logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2014 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
2/2014 palnów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 02.01.2014 RF.I
3/2014 przekazania upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2014 roku 03.01.2014 RF.I
6/2014 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 09.01.2014 RO.I
6/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 09.01.2014 RF.I
7/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 09.01.2014 RG.V
7/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 09.01.2014 RF.I
8/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 09.01.2014 RF.I

9/2014

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  10.01.2014 RGM.II
13/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 16.01.2014 RG.IV
14/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku stanowiącej własność Gminy Barlinek 16.01.2014 RG.IV
15/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży znajdującej się w budynku położonym w miejscowości Strąpie gm. Barlinek 16.01.2014 RG.IV
16/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 20.01.2014 RF.I
17/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 20.01.2014 RF.I
18/2014 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 24.01.2014 RO.I
20/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 23.01.2014 RF.I
21/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 23.01.2014 RF.I
25/2014 regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek 30.01.2014 ROSK.IV
26/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 30.01.2014 ROSK.IV
27/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 30.01.2014 ROSK.IV
28/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 30.01.2014 ROSK.IV
29/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania      w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 30.01.2014 RG.VI
30/2014 uchylające zarządzenie Nr 246/2013 Burmistrza Barlinek z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie Osina gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 30.01.2014 RG.VI
31/2014 zbycia w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w Barlinku na „Górnym Tarasie” 30.01.2014 RG.IV
32/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 31.01.2014 RF.I
33/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 31.01.2014 RF.I
34/2014 zmieniające zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Barlinka z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie  ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 06.02.2014 RG.VI
35/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  07.02.2014 RGM.II
36/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 10.02.2014 RF.I
37/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 10.02.2014 RF.I
38/2014 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Barlinku, ul. Podwale 11 10.02.2014 ROSK.I
39/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 10.02.2014 RF.I
40/2014 rozliczania kosztów utrzymania obiektu przedszkolno - żłobkowego przy ulicy  Podwale 11 w Barlinku 11.02.2014 ROSK.I
41/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 13.02.2014 RF.I
42/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 13.02.2014 RF.I
43/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego i w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 13.02.2014 RG.VI
44/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek 13.02.2014 RG.VI
46/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  13.02.2014 RGM.II
47/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 20.02.2014 RG.VI
48/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 20.02.2014 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
51/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 27.02.2014 RF.I
52/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 28.02.2014 RF.I
53/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 28.02.2014 RF.I
55/2014 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 07.03.2014 ROSK.IV
56/2014 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 07.03.2014 ROSK.IV
57/2014 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 07.03.2014 ROSK.IV
58/2014 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 10.03.2014 ROSK.IV
63/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 10.03.2014 RF.I
64/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 10.03.2014 RF.I
65/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka oraz w obrębie Swadzim gm. Barlinek, będącej własnością Gminy Barlinek 13.03.2014 RG.VI
66/2014 wyrażenia zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Niepołcko gm. Barlinek 13.03.2014 RG.IV
67/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Moczkowie przy ul. Myśliborskiej przeznaczonej do sprzedaży 13.03.2014 RG.IV
68/2014 sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 20.03.2014 RGM.II
69/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 25.03.2014 RGM.II
70/2014 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 25.03.2014 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
72/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 1 miasta Barlinek, będącej własnością Gminy Barlinek 27.03.2014 RG.VI
73/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza  Barlinka z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 27.03.2014 RG.VI
74/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 27.03.2014 RF.I
75/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 31.03.2014 RF.I
76/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 31.03.2014 RF.I
77/2014 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku za rok 2013 02.04.2014 RF.I
78/2014 procedury załatwiania spraw z zakresu  dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Barlinku 03.04.2014 RO.I
80/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 07.04.2014 RF.I
81/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 07.04.2014 RF.I
82/2014 ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu najmu  lub bezumownego korzystania z lokali komunalnych  osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Barlinek 10.04.2014 RGM.III
83/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 11.04.2014 RF.I
84/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 11.04.2014 RF.I
85/2014 sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 15.04.2014 RGM.II
86/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  15.04.2014 RGM.II
87/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 18.04.2014 RF.I
88/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 18.04.2014 RF.I
89/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 17.04.2014 RG.VI
90/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 miasta Barlinek, będącej własnością Gminy Barlinek 17.04.2014 RG.VI
92/2014 przeprowadzenia konsultacji społecznych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych dotyczących postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 17.04.2014 RGM.VIII
93/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 24.04.2014 RF.I
96/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do   oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Pełczyckiej 24.04.2014 RG.VI
97/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 25.04.2014 RF.I
98/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 25.04.2014 RF.I
99/2014 powołania Zespołu Zarządzającego Projektem p.n. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barlinek" 02.05.2014 RI.V
100/2014 zmieniające zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Barlinka w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek 02.05.2014 RGM.IV
101/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 30.04.2014 RF.I
102/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 30.04.2014 RF.I
104/2014 zmieniające zarządzenie 73/2014 Burmistrza  Barlinka z dnia 27 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza  Barlinka z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 08.05.2014 RG.VI
105/2014 zmieniające zarządzenie nr 65/2014 Burmistrza  Barlinka z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka oraz w obrębie Swadzim gm. Barlinek, będącej własnością Gminy Barlinek 08.05.2014 RG.VI
106/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 08.05.2014 RG.VI
109/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 15.05.2014 RG.VI
110/2014 powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego na terenie „Pensjonatu Pod Sosnami”, położonego w obrębie 2 miasta Barlinek przy ul. Sportowej 2 15.05.2014 RG.VI
111/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Mostkowo gm. Barlinek, oddanej w użytkowanie wieczyste  Gminy Barlinek 15.05.2014 RG.VI
112/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 15.05.2014 RG.VI
114/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 20.05.2014 RF.I
115/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 20.05.2014 RF.I
116/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 21.05.2014 RF.I
117/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 21.05.2014 RF.I
118/2014 zbycia w trybie bezprzetargowym działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Leśnej i Bocznej 22.05.2014 RG.IV
119/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 22.05.2014 RF.I
120/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 22.05.2014 RF.I
122/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 29.05.2014 RF.I
123/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 30.05.2014 RF.I
124/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 30.05.2014 RF.I
125/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 09.06.2014 RF.I
126/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 09.06.2014 RF.I
127/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Moczydło gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek. 12.06.2014 RG.VI
128/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Dziedzice gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.06.2014 RG.VI
129/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 12.06.2014 RG.VI
130/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 12.06.2014 RF.I
131/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 12.06.2014 RF.I
133/2014 sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 20.06.2014 RGM.II
134/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  20.06.2014 RGM.II
135/2014 zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Moczkowie na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych położoną w Moczkowie przeznaczoną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Moczkowo” pod drogę główną - w trybie bezprzetargowym 24.06.2014 RG.V
136/2014 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 26.06.2014 ROSK.IV
137/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 26.06.2014 RG.VI
138/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 26.06.2014 RG.VI
139/2014 wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartosci nie przekraczającej 30 000 Euro, związanych z przygotowaniem i realizacją projektów planowanych do dofinansowania lub dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 26.06.2014 RI.V
140/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 30.06.2014 RF.I
141/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 30.06.2014 RF.I
142/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 01.07.2014 RF.I
143/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 01.07.2014 RF.I
146/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  03.07.2014 RGM.II
147/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 30.06.2014 RF.I
148/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 30.06.2014 RF.I
149/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 09.07.2014 RG.I
150/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie 1 i 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 09.07.2014 RG.VI
151/2014 powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Barlinek” 09.07.2014 RGM.IX
152/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 15.07.2014 RF.I
153/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 15.07.2014 RF.I
154/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 17.07.2014 RF.I
155/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 17.07.2014 RF.I
157/2014 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie 22.07.2014 ROSK.IV
158/2014 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku 22.07.2014 ROSK.IV
159/2014 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Barlinku 22.07.2014 ROSK.IV
160/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 22.07.2014 ROSK.IV
161/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 21.07.2014 RF.I
162/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 21.07.2014 RF.I
163/2014 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 24.07.2014 ROSK.IV
164/2014 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 24.07.2014 ROSK.IV
165/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 24.07.2014 RG.VI
166/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 24.07.2014 RG.VI
172/2014 ogłoszenia wykazu niewyodrębnionych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży znajdujących się w budynku położonym w Barlinku przy Rynku 9 21.08.2014 RG.IV
175/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 07.08.2014 RG.IV
176/2014 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 20.08.2014 ROSK.IV
177/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Barlinku przy ul. Marii Konopnickiej 07.08.2014 RG.IV
178/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 21.08.2014 RG.V
181/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 129/2014 Burmistrza  Barlinka z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 28.08.2014 RG.VI
182/2014 powołania rzeczoznawców do prowadzenia szacowania 28.08.2014 RGM.IV
189/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 04.09.2014 RGM.II
190/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 08.09.2014 RF.I
191/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 08.09.2014 RF.I
192/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 08.09.2014 RF.I
194/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 11.09.2014 RG.VI
195/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 16.09.2014 RF.I
196/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 16.09.2014 RF.I
197/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  17.09.2014 RGM.II
198/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. 31 Stycznia 18.09.2014 RG.IV

199/2014

zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w obrębie 1 m. Barlinek na nieruchomości stanowiącą własność Skarbu Państwa położone w obrębie Moczydło 18.09.2014 RG.V
200/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 23.09.2014 RF.I
201/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 23.09.2014 RF.I
202/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 25.09.2014 RF.I
203/2014 sprzedaży lokali mieszkalnych 25.09.2014 RGM.II
204/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 30.09.2014 RF.I
205/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 30.09.2014 RF.I
208/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 06.10.2014 RF.I
209/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 06.10.2014 RF.I
210/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 07.10.2014 RF.I
211/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 07.10.2014 RF.I
212/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 13.10.2014 RF.I
213/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 13.10.2014 RF.I
214/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  16.10.2014 RGM.II
215/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku między ulicami Niepodległości i Jeziorną 15.10.2014 RG.IV
216/2014 wyrażenia zgody na zbycie przyległej nieruchomości, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 15.10.2014 RG.IV
217/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 21.10.2014 RF.I
218/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 21.10.2014 RF.I
221/2014 waloryzacji czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 23.10.2014 RG.VI
222/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 27.10.2014 RF.I
223/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 27.10.2014 RF.I
225/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 28.10.2014 RF.I
226/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 28.10.2014 RF.I
227/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 30.10.2014 RG.VI
228/2014 wyrażenia zgody na zbycie przyległej nieruchomości, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 30.10.2014 RG.IV
229/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 30.10.2014 RF.I
230/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 31.10.2014 RF.I
231/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 31.10.2014 RF.I
232/2014 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 05.11.2014 ROSK.IV
233/2014 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 05.11.2014 ROSK.IV
234/2014 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 05.11.2014 ROSK.IV
235/2014 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 05.11.2014 ROSK.IV
236/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 06.11.2014 RG.VI
237/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 12.11.2014 RF.I
238/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 12.11.2014 RF.I
241/2014 sprzedaży lokali mieszkalnych 20.11.2014 RGM.II
242/2014

planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok

24.11.2014 RF.I
243/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 24.11.2014 RF.I
244/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 24.11.2014 RF.I
245/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 28.11.2014 RF.I
246/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 28.11.2014 RF.I
247/2014 przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów  Gminy Barlinek 02.12.2014 ROSK.III
248/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 03.12.2014 RF.I
249/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 03.12.2014 RF.I
250/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 09.12.2014 RF.I
251/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 09.12.2014 RF.I
252/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 31.12.2014 RF.I
253/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 31.12.2014 RF.I
254/2014 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 11.12.2014 RO.I
255/2014 ustalenia wysokości kaucji zabezpieczającej na pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu położonego przy ul. 11-go Listopada 14 w Barlinku 11.12.2014 RGM.II
256/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 12.12.2014 RF.I
257/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 12.12.2014 RF.I
259/2014 procedury prowadzenia i aktualizacji mapy aktywności - bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Barlinek 16.12.2014 ROSK.IV
261/2014 ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 18.12.2014 RG.VI
262/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania     w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.12.2014 RG.VI
264/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 18.12.2014 RG.V
266/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 23.12.2014 RF.I
267/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 23.12.2014 RF.I
268/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 29.12.2014 RF.I
269/2014 ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 31.12.2014 RF

 

Załączniki do pobrania: 2014-01-09 12:02:03 - Zarządzenie Nr 2/2014 (3.53 MB)
2014-01-07 09:57:07 - Zarządzenie Nr 3/2014 (88.17 kB)
2014-01-28 14:36:35 - Zarządzenie Nr 6/2014 (288.21 kB)
2014-01-09 12:08:10 - Zarządzenie Nr 6/2014 (9.56 kB)
2014-01-21 12:00:39 - Zarządzenie Nr 7/2014 (6.25 kB)
2014-01-21 12:01:56 - Zarządzenie Nr 7/2014 (294.44 kB)
2014-01-14 11:29:45 - Zarządzenie Nr 8/2014 (206.68 kB)
2014-01-17 10:04:21 - Zarządzenie Nr 9/2014 (18.55 kB)
2014-01-21 12:04:46 - Zarządzenie Nr 10/2014 (164.30 kB)
2014-01-21 12:05:48 - Zarządzenie Nr 11/2014 (161.04 kB)
2014-01-17 09:55:51 - Zarządzenie Nr 13/2014 (7.16 kB)
2014-01-17 09:56:11 - Zarządzenie Nr 14/2014 (6.58 kB)
2014-01-21 11:46:41 - Zarządzenie Nr 15/2014 (6.20 kB)
2014-01-28 14:38:26 - Zarządzenie Nr 16/2014 (201.91 kB)
2014-01-28 14:39:00 - Zarządzenie Nr 17/2014 (267.39 kB)
2014-01-24 12:30:45 - Zarządzenie Nr 18/2014 (9.86 kB)
2014-01-30 10:39:49 - Zarządzenie Nr 20/2014 (162.42 kB)
2014-01-30 10:40:15 - Zarządzenie Nr 21/2014 (160.59 kB)
2014-01-30 10:54:45 - Zarządzenie Nr 25/2014 (17.48 kB)
2014-01-30 10:56:33 - Zarządzenie Nr 26/2014 (16.05 kB)
2014-01-30 10:56:53 - Zarządzenie Nr 27/2014 (14.64 kB)
2014-01-30 10:57:13 - Zarządzenie Nr 28/2014 (14.22 kB)
2014-02-07 13:24:35 - Zarządzenie Nr 29/2014 (223.89 kB)
2014-02-06 11:31:34 - Zarządzenie Nr 30/2014 (7.69 kB)
2014-02-25 12:32:30 - Zarządzenie Nr 31/2014 (6.59 kB)
2014-02-04 12:11:07 - Zarządzenie Nr 32/2014 (388.13 kB)
2014-02-04 12:11:30 - Zarządzenie Nr 33/2014 (298.79 kB)
2014-02-19 12:39:59 - Zarządzenie Nr 34/2014 (6.26 kB)
2014-02-18 12:36:33 - Zarządzenie Nr 35/2014 (17.34 kB)
2014-02-11 11:11:05 - Zarządzenie Nr 36/2014 (229.35 kB)
2014-02-11 11:11:22 - Zarządzenie Nr 37/2014 (227.09 kB)
2014-02-11 06:57:35 - Zarządzenie Nr 38/2014 (12.45 kB)
2014-02-18 11:02:44 - Zarządzenie Nr 39/2014 (382.11 kB)
2014-02-12 08:58:47 - Zarządzenie Nr 40/2014 (4.60 kB)
2014-02-18 11:03:23 - Zarządzenie Nr 41/2014 (162.11 kB)
2014-02-18 11:03:47 - Zarządzenie Nr 42/2014 (159.67 kB)
2014-02-19 12:42:05 - Zarządzenie Nr 43/2014 (163.69 kB)
2014-02-19 12:42:51 - Zarządzenie Nr 44/2014 (182.26 kB)
2014-02-18 12:02:42 - Zarządzenie Nr 46/2014 (12.74 kB)
2014-03-03 13:24:45 - Zarządzenie Nr 47/2014 (137.21 kB)
2014-02-21 11:34:50 - Zarządzenie Nr 48/2014 (11.36 kB)
2014-03-04 11:29:43 - Zarządzenie Nr 51/2014 (622.02 kB)
2014-03-06 11:02:13 - Zarządzenie Nr 52/2014 (267.47 kB)
2014-03-06 11:02:47 - Zarządzenie Nr 53/2014 (261.73 kB)
2014-03-10 10:33:36 - Zarządzenie Nr 55/2014 (5.32 kB)
2014-03-10 10:33:56 - Zarządzenie Nr 56/2014 (4.78 kB)
2014-03-10 10:34:16 - Zarządzenie Nr 57/2014 (4.51 kB)
2014-03-10 15:15:00 - Zarządzenie Nr 58/2014 (22.00 B)
2014-03-12 12:59:14 - Zarządzenie Nr 63/2014 (452.11 kB)
2014-03-12 12:59:54 - Zarządzenie Nr 64/2014 (475.89 kB)
2014-03-21 10:46:26 - Zarządzenie Nr 65/2014 (254.84 kB)
2014-03-31 15:02:28 - Zarządzenie Nr 66/2014 (7.79 kB)
2014-03-31 15:03:20 - Zarządzenie Nr 67/2014 (6.62 kB)
2014-04-30 12:09:20 - Zarządzenie Nr 68/2014 (11.65 kB)
2014-04-30 12:48:49 - Zarządzenie Nr 69/2014 (16.63 kB)
2014-03-26 07:14:00 - Zarządzenie Nr 70/2014 (8.45 kB)
2014-04-03 10:52:05 - Zarządzenie Nr 72/2014 (81.33 kB)
2014-04-03 10:52:54 - Zarządzenie Nr 73/2014 (8.08 kB)
2014-04-01 09:14:27 - Zarządzenie Nr 74/2014 (575.69 kB)
2014-04-09 13:25:23 - Zarządzenie Nr 75/2014 (594.94 kB)
2014-04-09 13:25:48 - Zarządzenie Nr 76/2014 (457.07 kB)
2014-04-09 13:26:17 - Zarządzenie Nr 77/2014 (984.44 kB)
2015-03-23 09:26:58 - Zarządzenie Nr 78/2014 (25.55 kB)
2014-04-09 13:26:53 - Zarządzenie Nr 80/2014 (270.25 kB)
2014-04-09 13:27:19 - Zarządzenie Nr 81/2014 (211.54 kB)
2014-04-17 14:30:30 - Zarządzenie Nr 82/2014 (223.72 kB)
2014-04-16 14:32:30 - Zarządzenie Nr 83/2014 (577.73 kB)
2014-04-16 14:32:54 - Zarządzenie Nr 84/2014 (520.24 kB)
2014-04-30 12:51:56 - Zarządzenie Nr 85/2014 (12.18 kB)
2014-04-30 12:53:18 - Zarządzenie Nr 86/2014 (16.11 kB)
2014-04-28 13:54:20 - Zarządzenie Nr 87/2014 (334.73 kB)
2014-04-28 13:54:57 - Zarządzenie Nr 88/2014 (253.82 kB)
2014-05-05 12:07:03 - Zarządzenie Nr 89/2014 (692.35 kB)
2014-05-05 12:09:18 - Zarządzenie Nr 90/2014 (53.60 kB)
2014-04-23 11:53:21 - Zarządzenie Nr 92/2014 (26.67 kB)
2014-04-28 13:55:35 - Zarządzenie Nr 93/2014 (395.54 kB)
2014-05-05 12:11:08 - Zarządzenie Nr 96/2014 (92.99 kB)
2014-04-30 13:01:07 - Zarządzenie Nr 97/2014 (343.30 kB)
2014-04-30 13:01:28 - Zarządzenie Nr 98/2014 (335.91 kB)
2014-05-15 14:42:17 - Zarządzenie Nr 99/2014 (1.87 MB)
2014-05-07 08:34:02 - Zarządzenie Nr 100/2014 (3.51 kB)
2014-05-08 10:12:41 - Zarządzenie Nr 101/2014 (261.63 kB)
2014-05-08 10:13:54 - Zarządzenie Nr 102/2014 (256.43 kB)
2014-05-15 11:11:56 - Zarządzenie Nr 104/2014 (8.29 kB)
2014-05-15 11:12:19 - Zarządzenie Nr 105/2014 (8.28 kB)
2014-05-20 14:55:17 - Zarządzenie Nr 106/2014 (4.72 MB)
2014-05-23 11:34:40 - Zarządzenie Nr 109/2014 (107.34 kB)
2014-05-20 14:56:13 - Zarządzenie Nr 110/2014 (6.54 kB)
2014-05-23 11:35:39 - Zarządzenie Nr 111/2014 (93.81 kB)
2014-05-23 11:37:34 - Zarządzenie Nr 112/2014 (78.46 kB)
2014-05-22 12:29:34 - Zarządzenie Nr 114/2014 (275.79 kB)
2014-05-22 12:29:56 - Zarządzenie Nr 115/2014 (320.41 kB)
2014-05-22 12:30:14 - Zarządzenie Nr 116/2014 (161.42 kB)
2014-05-22 12:30:32 - Zarządzenie Nr 117/2014 (269.88 kB)
2014-05-29 09:59:14 - Zarządzenie Nr 118/2014 (40.50 kB)
2014-05-30 07:22:46 - Zarządzenie Nr 119/2014 (330.61 kB)
2014-05-30 07:23:10 - Zarządzenie Nr 120/2014 (251.92 kB)
2014-06-03 11:39:03 - Zarządzenie Nr 122/2014 (336.79 kB)
2014-06-05 13:20:39 - Zarządzenie Nr 123/2014 (361.73 kB)
2014-06-05 13:20:54 - Zarządzenie Nr 124/2014 (357.95 kB)
2014-06-17 12:03:39 - Zarządzenie Nr 125/2014 (396.25 kB)
2014-06-17 12:03:59 - Zarządzenie Nr 126/2014 (273.00 kB)
2014-06-25 11:40:14 - Zarządzenie Nr 127/2014 (107.42 kB)
2014-06-23 10:57:04 - Zarządzenie Nr 128/2014 (41.64 kB)
2014-06-25 11:40:43 - Zarządzenie Nr 129/2014 (89.19 kB)
2014-06-23 10:57:31 - Zarządzenie Nr 130/2014 (445.94 kB)
2014-06-23 10:57:53 - Zarządzenie Nr 131/2014 (474.17 kB)
2014-07-02 08:45:53 - Zarządzenie Nr 133/2014 (11.63 kB)
2014-07-02 08:46:40 - Zarządzenie Nr 134/2014 (16.59 kB)
2014-06-25 09:21:39 - Zarządzenie Nr 135/2014 (7.44 kB)
2014-07-04 08:36:11 - Zarządzenie Nr 136/2014 (3.58 kB)
2014-06-27 12:36:59 - Zarządzenie Nr 137/2014 (396.47 kB)
2014-07-01 14:11:21 - Zarządzenie Nr 138/2014 (77.92 kB)
2014-07-02 11:38:01 - Zarządzenie Nr 139/2014 (1.74 MB)
2014-07-03 09:32:58 - Zarządzenie Nr 140/2014 (933.42 kB)
2014-07-03 09:33:21 - Zarządzenie Nr 141/2014 (529.48 kB)
2014-07-03 09:33:42 - Zarządzenie Nr 142/2014 (137.96 kB)
2014-07-03 09:35:40 - Zarządzenie Nr 143/2014 (136.00 kB)
2014-08-01 11:27:32 - Zarządzenie Nr 144/2014 (5.19 kB)
2014-08-01 11:27:59 - Zarządzenie Nr 145/2014 (5.37 kB)
2014-07-10 13:14:24 - Zarządzenie Nr 146/2014 (16.95 kB)
2014-07-04 14:32:15 - Zarządzenie Nr 147/2014 (130.95 kB)
2014-07-04 14:32:34 - Zarządzenie Nr 148/2014 (127.08 kB)
2014-07-10 13:15:36 - Zarządzenie Nr 149/2014 (6.38 kB)
2014-07-14 11:42:38 - Zarządzenie Nr 150/2014 (2.41 MB)
2014-07-22 14:22:34 - Zarządzenie Nr 151/2014 (29.85 kB)
2014-07-18 12:19:39 - Zarządzenie Nr 152/2014 (658.67 kB)
2014-07-18 12:19:58 - Zarządzenie Nr 153/2014 (531.77 kB)
2014-07-18 12:20:32 - Zarządzenie Nr 154/2014 (262.24 kB)
2014-07-18 12:21:26 - Zarządzenie Nr 155/2014 (381.85 kB)
2014-07-22 14:51:12 - Zarządzenie Nr 157/2014 (2.74 kB)
2014-07-22 14:51:32 - Zarządzenie Nr 158/2014 (2.72 kB)
2014-07-22 14:52:07 - Zarządzenie Nr 159/2014 (2.67 kB)
2014-07-22 14:39:04 - Zarządzenie Nr 160/2014 (13.72 kB)
2014-07-25 07:08:55 - Zarządzenie Nr 161/2014 (278.14 kB)
2014-07-25 07:09:15 - Zarządzenie Nr 162/2014 (212.06 kB)
2014-07-25 12:59:51 - Zarządzenie Nr 163/2014 (3.48 kB)
2014-07-25 13:00:13 - Zarządzenie Nr 164/2014 (3.47 kB)
2014-07-25 13:00:44 - Zarządzenie Nr 165/2014 (62.94 kB)
2014-07-25 13:01:14 - Zarządzenie Nr 166/2014 (81.79 kB)
2014-08-01 11:28:25 - Zarządzenie Nr 167/2014 (6.39 kB)
2014-08-06 11:33:53 - Zarządzenie Nr 168/2014 (855.74 kB)
2014-08-06 11:34:20 - Zarządzenie Nr 169/2014 (828.37 kB)
2014-08-06 11:35:01 - Zarządzenie Nr 171/2014 (2.47 MB)
2014-08-25 15:17:38 - Zarządzenie Nr 172/2014 (9.74 kB)
2014-08-08 09:11:57 - Zarządzenie Nr 175/2014 (62.22 kB)
2014-08-20 09:02:10 - Zarządzenie Nr 176/2014 (6.67 kB)
2014-08-25 15:19:19 - Zarządzenie Nr 177/2014 (6.65 kB)
2014-09-10 09:56:17 - Zarządzenie Nr 178/2014 (5.69 kB)
2014-09-01 12:40:52 - Zarządzenie Nr 181/2014 (7.80 kB)
2014-09-01 12:41:19 - Zarządzenie Nr 182/2014 (7.00 kB)
2014-09-24 14:57:19 - Zarządzenie Nr 189/2014 (25.25 kB)
2014-09-12 13:03:27 - Zarządzenie Nr 190/2014 (144.59 kB)
2014-09-12 13:03:54 - Zarządzenie Nr 191/2014 (792.79 kB)
2014-09-12 13:04:20 - Zarządzenie Nr 192/2014 (601.92 kB)
2014-09-23 09:40:46 - Zarządzenie Nr 194/2014 (93.13 kB)
2014-09-24 12:27:28 - Zarządzenie Nr 195/2014 (417.35 kB)
2014-09-24 12:27:48 - Zarządzenie Nr 196/2014 (274.58 kB)
2014-09-24 15:00:20 - Zarządzenie Nr 197/2014 (18.25 kB)
2014-09-25 10:32:23 - Zarządzenie Nr 198/2014 (6.93 kB)
2014-09-25 10:33:16 - Zarządzenie Nr 199/2014 (7.97 kB)
2014-09-30 10:00:46 - Zarządzenie Nr 200/2014 (527.35 kB)
2014-09-30 10:01:07 - Zarządzenie Nr 201/2014 (259.83 kB)
2014-09-30 10:01:27 - Zarządzenie Nr 202/2014 (319.77 kB)
2014-10-22 14:06:49 - Zarządzenie Nr 203/2014 (11.57 kB)
2014-10-07 09:05:30 - Zarządzenie Nr 204/2014 (930.91 kB)
2014-10-07 09:05:52 - Zarządzenie Nr 205/2014 (597.42 kB)
2014-10-08 10:55:58 - Zarządzenie Nr 208/2014 (1.66 MB)
2014-10-08 10:57:02 - Zarządzenie Nr 209/2014 (1.10 MB)
2014-10-10 11:32:58 - Zarządzenie Nr 210/2014 (2.52 MB)
2014-10-10 11:33:31 - Zarządzenie Nr 211/2014 (1.54 MB)
2014-10-16 10:15:41 - Zarządzenie Nr 212/2014 (1.31 MB)
2014-10-16 10:16:05 - Zarządzenie Nr 213/2014 (1.08 MB)
2014-10-22 14:08:40 - Zarządzenie Nr 214/2014 (17.64 kB)
2014-10-29 14:20:42 - Zarządzenie Nr 215/2014 (7.90 kB)
2014-10-29 14:21:11 - Zarządzenie Nr 216/2014 (7.20 kB)
2014-10-28 10:49:46 - Zarządzenie Nr 217/2014 (2.29 MB)
2014-10-28 10:50:26 - Zarządzenie Nr 218/2014 (2.01 MB)
2014-10-27 11:52:46 - Zarządzenie Nr 221/2014 (6.20 kB)
2014-10-29 14:21:43 - Zarządzenie Nr 222/2014 (290.90 kB)
2014-10-29 14:22:02 - Zarządzenie Nr 223/2014 (294.49 kB)
2014-11-05 10:17:27 - Zarządzenie Nr 225/2014 (882.91 kB)
2014-11-05 10:18:17 - Zarządzenie Nr 226/2014 (529.41 kB)
2014-11-05 09:41:08 - Zarządzenie Nr 227/2014 (49.83 kB)
2014-11-25 11:48:56 - Zarządzenie Nr 228/2014 (6.97 kB)
2014-11-05 10:18:54 - Zarządzenie Nr 229/2014 (927.15 kB)
2014-11-13 08:13:45 - Zarządzenie Nr 230/2014 (559.45 kB)
2014-11-13 08:14:07 - Zarządzenie Nr 231/2014 (564.92 kB)
2014-11-12 08:00:04 - Zarządzenie Nr 232/2014 (3.41 kB)
2014-11-12 08:00:33 - Zarządzenie Nr 233/2014 (3.41 kB)
2014-11-12 08:01:14 - Zarządzenie Nr 234/2014 (3.43 kB)
2014-11-12 08:01:35 - Zarządzenie Nr 235/2014 (3.42 kB)
2014-11-20 14:51:46 - Zarządzenie Nr 236/2014 (106.38 kB)
2014-11-20 14:05:59 - Zarządzenie Nr 237/2014 (427.39 kB)
2014-11-20 14:07:36 - Zarządzenie Nr 238/2014 (423.66 kB)
2014-11-28 13:58:58 - Zarządzenie Nr 241/20147 (11.83 kB)
2014-11-27 12:17:06 - Zarządzenie Nr 242/2014 (865.54 kB)
2014-11-27 12:17:28 - Zarządzenie Nr 243/2014 (750.06 kB)
2014-11-27 12:17:46 - Zarządzenie Nr 244/2014 (200.09 kB)
2014-12-04 11:22:41 - Zarządzenie Nr 245/2014 (779.44 kB)
2014-12-04 11:23:06 - Zarządzenie Nr 246/2014 (552.06 kB)
2014-12-04 13:10:15 - Zarządzenie Nr 247/2014 (11.33 kB)
2014-12-10 09:47:38 - Zarządzenie Nr 248/2014 (676.85 kB)
2014-12-10 09:48:01 - Zarządzenie Nr 249/2014 (440.14 kB)
2014-12-12 11:09:56 - Zarządzenie Nr 250/2014 (530.70 kB)
2014-12-12 11:10:15 - Zarządzenie Nr 251/2014 (417.82 kB)
2015-01-10 08:59:21 - Zarządzenie Nr 252/2014 (1.07 MB)
2015-01-10 08:59:54 - Zarządzenie Nr 253/2014 (988.89 kB)
2014-12-12 13:20:55 - Zarządzenie Nr 254/2014 (242.25 kB)
2014-12-12 13:25:54 - Zarządzenie Nr 255/2014 (28.00 kB)
2014-12-29 10:49:57 - Zarządzenie Nr 256/2014 (673.06 kB)
2014-12-29 10:50:19 - Zarządzenie Nr 257/2014 (386.92 kB)
2014-12-19 11:05:27 - Zarządzenie Nr 259/2014 (129.50 kB)
2015-01-10 08:52:45 - Zarządzenie Nr 261/2014 (41.50 kB)
2014-12-24 09:48:40 - Zarządzenie Nr 262/2014 (75.24 kB)
2015-01-15 12:51:54 - Zarządzenie Nr 264/2014 (5.69 kB)
2015-01-05 13:03:51 - Zarządzenie Nr 266/2014 (474.80 kB)
2015-01-05 13:04:12 - Zarządzenie Nr 267/2014 (244.11 kB)
2015-01-05 13:04:37 - Zarządzenie Nr 268/2014 (207.89 kB)
2015-04-17 12:54:14 - Zarządzenie Nr 269/2014 (246.97 kB)

Ilość odwiedzin: 7091
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2014
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2014 roku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-01-07 09:48:43
Data udostępnienia informacji: 2014-01-07 09:48:43
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 10:06:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner