logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   minus Uchwały 2014
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      minus LII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LII/631/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/632/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014r.
         minus UCHWAŁA NR LII/633/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/634/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/635/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/636/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/637/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/638/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/639/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r
         minus UCHWAŁA NR LII/640/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/641/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/642/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/643/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/644/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/645/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/646/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/647/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/648/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/649/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/650/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/651/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/652/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/653/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/654/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/655/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/656/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVII Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      minus LX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Uchwała Nr LII/639/2014
Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Barlinka.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/461/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku


mgr Dariusz Zieliński

 

 

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr LII/639/2014
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 27 marca 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

Rozdział 1.
Cele programu i ogólne założenia.

§ 1. 1. Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej „programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Barlinek oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy.

2. „Bezdomne zwierzę” oznacza zwierzę domowe lub gospodarskie, które zostało porzucone, uciekło, bądź zabłąkało się i nie ma  możliwości ustalenia jego właściciela.

3. Powyższy punkt nie dotyczy żyjących na wolności kotów.

4. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r., poz. 856), w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

§ 2. 1. Realizacja programu obejmuje w szczególności:

a) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie ich przez firmę VET- AGRO SERWIS z siedzibą przy ul. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie, z którym Gmina Barlinek zawarła stosowną umowę, a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Strąpie 1,  74-322 Mostkowo;

b) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;

c) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych prowadzonych głównie dla mieszkańców Gminy Barlinek;

d) prowadzenie finansowanych ze środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy zabiegów  sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych,

e) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych,

f) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami.

2. Koszt realizacji zadań, wskazanych w ust. 1, ponosi Gmina Barlinek.

§ 3. Na realizację zadań, wskazanych w § 2, Gmina Barlinek przeznacza ze swego budżetu na rok 2014 środki finansowe w wysokości 50.900,00 z ł.

Rozdział 2.
Odławianie bezdomnych zwierząt.

§ 4. 1. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barlinek zajmuje się uprawniony podmiot – firma VET-AGRO SERWIS ze schroniskiem z Jędrzejewie, z którym zawarto stosowną umowę w tym zakresie oraz przeszkolona osoba fizyczna – zwłaszcza w przypadku psów agresywnych, wymagających natychmiastowej interwencji.

2. Zgłoszenia o psach bezdomnych w pierwszej kolejności weryfikowane są pod kątem posiadania domu i opiekuna. Następnie, za pośrednictwem ogłoszeń na portalu internetowym, zwierzęta kierowane są do adopcji, a w przypadku braku nowego właściciela – są przewożone do schroniska w Jędrzejewie. Schronisko, poprzez Punkt Adopcyjny w Choszcznie, również prowadzi adopcję bezdomnych zwierząt na swojej stronie internetowej.

3. Gmina ewidencjonuje przekazywanie psów bezdomnych nowym właścicielom lub do schroniska w celu ewentualnego zwrotu osobom, które zagubiły psy.

4. Koszty wyłapania, transportu i utrzymania zwierzęcia w schronisku oraz koszty poniesione w związku z ustaleniem właściciela zwraca Gminie właściciel złapanego psa w wysokości kosztów poniesionych z tego tytułu przez Gminę.

§ 5. 1. Zgłoszone, bezdomne zwierzę może zostać poddane eutanazji jedynie w przypadku:

a) gdy może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem człowieka staje się skrócenie cierpień zwierzęcia,

b) gdy jest agresywne w stopniu nie rokującym poprawy i bezpośrednio zagraża ludziom i innym zwierzętom,

c) w ramach usypiania ślepych miotów w celu kontroli populacji.

2. O konieczności przeprowadzenia zabiegu, o którym mowa w ust. 1, orzeka lekarz weterynarii.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami.

§ 6. 1. Gmina Barlinek na swoim terenie obejmuje opieką koty  wolno żyjące.

2. Gmina  finansuje zabiegi, zmierzające do trwałego pozbawienia wolno żyjących kotów zdolności płodzenia, a tym samym ograniczenia powiększania się ich populacji oraz pokrywa koszty ich dokarmiania.

3. W ramach zadań, o których mowa w pkt 2. Gmina współpracuje z mieszkańcami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Rozdział 4.
Opieka weterynaryjna.

§ 7. 1. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.

2. Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych prowadzone są na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii prowadzącym praktykę na terenie miasta Barlinka i przy współpracy z organizacją pozarządową.

3. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.

4. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia Gminie poniesionych kosztów leczenia.

5. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt prowadzona jest na podstawie umów zawartych z lekarzami weterynarii prowadzącymi praktyki na terenie miasta Barlinka w lecznicach przy ul. Św. Bonifacego 11 w Barlinku oraz przy ul. Mickiewicza 8  w Barlinku.

Rozdział 5.
Ewidencja zwierząt.

§ 8. 1. Gmina prowadzi znakowanie (blaszane znaczki identyfikacyjne) i ewidencjonowanie zwierząt domowych.

2. Ewidencja zawiera dane kontaktowe właścicieli zwierząt domowych.

3. Dane, o których mowa w ust. 1  i 2, mogą być umieszczane w ewidencji za zgodą osób zainteresowanych.

§ 9. Gmina Barlinek - w ramach akcji informacyjnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przez politykę swoich organów - propaguje wśród mieszkańców powszechne znakowanie i ewidencjonowanie zwierząt domowych.

Rozdział 6.

Współpraca z mieszkańcami w ramach polityki ograniczania bezdomności zwierząt.

§ 10. 1. Gmina kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt domowych i gospodarskich, w szczególności:

a) uświadamia o korzyściach płynących z wprowadzania danych o zwierzętach i ich właścicielach do zorganizowanych systemów ewidencyjnych;

b) informuje o programach adopcyjnych;

c) edukuje o zabiegach, zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej.

2. Zadania, o których mowa w ust.1, mogą być wykonywane we współpracy z przedstawicielami organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Rozdział 7.
Dzikie zwierzęta w terenie zabudowanym.

§ 11. 1. W przypadku pojawienia się w terenie zabudowanym zwierzęcia innego niż gospodarskie lub domowe, Gmina w porozumieniu z Policją, lekarzem weterynarii i właściwym miejscowo kołem łowieckim, a w razie konieczności – Strażą Pożarną, podejmuje kroki w celu umożliwienia zwierzęciu powrotu do miejsca naturalnego bytowania.

2. Jeśli zwierzę, o którym mowa w pkt 1., nie jest w stanie samodzielnie wrócić do miejsca naturalnego bytowania, lekarz weterynarii poddaje zwierzę zabiegowi tymczasowego uśpienia w celu umożliwienia jego przewiezienia do naturalnego środowiska. W razie konieczności, Gmina zapewnia zwierzęciu opiekę weterynaryjną.

3. Jeśli zwierzę, o którym mowa w pkt 1. zagraża bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt domowych bądź gospodarskich, a nie ma możliwości dostarczenia zwierzęcia do miejsca naturalnego bytowania, zawiadamia się niezwłocznie dyżurującego lekarza weterynarii oraz łowczego właściwego miejscowo koła łowieckiego bądź inną osobę, uprawnioną do użycia broni palnej.

 

Ilość odwiedzin: 2776
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR LII/639/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r
Skrócony opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-04-03 12:26:28
Data udostępnienia informacji: 2014-04-03 12:26:28
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-03 12:28:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner