logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2015 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
2/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 07.01.2015 RF.I
3/2015 przekazania upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2015 roku 07.01.2015 RF.I
5/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 14.01.2015 RF.I
6/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 14.01.2015 RF.I
7/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania      w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 15.01.2015 RG.VI
8/2015 sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w Barlinku przy Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 15.01.2015 RG.IV
9/2015 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Moczydło w udziale do 12/100 części 15.01.2015 RG.IV
10/2015 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 19.01.2015 RGM.II
11/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 20.01.2015 ROSK.IV
12/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
20.01.2015 ROSK.IV
13/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 20.01.2015 ROSK.IV
14/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 26.12.2015 RF.I
15/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 26.12.2015 RF.I
17/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 28.01.2015 RF.I
20/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 30.01.2015 RG.VI
22/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.01.2015 RF.I
23/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.01.2015 RF.I
24/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 30.01.2015 RG.VI
26/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.01.2015 RF.I
27/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.01.2015 RF.I
28/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka, będącej w użytkowaniu wieczystym  Gminy Barlinek 05.02.2015 RG.VI
29/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 05.02.2015 RG.VI
30/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.02.2015 RG.VI
31/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 11.02.2015 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
33/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 12.02.2015 RG.VI
34/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 16.02.2015 ROSK.IV
35/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 16.02.2015 ROSK.IV
36/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 16.02.2015 ROSK.IV
37/2015 ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Barlinku 16.02.2015 RO.II
38/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 17.02.2015 RF.I
40/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 17.02.2015 RF.I
43/2015 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 26.02.2015 ROSK.V.
44/2015 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 26.02.2015 ROSK.V
46/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 26.02.2015 RF.I
47/2015 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 27.02.2015 ROSK.V
48/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza  Barlinka z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania  w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 27.02.2015 RG.VI
49/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 27.02.2015 RF.I
50/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 27.02.2015 RF.I
51/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w Barlinku, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Barlinku 05.03.2015 RG.VI
52/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w Barlinku, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Barlinku 19.03.2015 RG.VI
53/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 20.03.2015 RF.I
54/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 20.03.2015 RF.I
56/2015 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku 25.03.2015 RO.I
57/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 26.03.2015 RF.I
58/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 26.03.2015 RF.I
59/2015 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 30.03.2015 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
60/2015 zasad opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 w Gminie Barlinek 31.03.2015 ROSK.IV
61/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 02.04.2015 RG.VI
62/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w Barlinku, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 02.04.2015 RGN.VI
63/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 31.03.2015 RF.I
65/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 09.04.2015 RGN.VI
68/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 16.04.2015 RF.I
69/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 16.04.2015 RF.I
70/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 16.04.2015 RF.I
71/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 16.04.2015 RF.I
73/2015 powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 23.04.2015 RO.I
75/2015 zmiany Zarządzenia Nr 56/2015 Burmistrza Barlinka z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku 23.04.2015 RO.I
76/2015 sprzedaży lokalu mieszkalnego 23.04.2015 RGN.II
78/2015 odwołania członka ze składu obwodowej komisji wyborczej nr 14, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 27.04.2015 RO.I
79/2015 uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 14, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych  na dzień 10 maja 2015 roku. 27.04.2015 RO.I
80/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 29.04.2015 RF.I
81/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 29.04.2015 RF.I
82/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.04.2015 RF.I
83/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.04.2015 RF.I
84/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 30.04.2015 RG.VI
85/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 30.04.2015 RG.VI
86/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 30.04.2015 RG.VI
87/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 30.04.2015 RGM.III
88/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 30.04.2015 RGM.III
89/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 30.04.2015 RGM.III
90/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 30.04.2015 RGM.III
91/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 30.04.2015 RGM.III
92/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 30.04.2015 RGM.III
93/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 30.04.2015 RGM.III
94/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 30.04.2015 RGM.III
95/2015 stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych 06.05.2015 RO.I
96/2015 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 07.05.2015 RO.I
97/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Okunie 07.05.2015 RGN.IV
98/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mostkowie 07.05.2015 RGN.IV
99/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
100/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
101/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
102/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
103/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
104/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
105/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
106/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
107/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
108/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
109/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
110/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
113/2015 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 14.05.2015 RGN.II
114/2015 zmieniające zarządzenie nr 61/2015 Burmistrza  Barlinka z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 14.05.2015 RGN.VI
118/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 21.05.2015 RGN.VI
119/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie Mostkowo gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.05.2015 RGN.VI
121/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 26.05.2015 RF.I
122/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 26.05.2015 RF.I
130/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 29.05.2015 RGN.VI
131/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 29.05.2015 RGN.VI
132/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 29.05.2015 RGN.VI
135/2015 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości  stanowiących  własność Gminy Barlinek 11.06.2015 RGN.VI
136/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 11.06.2015 RGN.VI
137/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 11.06.2015 RGN.VI
140/2015 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 18.06.2015 ROSK.VI
141/2015 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 18.06.2015 ROSK.VI
142/2015 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 18.06.2015 ROSK.VI
143/2015 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 18.06.2015 ROSK.VI
144/2015 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 18.06.2015 ROSK.VI
148/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 25.06.2015 RGN.VI
149/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 25.06.2015 RGN.VI
150/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 29.06.2015 RF.I
151/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
152/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
153/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
154/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
155/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
156/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
157/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
158/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
159/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
160/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
161/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
162/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 09.07.2015 RGN.VI
163/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Dzikowo gm. Barlinek 09.07.2015  
164/2015 wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Górnej na rzecz Parafii Prawosławnej z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny 09.07.2015  
168/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku. 30.07.2015  
169/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek. 30.07.2015  
170/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek. 30.07.2015  
171/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 31.07.2015  
172/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 31.07.2015  
173/2015 oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Moczkowie w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 31.07.2015  
174/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie 1 miasta Barlinek 31.07.2015  
175/2015 zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w obrębie 1 miasta Barlinek na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych położoną obrębie 1 miasta Barlinek przeznaczoną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod publiczną drogę lokalną 31.07.2015  
178/2015 sprzedaży lokali mieszkalnych 05.08.2015  
180/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 11.08.2015  
181/2015 o zmianie zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 11.08.2015  
183/2015 określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek 12.08.2015 RGN.VII
185/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Górnej 12.08.2015 RG.IV
186/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Płonno gm. Barlinek 12.08.2015 RG.IV
190/2015 założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych projektu budżetu Gminy na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej 28.08.2015 RF.I
194/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek 03.09.2015 RGM.VI
195/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 03.09.2015 RGM.VI
196/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 03.09.2015 RGM.VI
197/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 03.09.2015 RGM.VI
199/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 08.09.2015 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
201/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 10.09.2015 RGN.VI
202/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 10.09.2015 RGN.VI
203/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 10.09.2015 RGN.VI
205/2015 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości 14.09.2015 RGN.VI
208/2015 rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze osiedla Górny Taras w Barlinku 17.09.2015 RGN.VIII
209/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 17.09.2015 RGN.VI
210/2015 rozliczania kosztów utrzymania obiektu przedszkolno - żłobkowego przy ulicy  Podwale 11 w Barlinku 18.09.2015 ROSK.I
211/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 22.09.2015 RG.V
214/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 25.09.2015 RF.I
215/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 25.09.2015 RF.I
216/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 28.09.2015 RF.I
217/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.09.2015 RF.I
218/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.09.2015 RF.I
219/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 01.10.2015 RGN.VI
220/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 01.10.2015 RGN.VI
221/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 01.10.2015 RGN.VI
222/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 01.10.2015 RGN.VI
223/2015 powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 05.10.2015 RO.II
224/2015 upowaznienia Zastepcy Burmistrza Barlinka do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych 05.10.2015 RF.I
225/2015 upoważnienia Sekretarza Barlinka do podpisywania sprawozdań i budżetowych i finansowych 05.10.2015 RF.I
226/2015 upoważnienia Kierownika Referatu Finansowo - Budżetowego do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych 05.10.2015 RF.I
227/2015 powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r 07.10.2015 RO.I
228/2015 ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych  na dzień  25 października 2015 roku 07.10.2015 RO.I
229/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.09.2015 RF.I
230/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.09.2015 RF.I
231/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.09.2015 RF.I
232/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.09.2015 RF.I
233/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 15.10.2015 RGN.VI
235/2015 sprzedaży lokalu mieszkalnego 15.10.2015 RGN.II
236/2015 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku 15.10.2015 RO.I
237/2015 odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Barlinku, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 20.10.2015 Sekretarz Barlinka
238/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 29.10.2015 Skarbnik Barlinka
239/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 29.10.2015 Skarbnik Barlinka
240/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 29.10.2015 RGN.VI
241/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie  ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 29.10.2015 RGN.VI
242/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 29.10.2015 RF.I
243/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.10.2015 Skarbnik Barlinka
244/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.10.2015 Skarbnik Barlinka
246/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 05.11.2015 RGN.VI
247/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.11.2015 RGN.VI
249/2015 sprzedaży lokali mieszkalnych 17.11.2015 RGN.II
251/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 20.11.2015 RGN.VI
252/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 23.11.2015 Skarbnik Barlinka
253/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 23.11.2015 Skarbnik Barlinka
255/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 26.11.2015 RGN.VI
256/2015

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek

26.11.2015 RGN.VI
257/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 26.11.2015 RGN.VI
259/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 26.11.2015 Skarbnik Barlinka
260/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.11.2015 Skarbnik Barlinka
261/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.11.2015 Skarbnik Barlinka
262/2015 zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Moniuszki w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 03.12.2015 RGN.IV
263/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 03.12.2015 RGN.VI
265/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 09.12.2015 Skarbnik Barlinka
266/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 09.12.2015 Skarbnik Barlinka
267/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 10.12.2015 RGN.VI
268/2015 powołania komisji do otwarcia i oceny ofert na  wykonywanie usług ochroniarskich 10.12.2015 RGN.II
269/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 16.12.2015 Skarbnik Barlinka
270/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 16.12.2015 Skarbnik Barlinka
271/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 16.12.2015 ROSK.IV
272/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 16.12.2015 ROSK.IV
273/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 16.12.2015 ROSK.IV
274/2015 przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów  Gminy Barlinek 17.12.2015 RO.I
275/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.12.2015 RGN.VI
276/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.12.2015 RGN.VI
279/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 21.12.2015 Skarbnik Barlinka
283/2015 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 28.12.2015 RGN.II
286/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek 30.12.2015 RGN.VI
287/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 30.12.2015 RGN.VI

Załączniki do pobrania: 2015-01-10 11:41:16 - Zarządzenie Nr 2/2015 (3.27 MB)
2015-01-10 11:42:20 - Zarządzenie Nr 3/2015 (92.68 kB)
2015-01-20 13:44:14 - Zarządzenie Nr 5/2015 (210.71 kB)
2015-01-20 13:44:40 - Zarządzenie Nr 6/2015 (158.78 kB)
2015-01-21 10:29:04 - Zarządzenie Nr 7/2015 (80.42 kB)
2015-01-28 11:46:06 - Zarządzenie Nr 8/2015 (6.76 kB)
2015-01-28 11:46:28 - Zarządzenie Nr 9/2015 (6.06 kB)
2015-02-17 10:32:03 - Zarządzenie Nr 10/2015 (21.51 kB)
2015-01-20 13:50:04 - Zarządzenie Nr 11/2015 (13.17 kB)
2015-01-20 13:50:31 - Zarządzenie Nr 12/2015 (13.73 kB)
2015-01-20 13:50:51 - Zarządzenie Nr 13/2015 (14.51 kB)
2015-01-27 12:27:00 - Zarządzenie Nr 14/2015 (896.80 kB)
2015-01-27 12:27:17 - Zarządzenie Nr 15/2015 (274.38 kB)
2015-01-29 13:23:45 - Zarządzenie Nr 17/2015 (189.98 kB)
2015-02-04 09:01:23 - Zarządzenie Nr 20/2015 (60.99 kB)
2015-02-05 10:23:43 - Zarządzenie Nr 22/2015 (449.50 kB)
2015-02-05 10:24:17 - Zarządzenie Nr 23/2015 (396.28 kB)
2015-02-02 14:44:55 - Zarządzenie Nr 24/2015 (67.74 kB)
2015-02-05 13:31:44 - Zarządzenie Nr 26/2015 (209.28 kB)
2015-02-05 13:32:07 - Zarządzenie Nr 27/2015 (203.49 kB)
2015-02-12 09:23:35 - Zarządzenie Nr 28/2015 (94.63 kB)
2015-02-12 09:24:25 - Zarządzenie Nr 29/2015 (4.04 MB)
2015-02-12 09:25:00 - Zarządzenie Nr 30/2015 (62.61 kB)
2015-02-16 13:29:31 - Zarządzenie Nr 31/2015 (38.43 kB)
2015-02-19 13:52:05 - Zarządzenie Nr 33/2015 (365.50 kB)
2015-02-16 13:33:43 - Zarządzenie Nr 34/2015 (5.80 kB)
2015-02-16 13:34:08 - Zarządzenie Nr 35/2015 (6.34 kB)
2015-02-16 13:34:28 - Zarządzenie Nr 36/2015 (6.39 kB)
2015-02-20 10:19:20 - Zarządzenie Nr 37/2015 (16.16 kB)
2015-02-18 12:09:28 - Zarządzenie Nr 38/2015 (161.80 kB)
2015-02-19 09:25:02 - Zarządzenie Nr 40/2015 (402.69 kB)
2015-03-02 10:01:10 - Zarządzenie Nr 43/2015 (4.61 kB)
2015-03-02 10:01:33 - Zarządzenie Nr 44/2015 (4.86 kB)
2015-03-02 10:03:06 - Zarządzenie Nr 46/2015 (322.74 kB)
2015-03-02 10:03:37 - Zarządzenie Nr 47/2015 (5.59 kB)
2015-03-04 09:29:01 - Zarządzenie Nr 48/2015 (9.54 kB)
2015-03-09 13:07:53 - Zarządzenie Nr 49/2015 (490.13 kB)
2015-03-09 13:08:36 - Zarządzenie Nr 50/2015 (386.77 kB)
2015-03-10 12:06:53 - Zarządzenie Nr 51/2015 (2.48 MB)
2015-03-23 09:20:15 - Zarządzenie Nr 52/2015 (8.46 MB)
2015-03-27 14:26:51 - Zarządzenie Nr 53/2015 (296.06 kB)
2015-03-27 14:27:34 - Zarządzenie Nr 54/2015 (306.26 kB)
2015-03-27 14:14:44 - Zarządzenie Nr 56/2015 (238.55 kB)
2015-04-01 14:08:40 - Zarządzenie Nr 57/2015 (522.51 kB)
2015-04-01 14:09:15 - Zarządzenie Nr 58/2015 (981.24 kB)
2015-03-31 09:30:56 - Zarządzenie Nr 59/2015 (8.37 kB)
2015-04-03 12:07:44 - Zarządzenie Nr 60/2015 (17.02 kB)
2015-04-15 08:23:35 - Zarządzenie Nr 61/2015 (108.67 kB)
2015-04-16 10:47:58 - Zarządzenie Nr 62/2015 (3.66 MB)
2015-04-10 09:45:17 - Zarządzenie Nr 63/2015 (1014.90 kB)
2015-04-16 10:51:48 - Zarządzenie Nr 65/2015 (108.83 kB)
2015-04-20 11:26:18 - Zarządzenie Nr 68/2015 (522.05 kB)
2015-04-20 11:26:37 - Zarządzenie Nr 69/2015 (504.65 kB)
2015-04-23 11:33:26 - Zarządzenie Nr 70/2015 (359.10 kB)
2015-04-23 11:33:55 - Zarządzenie Nr 71/2015 (354.92 kB)
2015-04-28 09:46:42 - Zarządzenie Nr 73/2015 (38.58 kB)
2015-05-27 12:32:06 - Zarządzenie Nr 75/2015 (13.56 kB)
2015-05-20 08:57:24 - Zarządzenie Nr 76/2015 (12.30 kB)
2015-04-28 09:47:01 - Zarządzenie Nr 78/2015 (24.88 kB)
2015-05-05 08:54:08 - Zarządzenie Nr 79/2015 (24.39 kB)
2015-05-05 08:54:36 - Zarządzenie Nr 80/2015 (300.85 kB)
2015-05-05 08:54:55 - Zarządzenie Nr 81/2015 (399.00 kB)
2015-05-08 09:41:18 - Zarządzenie Nr 82/2015 (347.87 kB)
2015-05-08 09:41:41 - Zarządzenie Nr 83/2015 (361.90 kB)
2015-05-05 08:55:39 - Zarządzenie Nr 84/2015 (135.46 kB)
2015-05-08 14:28:02 - Zarządzenie Nr 85/2015 (280.14 kB)
2015-05-07 12:22:26 - Zarządzenie Nr 86/2015 (1.95 MB)
2015-05-12 13:44:38 - Zarządzenie Nr 87/2015 (8.94 kB)
2015-05-12 13:45:21 - Zarządzenie Nr 88/2015 (8.91 kB)
2015-05-12 13:45:38 - Zarządzenie Nr 89/2015 (8.76 kB)
2015-05-12 13:46:05 - Zarządzenie Nr 90/2015 (8.92 kB)
2015-05-12 13:46:21 - Zarządzenie Nr 91/2015 (8.91 kB)
2015-05-12 13:46:37 - Zarządzenie Nr 92/2015 (8.93 kB)
2015-05-12 13:46:52 - Zarządzenie Nr 93/2015 (8.95 kB)
2015-05-12 13:47:07 - Zarządzenie Nr 94/2015 (8.86 kB)
2015-05-08 14:28:36 - Zarządzenie Nr 95/2015 (24.33 kB)
2015-05-08 14:29:28 - Zarządzenie Nr 96/2015 (3.32 kB)
2015-05-26 14:20:10 - Zarządzenie Nr 97/2015 (9.77 kB)
2015-05-26 14:23:27 - Zarządzenie Nr 98/2015 (9.82 kB)
2015-05-12 13:47:21 - Zarządzenie Nr 99/2015 (8.88 kB)
2015-05-12 13:47:41 - Zarządzenie Nr 100/2015 (8.91 kB)
2015-05-12 13:48:01 - Zarządzenie Nr 101/2015 (8.92 kB)
2015-05-12 13:48:19 - Zarządzenie Nr 102/2015 (8.93 kB)
2015-05-12 13:48:34 - Zarządzenie Nr 103/2015 (8.91 kB)
2015-05-12 13:48:57 - Zarządzenie Nr 104/2015 (8.89 kB)
2015-05-12 13:49:14 - Zarządzenie Nr 105/2015 (8.96 kB)
2015-05-12 13:49:29 - Zarządzenie Nr 106/2015 (8.91 kB)
2015-05-12 13:49:52 - Zarządzenie Nr 107/2015 (8.93 kB)
2015-05-12 13:50:26 - Zarządzenie Nr 108/2015 (8.93 kB)
2015-05-12 13:50:49 - Zarządzenie Nr 109/2015 (8.88 kB)
2015-05-12 13:51:09 - Zarządzenie Nr 110/2015 (8.91 kB)
2015-05-20 09:03:41 - Zarządzenie Nr 113/2015 (22.64 kB)
2015-05-20 09:33:29 - Zarządzenie Nr 114/2015 (55.08 kB)
2015-05-25 13:08:17 - Zarządzenie Nr 118/2015 (3.40 MB)
2015-05-26 14:28:02 - Zarządzenie Nr 119/2015 (66.97 kB)
2015-05-29 12:30:19 - Zarządzenie Nr 121/2015 (438.14 kB)
2015-05-29 12:30:43 - Zarządzenie Nr 122/2015 (531.74 kB)
2015-06-08 09:23:18 - Zarządzenie Nr 130/2015 (1.45 MB)
2015-06-12 07:28:57 - Zarządzenie Nr 131/2015 (62.95 kB)
2015-06-12 07:31:11 - Zarządzenie Nr 132/2015 (55.69 kB)
2015-06-16 13:25:22 - Zarządzenie Nr 135/2015 (6.38 kB)
2015-07-14 11:11:59 - Zarządzenie Nr 136/2015 (126.66 kB)
2015-06-16 13:25:47 - Zarządzenie Nr 137/2015 (45.22 kB)
2015-06-24 13:18:40 - Zarządzenie Nr 140/2015 (10.93 kB)
2015-06-24 13:18:59 - Zarządzenie Nr 141/2015 (10.79 kB)
2015-06-24 13:19:23 - Zarządzenie Nr 142/2015 (10.92 kB)
2015-06-24 13:19:47 - Zarządzenie Nr 143/2015 (10.79 kB)
2015-06-24 13:20:05 - Zarządzenie Nr 144/2015 (10.97 kB)
2015-07-03 09:44:10 - Zarządzenie Nr 148/2015 (348.56 kB)
2015-07-01 10:06:48 - Zarządzenie Nr 149/2015 (106.23 kB)
2015-07-01 10:09:36 - Zarządzenie Nr 150/2015 (474.27 kB)
2015-07-07 12:40:49 - Zarządzenie Nr 151/2015 (140.03 kB)
2015-07-07 12:41:13 - Zarządzenie Nr 152/2015 (136.94 kB)
2015-07-07 12:41:34 - Zarządzenie Nr 153/2015 (463.11 kB)
2015-07-07 12:41:56 - Zarządzenie Nr 154/2015 (781.35 kB)
2015-07-07 12:42:16 - Zarządzenie Nr 155/2015 (404.72 kB)
2015-07-07 12:44:42 - Zarządzenie Nr 156/2015 (463.69 kB)
2015-07-07 12:42:58 - Zarządzenie Nr 157/2015 (627.85 kB)
2015-07-07 12:43:50 - Zarządzenie Nr 158/2015 (232.60 kB)
2015-07-07 12:44:11 - Zarządzenie Nr 159/2015 (288.55 kB)
2015-07-14 09:52:02 - Zarządzenie Nr 160/2015 (128.94 kB)
2015-07-14 09:52:30 - Zarządzenie Nr 161/2015 (134.32 kB)
2015-07-14 09:54:32 - Zarządzenie Nr 162/2015 (148.22 kB)
2015-07-31 10:51:41 - Zarządzenie Nr 163/2015 (10.45 kB)
2015-07-31 10:52:33 - Zarządzenie Nr 164/2015 (10.00 kB)
2015-08-04 14:33:19 - Zarządzenie Nr 168/2015 (1.22 MB)
2015-08-07 11:18:54 - Zarządzenie Nr 169/2015 (99.70 kB)
2015-08-07 11:19:13 - Zarządzenie Nr 170/2015 (99.29 kB)
2015-08-06 10:04:30 - Zarządzenie Nr 171/2015 (804.94 kB)
2015-08-06 10:04:59 - Zarządzenie Nr 172/2015 (908.28 kB)
2015-08-07 11:23:52 - Zarządzenie Nr 173/2015 (10.23 kB)
2015-08-11 08:38:33 - Zarządzenie Nr 174/2015 (10.01 kB)
2015-08-07 11:25:56 - Zarządzenie Nr 175/2015 (10.63 kB)
2015-08-18 09:37:41 - Zarządzenie Nr 178/2015 (11.96 kB)
2015-08-12 07:53:46 - Zarządzenie Nr 180/2015 (27.75 kB)
2015-08-18 09:37:58 - Zarządzenie Nr 181/2015 (19.33 kB)
2015-08-13 12:10:23 - Zarządzenie Nr 183/2015 (47.62 kB)
2015-08-27 10:52:56 - Zarządzenie Nr 185/2015 (9.93 kB)
2015-08-27 10:53:40 - Zarządzenie Nr 186/2015 (9.84 kB)
2015-09-07 09:18:03 - Zarządzenie Nr 190/2015 (111.21 kB)
2015-09-14 12:46:01 - Zarządzenie Nr 194/2015 (2.32 MB)
2015-09-14 12:46:23 - Zarządzenie Nr 195/2015 (87.32 kB)
2015-09-14 12:46:45 - Zarządzenie Nr 196/2015 (84.02 kB)
2015-09-14 12:47:10 - Zarządzenie Nr 197/2015 (129.44 kB)
2015-09-08 11:23:44 - Zarządzenie Nr 199/2015 (9.62 kB)
2015-09-17 11:34:43 - Zarządzenie Nr 201/2015 (54.80 kB)
2015-09-17 11:35:00 - Zarządzenie Nr 202/2015 (61.86 kB)
2015-09-17 11:35:24 - Zarządzenie Nr 203/2015 (44.89 kB)
2015-09-16 12:03:07 - Zarządzenie Nr 205/2015 (9.30 kB)
2015-09-24 11:46:04 - Zarządzenie Nr 208/2015 (5.22 MB)
2015-10-01 13:34:57 - Zarządzenie Nr 209/2015 (82.34 kB)
2015-09-22 10:39:47 - Zarządzenie Nr 210/2015 (5.00 kB)
2015-09-25 11:19:22 - Zarządzenie Nr 211/2015 (8.91 kB)
2015-09-29 13:47:49 - Zarządzenie Nr 214/2015 (1.11 MB)
2015-09-29 13:48:21 - Zarządzenie Nr 215/2015 (580.37 kB)
2015-10-01 13:36:20 - Zarządzenie Nr 216/2015 (326.35 kB)
2015-10-12 12:38:04 - Zarządzenie Nr 217/2015 (1.00 MB)
2015-10-12 12:40:23 - Zarządzenie Nr 218/2015 (789.27 kB)
2015-10-07 11:55:52 - Zarządzenie Nr 219/2015 (185.99 kB)
2015-10-08 12:46:31 - Zarządzenie Nr 220/2015 (62.05 kB)
2015-10-08 12:48:09 - Zarządzenie Nr 221/2015 (185.28 kB)
2015-10-08 12:49:48 - Zarządzenie Nr 222/2015 (166.95 kB)
2015-10-07 11:40:36 - Zarządzenie Nr 223/2015 (40.18 kB)
2015-10-07 11:58:00 - Zarządzenie Nr 224/2015 (188.03 kB)
2015-10-07 11:59:03 - Zarządzenie Nr 225/2015 (184.78 kB)
2015-10-07 11:59:52 - Zarządzenie Nr 226/2015 (192.44 kB)
2015-10-07 12:00:37 - Zarządzenie Nr 227/2015 (3.39 kB)
2015-10-07 12:01:29 - Zarządzenie Nr 228/2015 (4.14 kB)
2015-10-12 12:44:52 - Zarządzenie Nr 229/2015 (120.44 kB)
2015-10-12 12:45:33 - Zarządzenie Nr 230/2015 (116.06 kB)
2015-10-12 12:45:59 - Zarządzenie Nr 231/2015 (276.89 kB)
2015-10-12 12:46:19 - Zarządzenie Nr 232/2015 (277.31 kB)
2015-10-29 08:10:51 - Zarządzenie Nr 233/2015 (1.23 MB)
2016-01-13 12:10:17 - Zarządzenie Nr 235/2015 (11.71 kB)
2016-01-13 12:33:45 - Zarządzenie Nr 236/2015 (92.25 kB)
2015-10-21 14:54:20 - Zarządzenie Nr 237/2015 (26.64 kB)
2015-11-06 10:54:55 - Zarządzenie Nr 238/2015 (974.06 kB)
2015-11-06 10:56:13 - Zarządzenie Nr 239/2015 (635.95 kB)
2015-10-30 14:08:52 - Zarządzenie Nr 240/2015 (485.78 kB)
2015-10-30 11:11:50 - Zarządzenie Nr 241/2015 (7.91 kB)
2015-11-03 09:24:42 - Zarządzenie Nr 242/2015 (540.23 kB)
2015-11-06 10:57:30 - Zarządzenie Nr 243/2015 (996.90 kB)
2015-11-09 13:11:04 - Zarządzenie Nr 246/2015 (29.88 kB)
2015-11-09 13:11:26 - Zarządzenie Nr 247/2015 (124.83 kB)
2016-01-13 12:24:12 - Zarządzenie Nr 249/2015 (11.94 kB)
2015-11-25 12:18:33 - Zarządzenie Nr 251/2015 (83.39 kB)
2015-11-24 14:45:53 - Zarządzenie Nr 252/2015 (1.02 MB)
2015-11-24 14:46:22 - Zarządzenie Nr 253/2015 (611.11 kB)
2015-12-01 14:47:24 - Zarządzenie Nr 255/2015 (35.50 kB)
2015-12-01 14:47:49 - Zarządzenie Nr 256/2015 (8.79 kB)
2015-12-01 14:48:14 - Zarządzenie Nr 257/2015 (81.62 kB)
2015-12-01 14:48:57 - Zarządzenie Nr 259/2015 (560.88 kB)
2015-12-09 09:10:49 - Zarządzenie Nr 260/2015 (1.33 MB)
2015-12-09 09:11:21 - Zarządzenie Nr 261/2015 (1.08 MB)
2015-12-29 14:17:30 - Zarządzenie Nr 262/2015 (10.00 kB)
2015-12-07 12:54:30 - Zarządzenie Nr 263/2015 (67.98 kB)
2015-12-17 11:54:26 - Zarządzenie Nr 265/2015 (791.62 kB)
2015-12-17 11:55:14 - Zarządzenie Nr 266/2015 (589.54 kB)
2015-12-14 10:58:05 - Zarządzenie Nr 267/2015 (56.58 kB)
2016-01-13 12:29:55 - Zarządzenie Nr 268/2015 (10.67 kB)
2015-12-21 12:24:44 - Zarządzenie Nr 269/2015 (572.85 kB)
2015-12-21 12:26:24 - Zarządzenie Nr 270/2015 (273.18 kB)
2015-12-17 11:56:41 - Zarządzenie Nr 271/2015 (22.14 kB)
2015-12-17 11:57:02 - Zarządzenie Nr 272/2015 (20.63 kB)
2015-12-17 11:57:22 - Zarządzenie Nr 273/2015 (21.50 kB)
2015-12-21 12:29:08 - Zarządzenie Nr 274/2015 (6.55 kB)
2015-12-21 12:29:41 - Zarządzenie Nr 275/2015 (1.41 MB)
2015-12-23 11:12:09 - Zarządzenie Nr 276/2015 (56.31 kB)
2015-12-23 12:15:10 - Zarządzenie Nr 279/2015 (352.46 kB)
2016-01-13 12:32:40 - Zarządzenie Nr 283/2015 (22.79 kB)
2015-12-30 14:34:55 - Zarządzenie Nr 286/2015 (8.34 kB)
2015-12-30 14:35:31 - Zarządzenie Nr 287/2015 (685.40 kB)

Ilość odwiedzin: 7799
Nazwa dokumentu: Zarządzenie - 2015
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2015 roku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-01-10 11:34:33
Data udostępnienia informacji: 2015-01-10 11:34:33
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 10:07:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner