logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2018 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
2/2018 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 02.01.2018 Skarbnik Barlinka
5/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej 04.01.2018 RGN.IV
6/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej 04.01.2018 RGN.IV
7/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 11.01.2018 RGN.VI
8/2018 sprzedaży lokali mieszkalnych 16.01.2018 RGN.II
11/2018 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 23.01.2018 ROSK.IV
12/2018 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 30.01.2018 RGN.II
13/2018 ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek 31.01.2018 ROSK.I
14/2018 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 31.01.2018 ROSK.IV
15/2018 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 31.01.2018 ROSK.IV
16/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 31.01.2018 Skarbnik Barlinka
17/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 31.01.2018 Skarbnik Barlinka
18/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 01.02.2018 RGN.VI
26/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 08.02.2018 RGN.VI
28/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 15.02.2018 RGN.VI
31/2018 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku 20.02.2018 Sekretarz Barlinka
32/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 22.02.2018 RGN.VI
33/2018 ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia części nieruchomości, stanowiącej niewyodrębnione lokale mieszkalne, położone w budynku zlokalizowanym w Barlinku przy
ul. Rynek 9
22.02.2018 RGN.IV
34/2018 zmiany planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 26.02.2018 Skarbnik Barlinka
35/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 26.02.2018 Skarbnik Barlinka
36/2018 zmiany planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 28.02.2018 Skarbnik Barlinka
38/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania   w użyczenie, najem, dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 01.03.2018 RGN.VI
39/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania  w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 06.03.2018 RGN.VI
40/2018 zmiany zarządzenia Nr 31/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku 08.03.2018 Sekretarz Barlinka
43/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Barlinek 08.03.2018 RGN.VI
44/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 13.08.2018 RGN.VI
45/2018 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2019 rok 20.03.2018 ROSK.I
46/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 22.03.2018 RGN.VI
47/2018 sprzedaży lokali mieszkalnych 22.03.2018 RGN.II
48/2018 ogłoszenia naboru kandydatów do Barlineckiej Rady Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania 27.03.2018 ROSK.V
49/2018 wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego, położonego na terenie wiejskim w Gminie Barlinek, stanowiącego własność Gminy Barlinek 29.03.2018 RGN.VII
50/2018 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 29.03.2018 Skarbnik Barlinka
51/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 29.03.2018 Skarbnik Barlinka
52/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 29.03.2018 RGN.VI
56/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 11.04.2018 Pełnomocnik
Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
57/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej 12.04.2018 RGN.IV
58/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej 12.04.2018 RGN.IV
59/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej 12.04.2018 RGN.IV
60/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej 12.04.2018 RGN.IV
61/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie lub najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 17.04.2018 RGN.VI
62/2018 powołania Komisji Wyborczej wybierającej członków Barlineckiej Rady Seniorów 18.04.2018 ROSK.V
63/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 19.04.2018 Skarbnik Barlinka
64/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 19.04.2018 Skarbnik Barlinka
65/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek 24.04.2018 RGN.VI
66/2018

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.

26.04.2018 RGN.VI
70/2018 ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia części nieruchomości, stanowiącej samodzielny niewyodrębniony lokal mieszkalny, położony w budynku zlokalizowanym w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 1 11.05.2018 RGN.IV
71/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 11.05.2018 RGN.VI
74/2018 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 15.05.2018 RGN.II
75/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz  użyczenie, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 17.05.2018 RGN.VI
76/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 17.05.2018 RGN.VI
77/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przyznanej jako nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania za nieruchomość gruntową przejętą pod drogę publiczną gminną.    17.05.2018 RGN.IV
80/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 30.05.2018 Skarbnik Barlinka
81/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 30.05.2018 Skarbnik Barlinka

Załączniki do pobrania: 2018-01-11 11:39:06 - Zarządzenie Nr 2/2018 (15.29 MB)
2018-01-17 13:58:47 - Zarządzenie Nr 7/2018 (240.27 kB)
2018-01-19 10:56:23 - Zarządzenie Nr 8/2018 (12.57 kB)
2018-01-23 14:02:35 - Zarządzenie Nr 11/2018 (13.45 kB)
2018-01-31 12:17:56 - Zarządzenie Nr 13/2018 (23.66 kB)
2018-01-31 12:51:56 - Zarządzenie Nr 14/2018 (12.86 kB)
2018-01-31 12:52:14 - Zarządzenie Nr 15/2018 (13.08 kB)
2018-02-05 10:24:32 - Zarządzenie Nr 12/2018 (30.03 kB)
2018-02-06 12:50:10 - Zarządzenie Nr 18/2018 (1.03 MB)
2018-02-07 14:21:58 - Zarządzenie Nr 16/2018 (3.23 MB)
2018-02-07 14:22:58 - Zarządzenie Nr 17/2018 (2.54 MB)
2018-02-12 13:49:53 - Zarządzenie Nr 5/2018 (27.09 kB)
2018-02-12 13:50:40 - Zarządzenie Nr 6/2018 (25.67 kB)
2018-02-23 09:50:31 - Zarządzenie Nr 31/2018 (35.14 kB)
2018-02-27 11:57:01 - Zarządzenie Nr 33/2018 (29.61 kB)
2018-02-28 11:52:48 - Zarządzenie Nr 26/2018 (144.55 kB)
2018-02-28 12:16:51 - Zarządzenie Nr 28/2018 (280.00 kB)
2018-02-28 12:17:39 - Zarządzenie Nr 32/2018 (705.24 kB)
2018-03-06 08:23:01 - Zarządzenie Nr 34/2018 (2.56 MB)
2018-03-06 08:23:37 - Zarządzenie Nr 35/2018 (1.46 MB)
2018-03-06 08:24:04 - Zarządzenie Nr 36/2018 (516.92 kB)
2018-03-09 11:24:19 - Zarządzenie Nr 40/2018 (10.90 kB)
2018-03-21 14:01:52 - Zarządzenie Nr 38/2018 (571.99 kB)
2018-03-21 14:05:11 - Zarządzenie Nr 39/2018 (983.59 kB)
2018-03-21 14:07:19 - Zarządzenie Nr 43/2018 (215.07 kB)
2018-03-21 14:10:49 - Zarządzenie Nr 44/2018 (191.67 kB)
2018-03-21 14:14:50 - Zarządzenie Nr 45/2018 (66.65 kB)
2018-03-27 14:31:06 - Zarządzenie Nr 48/2018 (87.02 kB)
2018-04-03 14:16:05 - Zarządzenie Nr 49/2018 (24.56 kB)
2018-04-06 12:38:04 - Zarządzenie Nr 50/2018 (3.36 MB)
2018-04-06 12:46:38 - Zarządzenie Nr 51/2018 (2.43 MB)
2018-04-11 12:32:46 - Zarządzenie Nr 47/2018 (12.83 kB)
2018-04-12 07:26:57 - Zarządzenie Nr 46/2018 (234.69 kB)
2018-04-12 07:28:15 - Zarządzenie Nr 52/2018 (236.08 kB)
2018-04-13 11:50:56 - Zarządzenie Nr 56/2018 (84.11 kB)
2018-04-17 11:00:31 - Zarządzenie Nr 57/2018 (24.57 kB)
2018-04-17 11:00:50 - Zarządzenie Nr 58/2018 (24.57 kB)
2018-04-17 11:01:21 - Zarządzenie Nr 59/2018 (24.64 kB)
2018-04-17 11:01:42 - Zarządzenie Nr 60/2018 (24.62 kB)
2018-04-20 13:40:46 - Zarządzenie Nr 62/2018 (17.33 kB)
2018-04-25 14:00:46 - Zarządzenie Nr 63/2018 (3.22 MB)
2018-04-25 14:01:09 - Zarządzenie Nr 64/2018 (2.71 MB)
2018-04-26 09:04:00 - Zarządzenie Nr 61/2018 (712.00 kB)
2018-04-26 09:05:29 - Zarządzenie Nr 65/2018 (244.20 kB)
2018-05-14 11:39:17 - Zarządzenie Nr 66/2018 (612.97 kB)
2018-05-15 10:49:47 - Zarządzenie Nr 70/2018 (27.45 kB)
2018-05-16 10:52:47 - Zarządzenie Nr 71/2018 (826.96 kB)
2018-05-18 10:42:13 - Zarządzenie Nr 74/2018 (22.09 kB)
2018-05-22 14:12:18 - Zarządzenie Nr 77/2018 (24.17 kB)
2018-05-30 07:50:57 - Zarządzenie nr 76/2018 (8.97 kB)
2018-06-07 12:20:42 - Zarządzenie nr 80/2018 (3.73 MB)
2018-06-07 12:21:16 - Zarządzenie Nr 81/2018 (2.84 MB)
2018-06-21 11:13:30 - Zarządzenie Nr 75/2018 (13.02 kB)

Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2018
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2018 roku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Barlinka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 13:36:24
Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 13:36:24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-21 11:15:23

Wersja do wydruku...

corner   corner