Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGPI.X.271.4.2020                                                                                                  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Burmistrz Barlinka na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 91/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 17 kwietnia 2014 r.) zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn.

„Remont pomostu plaży miejskiej w Barlinku”

 

1. Zakres prac budowlanych do nadzoru w ramach niniejszej usługi obejmuje wykonanie następujących robót:

  1. zabezpieczenie antykorozyjne pali na odcinku ponad wodą i ok. 0,5 m poniżej lustra wody,
  2. wbicie 14 szt. nowych pali na głębokość ok. 12 m,
  3. wymiana wszystkich desek pomostowych,
  4. częściowa wymiana belek poprzecznych,
  5. rozbiórka 7 szt. istniejących drabinek stalowych i montaż nowych,
  6. odtworzenie drewnianej balustrady wzdłuż pomostu.

 

2. Zakres zamówienia obejmuje m. in.:

1) kod CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi;

2) pełnienie obowiązków i wykonywanie pełnego zakresu czynności określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz.1186) dla realizacji w/w inwestycji;

3) obowiązkową obecność przy przekazaniu placu budowy;

4) obecność na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu lub na każde żądanie Zamawiającego;

5) organizowanie i dokumentowanie rad budowy w przypadkach wystąpienia istotnych okoliczności lub na każde żądanie Zamawiającego;

6) udział w komisyjnym odbiorze końcowym zorganizowanym przez Inwestora oraz sprawdzanie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych przekazanych przez wykonawcę robót;

7) kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym robót dodatkowych oraz ewentualnych zamówień uzupełniających i dodatkowych;

8) dyspozycyjność;

9) udział w odbiorach i przeglądach gwarancyjnych.

3. Wymagane branże: konstrukcyjno-budowlana.

4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest osobiste wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu nadzoru inwestorskiego dla budowy przebudowy lub remontu pomostu o powierzchni co najmniej 100 m2 każdy.

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie (Załącznik nr 1) oraz dostarczonych wraz z ofertą dowodów określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

5. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień 2020 r.

6. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: lipiec 2020 r.

7. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę robót budowlanych wynosi 48 miesięcy od dnia odbioru.

8. Termin płatności: 30 dni

9. Dokumentacja projektowa zakresu prac, które objęte będą nadzorem stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

10. Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 20 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: inwestycje10@barlinek.pl

11. Do oferty należy dołączyć stosowne uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

12. Termin składania ofert: 24.04.2020 r., do godz. 15.00

Uwaga! Powyższy termin oznacza ostateczny termin wpływu oferty do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku lub na pocztę elektroniczną Zamawiającego.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru wykonawcy lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania uzupełnień lub wyjaśnień do ofert.

15. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w przypadkach wymienionych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

16. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Monika Furkiewicz, tel. 95 746 55 77, e-mail: inwestycje10@barlinek.pl

17. Załączniki:

1) formularz oferty;

2) wzór umowy jako określenie warunków wykonania usługi;

3) dokumentacja projektowa;

4) klauzula RODO.

 

 

Barlinek 2020-04-17

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 87
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: Wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn. „Remont pomostu plaży miejskiej w Barlinku”
Typ: Zamówienia do 30.000 euro
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Furkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Furkiewicz
Data wytworzenia informacji: 17.04.2020 16:36:30
Data udostępnienia informacji: 17.04.2020 16:38:49
Data ostatniej aktualizacji: 25.04.2020 00:00:03
Rejestr zmian