logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Barlinek, dnia 12.09.2018 r.

ROSK.VI.8010.1.2018

 

Burmistrz Barlinka ogłasza konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek.

 

Burmistrz Barlinka, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIV/392/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek”, zaprasza do składania ofert w konkursie na wyłonienie realizatora programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek.

 

I. Opis programu zdrowotnego:

Program profilaktyczny skierowany jest do grupy docelowej mieszkańców Miasta i Gminy Barlinek obejmującej osoby w grupie wiekowej 65+.

Zakres programu:

 • zorganizowanie kampanii informacyjnej na temat szczepień (ogłoszenia w prasie lokalnej, lokalnych portalach informacyjnych, ośrodkach zdrowia i innych miejscach użyteczności publicznej, na tablicach i słupach ogłoszeniowych) – działania edukacyjno-informacyjne na każdym etapie realizacji programu,
 • wywiad z pacjentem,
 • przeprowadzenie badania kwalifikującego do zaaplikowania szczepienia,
 • zakup szczepionki oraz przechowywanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,
 • podanie szczepionki (1 dawka) – uzyskanie pisemnej zgody na szczepienie, prowadzenie dokumentacji lekarskiej,
 • monitoring programu zdrowotnego,
 • rozliczenie programu zdrowotnego.

Na realizację programu przeznaczona jest kwota 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy). Świadczenia udzielane będą przez realizatora programu wyłonionego w drodze konkursu, są bezpłatne dla mieszkańców Miasta i Gminy Barlinek od 65. roku życia – uczestników programu – i będą wykonywane do wyczerpania zaplanowanych w budżecie Gminy Barlinek środków.

Termin realizacji programu: termin rozpoczęcia programu zaproponowany zostanie przez wyłonionego realizatora programu w wyniku konkursu ofert, termin zakończenia programu: 30 listopad 2018 r.

Miejsce realizacji programu: gabinety lekarskie na terenie Gminy Barlinek.

 

II. Sposób przygotowania oferty:

Oferta przystąpienia do konkursu powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wzór oferty jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, pok. 17 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod zakładką zamówienia publiczne.

Do oferty sporządzonej według wzoru, o którym mowa powyżej, należy załączyć:

 1. statut jednostki (bądź inny dokument potwierdzający jego formę organizacyjną – np. umowę spółki) – lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 2. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez wojewodę (lub kopie ww. dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 3. oświadczenie (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia), że świadczenia wykonywane w ramach programu zdrowotnego będą finansowane jedynie przez Gminę Barlinek i nie będą przedstawiane w rozliczeniach z  innymi podmiotami, oraz że załączone do oferty dokumenty są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia oferty,
 4. dokument potwierdzający ubezpieczenie realizatora programu zdrowotnego od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności (lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 5. informację o ilości pacjentów  kwalifikujących się do programu, którzy zadeklarowani są pod opiekę lekarską realizatora i nie zostali wcześniej zaszczepieni.

 

III. Wymagania stawiane oferentom:

 1. dysponowanie kadrą zapewniającą realizację programu zdrowotnego,
 2. dysponowanie lokalem na terenie gminy Barlinek, spełniającym wymogi do realizacji programu zdrowotnego, którego położenie sprzyja objęciu programem jak największej populacji pacjentów – z uwagi na łatwy dojazd,
 3. dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu zdrowotnego.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób uczestniczących przy realizacji programu (bądź ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wymienionych wyżej w rozdz. III pkt 2 i 3 (bądź ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) lub odpowiednie oświadczenie o ich spełnianiu.

 

V. Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem nazwy konkursu „Konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek”, w Biurze Obsługo Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2018 r. do godziny 10:00.

Wyboru realizatora programu zdrowotnego dokona się na podstawie oceny ofert, informacji w nich zawartych, biorąc pod uwagę spełnianie warunków stawianych oferentom oraz ceny poszczególnych świadczeń zdrowotnych, które będą wykonywane w ramach realizacji programu zdrowotnego. W celu zapewnienia jak najszerszej dostępności do świadczeń zdrowotnych, przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę liczba pacjentów kwalifikujących się do programu zadeklarowanych w danej placówce.

Dopuszcza się możliwość wyboru kilku realizatorów programu. Wyłonieni w konkursie realizatorzy zobowiązani będą do zaszczepienia każdego pacjenta, który kwalifikuje się do programu, bez względu na to, do jakiej placówki zdrowia jest on zadeklarowany.

Gmina Barlinek zastrzega sobie prawo do wyboru realizatora programu zdrowotnego lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

Oferenci są związani ofertami przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania uzupełnień lub wyjaśnień do ofert.

O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani w formie pisemnej.

Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z realizatorem programu zdrowotnego:

Olga Leszczyńska, tel. 95 746 55 68, e-mail: oswiatadowozy@barlinek.pl

 

Załączniki:

 1. oferta;
 2. oświadczenie;
 3. projekt umowy, jako określenie warunków wykonania usługi.

Załączniki do pobrania: 2018-09-12 11:48:49 - Załącznik Nr 1 - Oferta (doc) (47.00 kB)
2018-09-12 11:50:38 - Załącznik Nr 2 - Oświadczenie (doc) (31.50 kB)
2018-09-12 11:51:16 - Załącznik Nr 3 - Projekt umowy (pdf) (156.73 kB)

Nazwa dokumentu: Konkurs ofert na wyłonienie realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek"
Skrócony opis: Konkurs ofert na wyłonienie realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek"
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Leszczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Leszczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 11:41:50
Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 11:41:50
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-12 11:51:45

Wersja do wydruku...

corner   corner