Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 95/2020

Burmistrza  Barlinka

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania                w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.

Na podstawie art. 30  ust. 2  pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 65 ze zm.) uchwały nr V/92/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania, obciążania nieruchomości oraz ich części, stanowiących własność Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 644), zarządzenia nr 261/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  ustalenia  stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek (ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony:

  1. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 233/11 obr. 2 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym  na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia), o powierzchni  18,78 m2 (pow. użytkowa 16,00 m2) z przeznaczeniem na usytuowanie garażu murowanego;
  2. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 125/41 obr. 2 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym  na załączniku graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia), o powierzchni  23,28 m2 (pow. użytkowa 18,00 m2) z przeznaczeniem na lokalizację garażu murowanego;
  3. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 39/5 obr. Moczydło gm. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym  na załączniku graficznym nr 3 do niniejszego zarządzenia), o powierzchni  200,00 m2 z przeznaczeniem na ogród kwiatowo – warzywny oraz rekreacyjny;
  4. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 761/20 obr. 2 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym  na załączniku graficznym nr 4 do niniejszego zarządzenia), o powierzchni  15,00 m2 zabudowanej blaszanym pomieszczeniem garażowym;
  5. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 58/3 obr. 2 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym  na załączniku graficznym nr 5 do niniejszego zarządzenia), o powierzchni 706,00 m2 z przeznaczeniem na ogród kwiatowo – warzywny oraz rekreacyjny;
  6. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 397 obr. 2 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym  na załączniku graficznym nr 6 do niniejszego zarządzenia), o powierzchni 54,00 m2 z przeznaczeniem na ogród kwiatowo – warzywny oraz rekreacyjny;

2. Opis nieruchomości:

1). Działka gruntu nr 233/11 w obr. 2 Barlinek nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Studium proponuje funkcję: tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług [CM].

2). Działka gruntu nr 125/41 w obr. 2 Barlinek nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Studium proponuje funkcję: tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług [CM].

3). Działka gruntu nr 39/5 w obr. Moczydło gm. Barlinek nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Studium proponuje funkcję: tereny wiejskich zespołów zabudowy [RM].

4). Działka gruntu nr 761/20 w obr. 2 Barlinek - nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Barlinek przewiduje funkcję:

  • w części tereny miejskich zespołów zabudowy [MM].
  • w części tereny lasów [Ls].

5). Działka gruntu nr 58/3 w obr. 2 m. Barlinek nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium proponuje funkcję – tereny miejskich zespołów zabudowy [MM].

6). Dz. 397 w obr. 2 Barlinek - nie jest objęta obowiązującym mpzp. Studium proponuje funkcję – tereny miejskich zespołów zabudowy [MM].

3. Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości:

1) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.1 miesięcznie wynosi 2,22 zł ( słownie: dwa złote 22/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

2) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.2 miesięcznie wynosi 2,22 zł ( słownie: dwa złote 22/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

3) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.3 rocznie wynosi 0,36 zł ( słownie: 36/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

4) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.4 miesięcznie wynosi 1,55 zł ( słownie: jeden złoty 55/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

5) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.5 miesięcznie wynosi 0,47 zł ( słownie: zero złoty 47/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

6) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.6 miesięcznie wynosi 0,47 zł ( słownie: zero złoty 47/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

4. Najemca zobowiązany jest, oprócz czynszu, do ponoszenia innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu najmu, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości i kosztów jego ubezpieczenia.

5. Wynajmująca zastrzega sobie prawo waloryzacji czynszu, z początkiem każdego roku, w stopniu odpowiadającym wzrostowi wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim

§ 2.1. Oddanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub podnajmu wymaga uzyskania zgody Wynajmującego; w przypadku udzielenia zgody, czynsz za ten okres może ulec podwyższeniu.

2. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, stałego utrzymania gruntu będącego przedmiotem umowy oraz terenu przyległego w należytym porządku, przy zachowaniu wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska.

§ 3. Wszelkie ulepszenia poczynione przez Najemcę na przedmiocie najmu z chwilą rozwiązania umowy najmu, stają się własnością Wynajmującej, bez obowiązku zapłaty sumy odpowiadającej wartości ich ulepszeń w dniu zwrotu przedmiotu najmu, bez względu na formę rozwiązania umowy.

§ 4. Zarządzenie zmienia Zarządzenie nr 75/2020 z dnia 3 lipca 2020r. w § 1 ust. 3 pkt 2, który otrzymuje brzmienie „Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.2 miesięcznie wynosi 0,66 zł ( słownie: zero złoty 66/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%”.

§ 5. Umowa najmu nieruchomości może zostać zawarta po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 51
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa zarządzenia: w sprawie ogłoszenia wykazu nierochomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek
Numer zarządzenia: 95
Typ zarządzenia: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Topolnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Topolnicki
Data wytworzenia informacji: 07.08.2020 11:21:34
Data udostępnienia informacji: 07.08.2020 11:24:16
Data ostatniej aktualizacji: 29.08.2020 00:00:21
Rejestr zmian