Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie spraw związanych z podatkami i opłatami dla których organem podatkowym jest Burmistrz Barlinka

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (zwanego dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Barlinka z siedzibą przy ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.
  2.  Wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@barlinek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z  realizacją zadań  z zakresu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO), a w szczególności:

- realizacji zobowiązań podatkowych,

- informacji i deklaracji podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli podatkowych, czynności sprawdzających, tajemnicy skarbowej zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tj. zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e cyt. rozporządzenia,

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań gminy.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.
  7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData