Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 44/2020

Burmistrza  Barlinka

z dnia 19 marca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek.

 

Na podstawie art. 30  ust. 2  pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 65 t.j.) uchwały nr V/92/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania, obciążania nieruchomości oraz ich części, stanowiących własność Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 644), zarządzenia nr 261/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  ustalenia  stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek (ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony:

  1. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 208/20 obr. 2 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym  na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia), o powierzchni  24 m2 z przeznaczeniem na lokalizację wiaty magazynowej pod ustawienie śmietników;

2. Opis nieruchomości:

1). Działka gruntu nr 208/20 w obr. 2 Barlinek nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Studium proponuje funkcję: tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług [CM].

Ponadto Studium proponuje w części w funkcję: tereny komunikacji drogowej [KD].

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości:

1) Czynsz za dzierżawę 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.1 będzie wynosił miesięcznie 6,25 zł (słownie: sześć złotych 25/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

4. Dzierżawca zobowiązany jest, oprócz czynszu, do ponoszenia innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości i kosztów jego ubezpieczenia.

5. Wydzierżawiająca zastrzega sobie prawo waloryzacji czynszu, z początkiem każdego roku, w stopniu odpowiadającym wzrostowi wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim

 

§ 2.1. Oddanie przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub poddzierżawy wymaga uzyskania zgody Wydzierżawiającej; w przypadku udzielenia zgody, czynsz za ten okres może ulec podwyższeniu.

2. Dzierżawca zobowiązuje się do używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, stałego utrzymania gruntu będącego przedmiotem umowy oraz terenu przyległego w należytym porządku, przy zachowaniu wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska.

3. Dzierżawca zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich wymogów formalno-prawnych i finansowych w zakresie dokonania rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego i wykonania wiaty magazynowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 3. Wszelkie ulepszenia poczynione przez Dzierżawcę na przedmiocie dzierżawy z chwilą rozwiązania umowy dzierżawy, stają się własnością Wydzierżawiającej, bez obowiązku zapłaty sumy odpowiadającej wartości ich ulepszeń w dniu zwrotu przedmiotu dzierżawy, bez względu na formę rozwiązania umowy.

 

§ 4. Umowa dzierżawy nieruchomości może zostać zawarta po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 120
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa zarządzenia: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek
Numer zarządzenia: 44
Typ zarządzenia: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Topolnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Topolnicki
Data wytworzenia informacji: 19.05.2020 13:36:54
Data udostępnienia informacji: 19.05.2020 13:41:54
Data ostatniej aktualizacji: 10.06.2020 00:00:07
Rejestr zmian