logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2014 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
2/2014 palnów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 02.01.2014 RF.I
3/2014 przekazania upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2014 roku 03.01.2014 RF.I
6/2014 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 09.01.2014 RO.I
6/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 09.01.2014 RF.I
7/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 09.01.2014 RG.V
7/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 09.01.2014 RF.I
8/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 09.01.2014 RF.I

9/2014

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  10.01.2014 RGM.II
13/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 16.01.2014 RG.IV
14/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku stanowiącej własność Gminy Barlinek 16.01.2014 RG.IV
15/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży znajdującej się w budynku położonym w miejscowości Strąpie gm. Barlinek 16.01.2014 RG.IV
16/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 20.01.2014 RF.I
17/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 20.01.2014 RF.I
18/2014 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 24.01.2014 RO.I
20/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 23.01.2014 RF.I
21/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 23.01.2014 RF.I
25/2014 regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek 30.01.2014 ROSK.IV
26/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 30.01.2014 ROSK.IV
27/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 30.01.2014 ROSK.IV
28/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 30.01.2014 ROSK.IV
29/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania      w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 30.01.2014 RG.VI
30/2014 uchylające zarządzenie Nr 246/2013 Burmistrza Barlinek z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie Osina gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 30.01.2014 RG.VI
31/2014 zbycia w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w Barlinku na „Górnym Tarasie” 30.01.2014 RG.IV
32/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 31.01.2014 RF.I
33/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 31.01.2014 RF.I
34/2014 zmieniające zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Barlinka z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie  ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 06.02.2014 RG.VI
35/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  07.02.2014 RGM.II
36/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 10.02.2014 RF.I
37/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 10.02.2014 RF.I
38/2014 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Barlinku, ul. Podwale 11 10.02.2014 ROSK.I
39/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 10.02.2014 RF.I
40/2014 rozliczania kosztów utrzymania obiektu przedszkolno - żłobkowego przy ulicy  Podwale 11 w Barlinku 11.02.2014 ROSK.I
41/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 13.02.2014 RF.I
42/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 13.02.2014 RF.I
43/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego i w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 13.02.2014 RG.VI
44/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek 13.02.2014 RG.VI
46/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  13.02.2014 RGM.II
47/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 20.02.2014 RG.VI
48/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 20.02.2014 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
51/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 27.02.2014 RF.I
52/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 28.02.2014 RF.I
53/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 28.02.2014 RF.I
55/2014 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 07.03.2014 ROSK.IV
56/2014 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 07.03.2014 ROSK.IV
57/2014 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 07.03.2014 ROSK.IV
58/2014 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 10.03.2014 ROSK.IV
63/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 10.03.2014 RF.I
64/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 10.03.2014 RF.I
65/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka oraz w obrębie Swadzim gm. Barlinek, będącej własnością Gminy Barlinek 13.03.2014 RG.VI
66/2014 wyrażenia zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Niepołcko gm. Barlinek 13.03.2014 RG.IV
67/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Moczkowie przy ul. Myśliborskiej przeznaczonej do sprzedaży 13.03.2014 RG.IV
68/2014 sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 20.03.2014 RGM.II
69/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 25.03.2014 RGM.II
70/2014 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 25.03.2014 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
72/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 1 miasta Barlinek, będącej własnością Gminy Barlinek 27.03.2014 RG.VI
73/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza  Barlinka z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 27.03.2014 RG.VI
74/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 27.03.2014 RF.I
75/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 31.03.2014 RF.I
76/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 31.03.2014 RF.I
77/2014 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku za rok 2013 02.04.2014 RF.I
78/2014 procedury załatwiania spraw z zakresu  dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Barlinku 03.04.2014 RO.I
80/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 07.04.2014 RF.I
81/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 07.04.2014 RF.I
82/2014 ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu najmu  lub bezumownego korzystania z lokali komunalnych  osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Barlinek 10.04.2014 RGM.III
83/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 11.04.2014 RF.I
84/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 11.04.2014 RF.I
85/2014 sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 15.04.2014 RGM.II
86/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  15.04.2014 RGM.II
87/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 18.04.2014 RF.I
88/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 18.04.2014 RF.I
89/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 17.04.2014 RG.VI
90/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 miasta Barlinek, będącej własnością Gminy Barlinek 17.04.2014 RG.VI
92/2014 przeprowadzenia konsultacji społecznych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych dotyczących postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 17.04.2014 RGM.VIII
93/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 24.04.2014 RF.I
96/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do   oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Pełczyckiej 24.04.2014 RG.VI
97/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 25.04.2014 RF.I
98/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 25.04.2014 RF.I
99/2014 powołania Zespołu Zarządzającego Projektem p.n. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barlinek" 02.05.2014 RI.V
100/2014 zmieniające zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Barlinka w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek 02.05.2014 RGM.IV
101/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 30.04.2014 RF.I
102/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 30.04.2014 RF.I
104/2014 zmieniające zarządzenie 73/2014 Burmistrza  Barlinka z dnia 27 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza  Barlinka z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 08.05.2014 RG.VI
105/2014 zmieniające zarządzenie nr 65/2014 Burmistrza  Barlinka z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka oraz w obrębie Swadzim gm. Barlinek, będącej własnością Gminy Barlinek 08.05.2014 RG.VI
106/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 08.05.2014 RG.VI
109/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 15.05.2014 RG.VI
110/2014 powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego na terenie „Pensjonatu Pod Sosnami”, położonego w obrębie 2 miasta Barlinek przy ul. Sportowej 2 15.05.2014 RG.VI
111/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Mostkowo gm. Barlinek, oddanej w użytkowanie wieczyste  Gminy Barlinek 15.05.2014 RG.VI
112/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 15.05.2014 RG.VI
114/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 20.05.2014 RF.I
115/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 20.05.2014 RF.I
116/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 21.05.2014 RF.I
117/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 21.05.2014 RF.I
118/2014 zbycia w trybie bezprzetargowym działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Leśnej i Bocznej 22.05.2014 RG.IV
119/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 22.05.2014 RF.I
120/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 22.05.2014 RF.I
122/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 29.05.2014 RF.I
123/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 30.05.2014 RF.I
124/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 30.05.2014 RF.I
125/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 09.06.2014 RF.I
126/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 09.06.2014 RF.I
127/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Moczydło gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek. 12.06.2014 RG.VI
128/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Dziedzice gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.06.2014 RG.VI
129/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 12.06.2014 RG.VI
130/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 12.06.2014 RF.I
131/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 12.06.2014 RF.I
133/2014 sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 20.06.2014 RGM.II
134/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  20.06.2014 RGM.II
135/2014 zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Moczkowie na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych położoną w Moczkowie przeznaczoną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Moczkowo” pod drogę główną - w trybie bezprzetargowym 24.06.2014 RG.V
136/2014 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 26.06.2014 ROSK.IV
137/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 26.06.2014 RG.VI
138/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 26.06.2014 RG.VI
139/2014 wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartosci nie przekraczającej 30 000 Euro, związanych z przygotowaniem i realizacją projektów planowanych do dofinansowania lub dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 26.06.2014 RI.V
140/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 30.06.2014 RF.I
141/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 30.06.2014 RF.I
142/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 01.07.2014 RF.I
143/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 01.07.2014 RF.I
146/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  03.07.2014 RGM.II
147/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 30.06.2014 RF.I
148/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 30.06.2014 RF.I
149/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 09.07.2014 RG.I
150/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie 1 i 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 09.07.2014 RG.VI
151/2014 powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Barlinek” 09.07.2014 RGM.IX
152/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 15.07.2014 RF.I
153/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 15.07.2014 RF.I
154/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 17.07.2014 RF.I
155/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 17.07.2014 RF.I
157/2014 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie 22.07.2014 ROSK.IV
158/2014 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku 22.07.2014 ROSK.IV
159/2014 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Barlinku 22.07.2014 ROSK.IV
160/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 22.07.2014 ROSK.IV
161/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 21.07.2014 RF.I
162/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 21.07.2014 RF.I
163/2014 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 24.07.2014 ROSK.IV
164/2014 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 24.07.2014 ROSK.IV
165/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 24.07.2014 RG.VI
166/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 24.07.2014 RG.VI
172/2014 ogłoszenia wykazu niewyodrębnionych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży znajdujących się w budynku położonym w Barlinku przy Rynku 9 21.08.2014 RG.IV
175/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 07.08.2014 RG.IV
176/2014 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 20.08.2014 ROSK.IV
177/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Barlinku przy ul. Marii Konopnickiej 07.08.2014 RG.IV
178/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 21.08.2014 RG.V
181/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 129/2014 Burmistrza  Barlinka z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 28.08.2014 RG.VI
182/2014 powołania rzeczoznawców do prowadzenia szacowania 28.08.2014 RGM.IV
189/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 04.09.2014 RGM.II
190/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 08.09.2014 RF.I
191/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 08.09.2014 RF.I
192/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 08.09.2014 RF.I
194/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 11.09.2014 RG.VI
195/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 16.09.2014 RF.I
196/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 16.09.2014 RF.I
197/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  17.09.2014 RGM.II
198/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. 31 Stycznia 18.09.2014 RG.IV

199/2014

zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w obrębie 1 m. Barlinek na nieruchomości stanowiącą własność Skarbu Państwa położone w obrębie Moczydło 18.09.2014 RG.V
200/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 23.09.2014 RF.I
201/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 23.09.2014 RF.I
202/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 25.09.2014 RF.I
203/2014 sprzedaży lokali mieszkalnych 25.09.2014 RGM.II
204/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 30.09.2014 RF.I
205/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 30.09.2014 RF.I
208/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 06.10.2014 RF.I
209/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 06.10.2014 RF.I
210/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 07.10.2014 RF.I
211/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 07.10.2014 RF.I
212/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 13.10.2014 RF.I
213/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 13.10.2014 RF.I
214/2014 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  16.10.2014 RGM.II
215/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku między ulicami Niepodległości i Jeziorną 15.10.2014 RG.IV
216/2014 wyrażenia zgody na zbycie przyległej nieruchomości, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 15.10.2014 RG.IV
217/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 21.10.2014 RF.I
218/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 21.10.2014 RF.I
221/2014 waloryzacji czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 23.10.2014 RG.VI
222/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 27.10.2014 RF.I
223/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 27.10.2014 RF.I
225/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 28.10.2014 RF.I
226/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 28.10.2014 RF.I
227/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 30.10.2014 RG.VI
228/2014 wyrażenia zgody na zbycie przyległej nieruchomości, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 30.10.2014 RG.IV
229/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 30.10.2014 RF.I
230/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 31.10.2014 RF.I
231/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 31.10.2014 RF.I
232/2014 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 05.11.2014 ROSK.IV
233/2014 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 05.11.2014 ROSK.IV
234/2014 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 05.11.2014 ROSK.IV
235/2014 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 05.11.2014 ROSK.IV
236/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 06.11.2014 RG.VI
237/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 12.11.2014 RF.I
238/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 12.11.2014 RF.I
241/2014 sprzedaży lokali mieszkalnych 20.11.2014 RGM.II
242/2014

planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok

24.11.2014 RF.I
243/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 24.11.2014 RF.I
244/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 24.11.2014 RF.I
245/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 28.11.2014 RF.I
246/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 28.11.2014 RF.I
247/2014 przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów  Gminy Barlinek 02.12.2014 ROSK.III
248/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 03.12.2014 RF.I
249/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 03.12.2014 RF.I
250/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 09.12.2014 RF.I
251/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 09.12.2014 RF.I
252/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 31.12.2014 RF.I
253/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 31.12.2014 RF.I
254/2014 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 11.12.2014 RO.I
255/2014 ustalenia wysokości kaucji zabezpieczającej na pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu położonego przy ul. 11-go Listopada 14 w Barlinku 11.12.2014 RGM.II
256/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 12.12.2014 RF.I
257/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 12.12.2014 RF.I
259/2014 procedury prowadzenia i aktualizacji mapy aktywności - bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Barlinek 16.12.2014 ROSK.IV
261/2014 ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 18.12.2014 RG.VI
262/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania     w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.12.2014 RG.VI
264/2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 18.12.2014 RG.V
266/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 23.12.2014 RF.I
267/2014 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok 23.12.2014 RF.I
268/2014 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2014 rok 29.12.2014 RF.I
269/2014 ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 31.12.2014 RF

 

Załączniki do pobrania: 2014-01-09 12:02:03 - Zarządzenie Nr 2/2014 (3.53 MB)
2014-01-07 09:57:07 - Zarządzenie Nr 3/2014 (88.17 kB)
2014-01-28 14:36:35 - Zarządzenie Nr 6/2014 (288.21 kB)
2014-01-09 12:08:10 - Zarządzenie Nr 6/2014 (9.56 kB)
2014-01-21 12:00:39 - Zarządzenie Nr 7/2014 (6.25 kB)
2014-01-21 12:01:56 - Zarządzenie Nr 7/2014 (294.44 kB)
2014-01-14 11:29:45 - Zarządzenie Nr 8/2014 (206.68 kB)
2014-01-17 10:04:21 - Zarządzenie Nr 9/2014 (18.55 kB)
2014-01-21 12:04:46 - Zarządzenie Nr 10/2014 (164.30 kB)
2014-01-21 12:05:48 - Zarządzenie Nr 11/2014 (161.04 kB)
2014-01-17 09:55:51 - Zarządzenie Nr 13/2014 (7.16 kB)
2014-01-17 09:56:11 - Zarządzenie Nr 14/2014 (6.58 kB)
2014-01-21 11:46:41 - Zarządzenie Nr 15/2014 (6.20 kB)
2014-01-28 14:38:26 - Zarządzenie Nr 16/2014 (201.91 kB)
2014-01-28 14:39:00 - Zarządzenie Nr 17/2014 (267.39 kB)
2014-01-24 12:30:45 - Zarządzenie Nr 18/2014 (9.86 kB)
2014-01-30 10:39:49 - Zarządzenie Nr 20/2014 (162.42 kB)
2014-01-30 10:40:15 - Zarządzenie Nr 21/2014 (160.59 kB)
2014-01-30 10:54:45 - Zarządzenie Nr 25/2014 (17.48 kB)
2014-01-30 10:56:33 - Zarządzenie Nr 26/2014 (16.05 kB)
2014-01-30 10:56:53 - Zarządzenie Nr 27/2014 (14.64 kB)
2014-01-30 10:57:13 - Zarządzenie Nr 28/2014 (14.22 kB)
2014-02-07 13:24:35 - Zarządzenie Nr 29/2014 (223.89 kB)
2014-02-06 11:31:34 - Zarządzenie Nr 30/2014 (7.69 kB)
2014-02-25 12:32:30 - Zarządzenie Nr 31/2014 (6.59 kB)
2014-02-04 12:11:07 - Zarządzenie Nr 32/2014 (388.13 kB)
2014-02-04 12:11:30 - Zarządzenie Nr 33/2014 (298.79 kB)
2014-02-19 12:39:59 - Zarządzenie Nr 34/2014 (6.26 kB)
2014-02-18 12:36:33 - Zarządzenie Nr 35/2014 (17.34 kB)
2014-02-11 11:11:05 - Zarządzenie Nr 36/2014 (229.35 kB)
2014-02-11 11:11:22 - Zarządzenie Nr 37/2014 (227.09 kB)
2014-02-11 06:57:35 - Zarządzenie Nr 38/2014 (12.45 kB)
2014-02-18 11:02:44 - Zarządzenie Nr 39/2014 (382.11 kB)
2014-02-12 08:58:47 - Zarządzenie Nr 40/2014 (4.60 kB)
2014-02-18 11:03:23 - Zarządzenie Nr 41/2014 (162.11 kB)
2014-02-18 11:03:47 - Zarządzenie Nr 42/2014 (159.67 kB)
2014-02-19 12:42:05 - Zarządzenie Nr 43/2014 (163.69 kB)
2014-02-19 12:42:51 - Zarządzenie Nr 44/2014 (182.26 kB)
2014-02-18 12:02:42 - Zarządzenie Nr 46/2014 (12.74 kB)
2014-03-03 13:24:45 - Zarządzenie Nr 47/2014 (137.21 kB)
2014-02-21 11:34:50 - Zarządzenie Nr 48/2014 (11.36 kB)
2014-03-04 11:29:43 - Zarządzenie Nr 51/2014 (622.02 kB)
2014-03-06 11:02:13 - Zarządzenie Nr 52/2014 (267.47 kB)
2014-03-06 11:02:47 - Zarządzenie Nr 53/2014 (261.73 kB)
2014-03-10 10:33:36 - Zarządzenie Nr 55/2014 (5.32 kB)
2014-03-10 10:33:56 - Zarządzenie Nr 56/2014 (4.78 kB)
2014-03-10 10:34:16 - Zarządzenie Nr 57/2014 (4.51 kB)
2014-03-10 15:15:00 - Zarządzenie Nr 58/2014 (22.00 B)
2014-03-12 12:59:14 - Zarządzenie Nr 63/2014 (452.11 kB)
2014-03-12 12:59:54 - Zarządzenie Nr 64/2014 (475.89 kB)
2014-03-21 10:46:26 - Zarządzenie Nr 65/2014 (254.84 kB)
2014-03-31 15:02:28 - Zarządzenie Nr 66/2014 (7.79 kB)
2014-03-31 15:03:20 - Zarządzenie Nr 67/2014 (6.62 kB)
2014-04-30 12:09:20 - Zarządzenie Nr 68/2014 (11.65 kB)
2014-04-30 12:48:49 - Zarządzenie Nr 69/2014 (16.63 kB)
2014-03-26 07:14:00 - Zarządzenie Nr 70/2014 (8.45 kB)
2014-04-03 10:52:05 - Zarządzenie Nr 72/2014 (81.33 kB)
2014-04-03 10:52:54 - Zarządzenie Nr 73/2014 (8.08 kB)
2014-04-01 09:14:27 - Zarządzenie Nr 74/2014 (575.69 kB)
2014-04-09 13:25:23 - Zarządzenie Nr 75/2014 (594.94 kB)
2014-04-09 13:25:48 - Zarządzenie Nr 76/2014 (457.07 kB)
2014-04-09 13:26:17 - Zarządzenie Nr 77/2014 (984.44 kB)
2015-03-23 09:26:58 - Zarządzenie Nr 78/2014 (25.55 kB)
2014-04-09 13:26:53 - Zarządzenie Nr 80/2014 (270.25 kB)
2014-04-09 13:27:19 - Zarządzenie Nr 81/2014 (211.54 kB)
2014-04-17 14:30:30 - Zarządzenie Nr 82/2014 (223.72 kB)
2014-04-16 14:32:30 - Zarządzenie Nr 83/2014 (577.73 kB)
2014-04-16 14:32:54 - Zarządzenie Nr 84/2014 (520.24 kB)
2014-04-30 12:51:56 - Zarządzenie Nr 85/2014 (12.18 kB)
2014-04-30 12:53:18 - Zarządzenie Nr 86/2014 (16.11 kB)
2014-04-28 13:54:20 - Zarządzenie Nr 87/2014 (334.73 kB)
2014-04-28 13:54:57 - Zarządzenie Nr 88/2014 (253.82 kB)
2014-05-05 12:07:03 - Zarządzenie Nr 89/2014 (692.35 kB)
2014-05-05 12:09:18 - Zarządzenie Nr 90/2014 (53.60 kB)
2014-04-23 11:53:21 - Zarządzenie Nr 92/2014 (26.67 kB)
2014-04-28 13:55:35 - Zarządzenie Nr 93/2014 (395.54 kB)
2014-05-05 12:11:08 - Zarządzenie Nr 96/2014 (92.99 kB)
2014-04-30 13:01:07 - Zarządzenie Nr 97/2014 (343.30 kB)
2014-04-30 13:01:28 - Zarządzenie Nr 98/2014 (335.91 kB)
2014-05-15 14:42:17 - Zarządzenie Nr 99/2014 (1.87 MB)
2014-05-07 08:34:02 - Zarządzenie Nr 100/2014 (3.51 kB)
2014-05-08 10:12:41 - Zarządzenie Nr 101/2014 (261.63 kB)
2014-05-08 10:13:54 - Zarządzenie Nr 102/2014 (256.43 kB)
2014-05-15 11:11:56 - Zarządzenie Nr 104/2014 (8.29 kB)
2014-05-15 11:12:19 - Zarządzenie Nr 105/2014 (8.28 kB)
2014-05-20 14:55:17 - Zarządzenie Nr 106/2014 (4.72 MB)
2014-05-23 11:34:40 - Zarządzenie Nr 109/2014 (107.34 kB)
2014-05-20 14:56:13 - Zarządzenie Nr 110/2014 (6.54 kB)
2014-05-23 11:35:39 - Zarządzenie Nr 111/2014 (93.81 kB)
2014-05-23 11:37:34 - Zarządzenie Nr 112/2014 (78.46 kB)
2014-05-22 12:29:34 - Zarządzenie Nr 114/2014 (275.79 kB)
2014-05-22 12:29:56 - Zarządzenie Nr 115/2014 (320.41 kB)
2014-05-22 12:30:14 - Zarządzenie Nr 116/2014 (161.42 kB)
2014-05-22 12:30:32 - Zarządzenie Nr 117/2014 (269.88 kB)
2014-05-29 09:59:14 - Zarządzenie Nr 118/2014 (40.50 kB)
2014-05-30 07:22:46 - Zarządzenie Nr 119/2014 (330.61 kB)
2014-05-30 07:23:10 - Zarządzenie Nr 120/2014 (251.92 kB)
2014-06-03 11:39:03 - Zarządzenie Nr 122/2014 (336.79 kB)
2014-06-05 13:20:39 - Zarządzenie Nr 123/2014 (361.73 kB)
2014-06-05 13:20:54 - Zarządzenie Nr 124/2014 (357.95 kB)
2014-06-17 12:03:39 - Zarządzenie Nr 125/2014 (396.25 kB)
2014-06-17 12:03:59 - Zarządzenie Nr 126/2014 (273.00 kB)
2014-06-25 11:40:14 - Zarządzenie Nr 127/2014 (107.42 kB)
2014-06-23 10:57:04 - Zarządzenie Nr 128/2014 (41.64 kB)
2014-06-25 11:40:43 - Zarządzenie Nr 129/2014 (89.19 kB)
2014-06-23 10:57:31 - Zarządzenie Nr 130/2014 (445.94 kB)
2014-06-23 10:57:53 - Zarządzenie Nr 131/2014 (474.17 kB)
2014-07-02 08:45:53 - Zarządzenie Nr 133/2014 (11.63 kB)
2014-07-02 08:46:40 - Zarządzenie Nr 134/2014 (16.59 kB)
2014-06-25 09:21:39 - Zarządzenie Nr 135/2014 (7.44 kB)
2014-07-04 08:36:11 - Zarządzenie Nr 136/2014 (3.58 kB)
2014-06-27 12:36:59 - Zarządzenie Nr 137/2014 (396.47 kB)
2014-07-01 14:11:21 - Zarządzenie Nr 138/2014 (77.92 kB)
2014-07-02 11:38:01 - Zarządzenie Nr 139/2014 (1.74 MB)
2014-07-03 09:32:58 - Zarządzenie Nr 140/2014 (933.42 kB)
2014-07-03 09:33:21 - Zarządzenie Nr 141/2014 (529.48 kB)
2014-07-03 09:33:42 - Zarządzenie Nr 142/2014 (137.96 kB)
2014-07-03 09:35:40 - Zarządzenie Nr 143/2014 (136.00 kB)
2014-08-01 11:27:32 - Zarządzenie Nr 144/2014 (5.19 kB)
2014-08-01 11:27:59 - Zarządzenie Nr 145/2014 (5.37 kB)
2014-07-10 13:14:24 - Zarządzenie Nr 146/2014 (16.95 kB)
2014-07-04 14:32:15 - Zarządzenie Nr 147/2014 (130.95 kB)
2014-07-04 14:32:34 - Zarządzenie Nr 148/2014 (127.08 kB)
2014-07-10 13:15:36 - Zarządzenie Nr 149/2014 (6.38 kB)
2014-07-14 11:42:38 - Zarządzenie Nr 150/2014 (2.41 MB)
2014-07-22 14:22:34 - Zarządzenie Nr 151/2014 (29.85 kB)
2014-07-18 12:19:39 - Zarządzenie Nr 152/2014 (658.67 kB)
2014-07-18 12:19:58 - Zarządzenie Nr 153/2014 (531.77 kB)
2014-07-18 12:20:32 - Zarządzenie Nr 154/2014 (262.24 kB)
2014-07-18 12:21:26 - Zarządzenie Nr 155/2014 (381.85 kB)
2014-07-22 14:51:12 - Zarządzenie Nr 157/2014 (2.74 kB)
2014-07-22 14:51:32 - Zarządzenie Nr 158/2014 (2.72 kB)
2014-07-22 14:52:07 - Zarządzenie Nr 159/2014 (2.67 kB)
2014-07-22 14:39:04 - Zarządzenie Nr 160/2014 (13.72 kB)
2014-07-25 07:08:55 - Zarządzenie Nr 161/2014 (278.14 kB)
2014-07-25 07:09:15 - Zarządzenie Nr 162/2014 (212.06 kB)
2014-07-25 12:59:51 - Zarządzenie Nr 163/2014 (3.48 kB)
2014-07-25 13:00:13 - Zarządzenie Nr 164/2014 (3.47 kB)
2014-07-25 13:00:44 - Zarządzenie Nr 165/2014 (62.94 kB)
2014-07-25 13:01:14 - Zarządzenie Nr 166/2014 (81.79 kB)
2014-08-01 11:28:25 - Zarządzenie Nr 167/2014 (6.39 kB)
2014-08-06 11:33:53 - Zarządzenie Nr 168/2014 (855.74 kB)
2014-08-06 11:34:20 - Zarządzenie Nr 169/2014 (828.37 kB)
2014-08-06 11:35:01 - Zarządzenie Nr 171/2014 (2.47 MB)
2014-08-25 15:17:38 - Zarządzenie Nr 172/2014 (9.74 kB)
2014-08-08 09:11:57 - Zarządzenie Nr 175/2014 (62.22 kB)
2014-08-20 09:02:10 - Zarządzenie Nr 176/2014 (6.67 kB)
2014-08-25 15:19:19 - Zarządzenie Nr 177/2014 (6.65 kB)
2014-09-10 09:56:17 - Zarządzenie Nr 178/2014 (5.69 kB)
2014-09-01 12:40:52 - Zarządzenie Nr 181/2014 (7.80 kB)
2014-09-01 12:41:19 - Zarządzenie Nr 182/2014 (7.00 kB)
2014-09-24 14:57:19 - Zarządzenie Nr 189/2014 (25.25 kB)
2014-09-12 13:03:27 - Zarządzenie Nr 190/2014 (144.59 kB)
2014-09-12 13:03:54 - Zarządzenie Nr 191/2014 (792.79 kB)
2014-09-12 13:04:20 - Zarządzenie Nr 192/2014 (601.92 kB)
2014-09-23 09:40:46 - Zarządzenie Nr 194/2014 (93.13 kB)
2014-09-24 12:27:28 - Zarządzenie Nr 195/2014 (417.35 kB)
2014-09-24 12:27:48 - Zarządzenie Nr 196/2014 (274.58 kB)
2014-09-24 15:00:20 - Zarządzenie Nr 197/2014 (18.25 kB)
2014-09-25 10:32:23 - Zarządzenie Nr 198/2014 (6.93 kB)
2014-09-25 10:33:16 - Zarządzenie Nr 199/2014 (7.97 kB)
2014-09-30 10:00:46 - Zarządzenie Nr 200/2014 (527.35 kB)
2014-09-30 10:01:07 - Zarządzenie Nr 201/2014 (259.83 kB)
2014-09-30 10:01:27 - Zarządzenie Nr 202/2014 (319.77 kB)
2014-10-22 14:06:49 - Zarządzenie Nr 203/2014 (11.57 kB)
2014-10-07 09:05:30 - Zarządzenie Nr 204/2014 (930.91 kB)
2014-10-07 09:05:52 - Zarządzenie Nr 205/2014 (597.42 kB)
2014-10-08 10:55:58 - Zarządzenie Nr 208/2014 (1.66 MB)
2014-10-08 10:57:02 - Zarządzenie Nr 209/2014 (1.10 MB)
2014-10-10 11:32:58 - Zarządzenie Nr 210/2014 (2.52 MB)
2014-10-10 11:33:31 - Zarządzenie Nr 211/2014 (1.54 MB)
2014-10-16 10:15:41 - Zarządzenie Nr 212/2014 (1.31 MB)
2014-10-16 10:16:05 - Zarządzenie Nr 213/2014 (1.08 MB)
2014-10-22 14:08:40 - Zarządzenie Nr 214/2014 (17.64 kB)
2014-10-29 14:20:42 - Zarządzenie Nr 215/2014 (7.90 kB)
2014-10-29 14:21:11 - Zarządzenie Nr 216/2014 (7.20 kB)
2014-10-28 10:49:46 - Zarządzenie Nr 217/2014 (2.29 MB)
2014-10-28 10:50:26 - Zarządzenie Nr 218/2014 (2.01 MB)
2014-10-27 11:52:46 - Zarządzenie Nr 221/2014 (6.20 kB)
2014-10-29 14:21:43 - Zarządzenie Nr 222/2014 (290.90 kB)
2014-10-29 14:22:02 - Zarządzenie Nr 223/2014 (294.49 kB)
2014-11-05 10:17:27 - Zarządzenie Nr 225/2014 (882.91 kB)
2014-11-05 10:18:17 - Zarządzenie Nr 226/2014 (529.41 kB)
2014-11-05 09:41:08 - Zarządzenie Nr 227/2014 (49.83 kB)
2014-11-25 11:48:56 - Zarządzenie Nr 228/2014 (6.97 kB)
2014-11-05 10:18:54 - Zarządzenie Nr 229/2014 (927.15 kB)
2014-11-13 08:13:45 - Zarządzenie Nr 230/2014 (559.45 kB)
2014-11-13 08:14:07 - Zarządzenie Nr 231/2014 (564.92 kB)
2014-11-12 08:00:04 - Zarządzenie Nr 232/2014 (3.41 kB)
2014-11-12 08:00:33 - Zarządzenie Nr 233/2014 (3.41 kB)
2014-11-12 08:01:14 - Zarządzenie Nr 234/2014 (3.43 kB)
2014-11-12 08:01:35 - Zarządzenie Nr 235/2014 (3.42 kB)
2014-11-20 14:51:46 - Zarządzenie Nr 236/2014 (106.38 kB)
2014-11-20 14:05:59 - Zarządzenie Nr 237/2014 (427.39 kB)
2014-11-20 14:07:36 - Zarządzenie Nr 238/2014 (423.66 kB)
2014-11-28 13:58:58 - Zarządzenie Nr 241/20147 (11.83 kB)
2014-11-27 12:17:06 - Zarządzenie Nr 242/2014 (865.54 kB)
2014-11-27 12:17:28 - Zarządzenie Nr 243/2014 (750.06 kB)
2014-11-27 12:17:46 - Zarządzenie Nr 244/2014 (200.09 kB)
2014-12-04 11:22:41 - Zarządzenie Nr 245/2014 (779.44 kB)
2014-12-04 11:23:06 - Zarządzenie Nr 246/2014 (552.06 kB)
2014-12-04 13:10:15 - Zarządzenie Nr 247/2014 (11.33 kB)
2014-12-10 09:47:38 - Zarządzenie Nr 248/2014 (676.85 kB)
2014-12-10 09:48:01 - Zarządzenie Nr 249/2014 (440.14 kB)
2014-12-12 11:09:56 - Zarządzenie Nr 250/2014 (530.70 kB)
2014-12-12 11:10:15 - Zarządzenie Nr 251/2014 (417.82 kB)
2015-01-10 08:59:21 - Zarządzenie Nr 252/2014 (1.07 MB)
2015-01-10 08:59:54 - Zarządzenie Nr 253/2014 (988.89 kB)
2014-12-12 13:20:55 - Zarządzenie Nr 254/2014 (242.25 kB)
2014-12-12 13:25:54 - Zarządzenie Nr 255/2014 (28.00 kB)
2014-12-29 10:49:57 - Zarządzenie Nr 256/2014 (673.06 kB)
2014-12-29 10:50:19 - Zarządzenie Nr 257/2014 (386.92 kB)
2014-12-19 11:05:27 - Zarządzenie Nr 259/2014 (129.50 kB)
2015-01-10 08:52:45 - Zarządzenie Nr 261/2014 (41.50 kB)
2014-12-24 09:48:40 - Zarządzenie Nr 262/2014 (75.24 kB)
2015-01-15 12:51:54 - Zarządzenie Nr 264/2014 (5.69 kB)
2015-01-05 13:03:51 - Zarządzenie Nr 266/2014 (474.80 kB)
2015-01-05 13:04:12 - Zarządzenie Nr 267/2014 (244.11 kB)
2015-01-05 13:04:37 - Zarządzenie Nr 268/2014 (207.89 kB)
2015-04-17 12:54:14 - Zarządzenie Nr 269/2014 (246.97 kB)

Ilość odwiedzin: 5634
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2014
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2014 roku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-01-07 09:48:43
Data udostępnienia informacji: 2014-01-07 09:48:43
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 10:06:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner