Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 86/2020

BURMISTRZA BARLINKA

z dnia 20 lipca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany, położonej
w Barlinku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz Uchwały Nr LIX/496/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - zarządzam, co następuje:

§1. Przeznaczam do zamiany nieruchomość gruntową oznaczoną działką nr 739 obr. 2 Barlinek o pow. 0,6706 ha za nieruchomość gruntową oznaczoną działkami gruntu nr 353/12 i 353/8 obr. Moczydło gm. Barlinek o łącznej pow. 0,3963 ha.   

 §2. Określona w § 1 nieruchomość gruntowa, będąca przedmiotem zamiany, została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym integralny załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3. Stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w § 1 przysługuje osobom fizycznym i prawnym:

  1. którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. które były właścicielami zbywanej nieruchomości i pozbawione zostały prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo są ich spadkobiercami,

pod warunkiem złożenia przez nie wniosku o to nabycie w terminie sześciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.  

§4. Traci moc Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany, położonej
w Barlinku.

  §5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                 Załącznik

                                                                                                                                                 do Zarządzenia Burmistrza Barlinka

                                                                                                                                                 Nr 86/2020

                                                                                                                                                 z dnia 20 lipca 2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA, POŁOŻONEJ

W MIEJSCOWOŚCI BARLINEK

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany.

  1. MIEJSCE POŁOŻENIA – Barlinek
  2. NUMER GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI – działka nr 739 obr. 2 Barlinek.
  3. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI – 0,6706 ha.
  4. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ - KW NR SZ1M/00043480/8 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.
  5. OPIS DZIAŁKI GRUNTU NR 739 OBR. 1 BARLINEK

Omawiana nieruchomość jest gruntem niezabudowanym, położonym w miejscowości Barlinek
w granicach Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Ptaków Natura 2000 „Puszcza Barlinecka” oraz graniach Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Barlinecka”. Działka posiada kształt nieregularny. Jej teren jest podmokły i obniżony przy linii brzegowej Jeziora Barlineckiego. Działka stanowi teren leśny i  porośnięta głownie drzewostanem olsza czarna. Wiek drzew szacuje się na 65 lat, a ich wysokość wynosi 24 metry. 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów nieruchomość stanowi grunt leśny  (LsV i LsVI).

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości i jej najbliższe otoczenie to: linia brzegowa Jeziorna Barlineckiego oraz tereny leśne.

Dostęp najbliżej drogi publicznej dla nieruchomości będącej przedmiotem zamiany zostanie zapewniony poprzez działki przyległe stanowiące własność właściciela  działek gruntu nr 353/12 i 353/8 obr. Moczydło gm. Barlinek.

Nieruchomość gruntowa nie posiada  bezpośredniego dostępu do sieci uzbrojenia technicznego.             

  1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Działka gruntu nr 739 obr. 2 Barlinek nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani decyzją o warunkach zabudowy.

Natomiast Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek podtrzymuje dotychczasowy sposób użytkowania, jako tereny lasów ochronnych [LSo] oraz tereny stawów hodowlanych [WOr].

  1. CENA NIERUCHOMOŚCI 44.586,00 zł, brutto (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.).

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 237
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany położonej w Barlinku - dz. nr 739 obr. 2 Barlinek
Numer: 86
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która udostępnia informację: Mariusz Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 20.07.2020
Data udostępnienia informacji: 20.07.2020 13:01:36
Data ostatniej aktualizacji: 20.07.2020 12:59:07
Rejestr zmian