logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Projekty Uchwał Magdalena Diaków 2009-08-07 10:17:34

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok Administrator 2017-10-13 10:59:32
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku Administrator 2017-10-06 09:26:14
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości Administrator 2017-10-02 13:31:07
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok Administrator 2017-09-27 11:41:03
Projekt uchwały usunięcia pomnika z parku przy ul. Sądowej - Szewskiej Administrator 2017-09-22 12:41:10
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek Administrator 2017-09-22 12:24:18
Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczo-gaśniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę Administrator 2017-09-22 11:48:49
Proj. uchwały w spr. uzgodn. proj. uchwały Sejmiku Woj. Zachodniopom. w spr. zmiany Uchwały Nr XXXII/735/09 Sejmiku Woj. Zachodniopom. z dnia 15.09.2009 r. w spr. obszarów chronionego krajobrazu Administrator 2017-09-21 12:42:28
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Szczepień Profilaktycznych dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek Administrator 2017-08-30 13:44:47
Projekt Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian z Administrator 2017-08-16 14:43:21
Projekt Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek Administrator 2017-08-16 14:32:48
Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sienki Administrator 2017-08-04 11:27:33
Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościu Administrator 2017-08-04 11:08:38
Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mostkowie Administrator 2017-08-04 10:57:18
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barlinek Administrator 2017-08-02 15:03:06
Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2017-08-02 14:58:13
Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2017-2023 Administrator 2017-08-01 15:51:17
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Markowe Błota” Administrator 2017-07-19 08:40:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Sosnowej Administrator 2017-06-09 10:23:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej Administrator 2017-06-07 12:45:53
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2017-05-25 10:52:59
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2017-05-11 13:55:11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości Administrator 2017-05-11 13:53:42
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomosci zamiennych w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną Administrator 2017-05-10 11:09:46
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za grunt przejety pod droge publiczną Administrator 2017-05-10 10:53:23
Projekt uchwały wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości Administrator 2017-04-12 13:30:20
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023 Administrator 2017-04-12 09:25:20
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości Administrator 2017-04-03 10:13:44
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek Administrator 2017-03-29 14:40:45
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek Administrator 2017-03-29 14:23:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek Administrator 2017-03-29 14:22:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2017-02-07 14:38:05
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” Administrator 2017-08-09 12:29:58
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Barlinka" Administrator 2017-03-21 13:15:40
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019 Administrator 2017-03-21 10:09:47
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Administrator 2017-03-16 11:24:40
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Administrator 2017-03-16 11:23:39
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Barlinek Administrator 2017-03-15 14:15:13
Projekt uchwały w sprawie analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Administrator 2017-03-14 14:41:14
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Barlinek Administrator 2017-03-13 13:49:09
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barlinek Administrator 2017-03-13 13:50:01
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek Administrator 2017-03-10 13:29:44
Projekt uchwały w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 Administrator 2017-03-08 09:20:58
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Barlinek Administrator 2017-02-07 14:34:32
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Administrator 2017-01-16 15:45:15
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Moczkowie Administrator 2017-01-11 07:52:37
Projekt uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką Administrator 2017-01-10 14:03:05
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Kombatantów Administrator 2017-01-10 13:36:19
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek Administrator 2017-01-10 13:33:21
Projekt uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Administrator 2017-01-10 11:28:41
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barlinek w okresie od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.01.2018 r Administrator 2016-12-09 12:03:44
Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Lipowej Administrator 2016-12-07 12:21:28
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017 - 2030 Administrator 2016-11-16 13:54:13
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok Administrator 2016-11-16 13:32:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Kombatantów Administrator 2017-01-10 13:37:28
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Administrator 2016-11-17 13:52:56
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Barlinka" Administrator 2016-11-17 13:42:26
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Barlinka" Administrator 2016-11-17 13:40:27
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej Administrator 2016-11-15 11:34:55
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego dróg wewnętrznych położonych w Barlinku na „Górnym Tarasie” Administrator 2016-11-09 12:51:12
Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań dotyczących zawarcia partnerstwa przy utworzeniu „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna” w ramach Regional. Progr. Operac. Administrator 2016-10-17 13:58:55
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniej Administrator 2016-10-14 13:50:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Barlinku do gminnego zasobu nieruchomości gruntu Administrator 2016-10-13 10:59:16
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu oznaczonego na załączniku nr 1 stanowiącym integralną część uchwały literą "A" położonego na działce nr 167/86 Administrator 2016-10-13 10:54:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barlinek Administrator 2016-10-12 12:29:51
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Administrator 2016-10-03 12:27:01
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Administrator 2016-09-14 13:45:15
Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Administrator 2016-09-14 12:48:33
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia medalu „Za zasługi dla Barlinka” Administrator 2016-09-06 08:44:52
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej 2016 – 2026” oraz „Programu budowy ścieżek rowerowych 2016 – 2023” Administrator 2016-08-23 07:30:23
Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek Administrator 2016-08-11 14:28:50
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 660/4 o pow. 0,0054 ha obręb Barlinek 2 Administrator 2016-08-09 10:18:07
Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Administrator 2016-08-04 14:54:31
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie Administrator 2016-08-03 10:10:53
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu stanowiącego własność Gminy Barlinek położonego w Barlinku przy ul. Lipowej Administrator 2016-08-03 10:09:16
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu stanowiącego własność Gminy Barlinek Administrator 2016-08-03 10:06:58
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przyległej nieruchomości, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonif Administrator 2016-08-03 10:04:37
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Dziedzice, gm. Barlinek Administrator 2016-08-03 10:01:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Ogrodowej Administrator 2016-05-11 09:43:04
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu stanowiącego własność Gminy Barlinek Administrator 2016-05-11 09:41:10
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Administrator 2016-05-10 13:36:06
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” Administrator 2016-04-21 07:17:50
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018 Administrator 2016-04-18 14:44:16
Projekt uchwały o wyrażenie zgody na zbycie działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2016-04-11 15:12:17
Projekt uchwały o wyrażenie zgody na zbycie działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2016-04-11 15:10:54
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Administrator 2016-03-16 09:52:47
Projekt uchwały w sprawie oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Administrator 2016-03-10 13:38:03
Projekt uchwały o wyrażenie zgody na zbycie działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2016-03-10 13:36:43
Projekt uchwały o wyrażenie zgody na zbycie działek gruntu stanowiących własność Gminy Barlinek Administrator 2016-03-07 12:17:27
Projekt uchwały o wyrażenie zgody na zbycie boksu garażowego położonego w Barlinku przy ul. Kwiatowej Administrator 2016-03-03 11:02:43
Projekt uchwały o wyrażenie zgody na zbycie gruntu stanowiącego własność Gminy Barlinek Administrator 2016-03-03 10:54:08
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek Administrator 2016-03-03 14:51:45
Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Administrator 2016-02-10 10:06:19
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości ozn. w ewidencji gruntów dz. nr 10/1, 10/2, i 10/6 o pow. 0,2258 ha Administrator 2016-02-09 11:42:09
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Barlinek Administrator 2016-02-10 09:57:58
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Moczkowo Administrator 2016-02-22 13:00:21
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Barlinek na lata 2015-2020 Administrator 2016-01-15 09:36:04
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw Estetyzacji Miasta i Gminy Barlinek Administrator 2016-01-14 13:26:10
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Barlinku, ich składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Administrator 2016-01-14 13:23:26
Projekt uchwały w sprawie programu rozwoju gminy, zwanego dalej „Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023” Administrator 2016-01-08 11:30:09
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Administrator 2015-12-10 12:17:16
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Tunelowej Administrator 2015-12-09 10:10:31
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Barlinek Administrator 2015-12-08 11:36:12
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Barlinek Administrator 2015-12-08 11:29:53
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barlinek w okresie od dnia 01.02.2016 r. do dnia 31.01.2017 r. Administrator 2015-12-03 11:45:51
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2015-11-30 10:35:19
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej Administrator 2015-11-17 13:21:52
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Administrator 2015-11-17 13:19:34
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Administrator 2015-11-17 13:17:09
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2016-2030 Administrator 2015-11-17 13:02:37
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok Administrator 2015-11-17 12:59:43
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania Administrator 2015-11-10 14:46:22
Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Administrator 2015-11-10 14:45:09
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Administrator 2015-11-10 14:43:43
Proj. uchwały w spr. ustalenia trybu udziel. i rozlicz. dotacji dla niepubl. szkół, przedszk. oraz innych form wychowania przedszkol., a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania Administrator 2015-11-10 12:51:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Moniuszki stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2015-11-10 12:46:48
Proj. uchw. w spr. określ. szczegół. sposobu i zakr. świadcz. usług w zakr. odbier. odpad. komunal. od właścicieli nieruchom. i zagospod. tych odpadów w zamian za uiszcz. opłatę za gosp. odp Administrator 2015-11-10 12:27:11
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek Administrator 2015-11-10 12:03:15
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Barlinek na temat Budżetu Obywatelskiego Barlinka na 2017 rok Administrator 2015-11-06 10:36:57
Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Administrator 2015-11-06 09:53:25
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Barlinek ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka - pod nazwą "SIEJA" Administrator 2015-11-06 09:47:18
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych z terenu Gminy Barlinek Administrator 2015-11-04 11:23:36
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze osiedla Górny Taras w Barlinku Administrator 2015-10-14 08:35:38
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu zintegrowanego pn. „Kontrakt Samorządowy - Lider Pojezierzy” Administrator 2015-10-07 14:51:36
Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2015-10-07 12:10:47
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mostkowie Administrator 2015-09-23 14:48:23
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” Administrator 2015-09-23 14:47:15
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” Administrator 2015-09-23 14:45:39
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu na kadencję 2016 – 2019 Administrator 2015-09-23 14:44:15
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu stanowiącego własność Gminy Barlinek Administrator 2015-09-15 14:56:20
Projekt uchwały w spr. zawierania porozumień pomiędzy Gm. Barlinek a innymi jednostkami samorządu teryt., dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych (pozaprzedszkol.) punktów katechetycznych Administrator 2015-09-14 12:56:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok Administrator 2015-09-09 09:58:23
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barlinek na lata 2013-2018 Administrator 2015-08-13 12:18:57
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Barlinek na stałe obwody głosowania Administrator 2015-08-11 10:27:27
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Barlinek na okręgi wyborcze Administrator 2015-08-11 10:25:00
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek Administrator 2015-08-11 10:15:26
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Barlinek odpłatną służebnością gruntową Administrator 2015-08-07 11:45:51
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Barlinek nieodpłatną służebnością gruntową Administrator 2015-08-07 11:40:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Barlinek nieodpłatną służebnością gruntową Administrator 2015-08-07 11:37:07
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów nr cz. dz. nr 268/2, cz. dz. nr 262/12, cz. dz. nr 270/1, cz. dz. nr 271/2, cz. dz. n Administrator 2015-08-07 11:32:16
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem jeziora Barlineckiego Administrator 2015-08-06 14:28:49
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu Administrator 2015-08-04 14:44:31
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2015-08-04 14:30:04
Projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2014 rok Administrator 2015-06-24 13:28:24
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Barlinek na lata 2015-2030 Administrator 2015-06-17 13:43:12
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Barlinek na lata 2015 – 2020 Administrator 2015-06-17 13:38:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok Administrator 2015-06-24 13:36:18
Projekt uchwały wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Płonno, gm. Barlinek Administrator 2015-06-12 10:29:21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Barlinek w Lokalnej Grupie Działania Lider Pojezierza w okresie programowania 2014-2020 Administrator 2015-06-08 11:12:56
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LVII/779/2014 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wniesienia w formie aportu udział w nieruchomości stanowiącej własnoś Administrator 2015-05-12 08:37:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Administrator 2015-05-12 08:35:46
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki gruntu ości położonej w Barlinku przy ul. Górnej na rzecz Parafii Prawosławnej z udzieleniem Administrator 2015-05-12 08:33:35
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z świetlic wiejskich na terenie Gminy Barlinek Administrator 2015-04-01 11:02:11
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barlinek Administrator 2015-03-11 10:43:18
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barlinek Administrator 2015-03-11 10:42:30
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Barlinku Administrator 2015-03-09 13:21:19
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Barlinku Administrator 2015-03-09 13:18:39
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek Administrator 2015-03-05 12:54:18
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie, transport i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych z terenu Gminy Barlinek Administrator 2015-03-18 10:08:09
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Administrator 2015-03-16 15:02:43
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli nabycia przez Gminę Barlinek od Powiatu Myśliborskiego udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku Administrator 2015-04-22 13:47:33
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Szpital Barlinek sp. z o. o. Administrator 2015-04-16 11:05:17
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów Administrator 2015-04-11 11:02:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Dziedzina Administrator 2015-04-09 12:46:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2015 - 2030 Administrator 2015-04-08 13:39:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok Administrator 2015-04-08 13:35:49
Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2015-02-19 13:47:40
Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2015-02-19 13:45:32
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Administrator 2015-02-17 10:28:54
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Administrator 2015-02-18 08:04:03
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Barlinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Administrator 2015-02-12 14:56:21
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Barlinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Administrator 2015-02-12 14:55:08
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu stanowiącego własność Gminy Barlinek Administrator 2015-02-06 13:17:50
Projekt uchwały w sprawie wniesienia do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Płonia” w Barlinku wkładu niepieniężnego (aportu) Administrator 2015-02-06 13:15:45
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Tunelowej Administrator 2015-02-06 13:13:55
Projekt uchwały w sprawie wniesienia do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Płonia” w Barlinku wkładu niepieniężnego (aportu) Administrator 2015-01-16 08:07:44
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Pełczyckiej Administrator 2014-12-12 10:28:18
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na czas oznaczony do lat trzech Administrator 2015-01-16 12:46:40
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Okunie Administrator 2015-01-16 08:06:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok Administrator 2015-01-15 12:31:37
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczenia, obciążenia nieruchomości oraz ich części, stanowiących własność Gminy Barlinek Administrator 2015-01-14 11:18:31
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-12-24 09:55:22
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-12-24 09:54:01
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barlinek w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2016 r. Administrator 2014-12-05 11:10:48
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Barlinek nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa Administrator 2014-12-03 11:23:20
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Barlinek Administrator 2014-12-03 11:20:26
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Barlinek nieruchomości gruntowej Administrator 2014-12-03 11:18:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej Administrator 2014-12-03 11:16:58
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Barlinek odpłatną służebnością przesyłu Administrator 2014-12-03 11:15:04
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-12-03 11:13:22
Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-11-21 12:56:18
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok Administrator 2014-11-27 12:14:56
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2015-2023 Administrator 2014-11-19 09:45:54
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu stanowiącego własność Gminy Barlinek Administrator 2014-10-14 11:48:28
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Moczydło gm. Barlinek Administrator 2014-10-14 11:48:53
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Barlinek nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa Administrator 2014-10-13 16:00:21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Ogrodowej Administrator 2014-10-13 15:58:16
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Barlinek odpłatną służebnością przesyłu Administrator 2014-10-13 15:54:37
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 2 miasta Barlinek odpłatną służebnością przesyłu Administrator 2014-10-13 15:25:21
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianą nieruchomości Administrator 2014-10-13 15:25:31
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-10-10 11:18:39
Projekt Uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Administrator 2014-10-09 13:17:32
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr LIV/725/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia... Administrator 2014-09-17 07:12:56
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barl Administrator 2014-09-10 11:41:12
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek Administrator 2014-09-10 11:38:56
Projekty uchwał w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”. Administrator 2014-09-15 14:56:51
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Barlinek odpłatną służebnością przesyłu Administrator 2014-09-10 09:53:03
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej Administrator 2014-09-10 09:51:18
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014 - 2023 Administrator 2014-09-10 09:04:21
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok Administrator 2014-09-10 09:00:43
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barlinek Administrator 2015-01-19 13:06:37
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia woli uregulowania statusu i zaliczenia do kategorii dróg publicznych drogi położonej w obrębie geodezyjnym Żydowo Gmina Barlinek Magdalena Diaków 2014-10-08 10:47:36
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania dekl Administrator 2014-08-26 13:28:34
Projekt Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Administrator 2014-08-12 10:33:08
Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok Administrator 2014-08-12 09:05:04
Projekt Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014 - 2023 Administrator 2014-08-12 09:02:39
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego dla cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Barlinek Administrator 2014-08-11 13:39:32
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Barlinek Administrator 2014-08-11 13:34:53
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Administrator 2014-08-11 13:11:37
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przyległej nieruchomości, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonif Administrator 2014-08-11 13:07:54
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku między ulicami Niepodległości i Jeziorną Administrator 2014-08-11 12:59:30
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu Administrator 2014-08-11 09:34:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-08-11 09:18:53
Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Barlinek Administrator 2014-08-05 10:55:28
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy Administrator 2014-08-05 10:52:54
Projekt Uchwały w sprawie wniesienia w formie aportu udział w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek na rzecz Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego położonej w Barlink Administrator 2014-08-04 10:20:45
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu stanowiącego własność Gminy Barlinek położonego w miejscowości Moczydło Administrator 2014-08-04 10:18:24
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu stanowiącego własność Gminy Barlinek Administrator 2014-07-30 13:28:03
Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Barlinka do przyjęcia dotacji ze środków Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” Administrator 2014-08-11 08:58:41
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Administrator 2014-08-11 13:06:07
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-07-28 13:48:42
Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Barlinek Magdalena Diaków 2014-06-12 12:43:45
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy Magdalena Diaków 2014-06-12 12:45:56
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-11 11:55:26
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/506/2013 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barlinek na lata 2013-2 Administrator 2014-06-11 11:51:39
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok Administrator 2014-06-11 11:43:07
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014-2023 Administrator 2014-06-10 14:12:49
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2013 rok Administrator 2014-06-10 14:10:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Marii Konopnickiej Administrator 2014-06-05 10:44:58
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 10:15:51
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 10:09:52
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 10:08:03
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 10:06:07
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 10:04:21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 10:04:21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 10:04:21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 10:04:21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 10:04:21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 10:02:28
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek. Administrator 2014-06-02 09:59:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:57:50
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:55:28
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:53:51
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:52:04
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:50:35
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:48:03
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:46:12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:44:30
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:37:46
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:34:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:34:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:34:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:34:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:29:36
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:18:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:15:55
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 09:10:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 08:49:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 08:46:54
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 08:45:12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 08:43:11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 08:40:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 08:35:50
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 08:38:01
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 08:33:35
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-06-02 08:31:19
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania dekl Administrator 2014-05-29 09:55:10
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Administrator 2014-05-29 09:51:29
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek Administrator 2014-05-29 09:45:41
Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Administrator 2014-05-29 09:43:34
Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Administrator 2014-05-29 09:41:36
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Administrator 2014-05-29 09:39:43
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Administrator 2014-05-16 09:22:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-05-16 09:19:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-05-16 09:17:53
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-05-16 09:15:02
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-05-16 09:11:55
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok Administrator 2014-05-12 12:59:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 13:12:37
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:55:45
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:54:03
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:52:41
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:51:37
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:44:15
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:49:35
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:42:32
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:41:19
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:40:12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:31:42
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:29:10
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:25:44
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:28:08
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:24:30
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:21:50
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:23:26
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:20:47
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:18:30
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:19:40
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:17:33
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:16:55
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:15:17
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:16:55
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:12:35
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:10:20
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:11:35
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:09:15
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:07:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:04:19
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:05:47
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:03:15
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:02:10
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:01:06
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 11:55:10
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 11:58:54
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 11:51:43
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:56:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 11:50:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 11:47:38
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 11:42:40
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 11:44:21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 11:40:10
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 11:33:28
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 11:30:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:57:46
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 12:58:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 11:26:15
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 11:18:50
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 11:23:28
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 11:17:16
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 11:14:19
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-04-14 11:07:57
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014 - 2023 Administrator 2014-04-09 14:30:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok Administrator 2014-04-09 14:27:14
Projekt uchwały wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Administrator 2014-03-27 07:43:05
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami Administrator 2014-03-24 10:59:46
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzynka 1” Administrator 2014-03-14 06:59:03
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014 - 2023 Administrator 2014-02-11 10:53:30
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-02-10 10:47:40
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-03-12 13:31:03
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-03-12 13:28:55
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-03-12 13:27:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-03-12 13:25:55
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-03-12 13:23:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-03-12 13:21:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-03-12 13:15:42
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 2 miasta Barlinek nieodpłatną służebnością gruntową Administrator 2014-03-12 13:08:12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ograniczonego Administrator 2014-03-11 12:23:37
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/508/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 2 Barline Administrator 2014-03-11 12:11:02
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębie Krzynka gmina Barlinek odpłatną służebnością gruntową i przesyłu Administrator 2014-03-11 12:06:54
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie Równo gmina Barlinek odpłatną służebnością gruntową i przesyłu Administrator 2014-03-11 12:09:24
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok Administrator 2014-03-11 12:01:30
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Leśnej i Bocznej stanowiących własność Gminy Barlinek Administrator 2014-03-10 14:32:54
Projekt uchwały w sprawie zmiany podziału Gminy Barlinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Administrator 2014-02-19 14:24:17
Projekt uchwały w sprawie zmiany podziału Gminy Barlinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Administrator 2014-02-19 14:23:05
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-02-13 11:13:53
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-02-13 11:16:21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-02-13 11:06:10
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-02-13 11:10:28
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-02-13 11:17:04
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne "Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice" Administrator 2014-02-11 11:02:22
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok Administrator 2014-02-11 10:55:55
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1" Administrator 2014-02-11 10:50:26
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie Dziedzice gmina Barlinek nieodpłatną służebnością przesyłu Administrator 2014-02-10 10:44:53
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Barlinek nieodpłatną służebnością gruntową Administrator 2014-02-10 10:38:40
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Barlinek terenu położonego w miejscowości Łubianka gm. Barlinek Administrator 2014-02-07 09:37:54
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Administrator 2014-02-07 09:35:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Administrator 2014-02-03 13:00:37
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku Administrator 2014-01-27 13:33:31
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywn Administrator 2014-01-27 13:29:03
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Barlinku na rok 2014 Administrator 2014-01-24 14:02:06
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Barlinku Administrator 2014-01-15 09:18:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-01-02 09:56:15
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2014-01-02 09:51:48
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barlinku na rok 2014 Administrator 2014-01-24 13:53:26
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014 - 2023 Administrator 2014-01-24 11:18:15
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia MPZP dla terenu obejmującego przebieg inwestycji - napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV realcji Barlinek - Mostkowo - Pyrzyce Administrator 2014-01-24 11:15:21
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Barlinka do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku" Administrator 2014-01-10 08:40:59
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Barlinku Administrator 2014-01-15 09:20:37
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu Administrator 2014-01-02 09:54:38
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego pomocy rzeczowej w postaci kanalizacji deszczowej Administrator 2013-12-09 09:42:46
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-12-09 09:40:56
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-12-09 09:39:30
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-12-09 09:37:56
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2014 - 2018 Administrator 2013-12-06 11:57:21
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barlinek w okresie od dnia 01.02.2014 r. do dnia 31.01.2015 r. Administrator 2013-12-06 11:55:16
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Równo Administrator 2013-12-05 14:05:59
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Barlinek odpłatną służebnością przesyłu Administrator 2013-12-05 14:03:45
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok Administrator 2013-11-22 09:37:28
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023 Administrator 2013-11-22 09:31:12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-11-19 14:23:18
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w Moczkowie Administrator 2013-11-18 11:43:44
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-11-15 13:16:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-11-14 10:20:54
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-11-14 10:18:32
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-11-14 10:16:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Moczkowie przy ul. Myśliborskiej Administrator 2013-11-14 10:13:27
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Moczkowo Administrator 2013-11-13 12:45:41
Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 Administrator 2013-11-12 11:06:41
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-10-30 14:17:07
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-10-30 14:15:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-10-30 14:15:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-10-30 14:14:40
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy boisku, położonemu w mieście Barlinek Administrator 2013-10-30 14:12:46
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-10-17 08:51:46
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-10-17 08:47:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-10-17 08:49:47
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Barlinek, jako zabezpieczenie kredytu udzie Administrator 2013-10-16 11:17:37
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek, jako zabezpieczenie kredytu udzielonego dla PWK „Płonia” s Administrator 2013-10-16 11:12:11
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku Administrator 2013-10-12 10:14:35
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok Administrator 2013-10-11 09:37:12
Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Administrator 2013-10-09 14:22:21
Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów Administrator 2013-10-09 14:19:38
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Administrator 2013-10-09 14:18:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-10-18 09:45:12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Słonecznej stanowiącego własność Gminy Barlinek Administrator 2013-10-08 08:08:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej Administrator 2013-09-24 13:41:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu Administrator 2013-09-23 14:13:33
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu Administrator 2013-09-23 14:08:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-09-23 14:07:37
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Barlinku Administrator 2013-09-19 13:43:45
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Administrator 2013-09-16 15:17:26
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-09-12 12:49:01
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego Administrator 2013-09-12 12:48:07
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Niepołcko gm. Barlinek Administrator 2013-09-12 12:47:13
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok Administrator 2013-09-11 12:30:06
Projekt uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego lub oddziału żłobka w Gminie Barlinek Administrator 2013-09-06 09:23:14
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok Administrator 2013-08-27 13:43:42
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych Administrator 2013-08-27 13:41:11
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2013-2023 Administrator 2013-08-27 13:38:00
Projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 246/22 o pow. 720,00 m2 Administrator 2013-08-12 14:37:33
Projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 777/25 o pow. 18,00 m2 Administrator 2013-08-12 14:33:33
Projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działkami: nr 777/27 i nr 777/38 o łączne Administrator 2013-08-12 14:30:12
Projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 777/38 o pow. 16,50 m2 Administrator 2013-08-12 14:27:37
Projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 777/37 o pow. 18,75 m2 Administrator 2013-08-12 14:25:10
Projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 777/38 o pow. 18,75 m2 Administrator 2013-08-12 14:22:46
Projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działkami: nr 777/28 i nr 777/33 o łączne Administrator 2013-08-12 14:20:28
Projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 777/36 o pow. 18,75 m2 Administrator 2013-08-12 14:18:18
Projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działkami: nr 777/29 i nr 777/34 o łączne Administrator 2013-08-12 14:15:33
Projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 777/38 o pow. 18,75 m2 Administrator 2013-08-12 14:12:54
Projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działkami: nr 777/25 i nr 777/21 o łączne Administrator 2013-08-12 14:05:23
Projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działkami: nr 777/25 i nr 777/21 o łączne Administrator 2013-08-12 13:56:08
Projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działkami: nr 777/25 i nr 777/21 o łączne Administrator 2013-08-12 13:52:50
Projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 777/25 o pow. 18,00 m2 Administrator 2013-08-12 13:49:20
Projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 777/25 o pow. 18,75 m2 Administrator 2013-08-12 13:46:01
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 777/25 o pow. 18,00 m2 Administrator 2013-08-12 13:41:51
Projekt Uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 5/2 położonej w obrębie Dziedzice gm. Barlinek Administrator 2013-08-12 10:38:41
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 220/5 o pow. 510, Administrator 2013-08-08 11:53:41
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami: nr 724 i nr 748/8, stanowiących wła Administrator 2013-08-08 11:39:54
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku ozn. w ew. gruntów nr 444/2 o pow. 0,0131 ha stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-08-07 07:53:02
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-06-25 13:51:40
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-06-25 13:46:07
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-06-24 14:05:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-06-24 14:00:46
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-06-24 13:58:47
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu Administrator 2013-06-14 10:10:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-06-14 10:08:33
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku” i złożenie wniosku o jego dofinansowan Administrator 2013-06-13 14:38:29
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przyległej nieruchomości, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonif Administrator 2013-06-12 12:59:36
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-06-12 12:55:14
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Barlinek do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Administrator 2013-06-12 12:49:56
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barlinek na lata 2013-2018 Administrator 2013-06-11 14:57:39
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok Administrator 2013-06-10 13:09:17
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok Administrator 2013-06-03 15:03:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 2 Barlinek w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Administrator 2013-05-29 08:35:53
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2013 - 2023 Administrator 2013-05-28 14:09:27
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok Administrator 2013-05-28 14:01:11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-05-15 09:29:23
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-05-15 09:22:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-05-15 09:19:29
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek Administrator 2013-05-15 09:17:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-05-15 09:15:17
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-05-15 09:13:11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-05-15 09:10:44
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-05-15 09:08:55
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok Administrator 2013-05-10 14:59:57
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2013 - 2023 Administrator 2013-05-10 14:55:00
Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki pod firmą Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Barlinku w zamian za objęcie udziałów w Spółce Administrator 2013-05-10 09:42:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-05-10 09:39:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-05-10 09:35:03
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-05-10 09:32:29
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie Jarząbki miasta Barlinek odpłatną służebnością przesyłu Administrator 2013-04-29 12:38:41
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Barlinek odpłatną służebnością przesyłu Administrator 2013-04-26 14:39:08
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-04-25 13:50:40
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-04-25 13:47:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-04-25 13:41:30
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok Administrator 2013-04-12 12:27:07
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok Administrator 2013-04-09 14:20:04
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-04-08 13:53:15
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Administrator 2013-04-08 10:51:12
Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Administrator 2013-04-08 10:49:30
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Administrator 2013-04-08 10:46:56
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Administrator 2013-04-08 10:52:31
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek Administrator 2013-04-08 10:42:22
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy alei 1 Maja stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2013-04-05 13:36:34
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku Administrator 2013-03-27 12:29:45
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek Administrator 2013-03-27 12:08:40
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Barlinek odpłatną służebnością przesyłu Administrator 2013-03-27 12:04:46
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2013 - 2023 Administrator 2013-03-26 13:58:31
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok Administrator 2013-03-26 13:41:05
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonych w obrębie Moczkowo gmina Barlinek Administrator 2013-03-19 11:02:06
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek Administrator 2013-03-12 12:12:42
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego przebieg inwestycji celu publicznego – napowietrznej linii elekt Administrator 2013-03-08 13:34:53
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu Administrator 2013-03-07 12:28:33
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w obrębie 1 Barlinek Administrator 2013-03-06 14:44:16
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w obrębie 2 Barlinek Administrator 2013-02-25 12:45:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok Administrator 2013-02-21 14:02:17
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 1 Barlinek Administrator 2013-02-06 09:27:30
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością gruntową Administrator 2013-02-06 09:24:36
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Administrator 2013-02-01 13:34:09

Wersja do wydruku...

corner   corner