logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[1] (Dz.U z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego[2] (Dz.U z 2018 r. poz. 2096)

Burmistrz Barlinka zawiadamia, że wydano decyzję Nr 11/19 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowie gazociągu średniego i niskiego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przyłączami i instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi przy ul. Strzeleckiej w Barlinku

obręb 2, m. Barlinek - działki lub części działek o nr ewid. 141/1, 209, 51, 502/1, 611/2, 636, 635, 634, 633/1, 633/2, 759, 631, 630, 629, 628, 627, 626, 625, 624/1, 624/2, 648/1, 804/11, 637, 752/1, 752/2, 753, 639, 640/11, 640/2, 640/3, 640/4, 640/5, 640/6, 640/7, 640/8, 640/9, 642/2, 644, 645, 642/1, 641, 647, 652, 660/12, 648/2, 212/5, 217/1, 217/2, 216, 215/5, 215/4, 215/3, 215/6, 215/7, 215/1, 214, 213, 212/3, 211 i 210

 

Inwestor: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 66-300 Tarnów,

 

z którą można się zapoznać i wnieść ewentualne uwagi w pokoju nr 23 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Barlinku

 

 

 

[1] Art. 53 ust. 1 - O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli
i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

[2] Art. 49. § 1 - Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie - budowa gazociągu średn. i nisk. ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przyłączami i instalacjami wewnętrznymi i zewnętrz. przy ul. Strzeleckiej w Barlinku - decyzja licp Nr 10/
Skrócony opis: Obwieszczenie - budowa gazociągu średn. i nisk. ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przyłączami i instalacjami wewnętrznymi i zewnętrz. przy ul. Strzeleckiej w Barlinku - decyzja licp Nr 10/
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Borowska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Borowska
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dybiński
Data wytworzenia informacji: 2019-05-14 14:48:47
Data udostępnienia informacji: 2019-05-14 14:48:47
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-14 14:58:05

Wersja do wydruku...

corner   corner