Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony

Remont pomostu plaży miejskiej w Barlinku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe – zamieszczono pod nr 518004-N-2020

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - Nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Barlinek,

krajowy numer identyfikacyjny 52837900000,

ul. Niepodległości  20 , 74-320   Barlinek,

woj. zachodniopomorskie, państwo Polska,

tel. 95 746 24 50 w. 16, e-mail umig@barlinek.pl, faks 957 461 704.
Adres strony internetowej (URL): http://gmina.barlinek.sisco.info/
Adres profilu nabywcy: -
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:-

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://gmina.barlinek.sisco.info/zamowienia,20_1-2020-3

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Barlinku, Biuro Obsługi Interesanta, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek lub przesłać pocztą
Adres:
Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomostu plaży miejskiej w Barlinku
Numer referencyjny: RGPI.X.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: -
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: -
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: -


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 1. Wykonanie remontu pomostu zlokalizowanego na plaży miejskiej w Barlinku w tym m.in.:
 1. zabezpieczenie antykorozyjne pali na odcinku ponad wodą i ok. 0,5 m poniżej lustra wody,
 2. wbicie 14 szt. nowych pali na głębokość ok. 12 m,
 3. wymiana wszystkich desek pomostowych,
 4. częściowa wymiana belek poprzecznych,
 5. rozbiórka 7 szt. istniejących drabinek stalowych i montaż nowych,
 6. odtworzenie drewnianej balustrady wzdłuż pomostu.
 1. Zakres robót ujętych w dokumentacji obejmuje m. in.:
 1. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 2. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót jeżeli zachodzi taka konieczność,
 3. zabezpieczenie robót, w tym: oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót podczas obowiązywania organizacji,
 4. wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowych,
 5. wykonanie badań i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych wynikających z dokumentacji projektowych,
 6. pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy,
 7. pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy,
 8. zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót gruzu, urobku ziemi, odpadów itp.,
 9. wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
 1. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia określają:
 1. Projekt budowlany – załącznik nr 11 do SIWZ,
 2. Szczegółowe specyfikacje techniczne – załącznik nr 12 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45244000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

-


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
                                  

                                               data zakończenia: 2020-06-30

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie pomostu o powierzchni co najmniej 100 m2 każdy w zakresie obejmującym minimum kompletną wymianę poszycia pomostu wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Ocenę spełniania tego warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego wykazu robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z dowodami (referencje, poświadczenia).

2) dysponuje osobami z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane:

 • kierownik budowy (1 osoba) – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy /kierownika robót.

Doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania w danej specjalności.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

Ocenę spełniania tego warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).

 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zatrudniał średnio rocznie minimum 10 osób, w tym minimum 1 osobę personelu kierowniczego;

Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę oświadczenia na temat średniorocznego zatrudnienia Wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 8 do SIWZ).

 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ).

Zamawiający określa, że roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa powyżej i złożenia dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, dotyczy jedynie robót budowlanych wystarczających do potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, którego opis znajduje się w Rozdziale XII ust. 4 pkt 1) niniejszej SIWZ.

 1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ).

Minimalne wymagania Zamawiającego opisane w Rozdziale XII. ust 4 pkt 2) niniejszej SIWZ.

 1. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  (wzór - załącznik nr 6 do SIWZ).
 2. oświadczenie na temat średniorocznego zatrudnienia wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 8 do SIWZ);


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załączonym kosztorysem ofertowym (załącznik nr 13) ze wskazaniem:
 1. ceny ofertowej brutto obliczonej w sposób określony w rozdziale XIX;
 2. oferowanej długości gwarancji (nie mniej niż 36 i nie więcej niż 48 miesięcy);
 1. Oświadczenia wymienione w rozdziale XIV ust. 1 pkt od 1 do 4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ);
 2. Inne wymagane dokumenty:
  • załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz podwykonawców,
  • pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy,
  • potwierdzenie wniesienia wadium – zgodnie z rozdziałem X punkt 6 niniejszej SIWZ
  • zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 10 do SIWZ)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) na zasadach określonych w SIWZ. Wadium musi być złożone przed terminem składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) –
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty (brutto)

60,00

Termin gwarancji

40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne – nie dotyczy
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem – nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego – nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego – nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna – nie dotyczy


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

 

IV.5)ZMIANA UMOWY

 1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje  co najmniej jedną z okoliczności wymienionych poniżej:
  1. wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą spowodować obniżenie jakości wykonanych robót lub też uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawcę, iż pozostałe do wykonania roboty nie mogły być zrealizowane ze względów technologicznych wcześniej, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zamawiający rozumie przez „niesprzyjające warunki atmosferyczne”, warunki przy których Inspektor Nadzoru nie dopuszcza do wykonywania robót opisanych w Specyfikacjach Technicznych,
 1. zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  w szczególności:
 1. wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
 2. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub szczegółowej specyfikacji technicznej,
 3. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;
 1. pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
 2. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych/technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub szczegółowej specyfikacji technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
 3. konieczności wykonania robót zamiennych,
 4. zmiana sposobu rozliczania umowy,
 5. zmiana podwykonawcy z powodu zdarzeń niezależnych od Wykonawcy np. rozwiązanie umowy łączącej go z Wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez zamawiającego itp.,
 6. zmiana robót, które Zamawiający będzie uważał za niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia w tym:
 1. zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót,
 2. pominięcie pewnych robót,
 3. wykonanie robót nieprzewidzianych,
 1. zmiana stawki podatku VAT,
 2. zmiana kierownika budowy lub kierowników robót w poszczególnych branżach,
 3. zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,
 4. z powodu uwarunkowań społecznych (protesty, listy, petycje itp.),
 5. realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,
 6. w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
 7.  na skutek działania siły wyższej.
 1. Wniosek Wykonawcy w sprawie zmiany postanowień umowy musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne wraz z odpowiednimi dowodami i wskazaniem podstaw prawnych proponowanej zmiany.
 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu jedynie o liczbę dni potwierdzonych na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę obiektywnych dowodów przez działającego w imieniu Zamawiającego Inspektora Nadzoru o niemożliwości realizacji robót z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust 1.
 3. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
                                                     data: 2020-03-17

                                                     godzina: 11:00

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Uwagi:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Urzędzie Miejskim w Barlinku, pokój nr 12, w dniu 17 marca 2020 r., o godz. 11:15.

Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Monika Furkiewicz, Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, pokój nr 7 w godzinach 7:00-15:00, tel. 95 746 55 77, e-mail: inwestycje10@barlinek.pl

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 254
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont pomostu plaży miejskiej w Barlinku"
Typ: Zamówienia powyżej 30.000 euro
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Furkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Furkiewicz
Data wytworzenia informacji: 02.03.2020 10:41:00
Data udostępnienia informacji: 02.03.2020 10:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2020 00:00:06
Rejestr zmian