Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 45/2020

Burmistrza Barlinka

z dnia 26 marca 2020r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.

 

Na podstawie art. 30  ust. 2  pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 65 ze zm.) uchwały nr V/92/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania, obciążania nieruchomości oraz ich części, stanowiących własność Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015r. poz. 644), zarządzenia nr 261/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie  ustalenia  stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek (ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony:

  1. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 192/13 (RIIIb) obr. Równo gm. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym  na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia), o powierzchni  1705 m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i zieleń przydomową.
  2. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 20 (RV) obr. Dziedzice gm. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym  na załączniku graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia), o powierzchni  0,3700 ha z przeznaczeniem na cele rolne.
  3. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 560/16 (Bp) obr. 1 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem zielonym  na załączniku graficznym nr 3 do niniejszego zarządzenia), o powierzchni  808 m2 z przeznaczeniem na cele parkingu w 95 % i na cele składowania w 5 %.

2. Opis nieruchomości:

1. Działka nr 192/13 w obr. Równo gm. Barlinek nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium proponuje objęcie działki strefą „RM” – tereny wiejskich zespołów zabudowy.

2. Działka nr 20 w obr. Dziedzice gm. Barlinek nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium proponuje objęcie działki strefą „ZC” – tereny zieleni cmentarnej.

3. Działka nr 560/16 w obr. 1 m. Barlinek nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium proponuje objęcie działki strefą „IM” – tereny o funkcji mieszanej i strefą „LZ” – tereny do zalesienia, tereny zieleni urządzonej.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości:

1. Czynsz roczny za dzierżawę 1 m2 pow. wynosi 0,36 zł (słownie: zero złotych 36/100) netto dla nieruchomości oznaczonych w § 1 ust. 1 pkt 1. Do czynszu doliczany będzie podatek VAT według obowiązującej stawki, która aktualnie wynosi 23%.

2. Czynsz roczny za dzierżawę 1 ha pow. wynosi 385,80 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 80/100) netto dla nieruchomości oznaczonych w § 1 ust. 1 pkt 2. Czynsz zwolniony jest z podatku VAT.

3. Czynsz roczny za dzierżawę 1 m2 pow. wynosi 0,35 zł (słownie: zero złotych 35/100) netto dla nieruchomości oznaczonych w § 1 ust. 1 pkt 3 w przypadku przeznaczenia na parking oraz czynsz miesięczny za dzierżawę 1 m2 pow. wynosi 1,53 zł (słownie: jeden złotych 53/100) netto w przypadku wykorzystania terenu na cele składowe. Do czynszu doliczany będzie podatek VAT według obowiązującej stawki, która aktualnie wynosi 23%.

4. Czynsz płatny jest za cały rok dzierżawny z góry w terminie do  31 maja każdego roku, w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku nr 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku. W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty Wydzierżawiającej ustawowych odsetek.

5. Dzierżawca zobowiązany jest, oprócz czynszu dzierżawnego, do ponoszenia innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości i kosztów jego ubezpieczenia.

6. Wydzierżawiająca zastrzega sobie prawo waloryzacji czynszu, z początkiem każdego roku, w stopniu odpowiadającym wzrostowi wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim

 

§ 2.1. Oddanie przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub poddzierżawy wymaga uzyskania zgody Wydzierżawiającego; w przypadku udzielenia zgody, czynsz za ten okres może ulec podwyższeniu.

 

2. Dzierżawca zobowiązuje się do używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, stałego utrzymania gruntu będącego przedmiotem umowy oraz terenu przyległego w należytym porządku, przy zachowaniu wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska.

 

§ 3. Wszelkie ulepszenia poczynione przez Dzierżawcę na przedmiocie dzierżawy z chwilą rozwiązania umowy dzierżawy, stają się własnością Wydzierżawiającej, bez obowiązku zapłaty sumy odpowiadającej wartości ich ulepszeń w dniu zwrotu przedmiotu dzierżawy, bez względu na formę rozwiązania umowy.

 

§ 4. Umowa dzierżawy nieruchomości może zostać zawarta po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 54
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa zarządzenia: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek
Numer zarządzenia: 45
Typ zarządzenia: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Topolnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Topolnicki
Data wytworzenia informacji: 20.04.2020 08:46:27
Data udostępnienia informacji: 20.04.2020 08:49:02
Data ostatniej aktualizacji: 11.05.2020 00:00:05
Rejestr zmian