Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

UCHWAŁA NR XLVI/557/2013
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 24 października 2013 r.

 

w sprawie opłaty od posiadania psów.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych11 (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) uchwala się co następuje: 

          § 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Barlinku: 
1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów; 
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów; 
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

         § 2. Wprowadza się na terenie Gminy Barlinek opłatę od posiadania psów. 

         § 3. 1. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości: 
a) 40 zł rocznie od jednego psa wysterylizowanego; 
b) 70 zł rocznie od pozostałych.

         2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 1a fakt sterylizacji winien być potwierdzony przez lekarza weterynarii.

         § 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 15 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty. 

          2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

          § 5. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać na rachunek budżetu Gminy, w kasie urzędu lub u inkasenta.

          § 6. 1 Traci moc uchwała Nr XXIX/373/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2115). 

          § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
mgr Dariusz Zieliński

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData