logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   minus Uchwały 2014
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      minus LIV Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LIV/713/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIV/714/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIV/715/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIV/716/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIV/717/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIV/718/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIV/719/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIV/720/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIV/721/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIV/722/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIV/723/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIV/724/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIV/725/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIV/726/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIV/727/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIV/728/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIV/729/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 04 czerwca 2014 roku
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVII Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      minus LX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Uchwała Nr LIV/724/2014
Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20 w terminie:

1) dla nieruchomości niezamieszkałej – do dnia 15 października 2014 r. – pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) 14 dni w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, które stanowią podstawę do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Deklarację o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości mogą złożyć za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2013 r., poz. 235).

§ 3. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.

§ 4. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi , w których ustanowiono odrębną własność lokali, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną obowiązane są dołączyć jako załącznik do deklaracji dokument potwierdzający sprawowanie zarządu przez ten podmiot.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/473/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. U. Woj. Zachodn. z 2013r. poz. 1950).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku


mgr Dariusz Zieliński

 

 

Załączniki do pobrania: 2014-06-09 13:17:54 - Załącznik Nr 1 (pdf) (1.82 MB)
2014-06-09 13:18:21 - Załącznik Nr 2 (pdf) (207.15 kB)

Ilość odwiedzin: 2475
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR LIV/724/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
Skrócony opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-06-09 13:15:17
Data udostępnienia informacji: 2014-06-09 13:15:17
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-09 13:18:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner