Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Tel. +48 95 74 62 450
Fax. +48 95 74 61 704

www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy złożyć:

WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, który winien spełniać wymagania zawarte
w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zawierać:

 1. mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci: elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo papierowej - wraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem (na kserokopii pozyskanej mapy);
 2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
 1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
  a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów;
 2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospoda-rowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej (na kserokopii pozyskanej mapy),
 3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy złożyć oryginał pełnomocnictwa;
 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Biuro Obsługi Interesanta – parter Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości nr 20, 74-320 Barlinek.
 2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP na adres /umbarlinek/skrytka (podpisując przesyłkę podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym)

Opłaty:

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zgodnie
z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli/ współwłaścicieli/użytkowników wieczystych/ współużytkowników wieczystych nieruchomości objętej wnioskiem.

W przypadku złożenia wniosku przez dwa podmioty, z których jeden nie jest właścicielem/ współwłaścicielem/ użytkownikiem wieczystym/współużytkownikiem wieczystym działki objętej wnioskiem – wniosek ten również podlega opłacie skarbowej w kwocie 598 zł (solidarność podmiotowa).

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą złożenia dokumentu.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku (parter) lub  na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Nr konta : 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016

 

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno nastąpić w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. uzyskanie uzgodnień), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Barlinka w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

 

Inne informacje

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny) bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Na pojęcie "inwestycji celu publicznego" składają się dwa elementy, których łączne wystąpienie jest warunkiem koniecznym takiego rodzaju inwestycji. Pierwszy element stanowi określenie przedmiotu inwestycji, jakim jest realizacja celu publicznego wskazanego w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a drugi element stanowi przypisanie inwestycji znaczenia lokalnego (gminnego) lub ponadlokalnego.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze OBWIESZCZENIA na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości nr 20 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem zawiadamia się na piśmie. Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

 

Uwaga:

Od dnia 27.03.2024 r. jedynym obowiązującym drukiem do złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy jest formularz podany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData