Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 138/2020

Burmistrza Barlinka

z dnia 20 listopada 2020r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 1990), Uchwały nr V/92/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania, obciążania nieruchomości oraz ich części, stanowiących własność Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015r. poz. 644) i Zarządzenia nr 261/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek (ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony,

część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 515 (dr) o pow. 207m2 położoną w obrębie 1 m. Barlinek (zaznaczoną kolorem zielonym na załączniku graficznym do niniejszego Zarządzenia) z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 511 obr. 1 Barlinek.

1) Opis nieruchomości:

Działka nr 515 położona jest w obrębie 1 Barlinek. Oznaczona w katastrze nieruchomości symbolem klasoużytku dr – droga która nie stanowi drogi publicznej.

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium przewiduje dla tej części działki tereny miejskich zespołów zabudowy [MM].

2) Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości:

Czynsz za najem 1m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 rocznie wynosi 0,68 zł ( słownie: zero złoty 68/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

3) Dzierżawca zobowiązany jest, oprócz czynszu dzierżawnego, do ponoszenia innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości i kosztów jego ubezpieczenia.

4) Wydzierżawiająca zastrzega sobie prawo waloryzacji czynszu, z początkiem każdego roku, w stopniu odpowiadającym wzrostowi wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim

§ 2.1. Oddanie przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub poddzierżawy wymaga uzyskania zgody Wydzierżawiającego; w przypadku udzielenia zgody, czynsz za ten okres może ulec podwyższeniu.

2. Dzierżawca zobowiązuje się do używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, stałego utrzymania gruntu będącego przedmiotem umowy oraz terenu przyległego w należytym porządku, przy zachowaniu wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska.

§ 3. Wszelkie ulepszenia poczynione przez Dzierżawcę na przedmiocie dzierżawy z chwilą rozwiązania umowy dzierżawy, stają się własnością Wydzierżawiającej, bez obowiązku zapłaty sumy odpowiadającej wartości ich ulepszeń w dniu zwrotu przedmiotu dzierżawy, bez względu na formę rozwiązania umowy.

§ 4. Umowa dzierżawy nieruchomości może zostać zawarta po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 60
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek
Numer: 138
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Wyrębska
Osoba, która udostępnia informację: Monika Wyrębska
Data wytworzenia informacji: 20.11.2020
Data udostępnienia informacji: 20.11.2020 11:47:38
Data ostatniej aktualizacji: 20.11.2020 11:47:44
Rejestr zmian