logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   minus Uchwały 2013
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLV/545/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLV/546/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLV/547/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLV/548/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLV/549/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLV/550/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLV/551/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLV/552/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLV/553/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
         minus UCHWAŁA Nr XLV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLV/555/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLV/548/2013
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 26 września 2013 r.

 

w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego lub oddziału żłobka w Gminie Barlinek


          Na podstawie art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2013 r. poz. 827), art. 58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, z 2013 r.poz.747) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz. 153) uchwala się, co następuje:

          § 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Barlinek  publicznych przedszkolach zwanych dalej „przedszkolami”, w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, jest bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola w godzinach od 9.00 do 14.00. 

          § 2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Barlinek  publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest odpłatne. W trakcie jednej godziny korzystania z wychowania przedszkolnego realizowana jest opieka i zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dziecka zawierające:
1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:
         a) przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka,
         b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem,
         c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw,
2) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
3) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową,
4) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka.

          § 3. 
          1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, o których mowa w § 2 w wysokości 1,00 zł. 
          2. Wysokość opłaty o której mowa w ust.1 podlega waloryzacji. Waloryzacja dokonywana jest zgodnie z przepisami ustawy. 
          3. Opłatę miesięczną, o której mowa w ust.1 ustala się jako iloczyn stawki godzinowej oraz liczby godzin w czasie których dziecko korzysta z świadczeń wymienionych w § 2. 
          4. W opłatach, o których mowa w ust.1 mogą zostać udzielone ulgi. O udzielenie ulgi mogą ubiegać się rodzice (opiekunowie prawni) jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny. Ulga dla drugiego i kolejnych dzieci wynosi 30% opłaty,  pod warunkiem, że rodzice (opiekunowie prawni), wykażą dochód mniejszy niż „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.).

          § 4. 
          1. Pobyt dziecka w oddziale żłobkowym jest odpłatny i obejmuje częściowe koszty bieżącego utrzymania dziecka w żłobku, w tym  koszty organizacji opieki i wychowania.
          2. Odpłatność miesięczna  za  świadczenia, o których mowa w  ust. 1 ustala się w wysokości 16 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, określonego w odrębnych przepisach.
          3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w oddziale żłobka w wysokości 7.00 złotych dziennie.
          4. W opłatach, o których mowa w ust. 2 mogą zostać udzielone ulgi. O udzielenie ulgi mogą ubiegać się rodzice (opiekunowie prawni) jeżeli do oddziału żłobkowego w przedszkolu uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny. Ulga dla drugiego i kolejnych dzieci wynosi 30% opłaty,  pod warunkiem, że rodzice (opiekunowie prawni), wykażą dochód mniejszy niż „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.).

          § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

          § 6. Traci moc uchwała Nr X/143/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego lub oddziału żłobka w Gminie Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 125, poz. 2279) oraz uchwała Nr XXIX/376/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego lub oddziału żłobka w Gminie Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2467).

           § 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
mgr Dariusz  Zieliński

Ilość odwiedzin: 2431
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLV/548/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
Skrócony opis: w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego lub oddziału żłobka w Gminie Barlinek
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-10-09 08:30:42
Data udostępnienia informacji: 2013-10-09 08:30:42
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-09 08:38:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner