logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
plus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   plus Ewidencja ludności
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   plus Alkohol - zezwolenia
   plus Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców
   plus Taksówki - procedury
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   minus Podatek od nieruchomości
      minus Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości osób fizycznych
      minus Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
      minus Podatek od nieruchomości od osób fizycznych korekta łącznego zobowiązania pieniężnego w trakcie roku podatkowego
      minus Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
      minus Przeniesienie własności nieruchomości i/lub prawa użytkowania wieczystego gruntu w zamian za zaległości podatkowe wobec budżetu gminy
      minus Podatek od nieruchomości od osób prawnych wnioski podatników w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
      minus Podatek od nieruchomości od osób prawnych wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
      minus Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Barlinku –Pomoc na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Barlinek
      minus Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
      plus Deklaracja na podatek od nieruchomości
      minus Wysokość stawek
      plus Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.
   plus Podatek rolny i leśny
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dowód osobisty
   minus Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Podstawa prawna: Uchwała Nr LVII/771/2014 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2014 r. sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (Dz. U. Woj. Zach. 2014. 3449)

 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomosci w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
pobierz wniosek 


2. Załączniki

- oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia, wg załacznika nr 2 do Uchwały Nr LVII/771/2014,

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis wydane przedsiębiorcy przez organ udzielający pomocy w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych, a w sytuacji gdy przedsiębiorca na dany projekt inwestycyjny pomoc inną niż de minimis, także informację o tej pomocy, wg wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 37 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:

Dz.U.10.53.311 
Dz.U.10.53.312 

- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Wniosek wraz z załącznikami winien być złożony nie później niż w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym utworzono nowe miejsca pracy.

 

II. OPŁATY: 

Opata skarbowa:
- nie pobiera się.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowo - Budżetowy tel. 95 7465 573


 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
NIe przysługuje.


VI. UWAGI:
1. Wszelkie dodatkowe informacje oraz druki wniosków są dostępne w Referacie Finansowo - Budżetowym pok. nr 5.
2. Złożone przez przedsiębiorców wnioski nie zawierające wszystkich elementów oraz wymaganych załączników, a także nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ilość odwiedzin: 2649
Nazwa dokumentu: Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
Skrócony opis: Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kołodziejczak
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kołodziejczak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-12-02 13:46:01
Data udostępnienia informacji: 2014-12-02 13:46:01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-11 14:42:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner