Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE  NR 54/2020

Burmistrza  Barlinka

z dnia 5 maja 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek.

 

Na podstawie art. 30  ust. 2  pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 65 ze zm.) uchwały nr V/92/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania, obciążania nieruchomości oraz ich części, stanowiących własność Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015r. poz. 644), zarządzenia nr 261/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie  ustalenia  stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek (ze zm.), zarządza się, co następuje:

§1.1. Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej:

  1. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 724/2 o pow. ok. 100,00 m2 (Bp), położonej w obrębie 2 miasta Barlinka przy ul. Sportowej (zaznaczonej kolorem zielonym na załączniku graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia).

2. Opis nieruchomości: Nieruchomość przylega bezpośrednio do dz. nr 723 i dz. nr 745/1, 748/4 (obr. 2 m. Barlinka). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Barlinek przewiduje funkcje: MM- tereny miejskich zespołów zabudowy.

3. Okres najmu: czas nieoznaczony.

4. Sposób zagospodarowania nieruchomości: z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działek sąsiednich.

5. Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości: stawka czynszowa za 1 m2 gruntu rocznie wynosi 0,68 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem/100). Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Czynsz płatny za dany rok najmu w terminie do 30 sierpnia każdego roku.

§ 2.1. Czynsz podlega corocznej waloryzacji, z początkiem każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

2. Oddanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub poddzierżawy, podnajmu wymaga uzyskania zgody Wynajmującej; w przypadku udzielenia zgody stawka czynszu za ten okres może ulec podwyższeniu.

3. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia innych obciążeń związanych z posiadaniem przedmiotu najmu, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku o nieruchomości i kosztów jego ubezpieczenia.

§ 3. Wszelkie ulepszenia poczynione przez Najemcę na przedmiocie najmu z chwilą rozwiązania umowy najmu, stają się własnością Wynajmującej bez obowiązku zapłaty sumy odpowiadającej wartości ich ulepszeń w dniu zwrotu przedmiotu  najmu, bez względu na formę rozwiązania umowy.

§ 4. Umowy oddania w najem nieruchomości może zostać zawarta po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 90
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa zarządzenia: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek
Numer zarządzenia: 54
Typ zarządzenia: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Topolnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Topolnicki
Data wytworzenia informacji: 05.05.2020 14:00:20
Data udostępnienia informacji: 05.05.2020 14:08:07
Data ostatniej aktualizacji: 26.05.2020 00:00:00
Rejestr zmian