Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 112/2020

Burmistrza  Barlinka

z dnia 17 września 2020r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.

 

Na podstawie art. 30  ust. 2  pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 65 t.j.) uchwały nr V/92/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania, obciążania nieruchomości oraz ich części, stanowiących własność Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 644), zarządzenia nr 261/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  ustalenia  stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek (ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony:

  1. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 770/2 obr. 2 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem zielonym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia), o pow.  5,00 m2 z przeznaczeniem na murowane pomieszczenie gospodarcze;
  2. gabinet składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 26,82 m2, (zaznaczony kolorem zielonym na załączniku graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia), usytułowany na II piętrze budynku przychodni przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku (nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów dz. nr 501/5, obr. 2 m. Barlinek),

2. Opis nieruchomości:

  1. działka nr 770/2 obr. 2 m. Barlinek położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy ul. 31 Stycznia 18, zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinek w rejonie ulicy 31 Stycznia i linii kolejowej, przejęta Uchwałą Nr XV/121/200 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 24 lutego 2000r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 17, poz. 172 z dnia 14 kwietnia 2000r.) ustala funkcję;
  • dla części działki – tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług, preferowana lokalizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami w parterach i parkingiem podziemnym (04CM);
  • dla części działki – projektowane przejście piesze (14.KD.P);
  • dla części działki – ulica zbiorcza obszarowa (03.KD.G.Zo);
  1. działka nr 501/5 obręb 2 m. Barlinek położona jest przy ul. Szpitalnej w Barlinku. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Barlinek, przyjętego Uchwałą nr XLV/426/2002 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 września 2002 roku (ze zm.), dla ww. nieruchomości przewiduje funkcję „OG” - tereny dla potrzeb powszechnych. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW nr SZ1M/00032674/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu.

3. Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości:

1) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt. 1 miesięcznie wynosi 2,22 zł ( słownie: dwa złote 22/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

2) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt. 2 miesięcznie wynosi 12,13 zł ( słownie: dwanaście złotych 13/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

4. Najemca zobowiązany jest, oprócz czynszu, do ponoszenia innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu najmu, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości i kosztów jego ubezpieczenia.

5. Wynajmująca zastrzega sobie prawo waloryzacji czynszu, z początkiem każdego roku, w stopniu odpowiadającym wzrostowi wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

§ 2.1. Oddanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub podnajmu wymaga uzyskania zgody Wynajmującego; w przypadku udzielenia zgody, czynsz za ten okres może ulec podwyższeniu.

2. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, stałego utrzymania gruntu będącego przedmiotem umowy oraz terenu przyległego w należytym porządku, przy zachowaniu wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska.

§ 3. Wszelkie ulepszenia poczynione przez Najemcę na przedmiocie najmu z chwilą rozwiązania umowy najmu, stają się własnością Wynajmującej, bez obowiązku zapłaty sumy odpowiadającej wartości ich ulepszeń w dniu zwrotu przedmiotu najmu, bez względu na formę rozwiązania umowy.

§ 4. Umowa najmu nieruchomości może zostać zawarta po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 22
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa zarządzenia: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w dordze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek
Numer zarządzenia: 112
Typ zarządzenia: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Topolnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Topolnicki
Data wytworzenia informacji: 18.09.2020 10:15:00
Data udostępnienia informacji: 18.09.2020 10:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 10.10.2020 00:01:29
Rejestr zmian