logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   minus Uchwały 2014
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      minus LII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LII/631/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/632/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014r.
         minus UCHWAŁA NR LII/633/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/634/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/635/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/636/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/637/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/638/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/639/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r
         minus UCHWAŁA NR LII/640/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/641/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/642/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/643/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/644/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/645/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/646/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/647/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/648/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/649/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/650/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/651/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/652/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/653/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/654/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/655/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/656/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVII Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      minus LX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Uchwała Nr LII/633/2014
Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

Na podstawie art.18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r., poz.594, późn. zm.) art. 17 ust. 2  pkt 4  i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, który stanowi załącznik do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.   

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku


mgr Dariusz Zieliński

 

 

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr LII/633/2014
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 27 marca 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
„POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”  NA LATA 2014 – 2020

1. Podstawa prawna programu

              Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2  pkt 4  ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w wymienionym artykule.

              Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Barlinku w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024).

              Program będzie realizowany w latach 2014 – 2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Barlinek.

2. Cel programu

              Celem programu jest ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

              Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie :

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach ;

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży ;

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

3. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

              Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych.

              W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

4. Podmioty realizujące program

              Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Barlinek. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku.

5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

              W ramach programu udziela się wsparcia :

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej a także w gimnazjum ;

- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydawania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

6. Finansowanie programu

              Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

7. Monitoring programu

              Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczenia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 przyjętego Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

 

Ilość odwiedzin: 2306
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR LII/633/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
Skrócony opis: w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-04-03 11:56:25
Data udostępnienia informacji: 2014-04-03 11:56:25
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-03 11:58:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner