Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO 

W GMINIE BARLINEK

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Barlinku zwanym dalej UM Barlinek oraz na terenie Miasta Barlinek, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem monitoringu wizyjnego jest Burmistrz Barlinka.
 3. Celem stosowania, prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz osób znajdujących się w budynkach UM Barlinek i terenach na obszarze miasta Barlinek.
 4. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa  z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 222 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym:
  1. budynek Urzędu Miejskiego w Barlinku ul. Niepodległości 20, wejścia, parking;
  2. miasto Barlinek z lokalizacją: skrzyżowanie przejście dla pieszych ul. Niepodległości, ul. Różana, Rynek, park im. E. Laskera, Plac Bankowy;
  3. budynek Urzędu Miejskiego w Barlinku ul. Jeziorna 8, wejścia, parking.
 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 3. System monitoringu wizyjnego składa się z:
  1. kamer rejestrujących zdarzenia;
  2. urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym;
  3. monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń;
  4. oprogramowania dostępowego.
 4. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
 5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.
 6. Przy głównych wjazdach, wejściach umieszcza się tabliczki informacyjne zawierające dodatkowo klauzulę informacyjną.
 7. Rejestratory wraz z monitorami znajdują się w pomieszczeniach technicznych Komisariatu Policji w Barlinku ul. Ogrodowa 8, pomieszczeniach technicznych Urzędu Miejskiego w Barlinku ul. Jeziorna 8.
 8. Podgląd obrazu z monitoringu miejskiego znajduje się w pomieszczeniach biurowych Komisariatu Policji w Barlinku ul. Ogrodowa 8, pomieszczeniach technicznych Urzędu Miejskiego w Barlinku ul. Jeziorna 8.
 9. Dostęp do obrazu monitoringu mają upoważnieni pracownicy UM Barlinek i Komisariatu Policji w Barlinku oraz pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia, pracownicy serwisu technicznegona podstawie umowy powierzenia.
 10. Dostęp do zapisu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy UM Barlinek i Komisariatu Policji w Barlinku oraz obsługa serwisu technicznego na podstawie umowy powierzenia.
 11. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze itp. na ich pisemny wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszać prawa i wolności osób trzecich.
 12. Okres przechowywania danych wynosi maksymalnie do 90 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W praktyce okres ten może być krótszy ze względu na technikę wykonywanych zapisów.
 13. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków ww. organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 14. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do UM Barlinek z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w UM Barlinek ul. Niepodległości 20 w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 15. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, przybliżony czas zdarzenia oraz sygnaturę, oznaczenie zgłoszonego uprawnionym organom zdarzenia.
 16. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu ze względu na synchronizację czasu.
 17. Na wniosek osoby zainteresowanej, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu w UM Barlinek sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
  1. numer porządkowy kopii;
  2. okres, którego dotyczy nagranie;
  3. źródło danych;
  4. data wykonania kopii;
  5. dane osoby, która sporządziła kopię.
 1. Kopia przechowywana jest u upoważnionego pracownika UM Barlinek w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
 2. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
  1. numer porządkowy kopii;
  2. okres, którego dotyczy nagranie;
  3. źródło danych;
  4. data wykonania kopii;
  5. dane osoby, która sporządziła kopię;
  6. podpis osoby, która sporządziła kopię;
  7. informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 1. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, organom. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji, organów przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 2. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez UM Barlinek.
 3. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez tabliczki informacyjne i udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej oraz w siedzibie UM Barlinek.
 4. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData