Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

ZARZĄDZENIE NR 91/2020

BURMISTRZA BARLINKA

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej
w Barlinku przy ul. Jeziornej.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/154/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej - zarządzam, co następuje:

§1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną, oznaczoną działką
gruntu nr 246/26 w obr. 2 Barlinek, o pow. 0,0020 ha, położoną w Barlinku przy ul. Jeziornej.

§2. Określona w § 1 nieruchomość gruntowa, będąca przedmiotem zbycia, została szczegółowo opisana
w wykazie stanowiącym integralny załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3. Stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, opisanej w § 1, przysługuje osobom fizycznym
i prawnym:

 1. którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
 2. które były właścicielami zbywanej nieruchomości i pozbawione zostały prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo są ich spadkobiercami,

pod warunkiem złożenia przez nie wniosku o to nabycie w terminie sześciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.  

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Zarządzenia Burmistrza Barlinka

Nr 91/2020

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, POŁOŻONEJ

W BARLINKU PRZY UL. JEZIORNEJ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

 

 1. MIEJSCE POŁOŻENIA – Barlinek ul. Jeziorna  
 2. NUMER GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI – działka gruntu nr 246/26 obr. 2 Barlinek.
 3. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI – 0,0020 ha.
 4. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ - KW NR SZ1M/00050846/4 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.
 5. OPIS DZIAŁKI GRUNTU NR 246/26 OBR. 2 BARLINEK:

Działka położona jest w Barlinku przy ul. Jeziornej w strefie pośredniej miasta oraz w granicach otuliny Barlinecko Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

Posiada kształt regularny – prostokąt. Działka zabudowana jest murowanym boksem garażowym jednostanowiskowym.  

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów – działka stanowi inne tereny zabudowane (Bi).

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości i jej najbliższe otoczenie to: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa handlowo – usługowa, droga publiczna gminna tj. ul. Jeziorna oraz tereny przyszłych usług  turystyki.

Dostęp do drogi publicznej gminnej tj. ul. Jeziornej dla zbywanej nieruchomości zostanie zapewniony poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przechodu i przejazdu przez działkę gruntu nr 246/25
w obr. 2 Barlinek,
stanowiącej częściowo utwardzony ciąg pieszo – jezdny. Działka posiada przyłącze
do sieci energetycznej. 

 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Dla nieruchomości obowiązują ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziorna Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku”, przyjętego Uchwałą nr LV/461/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2018 r., który ustala dla niej przeznaczenie: tereny parkingowe  [symbol planu –  3 KP] z możliwością wykorzystania
w sposób dotychczasowy, w granicach nieprzekraczalnych linii zabudowy, istniejących boksów garażowych, w tym również ich remontowania. Wskazany plan ustala także dla terenu, na którym położona jest omawiana nieruchomość: strefę ochrony konserwatorskiej „B” (§9 pkt 4)[1] oraz strefę ochrony konserwatorskiej „E” (§9 pkt 7)[2].

Zbycie omawianej działki następuje na rzecz jej dzierżawcy będącego jednocześnie inwestorem wybudowanego na niej jednostanowiskowego boksu garażowego.

 1. CENA NIERUCHOMOŚCI – 1.630,00 zł netto (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia
  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.), która stanowi różnicę między wartością rynkową nieruchomości zabudowanej ( 15.960,00 zł netto), a wartością nakładów poniesionych na budowę boksu garażowego ( 14.330,00 zł netto). Do ceny nieruchomości zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
  o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), został doliczony podatek VAT
  w wysokości 23%, a więc cena nieruchomości wynosi – 2.004,90 zł brutto. 
 2. OPŁATA ZA USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ PRZECHODU I PRZEJAZDU –
  676,50 zł brutto
  , a więc łącznie z podankiem VAT w wysokości 23% (płatność jednorazowa). 
 

[1] Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej "B", w granicach, której obowiązuje:

a) zachowanie historycznego rozplanowania oraz skali układu przestrzennego,

b) dostosowanie nowej zabudowy do skali zabudowy historycznej i jej charakterystycznych form oraz detali architektonicznych, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu”.

[2] Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej "E", obowiązującej na całym obszarze planu, w granicach, której obowiązuje zakaz przesłaniania panoramy Starego Miasta oraz jeziora Barlineckiego”.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 208
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej. – dz. nr 246/26 obr.2 Barlinek
Numer: 91
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która udostępnia informację: Mariusz Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 07.08.2020
Data udostępnienia informacji: 07.08.2020 08:19:59
Data ostatniej aktualizacji: 25.08.2020 11:47:21
Rejestr zmian