Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 37/2020

BURMISTRZA BARLINKA

z dnia 5 marca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVII/93/2019 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku- zarządzam, co następuje:

§1. Przeznaczam do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 262/29 w obr. 1 Barlinka, o pow. 0,1009 ha, położoną w Barlinku.

 §2. Określona w § 1 nieruchomość gruntowa, będąca przedmiotem zbycia, została szczegółowo opisana
w wykazie stanowiącym integralny załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3. Stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w § 1 przysługuje osobom fizycznym i prawnym:

  1. którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. które były właścicielami zbywanej nieruchomości i pozbawione zostały prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo są ich spadkobiercami,

pod warunkiem złożenia przez nie wniosku o to nabycie w terminie sześciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.  

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                Załącznik

                                                                                                                                                 do Zarządzenia Burmistrza Barlinka

                                                                                                                                                 Nr 37/2020

                                                                                                                                                 z dnia 5 marca 2020 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA, POŁOŻONEJ

W BARLINKU

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. ) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

  1. MIEJSCE POŁOŻENIA – Barlinek.
  2. NUMER GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI – działka nr 262/29 w obr. 1 Barlinka.
  3. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI – 0,1009 ha.
  4. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ - KW NR SZ1M/00038824/4 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.
  5. OPIS NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 262/29 W OBR. 1 BARLINEK

Omawiana nieruchomość jest gruntem niezabudowanym, położonym na obrzeżach Barlinka. Sąsiaduje bezpośrednio z drogą (droga publiczna: oznaczona w planie symbolem 6-KD-D) oraz trzema działkami budowlanymi na cele mieszkaniowe jednorodzinne. W otoczeniu działki znajduje się: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, handlowo – usługowa, teren zieleni publicznej oraz placówki oświatowe.    

Działka posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu. Nieruchomość jest płaska, porośnięta dziko rosnącą trawą. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów nieruchomość stanowi grunt orny (R-IVa).

Dostęp do drogi publicznej gminnej, stanowiącej ul. Kombatantów, dla zbywanej nieruchomości zostanie zapewniony poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przechodu i przejazdu przez działki gruntu numer: 262/32, 262/4, 262/17 - stanowiące na dzień dzisiejszy dwie nieutwardzone drogi gminne wewnętrzne, które w przyszłości zaliczone zostaną zgodnie z ustaleniami planu miejscowego do dróg publicznych gminnych (symbole w planie 6-KD-D i 4-KD-L).Służebność ta będzie miała charakter czasowy. Po podjęciu przez Radę Miejską w Barlinku uchwały w sprawie nadania im kategorii dróg publicznych, Gmina podejmie działania w celu zniesienia
tej służebności.

Nieruchomość gruntowa posiada dostęp do sieci uzbrojenia technicznego (sieci: wodna, kanalizacji sanitarnej), które zlokalizowane są w działce drogowej gruntu nr 262/32 w obr. 1 Barlinka.

Zgodnie z pismem nr ZD/17041/2019/MD z 19 grudnia 2019 r. Enea Operator Sp. z o.o., wydane zostało zapewnienie dostawy energii elektrycznej na okres 12 miesięcy od daty wystawienia (tj. 19 grudnia 2020 r.) dla zbywanej nieruchomości.        

  1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Górny Taras” w Barlinku, przyjętego Uchwałą Nr XIII/212/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2015 r., omawiana nieruchomość gruntowa przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną [symbol planu - 22 MN].

  1. CENA NIERUCHOMOŚCI 126.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.)
  2. OPŁATA ZA USTALONĄ SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWĄ PRZECHODU I PRZEJAZDU2.686,32 zł, łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (płatność jednorazowa).
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 291
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku - (dz. nr 262/29 obr. 1 Barlinek)
Numer: 37
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która udostępnia informację: Mariusz Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 09.03.2020
Data udostępnienia informacji: 09.03.2020 10:10:50
Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2020 11:24:12
Rejestr zmian