Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

PODATEK ROLNY I LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH WNIOSKI W SPRAWACH ULG (UMORZEŃ, ODROCZEŃ, RAT)

Podstawa prawna: art.  67a § 1 lub art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  "Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty"  

lub

2.  "Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty"  

lub

3.  "Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty"


Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać.

4. Załączniki:

 • "Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w kolejnych trzech latach do złożenia wniosku" - w przypadku, gdy wnioskująca osoba prawna jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015. 584. ze zm.)
 • sprawozdanie finansowe ( np. F-01, Rb- 30 )
 • bilans
 • specyfikacja zobowiązań i należności
 • kopia planu finansowego
 • kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego
 • kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych ( US, ZUS )
 • kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego
 • w przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności
 • kopia ewentualnych programów naprawczych
 • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

II. OPŁATY:
Opata skarbowa:

 • nie pobiera się

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowo - Budżetowy tel. 95 7465 573

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData