logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, tel. 95 7462-450, fax 95 7461-704, NIP 597-164-84-91 Regon 210967047.

 

2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Tryb udzielenia zamówienia, przetarg nieograniczony art. 39, art. 40 Prawo zamówień publicznych.

 

3. Adres strony internatowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barlinek.pl.

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Barlinek do i z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Bratek” oraz do Szkoły Przysposabiającej do Pracy prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek na trasie dom – placówka, placówka – dom w terminie od dnia 01 września 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, 2019/2020 na podstawie rozkładu jazdy przekazanego przez Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy, na trasach:
1. Barlinek – Łubianka – Barlinek;
2. Barlinek – Osina – Jaromierki – Żydowo – Płonno – Barlinek;
3. Barlinek – Okunie – Rychnów – Moczkowo – Barlinek – Laskowo – Barlinek;
4. Barlinek – Laskówko – Laskowo – Barlinek.

Trasy zostały opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wspólny słownik zamówienia 60.13.00.00.8
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

6. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 01 września 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, 2019/2020.

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b i nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe, spełniając wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia należy dołączyć do oferty zgodnie z rozdziałem VI SIWZ.

 

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny:
a) cena – 60 %,
b) termin zapłaty faktury – 40%.

 

10. Miejsce oraz termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone:
Ofertę należy złożyć do dnia 31.07.2018 r. do godziny 10:00, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, ul. Niepodległości 20, w Barlinku.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 31.07.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, sala nr 12.
Oferta i załączniki należy napisać w języku polskim, pismem czytelnym.

 

11. Termin związania ofertą:
30 dni od dnia upływu składania ofert.

 

12. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:
Projekt umowy załącznik nr 5 do SIWZ.

 

13. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

14. Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

 

15. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu zgodnie z ustalonym zapisem.

 

16. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie dopuszcza wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp, W wysokości do 40% wartości zamówienia podstawowego.

 

18. Inne informacje: Specyfikację istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udostępnia na stronie internatowej www.bip.barlinek.pl.

 

19. Miejsce uzyskania informacji o dokumentacji określającej szczegółowe warunki wykonania zamówienia: Strona internetowa www.bip.barlinek.pl. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Pani Olga Leszczyńska, tel. 95 7465 568; Pan Zdzisław Kik tel. 95 7465 592.

Ogłoszenie opracowano na podstawie art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579, z późn. zm.).

 

Znak sprawy: ROSK.VI. 271.1.2018
Barlinek dnia 20.07.2018 r.

Burmistrz Barlinka
Dariusz Zieliński

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony p.n. "Dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Barlinek"
Skrócony opis: Przetarg nieograniczony p.n. "Dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Barlinek"
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Leszczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Leszczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-07-20 10:32:02
Data udostępnienia informacji: 2018-07-20 10:32:02
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-20 10:53:43

Wersja do wydruku...

corner   corner