Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 116/2020

Burmistrza Barlinka

z dnia  24 września 2020r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.

 

Na podstawie art. 30  ust. 2  pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 65 ze zm.) uchwały nr V/92/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania, obciążania nieruchomości oraz ich części, stanowiących własność Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015r. poz. 644), zarządzenia nr 261/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie  ustalenia  stawek czynszowych za dzierżawę   lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek (ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony:

  1. Część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 87/1 (RV,ŁV) o pow. 0.4928 ha  położoną w obr. 1 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem zielonym na załączniku graficznym nr 1 niniejszego zarządzenia) z przeznaczeniem na cele rolne.
  2.  Części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 87/1 (RV,ŁV) o pow. 0.3210 ha położoną w obr. 1 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem zielonym na załączniku graficznym nr 2 niniejszego zarządzenia) z przeznaczeniem na cele rolne.

2. Opis nieruchomości:

Działka nr 87/1 obr. 1 m. Barlinek położona jest w sąsiedztwie ul. Św. Bonifacego i Pełczyckiej w Barlinku. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek proponuje tereny podmiejskich zespołów zabudowy - „PM”.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości:

  1. Czynsz za najem 1 ha powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt. 1 rocznie wynosi 385,80 zł ( słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 80/100). Do stawki  czynszu  doliczany będzie  podatek VAT w wysokości 23%.
  2. Czynsz za najem 1 ha powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt. 2 rocznie wynosi 385,80 zł ( słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 80/100). Do stawki  czynszu  doliczany będzie  podatek VAT w wysokości 23%.

4. Dzierżawca zobowiązany jest, oprócz czynszu dzierżawnego, do ponoszenia innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości i kosztów jego ubezpieczenia.

5. Wydzierżawiająca zastrzega sobie prawo waloryzacji czynszu, z początkiem każdego roku, w stopniu odpowiadającym wzrostowi wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

§ 2.1. Oddanie przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub poddzierżawy wymaga uzyskania zgody Wydzierżawiającego; w przypadku udzielenia zgody, czynsz za ten okres może ulec podwyższeniu.

2. Dzierżawca zobowiązuje się do używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, stałego utrzymania gruntu będącego przedmiotem umowy oraz terenu przyległego w należytym porządku, przy zachowaniu wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska.

§ 3. Wszelkie ulepszenia poczynione przez Dzierżawcę na przedmiocie dzierżawy z chwilą rozwiązania umowy dzierżawy, stają się własnością Wydzierżawiającej, bez obowiązku zapłaty sumy odpowiadającej wartości ich ulepszeń w dniu zwrotu przedmiotu dzierżawy, bez względu na formę rozwiązania umowy.

§ 4. Umowa dzierżawy nieruchomości może zostać zawarta po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 30
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa zarządzenia: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek
Numer zarządzenia: 116
Typ zarządzenia: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Topolnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Topolnicki
Data wytworzenia informacji: 25.09.2020 11:56:52
Data udostępnienia informacji: 25.09.2020 12:01:25
Data ostatniej aktualizacji: 17.10.2020 00:00:17
Rejestr zmian