logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2015 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
2/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 07.01.2015 RF.I
3/2015 przekazania upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2015 roku 07.01.2015 RF.I
5/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 14.01.2015 RF.I
6/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 14.01.2015 RF.I
7/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania      w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 15.01.2015 RG.VI
8/2015 sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w Barlinku przy Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 15.01.2015 RG.IV
9/2015 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Moczydło w udziale do 12/100 części 15.01.2015 RG.IV
10/2015 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 19.01.2015 RGM.II
11/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 20.01.2015 ROSK.IV
12/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
20.01.2015 ROSK.IV
13/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 20.01.2015 ROSK.IV
14/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 26.12.2015 RF.I
15/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 26.12.2015 RF.I
17/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 28.01.2015 RF.I
20/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 30.01.2015 RG.VI
22/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.01.2015 RF.I
23/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.01.2015 RF.I
24/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 30.01.2015 RG.VI
26/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.01.2015 RF.I
27/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.01.2015 RF.I
28/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka, będącej w użytkowaniu wieczystym  Gminy Barlinek 05.02.2015 RG.VI
29/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 05.02.2015 RG.VI
30/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.02.2015 RG.VI
31/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 11.02.2015 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
33/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 12.02.2015 RG.VI
34/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 16.02.2015 ROSK.IV
35/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 16.02.2015 ROSK.IV
36/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 16.02.2015 ROSK.IV
37/2015 ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Barlinku 16.02.2015 RO.II
38/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 17.02.2015 RF.I
40/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 17.02.2015 RF.I
43/2015 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 26.02.2015 ROSK.V.
44/2015 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 26.02.2015 ROSK.V
46/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 26.02.2015 RF.I
47/2015 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 27.02.2015 ROSK.V
48/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza  Barlinka z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania  w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 27.02.2015 RG.VI
49/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 27.02.2015 RF.I
50/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 27.02.2015 RF.I
51/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w Barlinku, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Barlinku 05.03.2015 RG.VI
52/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w Barlinku, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Barlinku 19.03.2015 RG.VI
53/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 20.03.2015 RF.I
54/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 20.03.2015 RF.I
56/2015 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku 25.03.2015 RO.I
57/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 26.03.2015 RF.I
58/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 26.03.2015 RF.I
59/2015 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 30.03.2015 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
60/2015 zasad opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 w Gminie Barlinek 31.03.2015 ROSK.IV
61/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 02.04.2015 RG.VI
62/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w Barlinku, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 02.04.2015 RGN.VI
63/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 31.03.2015 RF.I
65/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 09.04.2015 RGN.VI
68/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 16.04.2015 RF.I
69/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 16.04.2015 RF.I
70/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 16.04.2015 RF.I
71/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 16.04.2015 RF.I
73/2015 powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 23.04.2015 RO.I
75/2015 zmiany Zarządzenia Nr 56/2015 Burmistrza Barlinka z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku 23.04.2015 RO.I
76/2015 sprzedaży lokalu mieszkalnego 23.04.2015 RGN.II
78/2015 odwołania członka ze składu obwodowej komisji wyborczej nr 14, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 27.04.2015 RO.I
79/2015 uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 14, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych  na dzień 10 maja 2015 roku. 27.04.2015 RO.I
80/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 29.04.2015 RF.I
81/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 29.04.2015 RF.I
82/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.04.2015 RF.I
83/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.04.2015 RF.I
84/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 30.04.2015 RG.VI
85/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 30.04.2015 RG.VI
86/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 30.04.2015 RG.VI
87/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 30.04.2015 RGM.III
88/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 30.04.2015 RGM.III
89/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 30.04.2015 RGM.III
90/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 30.04.2015 RGM.III
91/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 30.04.2015 RGM.III
92/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 30.04.2015 RGM.III
93/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 30.04.2015 RGM.III
94/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 30.04.2015 RGM.III
95/2015 stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych 06.05.2015 RO.I
96/2015 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku 07.05.2015 RO.I
97/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Okunie 07.05.2015 RGN.IV
98/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mostkowie 07.05.2015 RGN.IV
99/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
100/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
101/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
102/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
103/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
104/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
105/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
106/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
107/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
108/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
109/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
110/2015 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 07.05.2015 RGM.III
113/2015 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 14.05.2015 RGN.II
114/2015 zmieniające zarządzenie nr 61/2015 Burmistrza  Barlinka z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 14.05.2015 RGN.VI
118/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 21.05.2015 RGN.VI
119/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie Mostkowo gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.05.2015 RGN.VI
121/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 26.05.2015 RF.I
122/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 26.05.2015 RF.I
130/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 29.05.2015 RGN.VI
131/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 29.05.2015 RGN.VI
132/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 29.05.2015 RGN.VI
135/2015 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości  stanowiących  własność Gminy Barlinek 11.06.2015 RGN.VI
136/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 11.06.2015 RGN.VI
137/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 11.06.2015 RGN.VI
140/2015 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 18.06.2015 ROSK.VI
141/2015 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 18.06.2015 ROSK.VI
142/2015 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 18.06.2015 ROSK.VI
143/2015 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 18.06.2015 ROSK.VI
144/2015 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 18.06.2015 ROSK.VI
148/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 25.06.2015 RGN.VI
149/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 25.06.2015 RGN.VI
150/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 29.06.2015 RF.I
151/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
152/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
153/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
154/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
155/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
156/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
157/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
158/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
159/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
160/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
161/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.06.2015 RF.I
162/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 09.07.2015 RGN.VI
163/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Dzikowo gm. Barlinek 09.07.2015  
164/2015 wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Górnej na rzecz Parafii Prawosławnej z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny 09.07.2015  
168/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku. 30.07.2015  
169/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek. 30.07.2015  
170/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek. 30.07.2015  
171/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 31.07.2015  
172/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 31.07.2015  
173/2015 oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Moczkowie w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 31.07.2015  
174/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie 1 miasta Barlinek 31.07.2015  
175/2015 zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w obrębie 1 miasta Barlinek na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych położoną obrębie 1 miasta Barlinek przeznaczoną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod publiczną drogę lokalną 31.07.2015  
178/2015 sprzedaży lokali mieszkalnych 05.08.2015  
180/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 11.08.2015  
181/2015 o zmianie zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 11.08.2015  
183/2015 określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek 12.08.2015 RGN.VII
185/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Górnej 12.08.2015 RG.IV
186/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Płonno gm. Barlinek 12.08.2015 RG.IV
190/2015 założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych projektu budżetu Gminy na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej 28.08.2015 RF.I
194/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek 03.09.2015 RGM.VI
195/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 03.09.2015 RGM.VI
196/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 03.09.2015 RGM.VI
197/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 03.09.2015 RGM.VI
199/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 08.09.2015 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
201/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 10.09.2015 RGN.VI
202/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 10.09.2015 RGN.VI
203/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 10.09.2015 RGN.VI
205/2015 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości 14.09.2015 RGN.VI
208/2015 rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze osiedla Górny Taras w Barlinku 17.09.2015 RGN.VIII
209/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 17.09.2015 RGN.VI
210/2015 rozliczania kosztów utrzymania obiektu przedszkolno - żłobkowego przy ulicy  Podwale 11 w Barlinku 18.09.2015 ROSK.I
211/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku 22.09.2015 RG.V
214/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 25.09.2015 RF.I
215/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 25.09.2015 RF.I
216/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 28.09.2015 RF.I
217/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.09.2015 RF.I
218/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.09.2015 RF.I
219/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 01.10.2015 RGN.VI
220/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 01.10.2015 RGN.VI
221/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 01.10.2015 RGN.VI
222/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 01.10.2015 RGN.VI
223/2015 powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 05.10.2015 RO.II
224/2015 upowaznienia Zastepcy Burmistrza Barlinka do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych 05.10.2015 RF.I
225/2015 upoważnienia Sekretarza Barlinka do podpisywania sprawozdań i budżetowych i finansowych 05.10.2015 RF.I
226/2015 upoważnienia Kierownika Referatu Finansowo - Budżetowego do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych 05.10.2015 RF.I
227/2015 powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r 07.10.2015 RO.I
228/2015 ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych  na dzień  25 października 2015 roku 07.10.2015 RO.I
229/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.09.2015 RF.I
230/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.09.2015 RF.I
231/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.09.2015 RF.I
232/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.09.2015 RF.I
233/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 15.10.2015 RGN.VI
235/2015 sprzedaży lokalu mieszkalnego 15.10.2015 RGN.II
236/2015 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku 15.10.2015 RO.I
237/2015 odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Barlinku, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 20.10.2015 Sekretarz Barlinka
238/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 29.10.2015 Skarbnik Barlinka
239/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 29.10.2015 Skarbnik Barlinka
240/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 29.10.2015 RGN.VI
241/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie  ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 29.10.2015 RGN.VI
242/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 29.10.2015 RF.I
243/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.10.2015 Skarbnik Barlinka
244/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.10.2015 Skarbnik Barlinka
246/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 05.11.2015 RGN.VI
247/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.11.2015 RGN.VI
249/2015 sprzedaży lokali mieszkalnych 17.11.2015 RGN.II
251/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 20.11.2015 RGN.VI
252/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 23.11.2015 Skarbnik Barlinka
253/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 23.11.2015 Skarbnik Barlinka
255/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 26.11.2015 RGN.VI
256/2015

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek

26.11.2015 RGN.VI
257/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 26.11.2015 RGN.VI
259/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 26.11.2015 Skarbnik Barlinka
260/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 30.11.2015 Skarbnik Barlinka
261/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 30.11.2015 Skarbnik Barlinka
262/2015 zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Moniuszki w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 03.12.2015 RGN.IV
263/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 03.12.2015 RGN.VI
265/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 09.12.2015 Skarbnik Barlinka
266/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 09.12.2015 Skarbnik Barlinka
267/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 10.12.2015 RGN.VI
268/2015 powołania komisji do otwarcia i oceny ofert na  wykonywanie usług ochroniarskich 10.12.2015 RGN.II
269/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 16.12.2015 Skarbnik Barlinka
270/2015 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok 16.12.2015 Skarbnik Barlinka
271/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 16.12.2015 ROSK.IV
272/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 16.12.2015 ROSK.IV
273/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 16.12.2015 ROSK.IV
274/2015 przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów  Gminy Barlinek 17.12.2015 RO.I
275/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.12.2015 RGN.VI
276/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.12.2015 RGN.VI
279/2015 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2015 rok 21.12.2015 Skarbnik Barlinka
283/2015 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 28.12.2015 RGN.II
286/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek 30.12.2015 RGN.VI
287/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 30.12.2015 RGN.VI

Załączniki do pobrania: 2015-01-10 11:41:16 - Zarządzenie Nr 2/2015 (3.27 MB)
2015-01-10 11:42:20 - Zarządzenie Nr 3/2015 (92.68 kB)
2015-01-20 13:44:14 - Zarządzenie Nr 5/2015 (210.71 kB)
2015-01-20 13:44:40 - Zarządzenie Nr 6/2015 (158.78 kB)
2015-01-21 10:29:04 - Zarządzenie Nr 7/2015 (80.42 kB)
2015-01-28 11:46:06 - Zarządzenie Nr 8/2015 (6.76 kB)
2015-01-28 11:46:28 - Zarządzenie Nr 9/2015 (6.06 kB)
2015-02-17 10:32:03 - Zarządzenie Nr 10/2015 (21.51 kB)
2015-01-20 13:50:04 - Zarządzenie Nr 11/2015 (13.17 kB)
2015-01-20 13:50:31 - Zarządzenie Nr 12/2015 (13.73 kB)
2015-01-20 13:50:51 - Zarządzenie Nr 13/2015 (14.51 kB)
2015-01-27 12:27:00 - Zarządzenie Nr 14/2015 (896.80 kB)
2015-01-27 12:27:17 - Zarządzenie Nr 15/2015 (274.38 kB)
2015-01-29 13:23:45 - Zarządzenie Nr 17/2015 (189.98 kB)
2015-02-04 09:01:23 - Zarządzenie Nr 20/2015 (60.99 kB)
2015-02-05 10:23:43 - Zarządzenie Nr 22/2015 (449.50 kB)
2015-02-05 10:24:17 - Zarządzenie Nr 23/2015 (396.28 kB)
2015-02-02 14:44:55 - Zarządzenie Nr 24/2015 (67.74 kB)
2015-02-05 13:31:44 - Zarządzenie Nr 26/2015 (209.28 kB)
2015-02-05 13:32:07 - Zarządzenie Nr 27/2015 (203.49 kB)
2015-02-12 09:23:35 - Zarządzenie Nr 28/2015 (94.63 kB)
2015-02-12 09:24:25 - Zarządzenie Nr 29/2015 (4.04 MB)
2015-02-12 09:25:00 - Zarządzenie Nr 30/2015 (62.61 kB)
2015-02-16 13:29:31 - Zarządzenie Nr 31/2015 (38.43 kB)
2015-02-19 13:52:05 - Zarządzenie Nr 33/2015 (365.50 kB)
2015-02-16 13:33:43 - Zarządzenie Nr 34/2015 (5.80 kB)
2015-02-16 13:34:08 - Zarządzenie Nr 35/2015 (6.34 kB)
2015-02-16 13:34:28 - Zarządzenie Nr 36/2015 (6.39 kB)
2015-02-20 10:19:20 - Zarządzenie Nr 37/2015 (16.16 kB)
2015-02-18 12:09:28 - Zarządzenie Nr 38/2015 (161.80 kB)
2015-02-19 09:25:02 - Zarządzenie Nr 40/2015 (402.69 kB)
2015-03-02 10:01:10 - Zarządzenie Nr 43/2015 (4.61 kB)
2015-03-02 10:01:33 - Zarządzenie Nr 44/2015 (4.86 kB)
2015-03-02 10:03:06 - Zarządzenie Nr 46/2015 (322.74 kB)
2015-03-02 10:03:37 - Zarządzenie Nr 47/2015 (5.59 kB)
2015-03-04 09:29:01 - Zarządzenie Nr 48/2015 (9.54 kB)
2015-03-09 13:07:53 - Zarządzenie Nr 49/2015 (490.13 kB)
2015-03-09 13:08:36 - Zarządzenie Nr 50/2015 (386.77 kB)
2015-03-10 12:06:53 - Zarządzenie Nr 51/2015 (2.48 MB)
2015-03-23 09:20:15 - Zarządzenie Nr 52/2015 (8.46 MB)
2015-03-27 14:26:51 - Zarządzenie Nr 53/2015 (296.06 kB)
2015-03-27 14:27:34 - Zarządzenie Nr 54/2015 (306.26 kB)
2015-03-27 14:14:44 - Zarządzenie Nr 56/2015 (238.55 kB)
2015-04-01 14:08:40 - Zarządzenie Nr 57/2015 (522.51 kB)
2015-04-01 14:09:15 - Zarządzenie Nr 58/2015 (981.24 kB)
2015-03-31 09:30:56 - Zarządzenie Nr 59/2015 (8.37 kB)
2015-04-03 12:07:44 - Zarządzenie Nr 60/2015 (17.02 kB)
2015-04-15 08:23:35 - Zarządzenie Nr 61/2015 (108.67 kB)
2015-04-16 10:47:58 - Zarządzenie Nr 62/2015 (3.66 MB)
2015-04-10 09:45:17 - Zarządzenie Nr 63/2015 (1014.90 kB)
2015-04-16 10:51:48 - Zarządzenie Nr 65/2015 (108.83 kB)
2015-04-20 11:26:18 - Zarządzenie Nr 68/2015 (522.05 kB)
2015-04-20 11:26:37 - Zarządzenie Nr 69/2015 (504.65 kB)
2015-04-23 11:33:26 - Zarządzenie Nr 70/2015 (359.10 kB)
2015-04-23 11:33:55 - Zarządzenie Nr 71/2015 (354.92 kB)
2015-04-28 09:46:42 - Zarządzenie Nr 73/2015 (38.58 kB)
2015-05-27 12:32:06 - Zarządzenie Nr 75/2015 (13.56 kB)
2015-05-20 08:57:24 - Zarządzenie Nr 76/2015 (12.30 kB)
2015-04-28 09:47:01 - Zarządzenie Nr 78/2015 (24.88 kB)
2015-05-05 08:54:08 - Zarządzenie Nr 79/2015 (24.39 kB)
2015-05-05 08:54:36 - Zarządzenie Nr 80/2015 (300.85 kB)
2015-05-05 08:54:55 - Zarządzenie Nr 81/2015 (399.00 kB)
2015-05-08 09:41:18 - Zarządzenie Nr 82/2015 (347.87 kB)
2015-05-08 09:41:41 - Zarządzenie Nr 83/2015 (361.90 kB)
2015-05-05 08:55:39 - Zarządzenie Nr 84/2015 (135.46 kB)
2015-05-08 14:28:02 - Zarządzenie Nr 85/2015 (280.14 kB)
2015-05-07 12:22:26 - Zarządzenie Nr 86/2015 (1.95 MB)
2015-05-12 13:44:38 - Zarządzenie Nr 87/2015 (8.94 kB)
2015-05-12 13:45:21 - Zarządzenie Nr 88/2015 (8.91 kB)
2015-05-12 13:45:38 - Zarządzenie Nr 89/2015 (8.76 kB)
2015-05-12 13:46:05 - Zarządzenie Nr 90/2015 (8.92 kB)
2015-05-12 13:46:21 - Zarządzenie Nr 91/2015 (8.91 kB)
2015-05-12 13:46:37 - Zarządzenie Nr 92/2015 (8.93 kB)
2015-05-12 13:46:52 - Zarządzenie Nr 93/2015 (8.95 kB)
2015-05-12 13:47:07 - Zarządzenie Nr 94/2015 (8.86 kB)
2015-05-08 14:28:36 - Zarządzenie Nr 95/2015 (24.33 kB)
2015-05-08 14:29:28 - Zarządzenie Nr 96/2015 (3.32 kB)
2015-05-26 14:20:10 - Zarządzenie Nr 97/2015 (9.77 kB)
2015-05-26 14:23:27 - Zarządzenie Nr 98/2015 (9.82 kB)
2015-05-12 13:47:21 - Zarządzenie Nr 99/2015 (8.88 kB)
2015-05-12 13:47:41 - Zarządzenie Nr 100/2015 (8.91 kB)
2015-05-12 13:48:01 - Zarządzenie Nr 101/2015 (8.92 kB)
2015-05-12 13:48:19 - Zarządzenie Nr 102/2015 (8.93 kB)
2015-05-12 13:48:34 - Zarządzenie Nr 103/2015 (8.91 kB)
2015-05-12 13:48:57 - Zarządzenie Nr 104/2015 (8.89 kB)
2015-05-12 13:49:14 - Zarządzenie Nr 105/2015 (8.96 kB)
2015-05-12 13:49:29 - Zarządzenie Nr 106/2015 (8.91 kB)
2015-05-12 13:49:52 - Zarządzenie Nr 107/2015 (8.93 kB)
2015-05-12 13:50:26 - Zarządzenie Nr 108/2015 (8.93 kB)
2015-05-12 13:50:49 - Zarządzenie Nr 109/2015 (8.88 kB)
2015-05-12 13:51:09 - Zarządzenie Nr 110/2015 (8.91 kB)
2015-05-20 09:03:41 - Zarządzenie Nr 113/2015 (22.64 kB)
2015-05-20 09:33:29 - Zarządzenie Nr 114/2015 (55.08 kB)
2015-05-25 13:08:17 - Zarządzenie Nr 118/2015 (3.40 MB)
2015-05-26 14:28:02 - Zarządzenie Nr 119/2015 (66.97 kB)
2015-05-29 12:30:19 - Zarządzenie Nr 121/2015 (438.14 kB)
2015-05-29 12:30:43 - Zarządzenie Nr 122/2015 (531.74 kB)
2015-06-08 09:23:18 - Zarządzenie Nr 130/2015 (1.45 MB)
2015-06-12 07:28:57 - Zarządzenie Nr 131/2015 (62.95 kB)
2015-06-12 07:31:11 - Zarządzenie Nr 132/2015 (55.69 kB)
2015-06-16 13:25:22 - Zarządzenie Nr 135/2015 (6.38 kB)
2015-07-14 11:11:59 - Zarządzenie Nr 136/2015 (126.66 kB)
2015-06-16 13:25:47 - Zarządzenie Nr 137/2015 (45.22 kB)
2015-06-24 13:18:40 - Zarządzenie Nr 140/2015 (10.93 kB)
2015-06-24 13:18:59 - Zarządzenie Nr 141/2015 (10.79 kB)
2015-06-24 13:19:23 - Zarządzenie Nr 142/2015 (10.92 kB)
2015-06-24 13:19:47 - Zarządzenie Nr 143/2015 (10.79 kB)
2015-06-24 13:20:05 - Zarządzenie Nr 144/2015 (10.97 kB)
2015-07-03 09:44:10 - Zarządzenie Nr 148/2015 (348.56 kB)
2015-07-01 10:06:48 - Zarządzenie Nr 149/2015 (106.23 kB)
2015-07-01 10:09:36 - Zarządzenie Nr 150/2015 (474.27 kB)
2015-07-07 12:40:49 - Zarządzenie Nr 151/2015 (140.03 kB)
2015-07-07 12:41:13 - Zarządzenie Nr 152/2015 (136.94 kB)
2015-07-07 12:41:34 - Zarządzenie Nr 153/2015 (463.11 kB)
2015-07-07 12:41:56 - Zarządzenie Nr 154/2015 (781.35 kB)
2015-07-07 12:42:16 - Zarządzenie Nr 155/2015 (404.72 kB)
2015-07-07 12:44:42 - Zarządzenie Nr 156/2015 (463.69 kB)
2015-07-07 12:42:58 - Zarządzenie Nr 157/2015 (627.85 kB)
2015-07-07 12:43:50 - Zarządzenie Nr 158/2015 (232.60 kB)
2015-07-07 12:44:11 - Zarządzenie Nr 159/2015 (288.55 kB)
2015-07-14 09:52:02 - Zarządzenie Nr 160/2015 (128.94 kB)
2015-07-14 09:52:30 - Zarządzenie Nr 161/2015 (134.32 kB)
2015-07-14 09:54:32 - Zarządzenie Nr 162/2015 (148.22 kB)
2015-07-31 10:51:41 - Zarządzenie Nr 163/2015 (10.45 kB)
2015-07-31 10:52:33 - Zarządzenie Nr 164/2015 (10.00 kB)
2015-08-04 14:33:19 - Zarządzenie Nr 168/2015 (1.22 MB)
2015-08-07 11:18:54 - Zarządzenie Nr 169/2015 (99.70 kB)
2015-08-07 11:19:13 - Zarządzenie Nr 170/2015 (99.29 kB)
2015-08-06 10:04:30 - Zarządzenie Nr 171/2015 (804.94 kB)
2015-08-06 10:04:59 - Zarządzenie Nr 172/2015 (908.28 kB)
2015-08-07 11:23:52 - Zarządzenie Nr 173/2015 (10.23 kB)
2015-08-11 08:38:33 - Zarządzenie Nr 174/2015 (10.01 kB)
2015-08-07 11:25:56 - Zarządzenie Nr 175/2015 (10.63 kB)
2015-08-18 09:37:41 - Zarządzenie Nr 178/2015 (11.96 kB)
2015-08-12 07:53:46 - Zarządzenie Nr 180/2015 (27.75 kB)
2015-08-18 09:37:58 - Zarządzenie Nr 181/2015 (19.33 kB)
2015-08-13 12:10:23 - Zarządzenie Nr 183/2015 (47.62 kB)
2015-08-27 10:52:56 - Zarządzenie Nr 185/2015 (9.93 kB)
2015-08-27 10:53:40 - Zarządzenie Nr 186/2015 (9.84 kB)
2015-09-07 09:18:03 - Zarządzenie Nr 190/2015 (111.21 kB)
2015-09-14 12:46:01 - Zarządzenie Nr 194/2015 (2.32 MB)
2015-09-14 12:46:23 - Zarządzenie Nr 195/2015 (87.32 kB)
2015-09-14 12:46:45 - Zarządzenie Nr 196/2015 (84.02 kB)
2015-09-14 12:47:10 - Zarządzenie Nr 197/2015 (129.44 kB)
2015-09-08 11:23:44 - Zarządzenie Nr 199/2015 (9.62 kB)
2015-09-17 11:34:43 - Zarządzenie Nr 201/2015 (54.80 kB)
2015-09-17 11:35:00 - Zarządzenie Nr 202/2015 (61.86 kB)
2015-09-17 11:35:24 - Zarządzenie Nr 203/2015 (44.89 kB)
2015-09-16 12:03:07 - Zarządzenie Nr 205/2015 (9.30 kB)
2015-09-24 11:46:04 - Zarządzenie Nr 208/2015 (5.22 MB)
2015-10-01 13:34:57 - Zarządzenie Nr 209/2015 (82.34 kB)
2015-09-22 10:39:47 - Zarządzenie Nr 210/2015 (5.00 kB)
2015-09-25 11:19:22 - Zarządzenie Nr 211/2015 (8.91 kB)
2015-09-29 13:47:49 - Zarządzenie Nr 214/2015 (1.11 MB)
2015-09-29 13:48:21 - Zarządzenie Nr 215/2015 (580.37 kB)
2015-10-01 13:36:20 - Zarządzenie Nr 216/2015 (326.35 kB)
2015-10-12 12:38:04 - Zarządzenie Nr 217/2015 (1.00 MB)
2015-10-12 12:40:23 - Zarządzenie Nr 218/2015 (789.27 kB)
2015-10-07 11:55:52 - Zarządzenie Nr 219/2015 (185.99 kB)
2015-10-08 12:46:31 - Zarządzenie Nr 220/2015 (62.05 kB)
2015-10-08 12:48:09 - Zarządzenie Nr 221/2015 (185.28 kB)
2015-10-08 12:49:48 - Zarządzenie Nr 222/2015 (166.95 kB)
2015-10-07 11:40:36 - Zarządzenie Nr 223/2015 (40.18 kB)
2015-10-07 11:58:00 - Zarządzenie Nr 224/2015 (188.03 kB)
2015-10-07 11:59:03 - Zarządzenie Nr 225/2015 (184.78 kB)
2015-10-07 11:59:52 - Zarządzenie Nr 226/2015 (192.44 kB)
2015-10-07 12:00:37 - Zarządzenie Nr 227/2015 (3.39 kB)
2015-10-07 12:01:29 - Zarządzenie Nr 228/2015 (4.14 kB)
2015-10-12 12:44:52 - Zarządzenie Nr 229/2015 (120.44 kB)
2015-10-12 12:45:33 - Zarządzenie Nr 230/2015 (116.06 kB)
2015-10-12 12:45:59 - Zarządzenie Nr 231/2015 (276.89 kB)
2015-10-12 12:46:19 - Zarządzenie Nr 232/2015 (277.31 kB)
2015-10-29 08:10:51 - Zarządzenie Nr 233/2015 (1.23 MB)
2016-01-13 12:10:17 - Zarządzenie Nr 235/2015 (11.71 kB)
2016-01-13 12:33:45 - Zarządzenie Nr 236/2015 (92.25 kB)
2015-10-21 14:54:20 - Zarządzenie Nr 237/2015 (26.64 kB)
2015-11-06 10:54:55 - Zarządzenie Nr 238/2015 (974.06 kB)
2015-11-06 10:56:13 - Zarządzenie Nr 239/2015 (635.95 kB)
2015-10-30 14:08:52 - Zarządzenie Nr 240/2015 (485.78 kB)
2015-10-30 11:11:50 - Zarządzenie Nr 241/2015 (7.91 kB)
2015-11-03 09:24:42 - Zarządzenie Nr 242/2015 (540.23 kB)
2015-11-06 10:57:30 - Zarządzenie Nr 243/2015 (996.90 kB)
2015-11-09 13:11:04 - Zarządzenie Nr 246/2015 (29.88 kB)
2015-11-09 13:11:26 - Zarządzenie Nr 247/2015 (124.83 kB)
2016-01-13 12:24:12 - Zarządzenie Nr 249/2015 (11.94 kB)
2015-11-25 12:18:33 - Zarządzenie Nr 251/2015 (83.39 kB)
2015-11-24 14:45:53 - Zarządzenie Nr 252/2015 (1.02 MB)
2015-11-24 14:46:22 - Zarządzenie Nr 253/2015 (611.11 kB)
2015-12-01 14:47:24 - Zarządzenie Nr 255/2015 (35.50 kB)
2015-12-01 14:47:49 - Zarządzenie Nr 256/2015 (8.79 kB)
2015-12-01 14:48:14 - Zarządzenie Nr 257/2015 (81.62 kB)
2015-12-01 14:48:57 - Zarządzenie Nr 259/2015 (560.88 kB)
2015-12-09 09:10:49 - Zarządzenie Nr 260/2015 (1.33 MB)
2015-12-09 09:11:21 - Zarządzenie Nr 261/2015 (1.08 MB)
2015-12-29 14:17:30 - Zarządzenie Nr 262/2015 (10.00 kB)
2015-12-07 12:54:30 - Zarządzenie Nr 263/2015 (67.98 kB)
2015-12-17 11:54:26 - Zarządzenie Nr 265/2015 (791.62 kB)
2015-12-17 11:55:14 - Zarządzenie Nr 266/2015 (589.54 kB)
2015-12-14 10:58:05 - Zarządzenie Nr 267/2015 (56.58 kB)
2016-01-13 12:29:55 - Zarządzenie Nr 268/2015 (10.67 kB)
2015-12-21 12:24:44 - Zarządzenie Nr 269/2015 (572.85 kB)
2015-12-21 12:26:24 - Zarządzenie Nr 270/2015 (273.18 kB)
2015-12-17 11:56:41 - Zarządzenie Nr 271/2015 (22.14 kB)
2015-12-17 11:57:02 - Zarządzenie Nr 272/2015 (20.63 kB)
2015-12-17 11:57:22 - Zarządzenie Nr 273/2015 (21.50 kB)
2015-12-21 12:29:08 - Zarządzenie Nr 274/2015 (6.55 kB)
2015-12-21 12:29:41 - Zarządzenie Nr 275/2015 (1.41 MB)
2015-12-23 11:12:09 - Zarządzenie Nr 276/2015 (56.31 kB)
2015-12-23 12:15:10 - Zarządzenie Nr 279/2015 (352.46 kB)
2016-01-13 12:32:40 - Zarządzenie Nr 283/2015 (22.79 kB)
2015-12-30 14:34:55 - Zarządzenie Nr 286/2015 (8.34 kB)
2015-12-30 14:35:31 - Zarządzenie Nr 287/2015 (685.40 kB)

Ilość odwiedzin: 6403
Nazwa dokumentu: Zarządzenie - 2015
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2015 roku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-01-10 11:34:33
Data udostępnienia informacji: 2015-01-10 11:34:33
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 10:07:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner