Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

na terenie Gminy Barlinek

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1.  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2.  Załączniki do wniosku – kopie (oryginały dokumentów do wglądu):
 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (tytułem prawnym jest np. umowa dzierżawy, najmu, użyczenia lokalu lub prawo własności albo własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu),
 2. zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (udzielenie zgody jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, dlatego w budynkach, w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe potrzebna jest uchwała wspólnoty – zgoda powinna zawierać informację o uchwale wspólnoty),
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
 4. w przypadku spółek cywilnych umowa spółki, z której wynika nazwa spółki oraz określa ona sposób reprezentacji spółki przez wspólników.
 1. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

 

 1. OPŁATY:
 1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przed wydaniem zezwolenia (dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie w pierwszym roku (pierwsze zezwolenie) opłaty są naliczane proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia w przeliczeniu na dni ważności zezwolenia). Opłaty za rok kalendarzowy wynoszą:
 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 1. Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia uzależnione są od wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i ustalone na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy w tym zakresie, który jest obowiązany do jego złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.
 2. Jeżeli wartość sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 1. 37 500 zł dla napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłata wnosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 2. 37 500 zł dla napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu – opłata wnosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 3. 77 000 zł dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – opłata wnosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 1. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości określonych w punkcie 3, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.
 2. Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, oddzielnie dla każdego rodzaju napoju alkoholowego.
 3. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia.
 4. W roku otrzymania zezwolenia bądź utraty jego ważności nie ma możliwości rozłożenia opłaty na raty i wnosi się ją w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (opłata jednorazowa).
 5. Terminy płatności ww. opłat zostały określone przez ustawodawcę w sposób ścisły poprzez kalendarzowe daty ich upływu. Przepisy te nie przewidują jakichkolwiek odstępstw w tym zakresie, a w szczególności wydłużenia wyznaczonych terminów związanych z sytuacją „przypadania” końca terminu w dzień wolny od pracy, jakim jest sobota i niedziela.
 6. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożony dokument pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej  są pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz udzielone: mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

 1. Opłatę za zezwolenie oraz skarbową należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku lub na konto bankowe w GBS Barlinek Nr:

34 8355 0009 0000 0387 2000 0016

   Tytuł przelewu:

„opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”

„opłata skarbowa za pełnomocnictwo”

 

 1. TERMIN ODPOWIEDZI:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych

tel. 95-74-65-559

e-mail: ewidencjafirm@barlinek.pl

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:
 1. od postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku opiniującej zgodność lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady przysługuje złożenie zażalenia  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Szczecinie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia wnioskodawcy, za pośrednictwem  tej  komisji,
 2. od decyzji Burmistrza Barlinka w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  służy odwołanie do Samorządowego Kolegium  w Szczecinie  za pośrednictwem Burmistrza,  w terminie 14 dni  od  dnia doręczenia  decyzji  wnioskodawcy. 

 

Odwołania składa się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

 1. UWAGI:
 1. Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu), co najmniej 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży napojów alkoholowych lub upływem ważności posiadanego dotychczas zezwolenia.
 2. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
 3. Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Barlinku dotyczącymi maksymalnej liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Barlinek.
 4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży wydawane są na okres 10 lat.
 5. Zezwolenie może być odebrane osobiście przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po uprzednim dokonaniu opłaty za wydanie zezwolenia.
 6. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
 1. posiadanie zezwolenia;
 2. wniesienie opłaty;
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
 4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty;
 5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
 6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
 7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
 8. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
 9. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
 1. Zezwolenie cofa się w przypadku:
 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
 1. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 2. sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających powyżej 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych,
 3. sprzedaży i podawania napojów zawierających powyżej 18% alkoholu w domach wypoczynkowych;
 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
 2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
 3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
 4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów  napojów alkoholowych za rok poprzedni;
 5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
 6. orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
 1. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
 2. Zezwolenie wygasa w przypadku:
 1. likwidacji punktu sprzedaży;
 2. upływu terminu ważności zezwolenia;
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 5. niedopełnienia w terminach obowiązku:
 1. złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów  napojów alkoholowych za rok poprzedni lub
 2. wniesienia opłaty  za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 1. W przypadku nie złożenia w terminie do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów  napojów alkoholowych za rok poprzedni, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym terminie 30 dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Po tym terminie zezwolenie wygasa.
 2. W przypadku nie dokonania w terminie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym terminie 30 dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej opłaty za korzystanie z zezwolenia. Po tym terminie zezwolenie wygasa.
 3. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania  opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 4. Zezwolenie może być odebrane osobiście przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po uprzednim dokonaniu opłaty za wydanie zezwolenia.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
    1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
    2. Druk zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
    3. Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu opłaty.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData