Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 97/2020

Burmistrza Barlinka

z dnia  11 sierpnia 2020r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.

Na podstawie art. 30  ust. 2  pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 65 ze zm.) uchwały nr V/92/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania, obciążania nieruchomości oraz ich części, stanowiących własność Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015r. poz. 644), zarządzenia nr 261/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie  ustalenia  stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek (ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony:

  1. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 721 (Bp) o pow. 800 m2 położoną w obrębie 1 m. Barlinek (zaznaczoną kolorem zielonym  na załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia) z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i ogródka kwiatowo – warzywnego.
  2. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 567/1 (Bp) o pow. 83 m2 położoną w obrębie 1 m. Barlinek (zaznaczoną kolorem zielonym  na załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia) z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej.

2. Opis nieruchomości:

1) Działka nr  721 położona jest w obrębie 1  Barlinek. Oznaczona w katastrze nieruchomości symbolem klasoużytku Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium przewiduje dla części działki tereny miejskich zespołów zabudowy [MM] i w części tereny zieleni izolacyjnej [ZI].

2) Działka nr  567/1 położona jest w obrębie 1  Barlinek. Oznaczona w katastrze nieruchomości symbolem klasoużytku Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium przewiduje dla działki tereny produkcyjno - składowe [PS].

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości:

1) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.1 rocznie wynosi 0,66 zł ( słownie: zero złoty 66/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

2) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.2 rocznie wynosi 0,68 zł ( słownie: zero złoty 68/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

4. Dzierżawca zobowiązany jest, oprócz czynszu dzierżawnego, do ponoszenia innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości i kosztów jego ubezpieczenia.

5. Wydzierżawiająca zastrzega sobie prawo waloryzacji czynszu, z początkiem każdego roku, w stopniu odpowiadającym wzrostowi wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim

§ 2.1. Oddanie przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub poddzierżawy wymaga uzyskania zgody Wydzierżawiającego; w przypadku udzielenia zgody, czynsz za ten okres może ulec podwyższeniu.

2. Dzierżawca zobowiązuje się do używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, stałego utrzymania gruntu będącego przedmiotem umowy oraz terenu przyległego w należytym porządku, przy zachowaniu wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska.

§ 3. Wszelkie ulepszenia poczynione przez Dzierżawcę na przedmiocie dzierżawy z chwilą rozwiązania umowy dzierżawy, stają się własnością Wydzierżawiającej, bez obowiązku zapłaty sumy odpowiadającej wartości ich ulepszeń w dniu zwrotu przedmiotu dzierżawy, bez względu na formę rozwiązania umowy.

§ 4. Umowa dzierżawy nieruchomości może zostać zawarta po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z1M/00033925/7

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 77
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa zarządzenia: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek
Numer zarządzenia: 97
Typ zarządzenia: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Topolnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Topolnicki
Data wytworzenia informacji: 13.08.2020 08:51:09
Data udostępnienia informacji: 13.08.2020 08:55:39
Data ostatniej aktualizacji: 03.09.2020 00:00:02
Rejestr zmian