Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 50/2020

Burmistrza Barlinka

z dnia 29 kwietnia 2020r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.

 

Na podstawie art. 30  ust. 2  pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 65 ze zm.) uchwały nr V/92/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania, obciążania nieruchomości oraz ich części, stanowiących własność Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015r. poz. 644), zarządzenia nr 261/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie  ustalenia  stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek (ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów dz. nr 314/2 (RV) o pow.  0,2866 ha, dz. nr 314/3 (RIVb – 0,3780 ha i RV – 1,6755 ha) o pow. całkowitej 2.0535 ha oraz dz. nr 319/2 (RIVb) o pow. 0,9885 ha obr. 2 m. Barlinek (zaznaczonych kolorem żółtym  na załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia), z przeznaczeniem na cele rolne.

2. Opis nieruchomości:

1. Działki nr 314/2, 314/3 i 319/2 położone są w obrębie 2 m. Barlinka, po lewej stronie ulicy Szosa do Lipian, jadąc od strony Barlinka. Teren jest obecnie niezagospodarowany i nieuzbrojony. Nieruchomości nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium proponuje objęcie działek strefą – rezerwa terenu dla rozwoju funkcji.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości:

1. Czynsz roczny za dzierżawę 1 ha pow. wynosi 385,80 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 80/100) netto. Czynsz zwolniony jest z podatku VAT.

4. Czynsz płatny jest za cały rok dzierżawny z góry w terminie do  31 maja każdego roku, w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku nr 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku. W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty Wydzierżawiającej ustawowych odsetek.

5. Dzierżawca zobowiązany jest, oprócz czynszu dzierżawnego, do ponoszenia innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości i kosztów jego ubezpieczenia.

6. Wydzierżawiająca zastrzega sobie prawo waloryzacji czynszu, z początkiem każdego roku, w stopniu odpowiadającym wzrostowi wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim

 

§ 2.1. Oddanie przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub poddzierżawy wymaga uzyskania zgody Wydzierżawiającego; w przypadku udzielenia zgody, czynsz za ten okres może ulec podwyższeniu.

2. Dzierżawca zobowiązuje się do używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, stałego utrzymania gruntu będącego przedmiotem umowy oraz terenu przyległego w należytym porządku, przy zachowaniu wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska.

 

§ 3. Wszelkie ulepszenia poczynione przez Dzierżawcę na przedmiocie dzierżawy z chwilą rozwiązania umowy dzierżawy, stają się własnością Wydzierżawiającej, bez obowiązku zapłaty sumy odpowiadającej wartości ich ulepszeń w dniu zwrotu przedmiotu dzierżawy, bez względu na formę rozwiązania umowy.

 

§ 4. Umowa dzierżawy nieruchomości może zostać zawarta po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 103
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa zarządzenia: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek
Numer zarządzenia: 50
Typ zarządzenia: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Topolnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Topolnicki
Data wytworzenia informacji: 30.04.2020 12:36:54
Data udostępnienia informacji: 30.04.2020 12:41:07
Data ostatniej aktualizacji: 22.05.2020 00:00:01
Rejestr zmian