Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 96/2020

BURMISTRZA BARLINKA

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz Uchwały Nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ogrodowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - zarządzam, co następuje:

§1. Przeznaczam do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 728/8 obr. 1 Barlinek, o pow. 0,0477 ha, położoną w Barlinku przy ul. Ogrodowej, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej w ewidencji gruntów działkami nr 728/4 i 728/3 obr. 1 Barlinek - na poprawę jej warunków zagospodarowania.   

§2. Określona w § 1 nieruchomość gruntowa, będąca przedmiotem zbycia, została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym integralny załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3. Stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w § 1 przysługuje osobom fizycznym i prawnym:

 1. którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
 2. które były właścicielami zbywanej nieruchomości i pozbawione zostały prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo są ich spadkobiercami,

pod warunkiem złożenia przez nie wniosku o to nabycie w terminie sześciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.  

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                        Załącznik

                                                                                                                                        do Zarządzenia Burmistrza Barlinka

                                                                                                                                        Nr 96/2020

                                                                                                                                        z dnia 11 sierpnia 2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA, POŁOŻONEJ W BARLINKU PRZY UL. OGRODOWEJ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) - podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

 1. MIEJSCE POŁOŻENIA – Barlinek ul. Ogrodowa.
 2. NUMER GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI – działka gruntu nr 728/8 obr. 1 Barlinek.
 3. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI – 0,0477 ha.
 4. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ - KW NR SZ1M/00050881/1 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.
 5. OPIS DZIAŁKI GRUNTU NR 728/8 OBR. 1 BARLINEK:

Omawiana działka stanowi grunt niezabudowany, położony w Barlinku na skrzyżowaniu  ul. Ogrodowej i Kombatantów, w granicach otuliny Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu. Jej teren zbliżony jest do płaskiego, porośnięty trawą oraz drzewami liściastymi (gatunek: kasztanowiec, orzech włoski i lipa szerokolistna)  

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów – działka stanowi grunty orne (RV).

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości i jej najbliższe otoczenie to obecnie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowo – handlowa, wielorodzinna oraz droga publiczna gminna tj. ul. Ogrodowa.

Zbywana działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (ul. Ogrodowej). Na działce zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej o pow. 14,85 m2, a także sieci techniczne: gazowa,  telekomunikacyjna, elektroenergetyczna (słup energetyczny), dla których zostały uwidocznione służebności przesyłu w księdze wieczystej przypisanej tej nieruchomości oraz wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, które nie zostały uwidocznione w wyżej wskazanej księdze wieczystej.    

 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Działka gruntu nr 728/8 w obr. 1 Barlinek nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej działki, która powstała w wyniku podziału działki o nr ewid. 728/1, a następnie działki 728/5 obr. 1 Barlinek, została wydana:

 1. decyzja o warunkach zabudowy Nr 61/15 z dnia 20 października 2015 r., znak: RGPI.VII.6730.59.2015 dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielnej – działka
  o numerze ewidencyjnym 728/1 obr. 1 Barlinek,
 2. decyzja inwestycji celu publicznego nr 13/11 z dnia 6 września 2011 r. znak: RG.IX.6733.15.2011 dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV przy ul. Kombatantów i ul. Ogrodowej w Barlinku - działki: 726/1, 728/1, 592/3 obr.1 Barlinek - dla części działek gruntu numer: 726/1, 728/1,
 3. decyzja inwestycji celu publicznego nr 12/14 z  dnia 13 sierpnia  2014 r., znak: RG.IX.6733.10.2014 dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0.4 kV wraz z powiązaniem elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV i nn-0.4 kV oraz rozbiórką napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0.4 kV przy ul. Kombatantów w Barlinku - działki: 583, 572/2, 580/1, 580/2, 580/3, 726/3, 726/5, 728/1, 726/1, 726/4, 727 obr.1 Barlinek,
 4. decyzja inwestycji celu publicznego nr 28/17 z dnia 13 grudnia 2017 r. znak: RGPI.VII.6733. 24.2017 dla inwestycji polegającej na przebudowie gazociągu niskiego ciśnienia dn100 przy ul. Zielnej
  i Ogrodowej - działki: 728/4, 728/5, 726/5, 728/6 w obr.1 Barlinek.

Zbycie wyżej wskazanej działki ma na celu poprawę zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio
do niej przyległej, oznaczonej w ewidencji gruntów działkami nr 728/3 i 728/4 obr. 1 Barlinek.

 1. CENA NIERUCHOMOŚCI 43.834,00 zł, brutto (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 194
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej
Numer: 96
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która udostępnia informację: Mariusz Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 11.08.2020
Data udostępnienia informacji: 11.08.2020 11:00:57
Data ostatniej aktualizacji: 11.08.2020 11:03:37
Rejestr zmian