logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   minus Uchwały 2014
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      minus L Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR L/601/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 roku
         minus UCHWAŁA NR L/602/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR L/603/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR L/604/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINEK z dnia 30 stycznia 2014 roku
         minus UCHWAŁA Nr L/605/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR L/606/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR L/607/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR L/608/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR L/609/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR L/610/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR L/611/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR L/612/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVII Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      minus LX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR L/603/2014
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 30 stycznia 2014 r.

 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, ze zm.), art. 8 ust. 2 i art.96 ust. 4ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 182, ze zm.), w związku z uchwałą   Nr 221 Rady   Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024), uchwala się co następuje: 

          § 1.  Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku   lub   żywności  dla  osób i rodzin  wymienionych w uchwale   Rady   Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. W sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz.1024). 

          § 2.  Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu  wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz.1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

          § 3.  Traci moc § 2 ust. 1,2,3 uchwały nr XXV/203/1997 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej. 

          § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka. 

          § 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
mgr Dariusz Zieliński 

Ilość odwiedzin: 2481
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR L/603/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
Skrócony opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób o
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-02-11 13:59:51
Data udostępnienia informacji: 2014-02-11 13:59:51
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 14:01:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner