Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199); plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. "Wniosek o ustalenie warunków zabudowy":

 • "Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • "Wniosek o ustalenie warunków zabudowy"

przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

lub

2. "Wniosek o zmianę decyzji"

lub

3. "Wniosek o przeniesienie decyzji"

4. Załączniki:

 • dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.
  (Kopię mapy można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13),
  Charakterystyka inwestycji, obejmująca:
 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów;
  [należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten może być spełniony poprzez dołączenie do wniosku umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantującej wykonanie uzbrojenia];
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;
 • wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (w przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej);
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji, oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
 • określenie wielkości powierzchni sprzedażowej, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego,
 • ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

 

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa (nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych)

 • za wydanie decyzji - 107 zł
 • za przeniesienie decyzji o warunkach zabydowy na rzecz innej osoby – 56 zł
 • za zmianę decyzji - 10 zł

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barlinku - GBS Barlinek nr 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016, za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

 

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji (RGPI) - tel. 95 7465 583

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego *za pośrednictwem organu, który wydał decyzję(odwołanie składa się w sekretariacie UM Barlinek)  Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

V. UWAGI:
Inwestycje skomplikowane m.in. szkodliwe dla środowiska, niektóre sieciowe mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData