Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGN.IV.6840.19.2017                                                                                                                                Barlinek, 27 lipca 2020 r.

BURMISTRZ BARLINKA

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

(pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 16 czerwca 2020 r.)

na zbycie przez Gminę Barlinek nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku.

Informacje o przedmiocie zbycia w drodze przetargu

 1. MIEJSCE POŁOŻENIA – Barlinek.
 2. NUMER GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI – działki nr 262/28 i 262/31 w obr. 1 Barlinka.
 3. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI – 0,1112 ha.
 4. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ - KW NR SZ1M/00038824/4 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.
 5. OPIS NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ DZIAŁKI NR 262/28 I 262/31
  W OBR. 1 BARLINEK

Omawiana nieruchomość jest gruntem niezabudowanym, położonym na obrzeżach Barlinka. Sąsiaduje bezpośrednio z dwiema drogami gminnymi (jedna droga publiczna oznaczona w planie symbolem
6-KD-D i jedna droga wewnętrzną o symbolu 20-KD-W) oraz dwiema działkami budowlanymi na cele mieszkaniowe jednorodzinne. W otoczeniu działki znajduje się: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, handlowo – usługowa, teren zieleni publicznej oraz placówki oświatowe.   

Działka posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu. Nieruchomość jest płaska, porośnięta dziko rosnącą trawą. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów nieruchomość stanowi grunt orny (R-IVa) i grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (Tp).

Dostęp do drogi publicznej gminnej, stanowiącej ul. Kombatantów, dla zbywanej nieruchomości zostanie zapewniony poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przechodu i przejazdu przez działki gruntu numer: 262/32, 262/4, 262/17 - stanowiące na dzień dzisiejszy dwie nieutwardzone drogi gminne wewnętrzne, które w przyszłości zaliczone zostaną zgodnie z ustaleniami planu miejscowego do dróg publicznych gminnych (symbole w planie 6-KD-D i 4-KD-L).Służebność ta będzie miała charakter czasowy. Po podjęciu przez Radę Miejską w Barlinku uchwały w sprawie nadania
im kategorii dróg publicznych, Gmina podejmie działania w celu zniesienia tej służebności.

Nieruchomość gruntowa posiada dostęp do sieci uzbrojenia technicznego (sieci: wodna, kanalizacji sanitarnej), które zlokalizowane są w działce drogowej gruntu nr 262/32 w obr. 1 Barlinka.

Zgodnie z pismem nr ZD/17041/2019/MD z 19 grudnia 2019 r. Enea Operator Sp. z o. o., wydane zostało zapewnienie dostawy energii elektrycznej na okres 12 miesięcy od daty wystawienia
(tj. 19 grudnia 2020 r.) dla zbywanej nieruchomości.       

 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Górny Taras”
w Barlinku, przyjętego Uchwałą Nr XIII/212/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2015 r., omawiana nieruchomość gruntowa przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną [symbol planu - 22 MN].

 1. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
  1. Nabywca działki przejmuje obowiązek usunięcia z terenu bezumownych użytkowników.
  2. Gmina Barlinek nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne sieci nieujawnione na mapie zasadniczej (wydanej przez Starostę Myśliborskiego w dniu 3 marca 2020 r.).
 2. CENA NIERUCHOMOŚCI 139.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami.)
 3. OPŁATA ZA USTALENIE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ PRZECHODU I PRZEJAZDU3.464, 91 zł, łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (płatność jednorazowa).
 4. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI - dział III i IV księgi wieczystej nr SZ1M/00038824/4 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myśliborzu dla wskazanej nieruchomości gruntowej nie zawiera wpisów.
 5. ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NIERUCHOMOŚĆ - brak
 6. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU – przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, pokój nr 12.
 7. WYSOKOŚĆ WADIUM – 10 % ceny wywoławczej (tj. 13 900,00 zł).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

 1. FORMA WNIESIENIA WADIUM – w pieniądzu.
 2. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM –
  1. do dnia 16 września 2020 r. do godziny 13:00 w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy
   ul. Niepodległości 20,
  2. do dnia 16 września 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku nr 18 8355 0009 0000 0387 2000 0013 (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku). Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Barlinku. W tytule przelewu należy wskazać „ przetarg na działki nr  262/28 i 262/31 obr. 1 Barlinek ”.  
 3. UCZESTNICY PRZETARGU – osoby fizyczne i prawne
 4. WARUNKIEM UDZIAŁU W PRZETARGU JEST PRZEDŁOŻENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ BEZPOŚREDNIO PRZED PRZETARGIEM NASTĘPUJACYCH DOKUMENTÓW:
  1. dokumentu tożsamości,
  2. aktualnego wypisu lub zaświadczenia z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej
   niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych - także umowy spółki cywilnej,
  3. oryginału pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu,
  4. pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną z majątku wspólnego,
  5. oświadczenia, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 5. SKUTKI UCHYLANIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 2. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Barlinka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1.  KOSZTY SPORZĄDZANIA UMOWY – nabywca poniesie w całości koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości jest cudzoziemiec, do zawarcia umowy wymagane jest przedłożenie zezwolenia na zakup nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 )
 2. TERMIN ZAPŁATY WYLICYTOWANEJ CENY – nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości w całości, nie później niż 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku wskazane w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barlinku.  

Burmistrz Barlinka może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Organizator przetargu nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w przetargu. 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Barlinku, ul. Niepodległości 20: Pan Janusz Mickiewicz – pokój nr 24, tel. 95/ 74 65 580 lub Pan Mariusz Andrzejewski - pokój nr 23, tel. 95 /74 65 584

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

-Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Barlinku jest Burmistrz Barlinka, ul. Niepodległości 20,  74-320 Barlinek, burmistrz@barlinek.pl

-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych:
kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl

-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz
na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z 6 ust
. 1 lit. a) i lit. c) RODO.

-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu określonym
w powyższym ogłoszeniu.

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu.

-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData