Nr 42/2013 (1.07 MB)
2013-05-15 09:36:53 - Zarządzenie Nr 43/2013 (4.30 kB)
2013-03-15 13:57:53 - Zarządzenie Nr 44/2013 (82.72 kB)
2013-03-20 08:59:42 - Zarządzenie Nr 45/2013 (11.65 kB)
2013-03-20 09:00:19 - Zarządzenie Nr 46/2013 (14.56 kB)
2013-03-22 10:35:22 - Zarządzenie Nr 49/2013 (4.88 kB)
2013-03-29 12:45:46 - Zarządzenie Nr 52/2013 (10.30 kB)
2013-03-26 13:04:39 - Zarządzenie Nr 53/2013 (3.27 kB)
2013-03-28 09:09:18 - Zarządzenie Nr 55/2013 (3.54 kB)
2013-04-11 12:53:18 - Zarządzenie Nr 57/2013 (7.28 kB)
2013-04-08 12:12:17 - Zarządzenie Nr 58/2013 (4.87 kB)
2013-04-08 12:13:37 - Zarządzenie Nr 59/2013 (4.74 kB)
2013-04-05 13:04:35 - Zarządzenie Nr 60/2013 (4.69 kB)
2013-04-05 13:05:03 - Zarządzenie Nr 61/2013 (9.64 kB)
2013-04-08 12:16:27 - Zarządzenie Nr 63/2013 (435.81 kB)
2013-04-08 12:17:24 - Zarządzenie Nr 64/2013 (386.98 kB)
2013-04-05 13:12:22 - Zarządzenie Nr 65/2013 (10.85 kB)
2013-04-15 12:23:11 - Zarządzenie Nr 66/2013 (4.96 kB)
2013-08-29 08:14:05 - Zarządzenie Nr 67/2013 (2.56 MB)
2013-05-10 09:54:34 - Zarządzenie Nr 70/2013 (916.35 kB)
2013-05-10 09:55:55 - Zarządzenie Nr 71/2013 (803.73 kB)
2013-06-25 14:26:46 - Zarządzenie Nr 72/2013 (55.00 kB)
2013-04-17 09:09:31 - Zarządzenie Nr 74/2013 (214.97 kB)
2013-04-23 09:26:58 - Zarządzenie Nr 75/2013 (6.92 kB)
2013-04-23 09:27:58 - Zarządzenie Nr 76/2013 (6.92 kB)
2013-04-25 10:29:13 - Zarządzenie Nr 77/2013 (298.36 kB)
2013-04-25 10:30:35 - Zarządzenie Nr 78/2013 (349.90 kB)
2013-04-18 18:04:11 - Zarządzenie Nr 80/2013 (14.95 kB)
2013-04-23 11:20:24 - Zarządzenie Nr 81/2013 (4.95 kB)
2013-04-23 11:21:27 - Zarządzenie Nr 82/2013 (76.14 kB)
2013-04-25 13:08:00 - Zarządzenie Nr 83/2013 (905.57 kB)
2013-04-25 10:34:29 - Zarządzenie Nr 84/2013 (507.03 kB)
2013-04-30 11:44:33 - Zarządzenie Nr 85/2013 (1.55 MB)
2013-05-10 09:59:43 - Zarządzenie Nr 101/2013 (396.87 kB)
2013-05-10 10:00:34 - Zarządzenie Nr 102/2013 (326.33 kB)
2013-05-29 13:41:44 - Zarządzenie Nr 103/2013 (251.40 kB)
2013-05-29 13:42:34 - Zarządzenie Nr 104/2013 (354.70 kB)
2013-05-15 09:34:38 - Zarządzenie Nr 105/2013 (4.94 kB)
2013-05-21 12:20:10 - Zarządzenie Nr 106/2013 (6.58 kB)
2013-05-21 12:27:38 - Zarządzenie Nr 107/2013 (6.65 kB)
2013-06-12 13:05:09 - Zarządzenie Nr 108/2013 (327.59 kB)
2013-05-24 14:40:16 - Zarządzenie Nr 109/2013 (7.42 kB)
2013-05-29 08:27:14 - Zarządzenie Nr 110/2013 (4.62 kB)
2013-05-29 13:43:56 - Zarządzenie Nr 111/2013 (433.51 kB)
2013-05-29 08:50:16 - Zarządzenie Nr 112/2013 (5.97 kB)
2013-06-10 13:02:51 - Zarządzenie Nr 113/2013 (117.96 kB)
2013-06-10 13:03:45 - Zarządzenie Nr 114/2013 (343.03 kB)
2013-06-11 14:45:44 - Zarządzenie Nr 115/2013 (498.71 kB)
2013-06-26 14:10:09 - Zarządzenie Nr 117/2013 (25.41 kB)
2013-06-18 14:46:29 - Zarządzenie Nr 120/2013 (60.15 kB)
2013-06-21 08:43:11 - Zarządzenie Nr 121/2013 (104.72 kB)
2013-06-18 14:53:41 - Zarządzenie Nr 122/2013 (328.15 kB)
2013-06-18 14:51:35 - Zarządzenie Nr 123/2013 (459.65 kB)
2013-06-21 08:46:23 - Zarządzenie Nr 124/2013 (126.30 kB)
2013-06-24 14:16:52 - Zarządzenie Nr 127/2013 (417.84 kB)
2013-06-24 14:17:57 - Zarządzenie Nr 128/2013 (425.30 kB)
2013-06-24 14:20:05 - Zarządzenie Nr 129/2013 (1.40 MB)
2013-06-28 13:35:08 - Zarządzenie Nr 131/2013 (327.49 kB)
2013-06-28 13:36:13 - Zarządzenie Nr 132/2013 (670.36 kB)
2013-06-27 14:42:41 - Zarządzenie Nr 134/2013 (28.38 kB)
2013-07-03 08:46:42 - Zarządzenie Nr 135/2013 (288.22 kB)
2013-07-03 08:47:35 - Zarządzenie Nr 136/2013 (290.43 kB)
2013-07-10 10:56:05 - Zarządzenie Nr 137/2013 (490.53 kB)
2013-07-04 13:29:58 - Zarządzenie Nr 138/2013 (6.17 kB)
2013-07-08 09:47:43 - Zarządzenie Nr 139/2013 (161.61 kB)
2013-07-08 09:48:25 - Zarządzenie Nr 140/2013 (244.88 kB)
2014-07-17 13:32:05 - Zarządzenie Nr 141/2013 (161.66 kB)
2014-07-17 13:32:30 - Zarządzenie Nr 142/2013 (165.46 kB)
2013-07-16 13:46:22 - Zarządzenie Nr 143/2013 (162.31 kB)
2013-08-29 08:28:12 - Zarządzenie Nr 144/2013 (1.40 MB)
2014-02-04 12:05:31 - Zarządzenie Nr 145/2013 (303.69 kB)
2013-08-23 09:14:08 - Zarządzenie Nr 146/2013 (8.16 MB)
2013-07-18 12:06:50 - Zarządzenie Nr 147/2013 (23.50 kB)
2013-07-18 12:30:54 - Zarządzenie Nr 148/2013 (24.00 kB)
2013-07-18 12:10:54 - Zarządzenie Nr 149/2013 (28.00 kB)
2013-07-18 12:28:48 - Zarządzenie Nr 150/2013 (24.00 kB)
2013-08-08 12:05:26 - Zarządzenie Nr 151/2013 (1.10 MB)
2013-08-27 13:59:34 - Zarządzenie Nr 152/2013 (1.17 MB)
2013-07-25 12:00:33 - Zarządzenie Nr 153/2013 (34.50 kB)
2013-07-25 12:01:39 - Zarządzenie Nr 154/2013 (271.72 kB)
2013-07-25 12:02:22 - Zarządzenie Nr 155/2013 (87.16 kB)
2013-08-06 10:35:54 - Zarządzenie Nr 157/2013 (437.42 kB)
2013-08-08 11:58:40 - Zarządzenie Nr 158/2013 (617.46 kB)
2013-08-08 12:09:05 - Zarządzenie Nr 160/2013 (1.17 MB)
2013-08-12 10:41:37 - Zarządzenie Nr 161/2013 (10.43 kB)
2013-08-12 10:28:43 - Zarządzenie Nr 162/2013 (133.86 kB)
2013-08-29 08:34:13 - Zarządzenie Nr 163/2013 (697.42 kB)
2013-08-23 07:53:28 - Zarządzenie Nr 164/2013 (1.50 MB)
2013-08-29 08:37:33 - Zarządzenie Nr 165/2013 (701.35 kB)
2013-08-23 07:56:35 - Zarządzenie Nr 166/2013 (472.08 kB)
2013-08-23 07:57:15 - Zarządzenie Nr 167/2013 (646.61 kB)
2013-08-26 13:44:01 - Zarządzenie Nr 168/2013 (11.78 kB)
2013-08-27 14:05:37 - Zarządzenie Nr 169/2013 (4.15 kB)
2013-08-27 14:06:05 - Zarządzenie Nr 170/2013 (4.38 kB)
2013-09-06 09:20:35 - Zarządzenie Nr 171/2013 (243.81 kB)
2013-09-10 10:14:53 - Zarządzenie Nr 175/2013 (453.78 kB)
2013-09-10 10:15:13 - Zarządzenie Nr 176/2013 (305.03 kB)
2013-09-10 10:15:30 - Zarządzenie Nr 178/2013 (622.24 kB)
2013-09-16 14:23:29 - Zarządzenie Nr 179/2013 (5.76 kB)
2013-09-16 14:24:09 - Zarządzenie Nr 180/2013 (653.82 kB)
2013-09-24 11:10:13 - Zarządzenie Nr 181/2013 (572.07 kB)
2013-09-16 15:34:21 - Zarządzenie Nr 182/2013 (6.09 kB)
2013-09-16 15:34:53 - Zarządzenie Nr 183/2013 (5.39 kB)
2013-09-16 15:40:34 - Zarządzenie Nr 184/2013 (73.54 kB)
2013-09-23 14:16:51 - Zarządzenie Nr 185/2013 (6.07 kB)
2013-09-24 11:11:28 - Zarządzenie Nr 186/2013 (327.48 kB)
2013-09-24 11:12:02 - Zarządzenie Nr 187/2013 (298.02 kB)
2013-09-20 10:50:19 - Zarządzenie Nr 188/2013 (4.52 kB)
2013-10-01 11:44:48 - Zarządzenie Nr 189/2013 (587.00 kB)
2013-10-01 11:45:19 - Zarządzenie Nr 190/2013 (908.69 kB)
2013-10-02 11:08:22 - Zarządzenie Nr 191/2013 (509.39 kB)
2013-10-02 08:17:10 - Zarządzenie Nr 192/2013 (110.42 kB)
2013-10-02 08:17:48 - Zarządzenie Nr 193/2013 (73.53 kB)
2013-10-04 11:16:53 - Zarządzenie Nr 194/2013 (115.30 kB)
2013-10-04 11:17:15 - Zarządzenie Nr 195/2013 (111.66 kB)
2013-10-04 11:18:21 - Zarządzenie Nr 196/2013 (55.17 kB)
2013-10-15 09:32:41 - Zarządzenie Nr 198/2013 (103.00 kB)
2013-10-07 14:50:41 - Zarządzenie Nr 199/2013 (161.02 kB)
2013-10-07 14:50:59 - Zarządzenie Nr 200/2013 (328.22 kB)
2013-10-07 14:51:21 - Zarządzenie Nr 201/2013 (160.99 kB)
2013-10-07 14:52:21 - Zarządzenie Nr 202/2013 (591.44 kB)
2013-10-15 09:35:00 - Zarządzenie Nr 203/2013 (52.00 kB)
2013-10-15 09:36:36 - Zarządzenie Nr 204/2013 (66.00 kB)
2013-10-11 09:33:57 - Zarządzenie Nr 206/2013 (4.05 kB)
2013-10-18 09:57:43 - Zarządzenie Nr 207/2013 (394.89 kB)
2013-10-18 09:58:26 - Zarządzenie Nr 208/2013 (66.28 kB)
2013-10-18 10:11:28 - Zarządzenie Nr 209/2013 (391.43 kB)
2013-10-18 10:12:33 - Zarządzenie Nr 210/2013 (345.91 kB)
2013-10-29 12:40:51 - Zarządzenie Nr 213/2013 (639.95 kB)
2013-11-05 08:59:08 - Zarządzenie Nr 214/2013 (717.46 kB)
2013-10-29 12:41:27 - Zarządzenie Nr 215/2013 (433.59 kB)
2013-10-30 14:08:25 - Zarządzenie Nr 216/2013 (2.97 kB)
2013-11-05 12:41:39 - Zarządzenie Nr 217/2013 (5.76 kB)
2013-11-08 14:26:07 - Zarządzenie Nr 218/2013 (769.62 kB)
2013-11-08 14:26:40 - Zarządzenie Nr 219/2013 (947.27 kB)
2013-11-15 14:14:18 - Zarządzenie Nr 220/2013 (65.17 kB)
2013-11-15 14:14:59 - Zarządzenie Nr 221/2013 (4.66 kB)
2013-11-19 14:26:04 - Zarządzenie Nr 222/2013 (950.83 kB)
2013-11-15 14:15:50 - Zarządzenie Nr 223/2013 (55.07 kB)
2013-11-15 14:17:00 - Zarządzenie Nr 227/2013 (291.92 kB)
2013-11-18 12:13:35 - Zarządzenie Nr 228/2013 (352.84 kB)
2013-11-18 12:13:58 - Zarządzenie Nr 229/2013 (542.82 kB)
2013-11-15 14:17:35 - Zarządzenie Nr 230/2013 (4.60 kB)
2013-11-15 14:18:40 - Zarządzenie Nr 231/2013 (66.82 kB)
2013-11-26 10:00:38 - Zarządzenie Nr 232/2013 (694.82 kB)
2013-11-26 10:01:23 - Zarządzenie Nr 233/2013 (735.48 kB)
2013-12-04 14:25:13 - Zarządzenie Nr 235/2013 (11.69 kB)
2013-11-29 12:34:03 - Zarządzenie Nr 236/2013 (497.26 kB)
2013-11-29 12:34:34 - Zarządzenie Nr 237/2013 (608.28 kB)
2013-12-02 14:25:40 - Zarządzenie Nr 238/2013 (656.42 kB)
2013-12-02 14:46:14 - Zarządzenie Nr 239/2013 (7.47 kB)
2013-12-05 13:54:04 - Zarządzenie Nr 240/2013 (7.50 kB)
2013-12-05 13:55:03 - Zarządzenie Nr 242/2013 (1.05 MB)
2013-12-05 13:54:39 - Zarządzenie Nr 241/2013 (1.01 MB)
2013-12-06 11:41:14 - Zarządzenie Nr 243/2013 (142.97 kB)
2013-12-13 11:26:41 - Zarządzenie Nr 244/2013 (55.62 kB)
2013-12-17 11:40:57 - Zarządzenia Nr 245/2013 (565.55 kB)
2013-12-17 11:43:03 - Zarządzenie Nr 246/2013 (55.17 kB)
2013-12-13 11:27:57 - Zarządzenie Nr 247/2013 (79.56 kB)
2013-12-13 11:30:31 - Zarządzenie Nr 248/2013 (754.04 kB)
2013-12-13 11:31:06 - Zarządzenie Nr 249/2013 (572.50 kB)
2013-12-19 08:20:59 - Zarządzenie Nr 251/2013 (445.98 kB)
2013-12-19 08:21:30 - Zarządzenie Nr 252/2013 (762.93 kB)
2013-12-20 13:09:19 - Zarządzenie Nr 253/2013 (41.64 kB)
2013-12-20 13:11:43 - Zarządzenie Nr 254/2013 (50.14 kB)
2013-12-20 13:39:58 - Zarządzenie Nr 255/2013 (13.15 kB)
2014-01-03 11:44:50 - Zarządzenie Nr 259/2013 (357.19 kB)
2014-01-03 11:45:18 - Zarządzenie Nr 260/2013 (361.50 kB)
2014-01-08 06:56:12 - Zarządzenie Nr 261/2013 (613.60 kB)
2014-01-08 06:56:59 - Zarządzenie Nr 262/2013 (1.11 MB)

Ilość odwiedzin: 6693
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2013
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2013 roku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04 13:25:44
Data udostępnienia informacji: 2013-01-04 13:25:44
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 09:59:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner