logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   minus Uchwały 2013
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      minus XLI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLI/479/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 roku
         minus UCHWAŁA NR XLI/480/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLI/481/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLI/482/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLI/483/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLI/484/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLI/485/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLI/486/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLI/487/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLI/488/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLI/489/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLI/490/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLI/491/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r
         minus UCHWAŁA NR XLI/492/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLI/493/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLI/494/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLI/495/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLI/496/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLI/497/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         minus UCHWAŁA Nr XLI/498/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
      plus XLIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLI/496/2013
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 23 maja 2013 r.

 

          w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

          Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

          § 1. Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Barlinek:

1) posiadanie udokumentowanego tytułu prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie wykonywany transport odbieranych od właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych spełniającymi wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

2) posiadanie ilości pojazdów wraz z obsługą techniczną oraz wyposażenia i środków technicznych, gwarantujących ciągłość świadczenia usług,

3) posiadanie aktualnych badań technicznych i świadectwa dopuszczenia do ruchu wykorzystywanych w działalności pojazdów,

4) oznakowanie w sposób trwały i widoczny firmą przedsiębiorcy taboru samochodowego i specjalistycznego, wykorzystywanego do świadczenia usług,

5) posiadanie udokumentowanego tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa przedsiębiorcy, która powinna spełniać następujące wymagania:

          a) posiadać zaplecze socjalno - administracyjne,

          b) teren bazy transportowej powinien być utwardzony i ogrodzony, a jego wielkość powinna być dostosowana do ilości i wielkości pojazdów, urządzeń specjalnych oraz pozostałego wyposażenia przedsiębiorcy,

          c) teren i parkowane pojazdy asenizacyjne powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

6) udokumentowanie posiadania innego wyposażenia i środków technicznych niezbędnych do zakresu planowanej działalności,

7) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną,

8) przekazywać burmistrzowi, w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca, wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto lub rozwiązano umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub oczyszczalni przydomowych.

          § 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Barlinek w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do stosowania zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, w tym:

1) zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) utrzymywania pojazdów asenizacyjnych oraz wyposażenia i sprzętu wykorzystywanego do prowadzonej działalności w odpowiednim stanie higienicznym i sanitarnym,

3) zapewnienia możliwości czyszczenia i dezynfekcji pojazdów, w tym zbiorników służących do przewozu nieczystości ciekłych.

          § 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) posiadać atestowane urządzenia i środki nie stwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani nie zadające im cierpienia, przy pomocy których będą wyłapywane i w razie potrzeby dokarmiane,

3) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, oznakowany w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy wyposażony w:

          a) odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawienie metalowych klatek odpowiadających wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,

          b) zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

          c) dostateczną wentylację,

          d) podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,

4) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną,

5) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę pracowniczą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt,

6) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska,

7) zapewnić w razie potrzeby odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt i ich części

          2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt,

3) prowadzić działalność zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).

          3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

3) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym,

4) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymania zwłok zwierzęcych i ich części oraz środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

5) posiadać narzędzia i środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

6) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,

7) posiadać pojazd przystosowany do transportu zwłok zwierzęcych i ich części.

          § 4. Przez dysponowanie nieruchomością, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy.

          § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Barlinek.

          § 6. Traci moc uchwała Nr LVI/1019/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 61 poz. 1171).

          § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku

mgr Dariusz Zieliński

 

 

Ilość odwiedzin: 2761
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLI/496/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
Skrócony opis: w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu ni
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-06-04 14:08:21
Data udostępnienia informacji: 2013-06-04 14:08:21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-04 14:14:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner